Exekuce majetku a práva třetích osob: nedostatky zákona

Exekuce majetku  a práva třetích osob: nedostatky zákona
Když exekutor zabaví věci "nevinnému", teoreticky by to nemuselo znamenat nic hrozného. To ale v Česku bohužel neplatí. Proč mohou exekutoři vydírat třetí osoby? Proč ignorují jednoznačné důkazy? A jak napravit nedostatky současné právní úpravy?

Sám fakt, že exekutor zabavil, tj. pojal do soupisu věci, které sice byly ve faktické moci povinného, ale ve skutečnosti patří někomu jinému, nemusí mít pro vlastníka věci fatální následky. A to je-li splněna aspoň jedna z těchto podmínek:

  • Soudy jsou schopny rozhodnout o tom, zda se dotyčná věc vylučuje z exekuce, v krátké době po podání vylučovací žaloby (např. do 14 dnů), anebo
  • zabavené movité věci jsou ponechány na dosavadním místě, tj. třetí osoba coby jejich vlastník s nimi sice nemůže nakládat (např. je zašantročit), avšak může je běžným způsobem užívat.

V České republice však bohužel není v současné době splněn ani jeden z těchto předpokladů, neboť soudní řízení o vyloučení věci z exekuce trvá typicky minimálně půl roku (a spíše ještě podstatně déle) a navíc - jak bylo již zmíněno - exekutor je dle zákona povinen zabavené movité věci (na rozdíl od soudního vykonavatele) vždy zajistit (tj. odvézt je z bytu).

V důsledku kombinace těchto faktorů mnohdy dochází k tomu, že skutečný vlastník dotyčné věci, ač sám za dluh neodpovídá, raději "dobrovolně" zaplatí vymáhaný dluh za povinného. Chce tím zabránit tomu, že mu exekutor jeho věci zabaví a odveze pryč a on se bude bez nich muset obejít třeba třičtvrtě roku, než se mu podaří soudně domoci vyloučení těchto věcí z exekuce. Tváří v tvář bezprostřední hrozbě, že věci budou z bytu exekutorem odvezeny, je leckdy dotyčná osoba nucena "zvolit" tuto cestu i tehdy, když by v případném sporu o vyloučení těchto věcí z exekuce měla velkou šanci uspět.

Exekutor může vydírat

Exekutorovi tedy pomalost českých soudů umožňuje tímto způsobem třetí osobu doslova vydírat ve stylu "buď zaplať za dlužníka, nebo věci odvezu a budeš po dobu mnoha měsíců muset bydlet (téměř) v holobytě". Toto se bohužel v praxi povýtce děje i v případech, kdy exekutorovi (resp. jeho zaměstnanci, který věci sepisuje) mohlo být při troše snahy v době provádění soupisu zcela jasné, že nejde o byt ani jinou místnost povinného. Viz např. tento skutečný případ z praxe Občanské poradny Jižní Město:

Klienti naší poradny, manželský pár středního věku, mají dospělou dceru, která je již cca 13 let závislá na heroinu. Již několik let "žije na ulici", rodiče dokonce asi před rokem dosáhli i toho, že byl dceři úředně zrušen trvalý pobyt na této adrese. Ohlašovna tedy považovala za prokázaný fakt, že se dcera v dotyčném bytě dlouhodobě nezdržuje a že jí zaniklo i užívací právo k bytu. Dcera ovšem má v občanském průkazu jako místo trvalého pobytu stále uvedenu předešlou adresu, poněvadž samozřejmě není schopna, popř. ani ochotna vyřídit výměnu OP. Občas jí na tuto adresu chodí pošta.

Přesto do bytu rodičů nedávno doslova vtrhl exekutor, resp. jím pověření pracovníci, a to v rámci exekuce nařízené k uspokojení pohledávky Dopravních podniků za jejich dcerou (byla chycena při černé jízdě v MHD). Bez jakéhokoli ohledu na fakt, že dceři byl na této adrese zrušen trvalý pobyt, začali sepisovat věci v majetku rodičů, přičemž je ihned hodlali odvézt; rodičům by v bytě zůstala víceméně jen postel, rádio, stůl s dvěma židlemi a nějaké svršky atp. V tomto případě šlo evidentně o neoprávněnou exekuci, neboť věci byly zabavovány na místě, které nebylo bytem ani jinou místností povinného, a rovněž případný spor o vyloučení takto zabavených věcí z exekuce by rodiče nejspíše vyhráli. Dcera by totiž asi sotva mohla být vlastníkem těchto věcí - vzhledem k tomu, že je dlouhodobě závislá na tvrdých drogách a nikdy nepracovala ani neměla žádný vlastní příjem, z něhož by si tyto věci mohla pořídit.
Rodiče však při vyhlídce, že by se o vyloučení zabavených věcí soudili dalších několik mnoho měsíců, raději odvrátili hrozbu odvezení věcí z bytu dohodou s exekutorem, na jejímž základě dceřin dluh splácí oni sami, a to částkou 3 000 Kč měsíčně.

Pohříchu nejde ani zdaleka o ojedinělý případ. S podobnými případy se často setkává i Veřejný ochránce práv (který ovšem v této věci nemůže nijak zakročit, protože oblast nespadá do jeho působnosti). Viz případ popsaný zaměstnankyní ombudsmana, Olgou Němečkovou (Nevhodné chování osob nejen soudních v exekučním a konkursním řízení, in: "Moderní veřejná správa a ombudsman", str. 94), kdy exekutorovi muselo být již při provádění exekuce zřejmé, že věci nenáležejí povinnému, neboť typově ty samé věci (pračka, lednička...) zabavil nejprve v místě faktického pobytu povinného a posléze v místě trvalého pobytu povinného, kde však povinný nebydlel:

V daném případě byla povinnou dcera žijící fakticky samostatně na jiné adrese. Poté, co byly zabaveny určité věci u dcery, proběhla exekuce i u rodičů, kde měla dcera trvalý pobyt (fakticky se tam nezdržovala). Rodičům byly zabaveny typově shodné předměty (lednička, žehlička,…). Pro ilustraci takových podnětů cituji z jejich dopisu: "Pánové přistavili AVII a domáhali se vstupu do domku. My jsme po nich žádali soudní rozhodnutí, že můžou do domu vstoupit, to neměli, proto jsme je odmítli vpustit. Manželka chtěla zavřít dveře, ale pracovník H. strčil nohu mezi dveře a vyhrožoval manželce, že jí bude žalovat za napadení veřejného činitele. Já jsem volal na linku 158, ale policie stále nejela, tak manželka volala panu V. (exekutor, pozn. aut.) a prosila ho, aby nám žádný nábytek neodváželi (před exekutorem klečela na kolenou). Neustále s námi jednali jako s dlužníky a sjednávali s námi měsíční splátku 5 000 Kč. Nakonec z nás vymohli 5 000 Kč z našeho důchodu a dohodli jsme s nimi, že nebudou nic odvážet. Provedli soupis naších movitých věcí a polepili je štítky ZABAVENO …"

Proč exekutoři ignorují jednoznačné důkazy?

Další vady stávající právní úpravy obsahuje dle mého názoru ustanovení § 50 a § 51 vyhl. č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Umožňují totiž exekutorům, aby bez jakékoli odpovědnosti za majetkovou újmu, kterou tím způsobí třetím osobám, zabavili a odvezli i takové věci, u nichž třetí osoba exekutorovi předloží v době provádění soupisu písemné doklady, z nichž jasně vyplývá, že vlastníkem zabavované věci je někdo jiný než povinný. Exekutoři totiž s oblibou právě na základě těchto ustanovení odmítají na takové doklady byť jen na pohlédnout, argumentujíce tím, že jim dle právních předpisů nepřísluší posuzovat otázku, kdo je skutečným vlastníkem zabavovaných věcí. Ust. § 50 totiž výslovně zmiňuje jen tři typy exekučně zpeněžitelných věcí, které exekutor není oprávněn zabavit, ačkoli se nacházejí v bytě či jiné místnosti povinného:

  • Věci, o nichž je nepochybné, že na místo soupisu byly přineseny těmi, kdo jsou tam pouze na návštěvě,
  • movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti (ty lze v rámci exekuce prodat jen spolu s dotyčnou nemovitostí),
  • věci, o nichž to výslovně prohlásí oprávněný.

Protože vyhláška v tomto výčtu neuvádí věci, u nichž je z předložených důkazů nepochybné, že je vlastníkem jiná osoba než povinný, exekutoři typicky vycházejí z toho, že jsou oprávněni sepsat i tyto věci. Pokud ovšem exekutor zabaví věci, u nichž mu byly předloženy jednoznačné důkazy o tom, že jejich vlastníkem je někdo jiný než povinný (přičemž na základě týchž důkazů později soud věci vskutku vyloučí z exekuce), pak exekutor zcela nesmyslně uvaluje náklady na třetí osoby.

Exekutor navíc neodpovídá za takto vzniklou škodu, neboť tu není splněn základní předpoklad; s ohledem na ust. § 50 a 51 cit. vyhlášky lze totiž jen stěží dospět k závěru, že škoda vznikla v důsledku protiprávního jednání exekutora. Pokud ovšem exekutor může "beztrestně" při své činnosti uvalovat na třetí osoby náklady, pak samozřejmě není motivován k tomu, aby se majetkové újmy způsobené těmto osobám snažil minimalizovat. Naopak má tendenci nebrat tyto újmy při kalkulaci nákladů a přínosů svého jednání v potaz. Z hlediska elementární ekonomické logiky proto platí, že exekutor způsobí třetím osobám větší množství "negativních externalit" než by tomu bylo jinak, pokud by byl nucen zahrnout do kalkulace nákladů a přínosů svého jednání i riziko, že bude přinejmenším část těchto škod povinen nahradit z titulu odpovědnosti za škodu.

S exekutorem není řeč? Kontaktujte věřitele!
Těm, jejichž věci byly exekutorem zabaveny, ačkoli nejsou v dané exekuční věci v procesním postavení povinného, lze doporučit následující: aby se pokusili využít toho, že exekutor je povinen vyloučit ze soupisu věci, o nichž oprávněný výslovně prohlásí, že sepsány být nemají.

Pokud s exekutorem není rozumná řeč, ačkoli vlastník má k dispozici takové důkazy, z nichž jasně vyplývá, že povinný není vlastníkem zabavených věcí, popř. že soupis byl proveden v bytě, který není bytem ani jinou místností povinného, pak není na škodu se obrátit na dotčeného věřitele. Vysvětlit mu situaci a předložit mu příslušné písemné doklady.
Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že přinejmenším někteří věřitelé jsou v tomto ohledu vcelku vstřícní.

Cesty k nápravě zákona

1) Je třeba dosáhnout takového právního stavu, aby pravidlem bylo, že zabavené věci prozatím - tj. než dojde k jejich nucenému prodeji - zůstávají na dosavadním místě. A naopak jejich zajištění, resp. odvoz je výjimkou. Inspirovat se v tomto směru lze např. i slovenskou právní úpravou, konkrétně ust. § 121 zákona č. 233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 1. Podle něho je exekutor povinen sepsané věci zajistit a postarat se o jejich vhodné uložení či úschovu mimo faktickou dispozici povinného jen tehdy, pokud by zde byla důvodná obava, že by věci ponechané na dosavadním místě mohly být odstraněny (tj. zašantročeny) či vystaveny poškození nebo zkáze.

Tím by se jednak snížily zbytečné náklady na uskladnění zabavených věcí, jednak by se tak aspoň zčásti zamezilo výše popsaným vyděračským praktikám některých exekutorů. Povinný, popř. jiná osoba, by samozřejmě s věcmi pojatými do soupisu nesměl nakládat, neboť by se tím vystavoval trestnímu postihu pro maření výkonu úředního rozhodnutí. 2

2) Byl-li soupis proveden nezákonně, tj. zejména v bytě či jiné místnosti, která ve skutečnosti nebyla bytem povinného, obranou by měl být návrh na zastavení takto provedené exekuce. Přičemž otázka vlastnictví sepsaných věcí by tu nebyla rozhodná. Doporučoval bych tedy, aby napříště i třetí osoba, v jejímž bytě byl nezákonně proveden soupis věcí, byla dle zákona aktivně legitimovaná k podání návrhu na zastavení takto nepřípustně provedené exekuce.

3) Dále je třeba zásadně urychlit soudní řízení o vyloučení věci z exekuce. To je naprosto nezbytné nejen z důvodu účinnější ochrany práv třetích osob, jejichž vlastnické právo k dotyčným věcem je po nepřiměřeně dlouhou dobu omezeno, ale též proto, že se kvůli sporu o vyloučení věcí z exekuce pochopitelně značně protahuje i samo exekuční řízení.

4) V neposlední řadě by bylo žádoucí, aby právní předpisy výslovně stanovily, že exekutor není oprávněn sepsat takové věci, u nichž je již v době provádění soupisu mimo důvodnou pochybnost, že patří někomu jinému než povinnému. Zároveň by platilo, že pokud třetí osoba na základě totožných dokladů, které předtím bezúspěšně předložila oprávněnému či exekutorovi a z nichž jasně vyplývalo, že je vlastníkem zabavovaných věcí, posléze dosáhne vyloučení těchto věcí z exekuce rozhodnutím soudu, má tato osoba nárok na náhradu veškeré takto vzniklé škody vůči exekutorovi, resp. oprávněnému.

Vysvětlivky:
1 http://www.justice.gov.sk/kop/scp/obex/EP_233_95.htm
2 Srov. ust. § 171 odst. 2 písm a) trestního zákona: "Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní věc, které se takové rozhodnutí týká… bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem."

Autor pracuje jako poradce v Občanské poradně Jižní Město. Materiál byl vypracován pro provozovatele této poradny, občanské sdružení Společnou cestou, jako jeden z výstupů projektu "Vzděláváním proti předluženosti", který získal podporu v rámci programu Transition facility z prostředků EU.

Co si myslíte o uvedených návrzích na změny současné právní úpravy, která ošetřuje činnost exekutorů? Souhlasíte s nimi? Nebo máte nějaké připomínky?

Líbil se vám článek?

+118
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 130 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 11. 2007 0:05

Dobry den,
po dlouhe dobe se divam na pribehy dalsich lidi kteri se potkali s exekuci. A znovu nemohu jinak nez kroutit hlavou nad tim jak a kdo exekutorskym kancelarim a ex.komore schvalil, ze ve finale mohou po lidech zadat nekolika-nasobek ze skutecne castky????!!! Vzdyt prece kdyz se clovek dostane z nejakeho duvodu do problemu, ze treba nema na splaceni 39.000.- za auto, tak jak pak muze exekucni kancelari splatit diky nesmyslnym poplatkum treba 200.000.-??????!!!!!! !!! Znova rikam, ze je jasne a melo by byt spravne, aby kazdy clovek zaplatil za jakousi svou chybu ci unahlenost nebo opomeni, ale ne petinasobkem nebo i vicenasobkem z puvodni ceny!!! At mi nikdo netvrdi ze exekutor si to zaslouzi, ze se tolik nadre!!!
Jak dlouho bude nekomu tam nahore trvat, nez si uvedomi, ze reseni ke snizeni kriminality, sebevrazd a vrazd by pomohla treba prave nejaka nemala zmena techhle silenosti....., jak dalece az musi zajit problemy lidi, aby se nekdo konecne na tom spravnem miste chytil za nos a uvedomil si ze takhle to asi spravne neni???!!! Uz bylo tolik dukazu kde se jasne prokazalo jak stupidni postupy a uroceni ma exekutorska komora, ale porad s tim nikdo nic nedela!!! To se ma zase nekdo svevolne zapalit treba na Vaclavskem namesti, nebo skocit z Nuselaku a nebo udelat neco jineho jinde v Republice?! Myslite si ze lidi bavi brat si uvery??? Opravdu si to myslite??? Vsadim se kazdy clovek by se radeji svych dluhu zbavil a radeji si na lepsi zivot vydelal, prece vsichni v nasi zemi nejsou pohodlni a hloupy!!! Ale kdyz u nas stoji i pitomej BigMac v M'donaldu 63.- ,maslo cca 30.-, chleba a mleko to same atd..., a prumernej clovek si na to vydela za hodinu prace, tak pak se nikdo nemuze divit, ze lidi mnohdy sahaji po pujckach treba okolo Vanoc nebo na jine svatky, ikdyz vedi ze to zrovna nejlepsi reseni neni. Posledni dobou mi je ze systemu naseho statu na nic, ikdyz jsem Cech jako poleno a nasi zemi mam rad! Martin z Irska

+90
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 10. 2007 0:19


Má dcera bere již delší dobu drogy.Kdo to u vlastního dítěte nezažil,těžko si představí jak to ovlivní rodinu a jaká nepříjemná opatření je nutno provést,aby nebyl paralyzován zbytek rodiny.Jedno z opatření je zrušení trvalého pobytu,z důvodů možných dluhů,které na sebe nenechaly čekat.Dluh vznikne jednoduchým způsobem:prodejce drog kterému dcera dluží peníze obstará sfalšované potrvzení pro vyřízení půjčky,peněžní ústav peníze lehce půjčí a tak se rodina stane ručitelem aniž by o tom věděla,čímž sníží riziko vymahatelnosti pro peněžní ústav na minimum.Jaká je zodpovědnost peněžních ústavů?(stačilo zvednout telefon a přeptat se v místě bydliště,kde se v případě neplacení bude dluh vymáhat).Proč by to dělali,hlavně že je kde brát.Teď už je na řadě exekuční firma(zrušení trvalého pobytu to nezachrání) a kruh je uzavřen.Takže zbytek rodiny se stane sponzorem drogového prodejce,což těžce ponesu.K jednomu neštěstí se nabalí díky špatným zákonům tohoto státu daší malér a obávám se,že při vlastní exekuci může dojít i k trestnému činu.Normální člověk toto nemůže vydržet.

-24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (130 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Exekuce majetku a práva třetích osob: zabavování cizích věcí

24. 7. 2006 | Matěj Šuster | 18 komentářů

Exekuce majetku a práva třetích osob: zabavování cizích věcí

Kde všude může exekutor zabavovat movité věci, o nichž předpokládá, že náleží dlužníkovi? Jak to, že někdy zabaví věci z bytu, ke kterému dlužník nemá žádný právní vztah ani v něm nebydlí?... celý článek

Exekuce majetku a práva třetích osob: proč exekutor zabavuje i cizí věci?

17. 7. 2006 | Matěj Šuster | 41 komentářů

Exekuce majetku a práva třetích osob: proč exekutor zabavuje i cizí věci?

Exekuce majetku by byla takřka neproveditelná, kdyby exekutor nemohl při sepisování věcí vycházet z vyvratitelné právní domněnky, že ten, kdo věci fakticky ovládá, je také jejich vlastníkem.... celý článek

Když je pánem vaší domácnosti exekutor... a ani nevíte proč

26. 6. 2006 | Gerta Mazalová | 4 komentáře

Když je pánem vaší domácnosti exekutor... a ani nevíte proč

Nejste schopni dostát svým splátkám, v důvěřivosti jste se za někoho zaručili nebo jste nezaplatili za zboží, které jste doposud neobdrželi? Klepe vám najednou na dveře exekutor? Bojíte... celý článek

Jak se žije na dluh

19. 6. 2006 | redakce Peníze.CZ | 7 komentářů

Jak se žije na dluh

Kdy je dobré se zadlužit a kdy je lepší si peníze na vysněnou věc našetřit? Co je dobrý a co špatný úvěr? Kolik z rodinného rozpočtu je „zdravé“ na půjčku obětovat a kdy už riskujete... celý článek

Čeští exekutoři nikterak nevyčnívají

25. 8. 2005 | Jiří Šedivý | 4 komentáře

Čeští exekutoři nikterak nevyčnívají

Jaká je exekutorská praxe v zahraničí? Např. v USA je zachování životního standardu dlužníka nutnou podmínkou, navíc pokud řádně splácí stanovené dávky, zpravidla nemusí zaplatit celý... celý článek

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.