Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce
Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou, státu dlužíte nebo jste jej naopak přeplatili? Jak se můžete nově bránit proti nečinnosti finančního úřadu? A co přinesla novela zákona o správě daní a poplatků do oblasti sankcí? Máme pro vás spoustu praktických informací.

Při plnění daňových povinností platí společná procesní pravidla (není-li v příslušném daňovém zákoně stanoveno jinak), která byla přijata zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a jeho novelami (poslední platí od června loňského roku). Podívejme se na některé obecné otázky, které tento zákon upravuje, a vysvětleme si zejména poslední novinky.


Našli jste ve svém daňovém přiznání chybu?

V případě, že zjistíte chybu v podaném daňovém přiznání ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání, můžete (resp. měli byste) do této lhůty podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení pak daňová správa použije tohoto opravného přiznání, přičemž to předchozí chybné vůbec nebude brát na zřetel.

Poslední známá daňová povinnost

... je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu zda daň byla stanovena podle vámi odevzdaného daňového přiznání, platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

Pokud zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než vaše známá daňová povinnost (viz sloupek) až po uplynutí této lhůty, musíte předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění tzv. dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je také dodatečně přiznaná daň splatná.


Co když se k dani vůbec nepřiznám nebo ji nezaplatím?
Pak vás čeká letošní sankční novinka

Novela zákona o správě daní a poplatků zcela změnila způsob výpočtu sankcí při pozdní úhradě daní. Ještě loni platilo, že se z částky dlužné daně počítalo pouze penále, od ledna 2007 se ale nově sankce za pozdní platbu daní skládá z penále, které jednorázově zvýší dlužnou částku, a dále z úroků z prodlení.


Neztratit se v daňovém bludišti bývá pro mnohé z nás obtížné.
Od ledna 2007 tak nově platí přísnější podmínky. A to takové, že v případě, kdy poplatníkovi daň doměří finanční úřad, zvýší se mu jednorázově dlužná částka o penále. Penále číní  20 % (v případě neoprávněného snížení daně nebo zvýšení daňového odpočtu ze strany poplatníka) a 5 % v případě neoprávněného zvýšení daňové ztráty ze strany poplatníka. V případě, kdy podáte dodatečné daňové přiznání sami, povinnost platit penále nevzniká, zde jde oproti loňské úpravě o zlepšení.

Nezávisle na tom, z podnětu koho bude daň doměřena, vám ovšem budou nově předepsány úroky z prodlení. Ty vycházejí z výše repo sazby platné pro 1. den příslušného kalendářního pololetí plus 14 %. Úrok z prodlení se uplatňuje nejdéle za 5 let prodlení. V současné době by tak úrok z prodlení činil 16,5 % ročně, repo sazba je již od 29. 9. 2006 stanovena na 2,5 %. (Zda a o kolik poroste viz zde.)

Předpis penále vám správce oznámí tzv. platebním výměrem. Nechcete-li zažít daňovou exekuci, zaplaťte. Můžete se samozřejmě proti uplatnění penále pokusit odvolat.


Byli jste k státu zbytečně štědří?

Pokud naopak zaplatíte více, než jste povinni, hromadíte u správce tzv. daňový přeplatek. Ten můžete použít na úhradu případného nedoplatku u jiné daně (např. přeplatek na dani z příjmů použijete na úhradu dlužné daně z nemovitosti za svůj dům), dokonce i na úhradu nedoplatku u jiného správce daně (např. přeplatek na dani z příjmů u finančního úřadu v místě svého bydliště použijete na úhradu dlužné daně z nemovitosti za vaši chalupu u finančního úřadu v místě, kde máte chalupu). 
Jestli nedoplatek nemáte, pak tento přeplatek můžete použít jako zálohu na dosud nesplatnou daňovou povinnost právě na té dani, u které přeplatek vznikl. Tedy jako zálohu na další zdaňovací období.
Pokud státu na daních nic nedlužíte, můžete samozřejmě požádat i o vrácení přeplatku. Nižší částky než 50 Kč se ale nevracejí.

Upozorněme, že od července roku 2006 zpřístupnila česká daňová správa na svých internetových stránkách tzv. Daňový portál, který mj. umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán.


Novela řeší i co dělat při nečinnost správce daně

Díky novele se konečně můžeme bránit proti nepřiměřeným průtahům v daňovém řízení. A to tak, že v případě nečinnosti svého finančního úřadu upozorníme na tuto skutečnost nadřízeného správce daně, tj. finanční ředitelství. To podnět prošetří a v případě, že jej shledá oprávněným, zjedná nápravu.

Podnět může být podán v případech, kdy FÚ nevydal rozhodnutí ve lhůtě 6 měsíců od posledního úkonu nebo ve lhůtě, kterou stanoví zákon. Nebo také pokud jej nevydal, přestože již soustředil všechny podklady.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.


Musíte se dobrovolně přiznat. Kde?

V zájmu zjednodušení přístupu občanů k orgánům veřejné správy schválil 12. října 2005 Parlament ČR novelu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Změna měla za úkol odstranit situace, kdy lidé museli dojíždět na finanční úřad jinam než třeba pro cestovní doklady. Úprava nabyla účinnosti loni k 1. lednu.
Smyslem novely bylo sladění územní působnosti finančních úřadů (FÚ) se správními obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkových obcí). V důsledku toho došlo v řadě případů k přesunu jednotlivých obcí z působnosti stávajícího finančního úřadu do působnosti FÚ nového, změna se týkala obyvatel 565 obcí. Většina těch, kterých se tato změna týkala, tedy již od loňska ví, na jaký FÚ nadále patří. Některé obce se pod působnost trojkové obce dostaly ale až v lednu 2007. Zda se zrovna vás změny týkají a kde letos sídlí váš FÚ, si můžete zkontrolovat i sami, a to na tomto místě (pro letošní rok platí 4. sloupec po rozkliknutí příslušného odkazu).

Plátce, nebo poplatník?

Poplatník daně je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena. Tedy ten, z jehož kapsy peníze fakticky ubudou.
Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu a za tuto transakci také odpovídá. Nemusí jít ovšem o odvod z vlastní kapsy.
Plátce a poplatník jsou někdy jeden a tentýž subjekt (např. daň z příjmů fyzických osob hradí finančnímu úřadu živnostník ze svého). V jiných případech jsou to dva různé subjekty (např. odvod DPH realizuje prodávající, daň ovšem celou zaplatil v rámci ceny zboží kupující).

Tzv. místní příslušnost, tedy pod jakého správce daně (finanční úřad, celní úřad apod.) spadáte, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla a u fyzické osoby bydlištěm, tedy místem trvalého pobytu, nebo místem, kde se převážně zdržuje.
Nelze-li takto místní příslušnost určit, rozhoduje místo, kde máte buď stálou provozovnu, nebo místo, kde vykonáváte hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění. Pokud ve vašem případě "nezafunguje" ani to, rozhoduje, kde se na území ČR nachází převážná část vašeho nemovitého majetku.
Nelze-li určit místní příslušnost ani tak, stává se příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

U daní, kde je předmětem zdanění nemovitost (více v článcích Daň z nemovitosti: termín na spadnutí, znáte novinky?), je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.
Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku (o těch se dočtete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí, Jak drahé je dědictví a Ani dárek není zadarmo), je to pak finanční úřad, v jehož obvodu:

  • měl zůstavitel (tzn. zemřelý) bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval – v případě daně dědické,
  • se nachází nemovitost, která je předmětem daně (a to i v případě, nabývá-li se současně také movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, např. převzetí dluhu, prominutí dluhu nebo postoupení pohledávky) – v případě daně darovací a daně z převodu nemovitostí,
  • má bydliště nebo sídlo nabyvatel (např. obdarovaný) předmětného movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu – v případě daně darovací,
  • má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny – v případě daně darovací.

U spotřebních daní, tedy daní uvalených na spotřebu minerálních olejů (dříve uhlovodíkových paliv a maziv), lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků, vykonávají správu daní od loňska místo finančních úřadů úřady celní, příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce - tedy provozovatelé daňového skladu či dovozce. Nelze-li místní příslušnost takto určit, stává se správcem Celní úřad Praha 1.

 

Na finanční úřad on-line

Registrovat se k platbě daní a přiznávat se k nim můžete také po internetu tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. V současné době lze pomocí elektronických on-line formulářů podávat daňového přiznání  k dani z nemovitostí na rok 2007 a vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2006.
Elektronické formuláře daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob a k dani z příjmu právnických osob pro zdaňovací období 2006 jsou v současné době připravovány a jejich nasazení se předpokládá v polovině února.
Daň lze elektronicky podat pomocí této aplikace EPO, jak pracovat s tímto programem se dozvíte v druhé polovině článku Na berňák po internetu.

Pro podání daňového přiznání on-line potřebujete elektronický podpis, jehož kvality jsou specifikovány v zákoně: je možné používat pouze kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Certifikát je v podstatě počítačový kód, který jednoznačně spojuje náš podpis s naší osobou.
Přehled poskytovatelů certifikačních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty najdete zde na stránkách Ministerstva informatiky, jde o I.CA, Českou poštu a eIdentity. Nejlevnější kvalifikovaný certifikát seženete na poště, a to za 190 Kč na rok, další dvě akreditované společnosti jej nabízí za 702 Kč (eIdentity) a 752 Kč (I.CA).


Kdy je "nejvyšší čas"?

Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od:

  • obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo,
  • od počátku provozování samostatné výdělečné činnosti nebo,
  • ode dne, kdy začala pobírat příjmy podrobené dani.

Registrační povinnost se samozřejmě nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti (tedy na zaměstnance).
(Pozn.: pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční a spotřebních daní platí speciální úprava.)

Pokud máte povinnost daň srážet (nebo zálohy na ni) nebo daň vybírat, musíte se registrovat dříve, a to nejpozději do 15 dnů od vzniku této povinnosti. Osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů.

Dojde-li ke změnám skutečností ve vaší přihlášce k registraci, zejména zanikla-li vám daňová povinnost u některé z daní, musíte tyto změny oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Co si myslíte o české daňové soustavě? Je zbytečně složitá, nebo se v ní bez větších problémů vyznáte? Měly by daně klesnout, nebo naopak stoupnout?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

26. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

Jaké změny si letos zákonodárci připravili pro zdravotně postižené? Kolik činí, komu náleží a jak funguje nová dávka, tzv. příspěvek na péči, který od nového roku nahradil zvýšení důchodu... celý článek

Daň z příjmů 2007: co se mění?

24. 1. 2007 | Lenka Fialková

Daň z příjmů 2007: co se mění?

Začátek roku 2007 nepřinesl daňovým poplatníkům rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jako tomu bývalo v uplynulých letech. Zákon byl ovšem novelizován v průběhu roku 2006 jedenáctkrát,... celý článek

Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů

22. 8. 2006 | Kateřina Havlíčková

Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů

Úskalími společného zdanění se postupně prokousali občané i úřady, rok 2005 je uzavřen. Důsledky se ovšem promítají i do roku letošního, především v oblasti záloh na daň. Stačí totiž... celý článek

Partners Financial Services