Jak na zápis do obchodního rejstříku

Jak na zápis do obchodního rejstříku
Zápis do obchodního rejstříku rozhodně není procházka růžovou zahradou. Poradíme vám, jak správě a efektivně postupovat, a to jak při podávání návrhu na zápis, tak návrhu na zápis změny již zapsaných údajů. Vysvětlíme si i veškeré údaje na formuláři, který k zápisu musíte použít, a podíváme se na to, jak dále s návrhem pracuje soud.


U většiny obchodních společnosti dochází  poměrně často ke změnám v osobách statutárních orgánů, osobách společníků, či jiných skutečností. Vzhledem k tomu, že stav údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku musí odpovídat skutečnému stavu ve společnosti, je nutno tyto změny také zapsat i do obchodního rejstříku (dále OR). Zápisem změn do OR také zákon účinnost některých změn přímo podmiňuje.

Návrh na zápis či zápis změny zapsaných údajů do OR by tedy měl být podán v co možná nejkratší lhůtě po vzniku rozhodné skutečnosti. A to i s ohledem na ust. § 29 odst. 1 obchodního zákoníku, který říká, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v OR, nemůže ten, jehož se takový zápis tyká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti (princip materiální publicity).


Jak změny zapsat

Při zápisu do OR se rozlišuje zápis s deklaratorními účinky a zápis s konstitutivními účinky.

 • Zápis s deklaratorními účinky v podstatě pouze uvádí do souladu stav zápisu v OR s již existující právní skutečností ve společnosti. Zápis v obchodním rejstříku tak pouze deklaruje navenek skutečnost, která již ve společnosti nastala. Příkladem může být zápis změny v osobě jednatele u s. r. o. 
 • V případě, kdy právní následky ve společnosti nastávají až zápisem do OR, se naopak jedná o zápis s konstitutivními účinky.

K řízení ve věcech obchodního rejstříku je věcně i místně příslušný tzv. rejstříkový soud. Tím je zpravidla Krajský soud v místě sídla právnické osoby či místa podnikání fyzické osoby, které se zápis v OR týká (výjimkou je Městský soud v Praze). Řízení se zahajuje na návrh, nicméně má-li být dosažena shoda mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem, může soud zahájit řízení i bez návrhu.

Za zahájení řízení se platí soudní poplatek, který činí 5 000 Kč za prvozápis (zápis dosud nezapsané obchodní společnosti do OR) a 1 000 Kč za zápis změny zapsaných údajů.

Za účastníky řízení označuje zákon pouze osobu, která podala návrh na zápis, a podnikatele. V naprosté většině případů bude ale jediným účastníkem řízení a navrhovatelem v jedné osobě pouze podnikatel tzn. např. obchodní společnost.

Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše
Hrozí vám exekuce? Nebo už vám dokonce exekutor stojí v kuchyni? Přečtěte si, co vám smí a nesmí zabavit. Že dlužník nejste vy? Nevadí, exekutor může sebrat i cizí věci. Chcete vědět, proč tomu tak je a jaká práva máte? Připravili jsme pro vás nový seriál, v jehož rámci vám nabízíme právní i praktické rady jak se zachovat v případě, kdy vám hrozí exekuce nebo již dokonce máte s exekutorem co do činění. Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše.


Návrh na zápis či zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku (dále jen návrh na zápis) je možno podat pouze na zvláštním formuláři. Vzory těchto formulářů pro každý jednotlivý typ obchodní společnosti, jakož i listiny, které je nutno k návrhu na zápis přiložit, jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 250/2005 Sb. Co musí obecně obsahovat, uvádíme pro příklad ve sloupku na konci článku. Veškeré tyto materiály lze ale také nalézt na webové adrese www.justice.cz, kde je i poměrně podrobný návod jak jednotlivé formuláře vyplňovat, jakož i odpovědi na otázky týkající se vyplňování formulářů.

Po podání návrhu na zápis soud zkoumá jak samotný návrh, tak zda údaje o skutečnostech, které mají být do OR zapsány, vyplývají z listin, které musí být k návrhu doloženy jako povinné přílohy.


Soud může návrh zamítnout

Soud usnesením návrh odmítne jestliže:

 • návrh byl podán osobou, která k podání není oprávněna,
 • návrh nebyl podán zákonem stanoveným způsobem (např. návrh nebyl podán na předepsaném formuláři),
 • návrh neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti (např. řádné označení navrhovatele, podpis na návrhu není úředně ověřen apod.),
 • návrh je nesrozumitelný nebo neurčitý (např. když je navrhován výmaz skutečností, které v obchodním rejstříku nejsou zapsány),
 • k návrhu nebyly připojeny veškeré listiny, jimiž mají být doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech.

Výše uvedené nicméně neplatí bez výjimky. V případě, že návrh na zápis obsahuje odstranitelné vady, případně nejsou-li k návrhu doloženy veškeré listiny, které mají být přílohou návrhu, soud totiž z úřední povinnosti usnesením vyzve navrhovatele k odstranění těchto vad návrhu či k doplnění chybějících listin. Soud má nicméně povinnost vyzvat takto navrhovatele pouze jednou, proto v případě, že výzvě nebude vyhověno, bude návrh soudem již bez dalšího odmítnut. V usnesení o odmítnutí návrhu je pak soud povinen uvést důvody jak odmítnutí, tak i konkrétní poučení, jak lze nedostatky odstranit.


Zápis do obchodního rejstříku

Dospěje-li soud k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky, provede zápis do obchodního rejstříku. Přitom může postupovat dvěma způsoby:

a) soud o provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodne usnesením, zpravidla bez nařízení jednání,
b) soud provede zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí; takto ale může soud postupovat pouze ve vymezených případech a při plnění zákonných podmínek.

Soud je povinen provést zápis do rejstříku anebo rozhodnout o návrhu usnesením ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis, což ale neplatí bez výjimky. Například pokud byl soudní poplatek z návrhu zaplacen až v průběhu řízení, běží lhůta až ode dne zaplacení soudního poplatku. Nicméně neprovede-li soud zápis do obchodního rejstříku a ani o návrhu nerozhodne v zákonné lhůtě, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty (tzv. fikce zápisu). Zápis pak soud provede ke dni uvedeném v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení. Jestliže ale soud rozhodl o zápisu unesením, provede se zápis do obchodního rejstříku až po právní moci usnesení. To se dá urychlit tím, že se navrhovatel vzdá práva na odvolání.

V případě, že soud provede zápis bez vydání rozhodnutí, vyrozumí účastníky o provedeném zápisu zasláním výpisu z obchodního rejstříku, který obsahuje tento zápis. V opačném případě je účastníkům doručeno pouze usnesení o provedení zápisu do OR.

Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné chyby v zápisu opraví soud kdykoliv i bez návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí. Vyrozumí o tom účastníky řízení zasláním výpisu z obchodního rejstříku obsahujícího tuto opravu.


Příklad formuláře

Na závěr se podívejme na formulář návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku pro s. r. o., tedy nejčastějšího typu společnosti.

Formulář návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku pro s. r. o. 

 • I. část - "REJSTŘÍKOVÝ SOUD"- do této části formuláře se uvádí přesný název a adresa rejstříkového soudu, v jehož obvodu má obchodní společnost své sídlo, tato část formuláře je také určena pro vylepení kolkových známek.
 • II. část - "NAVRHOVATEL" - zde se uvádí přesné označení navrhovatele, kterým bude většinou sama obchodní společnost, tedy obchodní firma, sídlo a IČO. V případě prvozápisu nově založené obchodní společnosti je ale navrhovatelem statutární orgán společnosti, nezapsaná obchodní společnost totiž nemá právní subjektivitu.
 • III. část - "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM" – údaje o společnosti, jíž se návrh týká. Do této části formuláře se opět uvádí přesné označení navrhovatele podle údajů uvedených v obchodním rejstříku, tedy obchodní firma, sídlo, IČO, rejstříkový soud, oddíl a číslo vložky.
  V rámci této části je také kolonka "požadovaná akce", kde je nutno křížkem vyznačit, o jaký zápis se bude jednat tzn. zda půjde o prvozápis, změnu či změnu právní formy atd.
 • IV. část - "NÁVRH NA ZÁPIS" – tato část formuláře se dále člení na dvě základní části, a to na část "ÚDAJ ZAPISOVANÝ"– kam se do jednotlivých kolonek pod sebe uvádí skutečnosti, které mají být do obchodního rejstříku nově zapsány, a dále na část  "ÚDAJ VYMAZÁVANÝ“, kam se naopak uvádí skutečnosti, které mají být z obchodního rejstříku vymazány.  Samotný vzorový formulář pak dále nabízí celou škálu možností, které mohou být předmětem zápisu či výmazu – např.  obchodní firma, sídlo, předmět podnikání atd., do konkrétního návrhu na zápis se pak uvedou pouze ty skutečnosti, kterých se návrh skutečně týká.
 • V. část - "PŘÍLOHY" - do této části formuláře se uvádí veškeré listiny, které jsou povinnou přílohou návrhu, včetně pořadového čísla listiny a počtu vyhotovení. Listiny, které se zakládají do sbírky listin, je nutno doložit ve dvojím vyhotovení.
 • VI. část – "DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU" – zde je nutno křížkem zaznačit, ke kterému dni mají být skutečnosti, které jsou obsahem podaného návrhu, zapsány do obchodního rejstříku, zpravidla tedy v zákonem stanovené lhůtě.
 • VII.část – "ZÁVĚREČNÁ ČÁST" – v této části formuláře se uvádí základní údaje o navrhovateli, v případě právnické osoby o statutárním zástupci, který návrh podepisuje, případně právním zástupci navrhovatele, dále datum a podpis těchto osob, který musí být úředně ověřen.

Máte se zápisem do obchodního rejstříku vlastní zkušenost? Jde podle vás o zbytečně složitý a zdlouhavý proces, nebo jste naopak byli příjemně překvapeni?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+33
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 1. 2007 14:37

Změny a zápisy do obchodního rejstříku se mi zdají složité,. Můžete poradit, jak postupovat v případě zrušení společnosti s.r.o.? Děkuji

+82
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 3. 2012 20:29, ivana sirotková

Dobrý den.Poradte mi prosím jak postupovat.V roce 2004 jsme koupili dum od firmi ,prodej proběhl v pořádku ,na katastru byly nějaké dluhy a ty byly uhrazeny.Ale jednatel firmi nám zatajil,že na naší adrese sídlí ještě jedna jeho firma.Až když nám začaly docházet na naší adresu doporučené dopisy na f.FREE DENTAL,a navštívili nás z finančního uřadu z Českého Krumlova a sháněli se také po této firmě ,protože má neuhrazené dluhy,jsme zjistili tuto skutečnost.Obrátili jsme se na obchodní rejstřík u soudu v Českých Budějovicích a ti nám napsali,že pan Zyta Jiří,který je spolumajitelem a jednatelem firmi má adresu trvalého pobytu na Městském uřadě a tak není k zastižení.Tím pádem nám nemohou pomoct.Rádi by jsme nechalisídlofirmy z naší nechali vymazat a tak Vás žádáme o radu.Děkuji Ivana Sirotková

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Nový zákoník práce: mateřská, rodičovská a běžná dovolená

15. 11. 2006 | Ludmila Řezníčková | 23 komentářů

Nový zákoník práce: mateřská, rodičovská a běžná dovolená

Na mateřskou bude moci jít i otec. Osamělé matky ztratí nárok na prodlouženou délku mateřské. Rodičovská bude trvat nadále do 3 let věku dítěte. Základní výměra "běžné" dovolené je... celý článek

Mince s Hradčany: další klacek pod nohama živnostníků

14. 11. 2006 | Simona Ely Plischke

Mince s Hradčany: další klacek pod nohama živnostníků

Již od března v oběhu přibývá počet 50korunových mincí. ČNB to vyhovuje, a to z více důvodů. Nám trošku ztěžknou kapsy, ale jinak se nám dvojbarevná kovová padesátka líbí. Obchodní... celý článek

Investiční pobídky: zničující vliv má podpora montoven i high-tech

8. 11. 2006 | Tomáš Munzi

Investiční pobídky: zničující vliv má podpora montoven i high-tech

Podle návrhu Ministerstva průmyslu se mají omezit investiční pobídky tzv. montovnám a naopak mají směřovat k podpoře technologicky vyspělých oborů. Hlavním kritériem pro výši státní... celý článek

Jak efektivně, rychle a levně zajistit splacení dluhu?

25. 10. 2006 | Marek Zajíček

Jak efektivně, rychle a levně zajistit splacení dluhu?

Jedním z doposud málo využívaných způsobů zajištění pohledávky v obchodní praxi je zajištění prostřednictvím notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Přitom se jedná o institut,... celý článek

Dotace z fondů EU: provedeme vás dotačním bludištěm až k penězům

17. 10. 2006 | Alena Perušičová

Dotace z fondů EU: provedeme vás dotačním bludištěm až k penězům

Získat dotaci z fondů EU je snem mnoha podnikatelů. Jde ovšem o proces zdlouhavý a administrativně velice náročný, rozhodně vám totiž nikdo peníze jen tak nestrčí pod nos. Jak to tedy... celý článek

Partners Financial Services