Kdy přijde 5000 Kč na dítě? Někomu už příští týden

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 28. 7. 2022 | 22 komentářů
Automatická výplata startuje na začátku srpna. Kdo ale musí o příspěvek žádat, počká si ještě několik týdnů. Tady jsou podrobnosti.
Kdy přijde 5000 Kč na dítě? Někomu už příští týden

Zdroj: Shutterstock

Jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18. narozenin dostanou rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Má rodičům pomoct zvládnout prudce rostoucí inflaci, především zdražování potravin, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o dítě.

Kdo má víc dětí a splňuje podmínky (popíšeme je v dalším textu), dostane 5000 Kč na každé takové dítě.

Automatická výplata jednorázového příspěvku

Příspěvek dostanou automaticky – tedy bez žádosti – všichni, kdo měli v červenci 2022 nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, pokud dítě k 1. srpnu 2022 nedovršilo 18 let věku.

První výplaty jednorázového příspěvku 5000 Kč přijdou na začátku srpna, potvrzuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. Příspěvek by se podle informací z úřadů práce měl vyplácet společně s přídavkem na dítě v obvyklém termínu, který se liší podle jednotlivých úřadů. Výplata každopádně proběhne během srpna (podle zákona se v této automatické variantě příspěvek musí vyplatit do konce srpna), a to stejným způsobem (na účet nebo poštovní poukázkou), jakým se vyplatil předchozí přídavek na dítě.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Někteří zástupci ministerstva a úřadů práce původně oznámili, že automatická výplata začne už v úterý 27. července. Později však informaci změnili: v tomto týdnu začala jen administrace, tedy příprava podkladů k tomu, aby úřady práce mohly na začátku srpna odeslat první příspěvky. 

Žádost o jednorázový příspěvek 

Další dvě skupiny budou muset o příspěvek požádat, nedostanou ho automaticky. Jde o peníze pro:

 • děti, které v červenci nemají nárok na výplatu přídavku na dítě za červen (a současně k 1. srpnu 2022 nedovršili 18 let věku),
 • dětí narozené od 2. srpna 2022 do 31. prosince 2022.

Žádosti se budou podávat především elektronicky přes „aplikaci“ ministerstva, což bude interaktivní formulář na webu mpsv.cz. Úřad ho však zprovozní až v polovině srpna, ministr Marian Jurečka to odhaduje na 13. až 15. srpna. O přesném termínu budeme včas informovat i na webu Peníze.cz: můžete nás sledovat na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu

K elektronické žádosti přes web budou zájemci potřebovat elektronickou Identitu občana: ověřit se mohou přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku (s čipem a čtečkou) a další alternativy. 

Kdo nemůže podat žádost sám elektronicky, může zajít na některé z kontaktních míst veřejné správy – takzvaný Czech Point. V první fázi, nejdříve od poloviny srpna, to budou jenom kontaktní místa na krajských úřadech, matričních úřadech, obecních úřadech, úřadech městských částí nebo městských obvodů. Teprve od října bude možné žádat i přes kontaktní místa na České poště. Žádost nebude možné podat osobně (na papíře) přímo na úřadech práce.

Výplata na základě žádostí pak proběhne „do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku“. Peníze by tedy měly přijít zřejmě do konce září (pokud požádáte hned v srpnu). Ministr Jurečka slibuje, že úřady budou o žádostech rozhodovat bez zbytečných průtahů. 

Nárok na příspěvek zanikne po roce od začátku účinnosti zákona – to znamená, že opozdilci by měli mít čas do konce června 2023.

K žádosti obvykle nebude potřeba přikládat žádné speciální dokumenty. Stačí základní kontaktní údaje a čestné prohlášení ohledně příjmů. Podle zákona má žádost obsahovat:

 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte (bylo-li mu přiděleno) a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo posuzované osoby (obvykle rodičů) a číslo dokladu totožnosti,
 • kontaktní údaje, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo,
 • adresu bydliště dítěte a posuzované osoby (obvykle rodiče),
 • volbu, jakým způsobem má být příspěvek vyplacen,
 • čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu posuzovaných osob v roce 2021,
 • jde-li o posuzovanou osobu, která vykonávala v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, prohlášení o této skutečnosti,
 • prohlášení o bydlišti na území České republiky (až na výjimky).

Pravdivost těchto údajů by si pak úřady práce měly samy elektronicky ověřit z dostupných databází. Jenom v případech, kdy se jim to nepodaří, vyzvou žadatele k dodání dokumentů („prokázání skutečností“).

Věk dítěte: Co 18. narozeniny nebo letošní porod?

Na příspěvek 5000 korun dosáhnou děti, „které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku“. Tedy: Kdo dovrší 18 let věku dne 1. srpna 2022 (nebo do konce července), už nárok na příspěvek nemá. Dovršením 18 let věku se rozumí 18. narozeniny (protože první rok věku se dovrší dnem prvních narozenin).

Žádat mohou nejen rodiče dětí, které se narodily do 1. srpna 2022, ale také těch, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022

Příjem rodičů: Jak se spočítá milion

Na příspěvek dosáhnou rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Pro představu: v přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně (rozhodující však není měsíční, ale roční příjem). Jde o příjmy za loňský kalendářní rok. 

Do limitu se počítá součet příjmů rodičů (nebo osob, které je nahrazují), s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije.

Zahrnují se především:

 • příjmy z takzvané závislé činnosti (zjednodušeně řečeno: zaměstnání),
 • příjmy ze samostatné činnosti (zjednodušeně řečeno: podnikání),
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů (s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže).

Půjde o příjmy sice před zdaněním, ale po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (případně výdajového paušálu) podle zákona o daních z příjmů. U OSVČ se tedy vychází z dílčího základu daně.

Do milionového limitu se počítají i různé dávky a náhrady jako jsou rodičovský příspěvek, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, alimenty a náhradní výživné, ale také třeba výsluhový příspěvek a podobně.

Nezahrnují se příjmy z kapitálového majetku, například z prodeje cenných papírů. Výjimkou jsou příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci – ty se do limitu počítat budou.

Do limitu se počítají jen příjmy za uplynulý rok, nebude se přihlížet k celkovému majetku. 

Co daně, exekuce a srážky?

Jednorázový příspěvek 5000 korun dostanete bez jakéhokoliv krácení. To znamená, že:

Příspěvek se nebude započítávat ani do takzvaného rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok na některé dávky.

„Příspěvek není podmíněn třeba tím, že by členové rodiny museli pracovat, nebo nesměli pobírat nějaké dávky,“ řekl už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jak se posoudí příjmy podnikatele s paušální daní, který nepodává daňové přiznání? Započítá se vždy „nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství“. Aktuálně je to tedy polovina z 37 047 korun.

Za rodiče se považují také:

 • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
 • manžel nebo registrovaný partner rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce)
 • vdovec nebo vdova po rodiči (nebo osoby zmíněné v první odrážce)
 • druh nebo družka rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Jak se bude posuzovat střídavá nebo společná péče obou rodičů po rozvodu? Jednoduše řečeno: posoudí se příjem toho rodiče (a jeho případného nového partnera), který podá žádost dřív. „Žádost si může podat rodič, se kterým dítě žije. Z hlediska příjmů pak bude zohledněn tento rodič a jeho případný partner (nový manžel), který s ním společně uhrazuje náklady na své potřeby, podal-li žádost jako první,“ píše. 

Pokud si už dítě samo vydělává, tak se jeho případný příjem do celkového limitu nepočítá. 

Kdo ještě nedosáhne na příspěvek

Kromě rodin, které nesplní podmínku věku nebo příjmu, jsou tu ještě další omezení:

 • příspěvek nenáleží dítěti, které je v ústavním zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytujícím mu „plné přímé zaopatření“,
 • dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku – konečný návrh je však otevřenější i vůči rodičům z řad cizinců, především pokud pracují v Česku, mají tu povolení k dlouhodobému pobytu a podobně,
 • příspěvek se v zásadě nevyplácí do ciziny, pokud to ovšem neplyne z „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

Na kolik to přijde státní rozpočet

Podle Českého statistického úřadu bylo ke konci roku 2021 v Česku skoro 2,003 milionu dětí do 18 let. Víc než pětina (22 %) domácností s dětmi do 18 let má zároveň vyšší než milionové příjmy, vyplývá ze statistických šetření a odhadů.

Pokud tedy o příspěvek požádají rodiče 1,562 milionu dětí, dosáhnou náklady státu přibližně 7,8 miliardy korun. Náklady na vytvoření aplikačního programu (pro příjem či administraci žádostí) odhaduje ministerstvo na 30 milionů korun.


Co zdražilo úplně nejvíc? Tohle jsou skokani roku

Auta. Benzin. Citrony. Droždí. Elektrika. Fšecko. Zdražuje se. Ostře. Meziroční inflace přelezla v červnu už sedmnáct procent. Hladká mouka je dražší o 83 %, cukr o 64 %, olej o 60 %. Benzin, plyn, elektřina... Darmo mluvit. Proto jsme to dali do obrázků.

Zdroje a popisky fotek najdete uvnitř galerie.

Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy! A už jsme i na Instagramu.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+40
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 7. 2022 19:12, Jana

Citace - MPSV hater / 28.07.2022 17:19

Pán Jurečka, a proč rodiče "pobírači dávek" to dostanou dřív, než rodiče "daňoví poplatníci"? Proč ti druzí musí čekat až bude milostivě umožněno požádat, když stát přece davno má jejich daňová přiznání? Proč si zde občané nejsou rovni?


Jste vážně tak hloupý? Dostanou to dřív jednoduše proto, že MPSV má u nich všechny potřebné údaje a kontakty. A koneckonců to taky nejvíc potřebují. U ostatních má údaje v lepším případě částečné a v jiném systému (o zaměstnancích přes ČSSZ), nebo žádné (daňová přiznání OSVČ jsou pod finančními úřady, tedy MF). Samozřejmě: už dávno to mělo být online a propojené, jenže vláda nemehel to jaksi nedokázala. A najednou to jde, jak ukazuje Jurečka - konečně jde podat žádost přes internet, jak o tuhle dávku, tak třeba o rodičák nebo příspěvek na bydlení... konečně se blížíme do 21. století.

Zobrazit celé vlákno

+97
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 7. 2022 18:22

toje kapitalismus chtelisteto vsichni lepe us nebude davki se budou snizovat musite pracovat

Zobrazit celé vlákno

-101
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

22. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

Rodičům, kteří si přivydělávají při mateřské či rodičovské dovolené, hrozí nižší důchody. Problém nastává, když si za měsíc vydělají méně než v původním zaměstnání. Expert radí, jak... celý článek

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

17. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

Na deset kliků. O rodičovský příspěvek je nyní možné požádat v Jendovi - v elektronickém systému MPSV. Vyplnění žádosti je snadnější a rychlejší. Navíc systém ohlídá, aby lidé neudělali... celý článek

Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se. Ale ne všem

29. 6. 2023 | Petr Kučera

Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se. Ale ne všem

Po více než roce se vládní koalice shodla na zvýšení rodičovského příspěvku. Současně se však zkrátí maximální doba čerpání. Dětí narozených do konce roku 2023 se změny nedotknou.

Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

13. 6. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

Rodiny, které zatím nepožádaly o loňský jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě, mají šanci ještě do 1. července 2023. Nárok na příspěvek totiž zanikne po roce od začátku účinnosti... celý článek

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

13. 5. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

Daňová sleva za školku má skončit od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Partners Financial Services