Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 15. 2. 2007 | 20 komentářů
Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem
Rozhodli jste se daňové přiznání za rok 2006 vypočítat pomocí výdajových paušálů? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém v 10 krocích vysvětlíme jak na to. Podrobnou, ale srozumitelnou formou, s ukázkou na konkrétním příkladu, vám pomůžeme spočítat daň za rok 2006. A také, pokud se vás to týká, vyplnit dodatečné daňové přiznání za rok 2005. Máme samozřejmě všechny potřebné formuláře.

Již loni jsme měli možnost uplatnit novelizované, vyšší výdajové paušály, tedy výdaje vyjádřené procentem z příjmů. A mnozí z nás tak učinili. Podívejme se na formulář letošní. Zvlášť si představíme návod, jak v daňovém přiznání uplatnit příjmy podle § 7 a § 9. 

A. Příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů: příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Pokud neuplatňujete výdaje v prokázané výši, tedy skutečné výdaje prostřednictvím vedení účetnictví nebo daňové evidence, můžete uplatnit paušální výdaje, a to v následující výši:

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství: 80 %,
 • příjmy ze živnosti, z jiného podnikání či činností podle zvláštních předpisů: 60 % u příjmů z živností řemeslných, 50 % u příjmů z jiných živností, 
 • 40 % u příjmů z jiného podnikání nebo nezávislého povolání (např. autorské honoráře).


Výdajové paušály ušetří spoustu času a spoustu "papírování". Nutné totiž je vést pouze evidenci příjmů a evidenci pohledávek.
V paušální částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje kromě pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a případného individuálního pojistného na nemocenské pojištění u soukromé pojišťovny (u OSVČ, která není přihlášena k nemocenskému pojištění u OSSZ). Tyto částky lze uplatnit jako výdaj nad rámec paušálu v prokázané výši. V případě individuálně sjednaného nemocenského pojištění lze výdaje uplatnit do výše, v jaké by bylo hrazeno nemocenské pojištění OSSZ.

Pokud máte různé typy příjmů v rámci samostatné výdělečné činnosti, musíte se rozhodnout pro uplatňování skutečných výdajů, nebo uplatňování paušálu u všech typů příjmu jednotně. To znamená, že nemůžete kombinovat uplatňování skutečných výdajů u jednoho typu příjmu a výdajů paušálem u jiného typu příjmu.

Pokud se rozhodnete pro výdaje paušálem musíte vést pouze evidenci příjmů a evidenci pohledávek.


Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


Základní postup, jak vyplnit daňové přiznání, si ukážeme na příkladu pana Jiřího.

 • Jiří měl v roce 2006 ze zemědělské činnosti 250 000 Kč příjmů a 340 000 Kč příjmů z jiné než řemeslné živnosti.
 • V průběhu roku 2006 Jiří zaplatil zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 45 000 Kč.


Jak na daňový formulář?

1. Jiří si opatří formulář daňového přiznání (dále DAP) k dani z příjmů fyzických osob a k tomu Přílohu č. 1 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a pokyny k vyplnění

2. V prvním oddíle (1. strana) DAP Jiří vyplní osobní údaje.

3. Dříve než bude vyplňovat 2. oddíl, musí vyplnit Přílohu č. 1. Zde zaškrtne kolonku "Uplatňuji výdaje procentem z příjmů".

 1. Na řádek 101 "Příjmy podle § 7 zákona" uvede souhrnně své příjmy, tedy 590 000 Kč.
 2. Na ř. 102 "Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona" uvede částku 370 000 Kč, ke které došel následujícím způsobem: 80 % z 250 000 Kč je 200 000 Kč; 50 % z 340 000 Kč je 170 000 Kč, celkem tedy 370 000 Kč. Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použije níže uvedenou tabulku B. "Druh činnosti", ta je v letošním daňovém přiznání novinkou.
 3. Na ř. 103 uvede částku, kterou loni odvedl na zdravotní a sociální pojištění, tedy 45 000 Kč.
 4. Výdaje od příjmů na 104. řádku odečte: 175 000 Kč (590 000 - 370 000 - 45 000).
 5. Jiřího se další políčka netýkají, vyčíslí proto až dílčí základ daně na ř. 113. Ten bude činit právě 175 000 Kč. 

4. Částku z řádku 113 přenese Jiří na ř. 37 do 2. oddílu základní části DAP, s Přílohou 2 skoncoval. V 2. oddílu DAP vyčíslí základ daně. Postup je srozumitelně popsán v pokynech k DAP.

5. Ve 3. oddílu DAP Jiří uplatní své odčitatelné položky
- např.
do ř. 46 zapíše 2 000 Kč za jedno bezpříspěkové dárcovství krve, na ř. 48 uvede 10 000 Kč za loňské vklady na penzijní připojištění, kam Jiří vložil 16 000 Kč (uplatnit lze pouze částku nad 6 000 Kč ročně, max. však do výše 12 000) a na řádce 49 uplatní dalších 12 000 Kč za 12 000 Kč, které zaplatil na pojistné na životní pojištění (opět uplatnitelné max. do výše 12 000 Kč) apod. O tom, jaké odčitatelné položky lze uplatnit, v jaké výši a jak je doložit, jsme psali v "3. skupině dokumentů" v článku Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006, vysvětleny jsou také v pokynech k DAP.
Jednoduše pak podle formluláře, případně pokynů, vyčíslí ve 2. tabulce 3. oddílu daň (ř. 57).

6. Tuto částku Jiří přenese do ř. 58 (4. oddíl DAP), řádek 59 se ho netýká, a proto to samé číslo uvede i v řádku 56, zde ale zaokrouhlené na celé Kč nahoru.  

7. Pak již přikročí k vyplnění 5. oddílu. Řádky 62 a 63 se Jiřího netýkají (jde o uplatnění daňového zvýhodnění podnikatelů zaměstnávajících zdravotně postižené a uplatnění nákladů na pořízení registrační pokladny). V následující tabulce č. 1 na 3. straně DAP ovšem uvede uplatnitelné slevy na dani, v jeho případě jde jen o slevu na poplatníka, tedy 7 200 Kč. (Více se o těchto nově pojatých slevách - původně daňových odpočtech - dozvíte v článku Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn.) Na řádku 71 pak vyčíslí svoji daňovou povinnost za loňský rok, tuto částku také uvede do řádku 91.
(Náš Jiří je bezdětný, kdybyste ale chtěli uplatnit slevu na dítě, postupujte dále podle "kroku 7" článku Společné zdanění manželů 2006: provedeme vás krok za krokem. Ani 6. oddíl se Jiřího netýká, jde o dodatečné DAP za rok 2006, stejně tak Jiří nevyplňuje ani oddíl 7., protože neplatil zálohy na daň). 

8. Na 4. straně DAP pak zapíše počty příloh a DAP podepíše.

9. DAP do 2. dubna odnese osobně na finanční úřad nebo je odešle doporučeně poštou. Pro případ osobního doručení je dobré nechat si v podatelně potvrdit kopii, v případě poslání poštou si pak nechat vystavit potvrzení (Jiří totiž bude muset přiznání k dani doložit své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení). Možné je samozřejmě také podat DAP elektronicky, viz článek Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce.

10. Jiří do 2. dubna také daň odvede. Na jaký účet a jakým způsobem píšeme v článku Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu


Nezapomeňte na dodatečné daňové přiznání za rok 2005!

Pokud Jiří uplatňoval výdaje paušálem i loni, tedy za daňové období 2005, je v tuto chvíli hotov.

Pokud ovšem v roce 2005 uplatňoval prokazované, tedy faktické výdaje v rámci účetnictví nebo daňové evidence a rozhodne se pro rok 2006 uplatnit výdaje paušálem, musí podat dodatečné daňové přiznání za rok 2005. V podstatě tedy vypočítá daňové přiznání za rok 2005 ještě jednou, a to podle postupu v následujícím sloupku.

Dodatečné daňové přiznání za rok 2005

Nejprve upozorněme, že je potřeba použít tiskopis platný pro rok 2005, letošní a loňský formulář se liší! Tiskopis platný pro zdaňovací období 2005 si můžete stáhnout zde v části Dodatečné daňové přiznání.

Základní rozdíly mezi původním a dodatečným daňovým přiznáním budou tři: 

 1. Na úvodní straně daňového přiznání v řádku 03 zaškrtněte, že se jedná o přiznání dodatečné.
 2. V tomto dodatečném DAP musíte upravit základ daně, a to následovně:
   • Pokud vedete účetnictví, upravíte základ daně o zůstatky rezerv a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období.
   • Pokud vedete daňovou evidenci, zvýšíte základ daně o hodnotu zásob, pohledávek (kromě zaplacených záloh) a rezerv na opravy a sníží jej o o neuhrazené závazky (kromě přijatých záloh).
  • V Příloze 1 tedy vykážete vyšší příjmy a/nebo nižší výdaje, a logicky tedy i vyšší základ daně (ř. 113).
  • Tento nový, vyšší základ daně přenesete do 2. oddílu hlavní části DAP (na ř. 37), v 3. oddílu uplatníte odčitatelné položky (úplně stejně jako v řádném daňovém přiznání, které jste za rok 2005 odevzdali loni) a na 3. straně DAP ve 4. oddílu vypočítáte daň (ř. 66).
  • V tomto okamžiku přistoupíte k tomu, kvůli čemu celé dodatečné DAP vyplňujete, a to k 5. oddílu. Do ř. 68 uvedete částku celkové daně, která vám vyšla loni v řádném DAP za rok 2005 (tedy částku, kterou jste již finančnímu úřadu odvedli). Do ř. 69 zkopírujete údaj z řádku 66, tedy nově zjištěnou částku daně vypočítanou v tomto dodatečném DAP. A konečně v řádku 70 tato dvě čísla odečtete a získáte údaj o tom, kolik v tuto chvíli finančnímu úřadu za daňové období 2005 ještě dlužíte. Částku z řádku 70 tedy finančnímu úřadu musíte doplatit.

Dodatečné daňové přiznání musíte podat do konce měsíce následujícího po zjištění, na jehož podkladě tak činíte. Datum tohoto zjištění se uvádí do dodatečného daňového přiznání do kolonky v ř. 03 v záhlaví tiskopisu. Teoreticky je nejzazší termín zjištění 2. 4. 2007, do kdy podáváte daňové přiznání za rok 2006 s nově použitým paušálem. Za rok 2007 tedy budete podávat dvě přiznání, jedno řádné za rok 2006 a jedno dodatečné za rok 2005.B. Příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů: příjmy z pronájmu

Pokud pronajímáte nemovitost a chcete uplatnit paušální výdaje, použijte jako výdaj za rok 2006 částku rovnající se 30 % příjmů za rok 2006. Pro uplatnění výdajů paušálem u pronájmu platí obdobná pravidla jako u výše uvedených příjmů z podnikání a samostatné výdělečné činnosti (včetně pravidel pro přechod z uplatňování prokázaných výdajů na výdaje paušálem - tedy potřeba vyplnit dodatečné DAP a tuto dodatečnou daň odvést).

Podívejme se opět na konkrétní příklad, tentokrát na pana Pavla, který za rok 2006 vydělal 240 000 Kč pronájmem nemovitosti.

1. Pavel si opatří formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k tomu Přílohu č. 2 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu) a pokyny k vyplnění

2. V prvním oddíle (1. strana) DAP vyplní osobní údaje.

3. Dříve než bude vyplňovat 2. oddíl, musí vyplnit Přílohu č. 2. Zde zaškrtne kolonku "Uplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)". 

 1. Na řádek 201 "Příjmy podle § 9 zákona" uvede své příjmy, tedy 240 000 Kč.
 2. Na ř. 202 "Výdaje podle § 9 zákona" uvede částku 72 000 Kč (30 % z 240 000).
 3. Výdaje od příjmů na 203. řádku odečte: 168 000 Kč (240 000 - 72 000).
 4. Pavla se políčka 204 a 205 netýkají, vyčíslí proto až dílčí základ daně na ř. 206. Ten bude činit právě 168 000 Kč. 

4. Částku z řádku 206 přenese na ř. 37 do 2. oddílu základní části DAP, s Přílohou 2 skoncoval. V 2. oddílu DAP vyčíslí základ daně. Postup je srozumitelně popsán v pokynech k DAP. Dále bude Pavel postupovat úplně stejně jako Jiří v předchozím příkladu.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Tak co, zvládnete to? Uplatňovali jste výdajové paušály již loni? Týká se vás vyplnění dodatečného daňového přiznání?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 2. 2007 12:03

Ne, přecházíte-li z reálných výdajů na paušál nebo obráceně, musíte se chovat tak jakobyste ukončoval podnikání - tj. dodanit pohledávky, "oddanit" závazky a taky dát pozor na zásoby!

Zobrazit celé vlákno

+54
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 3. 2007 18:04, Januska

Prosím o radu. V roce 2005 jsem se rozhodla přejít na výhodnější výdaje paušálem. Z tohoto důvodu jsem provedla dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2004. Pro VZP jsem také podala dodatečné daňové přiznání. Na OSSZ dodatečné daňové přiznání odmítli s tím, že si o pohledávku z roku 2004 mám zvýšit příjmy roku 2005. Na VZP jsem doplatila v roce 2006 za dodatečné přiznání roku 2004 (kvůli přechodu na výdaje paušálem v roce 2005) částku 642. Mohu ji nyní uplatnit v pojistném za rok 2006? Byla zaplacena v roce 2006, ale týká se daňové evidence z roku 2004. Díky moc .

-26
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

7. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Daň z příjmů 2007: co se mění?

24. 1. 2007 | Lenka Fialková

Daň z příjmů 2007: co se mění?

Začátek roku 2007 nepřinesl daňovým poplatníkům rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jako tomu bývalo v uplynulých letech. Zákon byl ovšem novelizován v průběhu roku 2006 jedenáctkrát,... celý článek

Partners Financial Services