Jak efektivně, rychle a levně zajistit splacení dluhu?

Jak efektivně, rychle a levně zajistit splacení dluhu?
Jedním z doposud málo využívaných způsobů zajištění pohledávky v obchodní praxi je zajištění prostřednictvím notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Přitom se jedná o institut, který může velmi usnadnit a zejména urychlit uspokojení pohledávky věřitele, a to zcela bez nutnosti absolvovat mnohdy velmi zdlouhavé soudní řízení. Podívejme se, jak funguje.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle ust. § 71a notářského řáduje veřejnou listinou, kterou je oprávněn sepsat pouze notář, a to na základě žádosti věřitele či dlužníka a za přímé účasti obou těchto stran. Obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je v podstatě dohoda účastníků (tj. věřitele a dlužníka), na základě které se dlužník zaváže splnit svůj dluh (nebo jiný nárok věřitele) vyplývající z uzavřené smlouvy. V této dohodě dále svolí, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně vůči věřiteli nesplní. Obsah dohody uvádíme na konci článku. 


Porušení závazku následuje exekuce

V případě, že dlužník následně své povinnosti, ke které se v této dohodě zavázal, skutečně nesplní a neuhradí dlužné plnění, může věřitel podat na základě této listiny návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Návrh podává k místně příslušnému Okresnímu soudu. Soud pak již na základě tohoto návrhu v zákonné lhůtě 15 dní usnesením nařídí exekuci na majetek dlužníka.

Doba od sepsání notářského zápisu do nařízení exekuce na majetek dlužníka tedy může být i velmi krátká a závisí v podstatě na obsahu dohody tzn. na lhůtě, do které je dlužník povinen uhradit svůj dluh věřiteli. Nicméně je nutno zdůraznit, že postavení věřitele ve vztahu k dlužníkovi se po sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti radikálně zlepší, protože věřitel má v "rukou nástroj", kterým může "pozitivně motivovat" dlužníka k plnění. Sama představa brzké exekuce totiž dlužníka zpravidla přiměje k tomu, aby věřiteli dlužnou částku dobrovolně uhradil.

Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše
Hrozí vám exekuce? Nebo už vám dokonce exekutor stojí v kuchyni? Přečtěte si, co vám smí a nesmí zabavit. Že dlužník nejste vy? Nevadí, exekutor může sebrat i cizí věci. Chcete vědět, proč tomu tak je a jaká práva máte? Připravili jsme pro vás nový seriál, v jehož rámci vám nabízíme právní i praktické rady jak se zachovat v případě, kdy vám hrozí exekuce nebo již dokonce máte s exekutorem co do činění. Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše.


Za sepsání notářského zápisu náleží notáři odměna, jejíž výše se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb. Stanoví se podle sazby odměny za úkon či úhrn úkonů notářské činnosti určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty, za kterou se považuje hodnota předmětu úkonu. Výše odměny za sepsání notářského zápisu je nicméně mnohem menší než soudní poplatek a zejména náklady právního zastoupení v řízení u soudu.


Výhody a nevýhody

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti tedy není žádným soudním či správním rozhodnutím, nemá proto účinky právní moci a není možno se proti němu odvolat či podat nějaký jiný opravný prostředek.

Efektivní způsob zajištění pohledávky je základem a zejména hlavním předpokladem pro její plné uspokojení. A notářský zápis se svolením k vykonatelnosti rozhodně efektivní je. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že zákon tuto listinu řadí mezi tzv. exekuční tituly, tedy listiny, na základě kterých může soud, za předpokladu splnění zákonných podmínek, nařídit exekuci na majetek dlužníka, jeho nevýhodou nicméně je, že může být sepsán pouze na základě souhlasu dlužníka, který k tomu nemůže být žádným způsobem nucen.

Obsahové náležitosti dohody věřitele a dlužníka:

  • označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku  - tzn. uvést přesnou identifikaci dlužníka,
  • označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny – tzn. uvést přesnou identifikaci věřitele,
  • skutečnosti na nichž se pohledávka či jiný nárok zakládá - tzn. uvést specifikaci právního důvodu vzniku pohledávky, její výši a jednoduché vylíčení skutkového stavu věci (např. pohledávka, která věřiteli vznikla vůči dlužníkovi z titulu neuhrazené faktury za dodávku zboží z uzavřené kupní smlouvy),
  • předmět plnění – zde je nutno specifikovat konkrétně a určitě obsah a rozsah plnění, tzn. přesnou výši dlužné částky či jednotlivých dohodnutých splátek, a to včetně uvedení výše dohodnutých smluvních pokut, zákonných či smluvních úroků z prodlení, příp. poplatku z prodlení,
  • doba plnění  – obsahem dohody musí být konkrétní a určité vymezení lhůty, ve které má být dlužná částka dlužníkem uhrazena, což je také nezbytné pro vykonatelnost notářského zápisu,
  • prohlášení povinné osoby (dlužníka) o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu.

Na závěr je nutno dodat, že stejný účel a funkci jako notářský zápis se svolením k vykonatelnosti plní i exekutorský zápis sepsaný soudním exekutorem ve smyslu ust. § 78 písm. a) exekučního řádu.

Co si o výhodách a nevýhodách notářského zápisu myslíte? Proč je často opomíjený?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Exekuce majetku: co vám exekutor nesmí zabavit

7. 8. 2006 | Matěj Šuster | 109 komentářů

Exekuce majetku: co vám exekutor nesmí zabavit

Ačkoli je smyslem exekučního řízení účinně a co nejrychleji uspokojit nároky věřitele, zákon poskytuje určitou ochranu i dlužníkovi. Tomu tak nesmějí být zabaveny zejména věci, které... celý článek

Exekuce majetku a práva třetích osob: nedostatky zákona

31. 7. 2006 | Matěj Šuster | 23 komentářů

Exekuce majetku  a práva třetích osob: nedostatky zákona

Když exekutor zabaví věci "nevinnému", teoreticky by to nemuselo znamenat nic hrozného. To ale v Česku bohužel neplatí. Proč mohou exekutoři vydírat třetí osoby? Proč ignorují jednoznačné... celý článek

Co dělat, když peníze na splátku chybí

10. 7. 2006 | redakce Peníze.CZ

Co dělat, když peníze na splátku chybí

Jak zjistit, jestli dluh ohrožuje vaše finanční zdraví? Co dělat, a co naopak nedělat, když se dostanete do problémů se splácením? Kde najít případné finanční rezervy? Je možné splátku... celý článek

Když je pánem vaší domácnosti exekutor... a ani nevíte proč

26. 6. 2006 | Gerta Mazalová | 4 komentáře

Když je pánem vaší domácnosti exekutor... a ani nevíte proč

Nejste schopni dostát svým splátkám, v důvěřivosti jste se za někoho zaručili nebo jste nezaplatili za zboží, které jste doposud neobdrželi? Klepe vám najednou na dveře exekutor? Bojíte... celý článek

Jak se žije na dluh

19. 6. 2006 | redakce Peníze.CZ

Jak se žije na dluh

Kdy je dobré se zadlužit a kdy je lepší si peníze na vysněnou věc našetřit? Co je dobrý a co špatný úvěr? Kolik z rodinného rozpočtu je „zdravé“ na půjčku obětovat a kdy už riskujete... celý článek

Partners Financial Services