To nejlepší z tuzemských fondů

To nejlepší z tuzemských fondů
Které fondy jsou nejlepší? Otázka, se kterou se na redakci obracíte velmi často. Dnes se vám na ni pokusí odpovědět analytik Petr Šimčák. V příštích týdnech se můžete těšit na odpovědi z pera či klávesnice dalších autorů.

Tuzemské fondy budou v boji o přízeň investorů čelit stále větší konkurenci v podobě zahraničních fondů, a to ze dvou důvodů: za prvé, do České republiky pronikají velké zahraniční skupiny, které mnohdy v jednom fondu spravují více majetku než všechny české fondy dohromady, a za druhé, tuzemské banky, které jsou mateřskými společnostmi největších českých investičních společností, jsou prodávány do rukou zahraničních bank, které samy nabízejí celou paletu fondů a v jejich zájmu je dostat tyto produkty i na český trh.

Cílem tohoto příspěvku je vybrat mezi tuzemskými fondy pokud možno tři nejlepší v každé skupině. Kritériem výběru zdaleka není jen dosahovaná výkonnost, ale také jejich čitelnost, renomé správce, velikost spravovaného majetku a jasně definovaná strategie. Většina tuzemských fondů totiž nemá ani stanoven srovnávací index, který by investorovi ukazoval, co od něj může čekat.

Co jsou tuzemské fondy? Pro tento článek se jedná pouze o fondy založené (domicilované) v České republice. Ve všech případech jsou spravovány tuzemskou firmou, ale jen někdy investují na českém kapitálovém trhu. Pro účely tohoto textu nepovažujeme za tuzemské fondy ty, které jsou založeny např. v Lucembursku či Irsku a investují v České republice nebo do korunových aktiv. Jde např. o fondy správců ING IM, CAM, KBC či CONSEQ.

Podle statistiky UNIS ČR spravují tuzemské otevřené podílové fondy, jejichž správci jsou členové tohoto sdružení, celkem 78 miliard korun, což jsou 2,3 miliardy EUR. Fondy, jejichž správci jsou členové BVI, což je podobné sdružení v SRN, spravují 932 miliard EUR. Největší fond na světě, americký Fidelity Magellan, spravuje téměř 100 miliard USD.

FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

Z deseti fondů, které na trhu působí, považujeme za tři nejzajímavější Sporokonto (ŽB Trust)(profil, názory), Sporoinvest (SIS) (OFSISSPI) a IKS Peněžní trh (IKS KB) (profil, názory). Proti ostatním fondům hovoří buď nižší výkonnost nebo nepřijatelná volatilita či malý objem. Problémem českých fondů peněžního trhu je jejich "flexibilita", která jim umožňuje kupovat i dluhopisy s delší splatností než jeden rok a také tituly firem, které nemají perfektní kreditní kvalitu. Tyto faktory způsobují kolísavost fondů, která je sice v absolutním vyjádření velmi malá, ale pro segment peněžního trhu tak, jak jej známe ze zahraničí, nezvyklá. Nejblíže se tradičnímu pojetí peněžního trhu blíží Sporokonto. Nevýhodou Sporokonta je jednoprocentní vstupní poplatek, zbývající dva fondy se prodávají bez poplatků. Na úrovni manažerských poplatků nejsou u vybraných fondů rozdíly, všechny si účtují jedno procento ročně, což je ve srovnání se zahraničními fondy poměrně mnoho.

DLUHOPISOVÉ FONDY

Mezi dluhopisovými fondy je celkem sedm tuzemských fondů investujících do korunových obligací. Za nejzajímavější považujeme Bondinvest (SIS) (OFSISBON), dále pak Růstový OPF Dluhopisů (Citicorp)(OFCITDL) a na třetí místo lze shodně zařadit Sporobond (SIS)(OFSISSPB), IKS Dluhopisový (IKS KB)(profil, názory) a IPB Dluhopisový (1. IN)(profil, názory). Ostatní fondy jsou buď příliš malé nebo neinvestují do korunových dluhopisů nebo svými výsledky výrazněji zaostávají.

Zajímavé je, že Bondinvest výrazně překonával Sporobond od roku 1999, ačkoliv je řízen stejným správcem, má stejnou strategii a měl i stejného manažera. Od začátku letošního roku převzal řízení Bondinvestu pan Mikolášek, manažerem Sporobondu zůstává RNDr. Krtička. Důvodem rozdílné výkonnosti těchto fondů je podle pana Krtičky různé angažmá v zahraničních dluhopisech, které v loňském roce pomohly zvýšit zhodnocení, protože loni se po většinu roku tuzemské dluhopisy nevyvíjely příliš optimisticky. Bondinvest měl podíl v zahraničních (převážně polských) titulech deset procent a Sporobond jen tři procenta. Oba fondy plně "nechytly" poslední růstovou vlnu z konce roku 2000, a proto mírně zaostaly za konkurencí. Pan Krtička se totiž k příliš velkému optimismu na trzích stavěl spíše skepticky a neviděl pro takový růst racionální důvod. Přesto již nyní neočekává výraznější korekci směrem dolů a případné zvýšení úroků, pokud k němu vůbec dojde, odhaduje až ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Při investici s horizontem déle než dva roky je na úrovni poplatků zajímavější Bondinvest (vstup 1 %, správa 1,5 % ročně) proti Sporobondu (vstup 0 %, správa 2 % ročně), protože nižší manažerský poplatek vyváží počáteční vstupní poplatek za předpokladu, že by oba fondy dosahovaly stejného zhodnocení.

Růstový OPF dluhopisů má ze všech tuzemských fondů jako jediný jasně orientovanou strategii na dluhopisy (nikdy se neangažuje na peněžním trhu). Jeho výkonnost však zatím příliš neoslnila a je srovnatelná s fondy, které uvádíme na třetím místě.

BALANCOVANÉ FONDY

V tomto segmentu se aktuálně nachází 41 fondů, které jsou však naprosto nesrovnatelné. Proto je třeba provést některá vymezení. Zajímá nás fond, který investuje zejména akciovou část na globálních trzích a nejde o žádný nově otevřený fond, jehož portfolio dosud nemá plánovanou strukturu, a proto jeho výkonnost nemá vypovídací hodnotu ani nyní, ani ji nemělo v minulosti. Ze 41 fondu jsme vybrali 4, které mohou tvořit větší část portfolia investora, pokud mu vyhovuje rizikový profil fondu, protože nejlépe splňují výše uvedené předpoklady nadprůměrné správy. Pro konzervativnější investory jde o AG7 Fond (investAGe) (profil, názory) a Interkonto (ŽB Trust)(profil, názory) a pro dynamičtější investory o Pioneer Trust (Pioneer česká IS) (profil, názory) a IPB Fond fondů (1. IN)(profil, názory).

Nejlepších výsledků dosáhl AG7, což je dáno objektivním faktem, že globální akciové trhy, zejména tzv. růstové akcie, zaznamenaly loni jeden z nejhorších roků novodobé historie a AG7 se angažuje převážně v dluhopisech. Jeho dobré výsledky jsou však také výsledkem práce manažera, který aktivně pracuje i s dluhopisovou částí tak, že se vyhnul poklesům v problémovém roce 1997, který byl pro dluhopisy velmi špatný. Loni navýšil podíl akciové části v portfoliu až ke dvaceti procentům, což je na tento fond relativně dost, nicméně k tomuto navýšení došlo až po masivních poklesech na trzích. Protože investAGe není globální skupinou, pokrývá akciovou část přes zahraniční fondy, aby zaručil kvalitu výběru akcií. To současně ukazuje na určitou slabinu, že investAGe nepatří mezi největší hráče na trhu a nemůže se opřít o silnou mateřskou banku nebo nadnárodní skupinu a fond nyní jen taktak splňuje podmínku objemu majetku pod správou.

Interkonto je také defenzivním fondem, ale na rozdíl od AG7 je koncipován pro "eurového" a ne "korunového" investora. Od svého vzniku se vyvíjí podobně jako index Mpal GA Gem Fds (defen), což je index reprezentující defenzivní zahraniční smíšené fondy. Za tímto indexem zaostal až v roce 2000, a to o 6 procentních bodů, což bylo dáno zejména jeho výraznějším angažmá v Japonsku a v telekomunikačních akciích jako např. Deutsche Telekom. I přes tyto výhrady si Interkonto zaslouží pozornost investorů.

Interkonto versus index defenzivních fondů (v EUR)

Pioneer Trust je známý pod značkou "zlatá střední cesta pro každého". Mnohé podílníky však šokoval jeho pokles v roce 2000. Podrobnější pohled na portfolio však vysvětluje důvody tohoto propadu. Akciová část byla z velké části tvořena růstovými technologickými a telekomunikačními tituly s převahou v Evropě, což jsou nejhůře postižené sektory. Překvapivý není pokles, ale jeho dynamika, která se vyrovnala pádu ryze akciových agresivních fondů. Ty, které ze svých maxim klesly o přibližně třicet procent jako Pioneer Trust, vzrostly v roce 1999 o padesát procent. Pioneer Trust však vydělal v roce 1999 "jen" 25 procent. I přes tyto výhrady však platí, že jde o velmi seriózního, renomovaného a důvěryhodného správce. Nedávné převzetí italskou bankou Unicredito je podle našeho názoru pro Pioneer pozitivní a s poklesem v roce 2000 určitě nemá nic společného. Každý investor by si ale měl být před nákupem Pioneer Trustu vědom, že kupuje agresivnější fond a ne úplně zlatou střední cestu.

Posledním kandidátem je IPB Fond fondů. Tento fond se také řadí mezi globální smíšené a snaží se pracovat s nejlepšími zahraničními fondy. Přestože lze mít výhrady proti metodice výběru fondů i proti postupu při globální alokaci, jde o výhrady ve srovnání se špičkovými zahraničními fondy fondů. Na tuzemském trhu fondů fondů jde o jediný smíšený fond, zbývající jsou totiž ryze akciové.

AKCIOVÉ FONDY

O přízeň investorů soutěží patnáct fondů, ale i zde není možné přímé srovnání, protože některé investují jen do tuzemských akcií, některé do jiných regionů a jiné globálně. Proto je nutno i zde udělat užší výběr. Jelikož pro většinu investorů nemá smysl vstupovat na tuzemský akciový trh z důvodu jeho malého významu a nízké likvidity, zajímají nás jen fondy, které investují na vyspělých zahraničních trzích. Za atraktivní považujeme ty, které mají vyřešený způsob, jak kvalitně investovat na globálních trzích, přestože nemají dostatečné analytické zázemí k tomu, aby vybraly konkrétní akcie podle kritérií srovnatelných s těmi nejlepšími správci. Jejich objem musí činit alespoň 100 miliónů korun.

Tím se výběr zúžil na čtyři fondy a z nich za nejzajímavější považujeme Eurotrend (SIS)(OFSISEUR), IKS Fond Fondů (IKS KB)(profil, názory) a Globaltrend FF (SIS)(OFSISFF). Čtvrtým fondem je IKS Světových indexů (profil, názory), ale z výše uvedených důvodů se domníváme, že je pro tuzemské investory vhodnější IKS FF.

Prvně jmenovaný je v podstatě indexový fond, který kopíruje index Dow Jones Stoxx 50, který reprezentuje 50 největších firem z celé Evropy. Dosavadní výsledky ukazují, že jej skutečně kopíruje. Vstupní poplatek ve výši 3,5 procenta a manažerský poplatek až 2 procenta je však na indexový fond velmi mnoho. Jedním z argumentů ve prospěch indexových fondů je totiž jejich levná správa (manažerský poplatek okolo 0,5 %), protože správce jednoduše kopíruje složení indexu, což je vždy levnější než aktivní management. Diskuze, zda je lepší aktivně řízený nebo indexový fond, není náplní tohoto textu.

Ze zbývajících dvou fondů považujeme za zajímavější produkt IKS KB, a to díky poradenství od renomované skupiny Parvest Asset Management a pestřejšímu výběru fondů. Srovnávací index (benchmark) fondu je složen z několika indexů s těmito vahami: 50 % MSCI Europe (akcie Evropa), 30 % S&P 500 (akcie USA), 15 % TOPIX (akcie Japonsko) a 5 % MSCI Asia ex Japan (akcie Asie bez Japonska). Správce fondu chce touto volbou indexu nabídnout globální fond, který nemusí převažovat americké akcie. Pan Machula, který fond řídí, by v současné situaci na trzích nechtěl držet více jak 75 procent v akciových fondech (statut mu přikazuje investovat do akciových fondů alespoň 66 procent portfolia).

Třetí fond, Globaltrend FF není "nachýlen" k Evropě, ale investuje globálně podle indexu MSCI World (akcie svět s téměř poloviční vahou amerických akcií). Určitou slabinou fondu je, že jeho portfolio je tvořeno opět globálními fondy sice různých správců, ale podobných stylů a jen malá část je investována do tzv. oborových fondů. Není tak naplněna jedna z výhod fondu fondů, kterou je práce se specializovanými fondy. Žádný správce totiž nedosahuje nadprůměrných výsledků po celém světě, ale jen v některých regionech či sektorech. Fond fondů by se měl snažit vybrat to nejlepší od různých správců.

BUDOUCNOST

Které fondy na našem trhu zůstanou a které zaniknou? Pokud se Česká republika připojí k jednotné evropské měně a koruna zanikne, ztratí fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy svou jedinečnost a budou vrženy na stejné globální konkurenční pole, na kterém již nyní bojují akciové a smíšené fondy. Některé fondy zaniknou a některé budou sloučeny do již existujícího fondu zahraniční mateřské společnosti. Také ostatní fondy dceřinných firem tuzemských bank budou muset obhájit své místo v nabídce mateřské společnosti. U těchto firem bude klesat význam jejich činnosti jako manažera a poroste význam budování distribuční sítě a propagace. Nebankovní správce, který chce nabízet globální produkty, musí být součástí nadnárodního koncernu, jinak bude bojovat o prosazení velmi těžce.

Které fondy považujete za nejlepší vy? Do čeho se letos vyplatí investovat? Převálcují zahraniční správci tuzemské? Podělte se o své názory s ostatními.

autor je analytikem společnosti Moneco-Fond Shop

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 64 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

8. 3. 2001 21:05

Myslím, že ho určitě zveřejní, dejte jim trochu času. Ale jinak je pravda, že jsem tento názor napsal jen proto, abych se článek pana Šimčáka stal nejkomentovanějším v posledním období. Což je úspěch, který nelze upřít

Zobrazit celé vlákno

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 3. 2001 18:51

ING IM CR neni investicni spolecnosti podle ceskeho prava. Pokud se podivate na stanovy UNISu, tak v Hlave 2, cl. 5 si muzete precist, kdo muze byt clenem (ceska IS nebo samostatny IF).
Ale nechtel bych, aby moje predchozi poznamky byly chapany spatne. UNIS ma pravo si zvolit pravidla jaka chce a musim rict, ze nase spolecnost ma velmi dobre vztahy s cleny UNISu, preztoze sama neni clenem. Bylo to skutecne mineno tak, ze kdyz nekdo neni v UNISu, tak automaticky nemusi byt spatny. Jinak dalsi informace o nasi spolecnosti muzete najit na www.ingim.cz

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (64 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

27. 2. 2024 | Jan Traxler

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

Většina retailových nemovitostních fondů loni vydělala kolem pěti až sedmi procent. Nejvyšší zhodnocení zaznamenal Mint I. rezidenční fond, ukazuje porovnání.

ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

24. 2. 2024 | Tomáš Krause

ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

Evropská centrální banka si zkusila kopnout do bitcoinu. Asi jako když se mladistvý intelektuál pokusí nakopnout merunu. Spočítáno: 51% útok na bitcoin se nemůže vyplatit. Nigérie a... celý článek

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

21. 2. 2024 | Hynek Just | 2 komentáře

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

Když za mnou přijde třicetiletý člověk, že si chce založit DIP, doporučím mu akciové fondy. Při takhle dlouhém horizontu se riziko vyplácí. Pokud si bude každý měsíc odkládat čtyři... celý článek

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

20. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

Strach z podvodu a ze ztráty peněz jsou nejčastějšími důvody, proč Češi neinvestují. Až za nimi je nedostatek peněz. Ukázal to průzkum agentury Perfect Crowd na reprezentativním vzorku... celý článek

Bitcoin stojí už přes 50 tisíc. Souboj solany a BNB. Týden v kryptu

17. 2. 2024 | Tomáš Krause | 1 komentář

Bitcoin stojí už přes 50 tisíc. Souboj solany a BNB. Týden v kryptu

Cena bitcoinu letí pořád výš, zkrachovalá Genesis smí prodat aktiva za miliardy, solana a BNB se perou o pozici tržní čtyřky. Únosci počítačů vydělali loni miliardu dolarů v kryptu... celý článek

Partners Financial Services