Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Petra Dlouhá | rubrika: Seriál | 31. 8. 2016 | 3 komentáře
Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky? Přinášíme přehledného průvodce sepisováním a pravidly poslední vůle.
Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

O tom, jak se majetek dělí, když po sobě zemřelý člověk nenechá závěť ani dědickou smlouvu, jsme psali minulý týden:

Pokud rádi držíte otěže pevně v rukou, je tu možnost sepsat závěť. A sami rozhodnout, kdo kolik dostane.

Na úvod pár důležitých zákonných předpokladů platné závěti: poslední vůli musíte projevit jasně a vážně, nesmí být pořízena v tísni a pod nátlakem, také nestačí jen kývnout na návrh, který vám někdo jiný nabídne, musíte se vyjádřit sami a jednoznačně.

Není možné, abyste výběr dědiců v závěti svěřili jinému člověku. Stejně tak nemůžete pořizovat společnou závěť s někým jiným, dokonce ani s manželem, manželkou nebo dětmi.

Zato dědice můžete ze záhrobí trochu poškádlit nebo třeba pozitivně motivovat – v poslední vůli můžete stanovit podmínky, které musejí splnit, aby dědictví dostali.

Úplnou svobodu ale nemáte, na dědice si nemůžete vymýšlet nesplnitelné (nebo je příliš obtěžovat), podrobněji k tomu níž. A zapomenout nesmíte na takzvané nepominutelné dědice – což jsou vaše děti. Pokud je na základě zákonných důvodů nevydědíte, musí jim alespoň část vašeho majetku v každém případě připadnout. Kolik přesně, to si řekneme v příštím díle seriálu o dědictví.

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Kdo je způsobilý závěť pořídit. A kdo ne

Závěť nemůže pořizovat nesvéprávný člověk – inu, může, ale nikdo k ní nebude přihlížet. Tato zásada ale neplatí pro člověka, který už dosáhl věku patnácti let, ale ještě není plnoletý (takže nenabyl plné svéprávnosti). Ten závěť pořídit může i bez souhlasu zákonného zástupce – ovšem výhradně formou veřejné listiny u notáře.

Další výjimka: soud vám sice omezil svéprávnost, ale vy jste se uzdravili do té míry, že jste schopní vlastní vůli projevit. Takový člověk může pořídit platnou závěť, aniž soud rozhodnul o nabytí plné svéprávnosti. Opět to ale jde jen formou notářského zápisu.

Člověk, jehož svéprávnost byla omezena kvůli závislosti na alkoholu, drogách nebo chorobné hráčské vášni, může pořídit závěť nejvýš o polovině pozůstalosti. Zbytek dědictví připadne zákonným dědicům; kromě státu, pokud by dědil ze zákona – v takovém případě může dotyčný v závěti rozhodnout o celém dědictví.

Anketa

Budete se psát se závětí?

Forma závěti: Aby byla platná

Nejjednodušší možností, jak sepsat platnou závěť, je napsat ji kompletně vlastní rukou a vlastnoručně podepsat. Sepsat ji můžete klidně doma na list papíru. A pak ji buď odevzdat do úschovy notáři, který ji zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti, nebo nechat doma, uložit na libovolné místo či svěřit člověku, kterému důvěřujete. Výhodou úschovy u notáře je, že se po vaší smrti jisto jistě dohledá. Jinak se snadno může stát, že se o ní notář, který jednou bude projednávat vaše dědictví, nikdy nedozví a vaše poslední vůle vyjde naprázdno. Další riziko je, že závěť sepsaná na koleni bude obsahovat formální chyby, pro které nakonec nebude možné vaši vůli uskutečnit.

Další variantou je, že závěť nenapíšete celou vlastní rukou, ale třeba na počítači nebo ji někdo sepíše za vás, vy ji ale vlastnoručně a za přítomnosti dvou svědků podepíšete. Není třeba, aby svědkové obsah závěti znali, stačí, když před nimi prohlásíte, že listina obsahuje vaši poslední vůli.

Každý svědek se na závěť podepíše, uvede, že je svědek a doplní své identifikační údaje: jméno, datum narození, adresu, případně i další kontakty. Pozor, ale na to: svědkem nemůže být člověk nesvéprávný nebo osoba, která nezná jazyk, ve kterém je poslední vůle napsaná. Svědkem nemůže být také dědic (ani odkazovník) ani osoba jemu blízká nebo jeho zaměstnanec.

Stejně jako u vlastnoruční závěti je lepší odevzdat podepsanou závěť notáři, aby ji zaevidoval. A ideálně s ním zkonzultovat její formální náležitosti, případně opravit chyby.

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře: za sepsání poslední vůle a její uložení v evidenci zaplatíte 1800 korun plus DPH, celkem tedy 2178 korun. Když přinesete závěť, kterou jste sepsali sami a budete ji chtít pouze uložit a evidovat, dáte notáři 1100 korun plus DPH, celkem tedy 1331 korun.

Pozor!

Svědci musejí mlčet!

Každý, kdo se pořizování a sepisování závěti nějak účastnil – jako pisatel, svědek, tlumočník, uschovatel nebo úřední osoba – má povinnost zachovat o obsahu poslední vůle mlčenlivost, pokud si člověk, o jehož závěť, se jedná, nepřeje opak. Když mlčenlivost porušíte, může po vás žádat náhradu způsobené újmy.

Hrajte na jistotu

Závěť v mimořádných situacích

V určitých mezních situacích není třeba, aby závěť splňovala všechny formální požadavky, které jmenujeme výš – pak se jedná o takzvanou závěť s úlevami neboli privilegovanou závěť. Pokud se například náhle dostanete do bezprostředního ohrožení života, je možné pořídit závěť ústně, před třemi současně přítomnými svědky. Taková závěť je ale platná pouze dva týdny.

To samé platí, když se ocitnete následkem mimořádné události (třeba po přírodní katastrofě) v místě, kde je ochromený běžný společenský styk a v běžné písemné formě závěť pořídit nepůjde.

Když je reálné riziko, že člověk zemře dřív, než by mohl pořídit závěť u notáře, protože je například vážně nemocný, může závěť za přítomnosti dvou svědků zaznamenat také starosta (případně místostarosta) obce, ve které tento člověk pobývá. Taková závěť ale platí pouze tři měsíce od pořízení.

Když se nacházíte na lodi plující pod státní vlajkou České republiky nebo v letadle zapsaném v leteckém rejstříku v České republice, může vaši poslední vůli za přítomnosti dvou svědků zaznamenat velitel námořního plavidla nebo letadla, pokud k tomu máte vážný důvod. Závěť bude opět platit pouze tři měsíce.

A poslední případ: závěť vojáka nebo jiného příslušníka ozbrojených sil může ve vojenské operaci nebo ozbrojeném konfliktu zaznamenat velitel vojenské jednotky České republiky nebo jiný voják v hodnosti důstojníka (nebo vyšší) za přítomnosti dvou svědků. Závěť platí tři měsíce.

Odměna notáře v dědickém řízení

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Komu a jak můžete dělit

V závěti můžete rozdělit celé dědictví nebo pouze jeho část – když neurčíte jinak, bude se zbytek dělit podle dědické posloupnosti stanovené zákonem:

Když v závěti určíte několik dědiců, aniž jste stanovili jejich podíly, rozdělí se pozůstalost rovným dílem. Když podíly určíte, ale celá pozůstalost se tím nevyčerpá, dostanou zbytek opět zákonní dědicové – což klidně mohou být ti samí, kteří dědí podle závěti.

Pokud by pro dědice bez podílu nic nezbylo, srazí se pro ně poměrně ze všech vyměřených podílů tolik, aby dostali stejně jako dědic, kterému jste vyměřili nejmíň.

Většinou lidé odkazují majetek svým blízkým. Není to ale nutnost. Jako dědice klidně můžete určit jiné lidi, skupiny lidí nebo organizace – třeba nadaci, školu, církev nebo nemocnici. Když určíte konkrétní organizaci, není co řešit. Když se omezíte na obecnou formulaci, kupříkladu, že má vaše dědictví připadnout chudým a nemocným, dostane dědictví obec, kde jste měli poslední bydliště, a bude mít povinnost použít ho ve prospěch skupiny, kterou jste vybrali.

Může se stát, že dědic, kterého určíte, nakonec nedědí – například proto, že dědictví odmítne. Pokud jste mu neurčili náhradníky, jeho část dědictví přiroste (poměrně) k podílům ostatních dědiců, které jste určili. Právo na přírůstek ale nemá dědic, kterému jste jasně vymezili jen určitý dědický podíl. V případě, že některým dědicům určíte přesný podíl a jiným nikoli, přiroste uvolněný podíl těm, kteří podíl stanovený nemají.

Pravidla dědictví

Sledujte nový seriál na Peníze

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího.

Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Jak pořídit závěť, aby byla platná? Na kolik přijde? Co všechno umožňuje? Jaké smíte dědicům klást podmínky?

Jak sepsat závěť. A jak v ní můžete dědice poškádlit

Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout dětem? Musí dostat stejně? Můžete je vydědit? A jak na to?

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

Nechcete, aby se jednou váš majetek dělil podle zákonné posloupnosti nebo podle závěti. Sepište dědickou smlouvu, obojí přebije.

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu

Když dostanete něco odkazem, nemusíte se bát, že na vás připadnou i nějaké dluhy, vyhnete se i dědickému řízení. Limity ale odkaz má.

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Co je po smrti? Průvodce dědickým řízením pro drahé pozůstalé.

Dědické řízení krok za krokem

V závěti můžete dědicům klást podmínky

V závěti můžete stanovit také podmínky, za kterých dědic dostane dědictví. A co se s dědictvím stane, když podmínku nesplní. Můžete například trvat na tom, že vnučka bude dědit, jen když dokončí školu. A vaše sestra, jedině když opraví chalupu a postará se o maminku. Případně můžete určit, že dědic dostane majetek, až dosáhne určitého věku nebo na dědictví získá právo jen na určitou dobu.

Vaše podmínky ale nesmí směřovat pouze ke zřejmému obtěžování dědice – třeba, aby vám každý den nosil kytku na hrob. Podmínka také nesmí odporovat veřejnému pořádku – nemůžete chtít, aby nabančil sousedovi. A nesmí být nesrozumitelná nebo nesplnitelná. Ve jmenovaných případech se k ní přihlížet nebude.

Dědici také nesmíte v podmínce nařizovat, aby uzavřel sňatek nebo se rozvedl, případně aby v manželském svazku setrval.

Splnění podmínky může kromě člověka, který na tom má zájem (protože by například jinak dědil sám), vymáhat také vykonavatel závěti nebo jiná osoba, kterou v závěti určíte. Pokud směřuje vaše podmínka k veřejnému prospěchu, třeba opravit lavičky v obecním parku, může její splnění vymáhat i příslušný orgán veřejné moci.

V poslední vůli můžete určit vykonavatele závěti – tedy člověka, který dohlídne, aby byla vaše poslední vůle provedena, jak jste stanovili. Určit můžete jeho povinnosti i odměnu. Vykonavatelem může být člen rodiny, osoba blízká, ale taky notář nebo advokát. Kdykoli ovšem může z funkce odstoupit – tím, že své odstoupení oznámí soudu. 

Stejně tak můžete určit správce pozůstalosti, který bude dědictví spravovat v době od vaší smrti do ukončení dědického řízení – opět mu můžete určit povinnosti i odměnu. Ustanovit ho ale můžete jedině formou notářského zápisu. Stejně jako vykonavatel může i správce z funkce kdykoli odstoupit.

Jak závěť zrušit. A co když jich pořídíte víc

Když během života pořídíte závětí víc a budou si vzájemně odporovat, bude platná ta pozdější. Když nebude jasné, kterou jste sepsali dřív, protože neuvedete datum, nebude platit ani jedna a bude se dědit ze zákona.

Závěť můžete kdykoli zrušit. Automaticky se závěť ruší pořízením závěti nové – ovšem pouze v rozsahu, ve kterém je s novou závětí v rozporu. Jinak je třeba závěť zrušit stejně, jako jste ji pořídili: v písemné formě a s podpisem. Případně mlčky – jednoduše tak, že listinu zničíte, přesněji zničíte všechny stejnopisy (nikoli kopie) závěti.

Jestli jste závěť pořídili u notáře formou veřejné listiny, můžete ho kdykoli požádat o vydání závěti – jakmile vám ji vydá, považuje se závěť za odvolanou. Pokud jste ale závěť pouze uložili do úřední úschovy, můžete její vydání žádat, aniž by to znamenalo její odvolání.

Tolik základní přehled pravidel poslední vůle.

V příštích dílech seriálu o dědictví se podíváme na pravidla dědické smlouvy, která může posloužit jako alternativa k závěti. Také na možnosti odkazu, který je zjednodušenou formou dědictví. Dozvíte se, koho a jak můžete vydědit, kdo jsou vaši nepominutelní dědici a kolik musejí dostat. Dočtete se také, že se můžete dědictví zřeknout už za života zůstavitele. A jak probíhá dědické řízení.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+163
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

29. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 75 komentářů

Dědické řízení krok za krokem. A kalkulačka odměny notáře

Když přijdete o blízkého člověka, čeká vás dědické řízení. O tom, jak probíhá, se dočtete v dnešním, posledním díle seriálu o dědictví. Máme pro vás i kalkulačku, která spočítá, kolik... celý článek

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

21. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Odkaz není totéž jako dědictví: Nepřecházejí na vás dluhy

Zatímco v případě dědictví na vás přechází majetek i dluhy, když dostanete něco odkazem, dluhů se bát nemusíte, vyhnete se dokonce i dědickému řízení. Jsou tu ale také omezení: odkazem... celý článek

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

14. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Víc než závěť. Dědická smlouva dává dědicům jistotu. Poradíme, jak na ni

Kdo nechce spoléhat na závěť ani zákonnou posloupnost dědiců, má třetí možnost: dědickou smlouvu. Přečtěte si, jaké nabízí možnosti.

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

7. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 30 komentářů

Kolik z dědictví musí dostat děti. A jak vydědit prevíty

V minulém díle seriálu o dědictví jsme se věnovali závěti. Poslední vůle nabízí široké možnosti. Svoboda při dělení majetku ale má své meze. Jak velká část dědictví musí připadnout... celý článek

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

24. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak dědictví odmítnout

Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího. Peníze.cz přinášejí první... celý článek

Partners Financial Services