Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

Petra Dlouhá | rubrika: Seriál | 7. 9. 2016 | 30 komentářů
V minulém díle seriálu o dědictví jsme se věnovali závěti. Poslední vůle nabízí široké možnosti. Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout dětem? Je nutné, aby všechny dostaly stejně? Můžete je vydědit? A jak na to?
Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

V prvním díle seriálu o dědictví jsme psali o tom, jak se majetek dělí, pokud po sobě zemřelý člověk nezanechá závěť ani dědickou smlouvu:

V druhém díle jsme se zaměřili na to, jak správně sepsat závěť a jaké dává možnosti:

Dnes navážeme, kde jsme posledně skončili. Úplně libovolně totiž dědictví rozdělovat nemůžete ani v závěti. Jsou tu takzvaní nepominutelní dědici, kteří svůj díl dědictví musí dostat v každém případě. Nebo skoro každém…

Pravidla dědictví

Sledujte nový seriál na Peníze

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího.

Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky?

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout dětem? Musí dostat stejně? Můžete je vydědit? A jak na to?

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

Nechcete, aby se jednou váš majetek dělil podle zákonné posloupnosti nebo podle závěti. Sepište dědickou smlouvu, obojí přebije.

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu

Když dostanete něco odkazem, nemusíte se bát, že na vás připadnou i nějaké dluhy, vyhnete se i dědickému řízení. Limity ale odkaz má.

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Co je po smrti? Průvodce dědickým řízením pro drahé pozůstalé.

Dědické řízení krok za krokem

Nepominutelní dědicové: Kolik musí dostat děti

Děti jsou ze zákona nepominutelnými dědici, kteří mají právo na povinný díl z pozůstalosti. Když některé z nich nedědí (třeba proto, že ho přežijete), stávají se nepominutelnými dědici jeho potomci.

Každé z nezletilých dětí musí dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného dědického podílu. Dospělé dítě musí dostat alespoň čtvrtinu zákonného dědického podílu.

O zákonných dědických podílech jsme psali v prvním díle seriálu o dědictví.

Pokud byl zemřelý člověk v manželství, vypořádá se po jeho smrti nejprve společné jmění manželů – rozdělí se napůl (případně podle toho, jak měli manželé majetkové záležitosti uspořádané a stvrzené notářským zápisem), druhá polovina majetku a dluhů se bude dělit mezi dědice (včetně manželky či manžela).

Pokud měl zemřelý děti, dědí se podle zákonné posloupnosti hned v první dědické třídě, a to následovně: o dědictví se dělí rovným dílem všechny děti a manželka nebo manžel zemřelého. Když není manžel (manželka) rozdělí se dědictví jen mezi děti. Když některé z dětí nedědí, nepřipočte se jeho podíl k podílům ostatních dědiců, ale připadá potomkům tohoto dítěte – dědí jeho děti nebo vnoučata, pokud je má.

V případě, že zemřelý člověk zanechal závěť, kde celé dědictví rozdělil, nedědí se sice podle dědické posloupnosti stanovené zákonem, ale počítá se podle ní povinný díl dědictví, který náleží každému z dětí a o který dítě nemůžete připravit ani závětí nebo dědickou smlouvou. Když do závěti napíšete, že některému dítěti povinný díl dědictví snižujete, nebude se k takovému přání při dělení dědictví přihlížet.

Víc než povinný díl ale dítěti nechávat nemusíte, dál už můžete majetek dělit podle svého – všechny děti tedy nemusejí dostat stejně. 

Příklad

Dělíme dva melouny

Pro ilustraci si povinné dědické podíly ukážeme na příkladu. Pan Vomáčka má za manželku paní Vomáčkovou a z prvního manželství dvě děti: dospělého syna a patnáctiletou dceru. Společný majetek manželů Vomáčkových dělá dva miliony korun. Vlastní chalupu v hodnotě jednoho milionu a další milion mají našetřený na účtu. Pro zjednodušení předpokládejme, že žádný jiný majetek nemají. Po smrti pana Vomáčky se nejprve vypořádá společné jmění manželů: půlka připadne paní Vomáčkové. Druhá půlka (tedy dědictví v hodnotě jednoho milionu korun) se bude dělit mezi dědice. Pan Vomáčka sepsal závěť, kde vyslovil přání, aby veškerý majetek připadl jeho ženě, dětem nechce dát nic. Takovému přání ale nemůže notářdědickém řízení plně vyhovět, děti jsou totiž nepominutelní dědici. Podle zákonných podílů by mělo každé z nich dostat třetinu z dědictví (dělí se rovným dílem s paní Vomáčkovou), tedy 333 tisíc. Povinný podíl nezletilé dcery dělá alespoň tři čtvrtiny zákonného podílu: tedy zhruba 250 tisíc. Povinný podíl dospělého syna alespoň čtvrtinu zákonného podílu, tedy 83 tisíc. Uvedené částky děti musí obdržet. Na podíl na chalupě nárok nemají, paní Vomáčková je ale z dědictví musí vyplatit. A bývá to často nejlepší varianta:

Povinný díl může dítě dostat formou dědictví nebo odkazu (což je zjednodušená forma dědictví, podrobněji se k ní dostaneme příště). Důležité ale je, že nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti (kupříkladu nemovitosti), ale pouze na finanční obnos, který se rovná hodnotě povinného dílu.

Kdyby na úkor dítěte na základě závěti nebo dědické smlouvy nabyl dědictví někdo jiný, může si po něm nepominutelný dědic (dítě) nárokovat vyrovnání – tedy částku, která se rovná jeho povinnému podílu. Za určitých podmínek může soud povolit splátky povinného dílu nebo odklad jeho splatnosti.

Pozor: Do povinného podílu dítěte se započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele (zemřelého) bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí a také to, co zůstavitel za svého života potomkovi přispěl na založení samostatné domácnosti (nebo jak mu v tomto ohledu ulevil – třeba tím, že ho nechal žít ve svém domě), při vstupu do manželství nebo v souvislosti s nástupem do povolání. Započte se i částka, kterou zůstavitel vynaložil na úhradu dluhů dítěte.

Existuje ale možnost, jak děti z dědictví vyšachovat úplně – když je vydědíte.

Anketa

Víte o někom, kdo vydědil svoje děti?

Kdy můžete děti vydědit

Dítě můžete vydědit pouze z důvodů jasně vymezených zákonem. Do značné míry se překrývají s důvody dědické nezpůsobilosti, o kterých byla řeč v prvním díle seriálu o dědictví. Na rozdíl od dědické nezpůsobilosti ovšem musíte o dědicově činu nebo jednání, které je důvodem pro vydědění, vědět a aktivně dítě vydědit, samo se to nestane.

Dítě můžete vydědit, pokud:

  • vám neposkytlo potřebnou pomoc v nouzi (například jste onemocněli a zůstali odkázaní na pomoc jiných, protože dítě nebylo ochotno pomoci),
  • neprojevuje o vás opravdový zájem, který by projevovat mělo (dlouhodobě nemáte žádný kontakt a vaši snahu o jeho navázání dítě ignoruje),
  • bylo odsouzeno za trestný čin svědčící o jeho zvrhlé povaze,
  • vede trvale nezřízený život (propadlo alkoholu, drogám, gamblerství, nepečuje o své děti, nechodí do práce…),
  • je natolik zadlužené a jedná natolik marnotratně, že hrozí, že nezachová povinný díl dědictví svým potomkům; pokud ale dítě chcete vydědit z tohoto důvodu, musí jeho povinný díl dědictví připadnout jeho potomkům (dětem, případně vnoučatům, pokud děti už nežijí).

Když vás vyděděný potomek přežije, nedědí po vás ani jeho potomci, pokud tedy vydědění výslovně neomezíte pouze na své dítě. V případě, že se vyděděný potomek nedožije vaší smrti, jeho potomci po vás dědí.

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Odměna notáře v dědickém řízení

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Jak na to

Aby bylo vydědění platné, musíte pořídit listinu o vydědění, ve které vysvětlíte důvod. Případně můžete prohlášení o vydědění zahrnout do závěti. Když zákonný důvod neuvedete, nebude sice vydědění automaticky neplatné, ale bude třeba zákonný důvod prokazovat – čímž přiděláte práci ostatním dědicům nebo vykonavateli závěti. Snazší to bude třeba v případě, kdy bude obecně známé, že je dítě gambler nebo si peníze na obživu obstarává loupežemi. Když se zákonný důvod pro vydědění neprokáže, bude mít dotyčné dítě nárok na povinný díl dědictví, jak jsme vysvětlovali výš.

Rozhodně se vyplatí důvody vydědění podrobněji rozepsat, aby například bylo patrné, že jste se s dětmi opravdu snažili opakovaně navázat kontakt, ale ony o něj nestály. Ideálně popište konkrétní situace. Až bude probíhat dědické řízení, už nebudete moct zasáhnout a přidat další argument. Zatímco druhá strana se může bránit.

Forma pořízení listiny o vydědění se řídí stejnými pravidly jako pořízení závěti (podrobnosti v článku o závěti): můžete ji sepsat buď celou vlastní rukou a vlastnoručně podepsat, případně nikoli vlastní rukou (například na počítači) a vlastnoručně podepsat za přítomnosti dvou svědků. A pak ji buď odevzdat do úschovy notáři, který ji zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti, nebo nechat doma, uložit na libovolné místo či svěřit člověku, kterému důvěřujete. Výhodou úschovy u notáře je, že se po vaší smrti jisto jistě dohledá. Jinak se snadno může stát, že se o ní notář, který jednou bude projednávat vaše dědictví, nikdy nedozví a vaše poslední vůle vyjde naprázdno.

Nejlepší je sepsat listinu o vydědění formou notářského zápisu přímo u notáře. Platně vydědit dítě je totiž po právní stránce celkem komplikované. Potomek může po vaší smrti napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu. Soudy v minulosti mnohokrát rozhodly ve prospěch vyděďovaného člověka, proto se vyplatí konzultovat konkrétní důvody vydědění a jejich formulaci s notářem.

Za sepsání listiny o vydědění (nebo závěti) zaplatíte notáři 1800 korun plus DPH, celkem tedy 2178 korun. Když přinesete listinu, kterou jste sepsali sami a budete ji chtít pouze uložit a evidovat, dáte notáři 1100 korun plus DPH, celkem tedy 1331 korun.

Stejně jako v případě závěti, můžete prohlášení o vydědění kdykoli změnit nebo zrušit, postup je stejný. Podrobnosti najdete v článku o sepisování závěti.

Pokud byste chtěli vydědit někoho jiného než dítě (nebo jeho potomka, když dítě nedědí), nemusíte sepisovat zvláštní prohlášení o vydědění. Stačí dotyčného člověka nezmiňovat v závěti, případně, pokud by jinak dědil ze zákona, do závěti napsat, že dědit nemá. Manžela či manželku tedy o dědictví připravíte snadno. Zákonné důvody vydědění je třeba splnit jen u nepominutelných dědiců, tedy dětí.

Pokud chcete rozdělit majetek úplně podle svého, zůstává vždycky možnost darovat ho už za života:

V příštím díle seriálu o dědictví se podíváme na možnosti, které dává dědická smlouva (jako alternativa k závěti) a odkaz (jako alternativa k dědictví). 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+276
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 30 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 3. 2017 13:55, ivana

ano je to nespravedlivé,dát dětem to, co si vůbec nezaslouží a proč, celý život jsme makali a když manžel onemocněl tak sedm let se jeho děti s prvního manželství neukázali,všechno bylo na mě, tak sakra za co bych jim měla dát peníze nechapu

+305
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 9. 2016 14:34

vrať se do první třídy a nauč se česky

Zobrazit celé vlákno

-46
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (30 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

29. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 75 komentářů

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

Když přijdete o blízkého člověka, čeká vás dědické řízení. O tom, jak probíhá, se dočtete v dnešním, posledním díle seriálu o dědictví. Máme pro vás i kalkulačku, která spočítá, kolik... celý článek

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

21. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Zatímco v případě dědictví na vás přechází majetek i dluhy, když dostanete něco odkazem, dluhů se bát nemusíte, vyhnete se dokonce i dědickému řízení. Jsou tu ale také omezení: odkazem... celý článek

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

14. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

Kdo nechce spoléhat na závěť ani zákonnou posloupnost dědiců, má třetí možnost: dědickou smlouvu. Přečtěte si, jaké nabízí možnosti.

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

31. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky? Přinášíme přehledného průvodce sepisováním a pravidly poslední vůle.

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

24. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího. Peníze.cz přinášejí první... celý článek

Partners Financial Services