Bydlení s ODS pod střechou, nebo pod mostem?

Bydlení s ODS pod střechou, nebo pod mostem?
Ach ta deregulace! Jak zajistit, aby byla rychlá, efektivní a přitom sociálně únosná? Koncepce momentálně nejpreferovanější politické strany je ekonomicky propracovaná, ale příliš nemluví o sociální stránce věci. Pomůže hospodářství, nebo vyrobí další bezdomovce?

Podívejme se blíže na jeden z nejtržnějších konceptů v naší politice. Koncepce pochází z dílny ODS, program je známý pod názvem Modrá šance a jeho základem je:

 • převedení nájemních vztahů do normálního režimu, v němž jsou smlouvy uzavírány na základě svobodné dohody smluvních stran,
 • zrušení regulace nájemného a narovnání cen v této oblasti stejně, jako k tomu došlo v oblastech jiných,
 • zrovnoprávnění vztahů pronajímatelů a nájemců tak, aby práva a povinnosti byly v rovnováze,
 • zrušení ochrany na úkor jiných těch osoby, které neplní své povinnosti.
 • zajištění ochrany soc. slabých, zejména lidí starých, invalidních a rodin s dětmi.
Další body návrhu

Další body snad nejsou méně významné, vždyť mozaiku také tvoří každičký kamínek, ale nejsou již tak zásadní pro pochopení základních rysů koncepce:

 • sjednotit roztříštěné, složité, finančně náročné a neefektivní formy podpory bytové výstavby do jednotného a průhledného systému,
 • maximálně omezit možnosti podvodů a zneužívání,
 • zajistit, aby přechod z regulovaného systému na tržní proběhl plynule bez otřesů,
 • na úrovni obcí pokračovat v privatizaci bytového fondu.

Z dosavadních řádků je vlastně krom všech tradičně sporných bodů nutno kritizovat především označení "do normálního režimu". Tím je čtenář – volič tlačen do pozice "naše koncepce je správná, všechno ostatní je úchylka".

Společnost mají v rukou právníci

ODS zcela správně chápe, že fungování nebo nefungování jakéhokoliv trhu ovlivňuje zejména legislativa. Ta česká je nastavena směrem k přehnané ochraně nájemníků a fakticky degraduje vzácná vlastnická práva majitelů na úroveň přihlížejících figurek. ODS je konkretizuje:

 • přechod nájmu, tj. nekonečný řetězec osob, které využívají zvýhodněné nájemné,
 • výměny bytů, tedy nakládání s majetkem vlastníka bez jeho efektivního souhlasu,
 • nepřiměřená ochrana neplatičů, kdy musí pronajímatel dlouho čekat na přivolení soudu a potom ještě poskytnout bytovou náhradu.

a řeší takto:

 • omezení přechodu nájmu pouze na osoby blízké,
 • zákaz směny bytu bez souhlasu vlastníka, v "deregulačním období" při směně může  pronajímatel automaticky navýšit nájem o stanovené procento,
 • v případě neplacení nájmu více než tři měsíce bude možná výpověď ze strany pronajímatele bez přivolení soudu a bez bytové náhrady, možnost dodatečného přezkoumání soudem (bez odkladného účinku).

Složitější je pro státní orgány připustit, že tam, kde selhal stát se svým zákonodárstvím, nebo je jeho zákonodárná vůle tak mizerná, že danou společenskou oblast dlouhodobě deformuje, existuje fungující a rozvinutý černý trh. Ekonomické dopady v sektoru nájemného bydlení, který zahrnuje asi 27 % ze všech bytů, pak ODS výstižně popisuje takto:

 • předražené nájemné na zbývající, volné části trhu,
 • černý trh s byty, daňové úniky,
 • klesající podíl nájemního bydlení, neochota investorů stavět nájemní byty,
 • nedostatečná regenerace bytového fondu (pokud jde o byty obecní, je výsledkem tlak na rozpočet při opravách),
 • nízká mobilita pracovní síly.

Deregulovat rychle, ale ne přes noc

Na základě výše uvedených negativ navrhuje ODS rychlou deregulaci nájmů, na jejímž konci budou všechny nájmy volně sjednány vůlí obou stran. Problém se týká asi 1/6 celkového bytového fondu a bytů je podle celkových statistik dost (více v článku Bytů je dost a trh funguje). Bytový nedostatek tedy nehrozí.
Postup deregulace bude následující. Stát umožní pronajímateli po určitou dobu postupně jednostranně zvýšit nájemné a po této době stanoví, že všechny nájemní smlouvy musejí být uzavřeny vzájemnou dohodou. Ochrana nájemců spočívá ve stanovené výpovědní lhůtě:

 • 1 roku v případě, že nepřistoupí na zvýšené nájemné, resp. neuzavřou na konci deregulačního období smlouvu o nájmu dohodou,
 • tato výpovědní lhůta je prodloužena na 2 roky pro osoby starší 60 let, jež jsou samostatnými nájemci, totéž platí pro osoby invalidní a rodiny s dítětem do dvou let,
 • Pro osoby nad 70 let se tato lhůta prodlužuje na 5 let.

Po uplynutí výpovědní lhůty by lidé neměli nárok na žádnu bytovou náhradu. Tedy buď by si pronajali jiné bydlení, nebo by odešli pod most, protože jiná volba v rámci konceptu ODS neexistuje. Není totiž žádná další instituce, která by poskytovala alternativní bydlení. Případné spory standardně vyřeší soudy. Bude provedena změna dalších zákonů, které zabraňují uvolnění trhu s byty, např. povinnost zaplatit daň z příjmu v případě, že vlastník prodá byt dříve než za dva roky po nabytí.

Zde je ovšem třeba se zeptat: myslí si opravdu ODS, že soudy budou umět naráz řešit případné spory rychle a účinně, nebo se budou poškození domáhat svého práva po mnoha letech vlekoucího se sporu až ve Štrasburku, tak jak se občas děje dnes?

Proč nájmy neregulovat?

Ani jeden z možných způsobů regulace nepovažuje ODS pro český trh za vhodný. Proč?

 • Regulace cestou místně obvyklého nájemného není vhodná, neboť český trh s bydlením je specifický existencí dvojích cen (resp. dvou trhů, regulovaného a volného), přičemž převládají ceny regulované,
 • odvození nájemného od nákladů na pořízení není rovněž vhodné z důvodu rozdílného způsobu výstavby bytových domů (převažují panelové domy),
 • jakýkoli způsob další regulace "deregulovaných" nájmů by vedl k pokusům regulovat i nájmy, které jsou nyní sjednávány zcela volně.

Pomiňme teď, zda je či není regulace nutná, ale faktem je, že argumenty nikterak nevyvracejí její nemožnost.

 • Místně obvyklé nájemné může nastoupit ihned po dokončení regulační přechodu. Otázka je, zda bude taková regulace potřebná.
 • Pořizovací náklady, případně náklady na údržbu jsou sice u panelových domu jiné, ale kvalita bydlení taky.
 • Smyslem regulace je regulovat - ať jsou důvody jakékoliv. Tedy pokud by existoval zájem regulovat, padl by i na současné neregulované nájmy. To je zkrátka fakt.

Možná je ODS proti regulaci, což je legitimní postoj. Ovšem argumenty pokulhávají. Proč jasně neříct, že zkrátka "regulaci odmítáme z důvodu deformace tržních sil, ve které věříme"? To je přece férová politika.

Sociální kolaps za životní minimum

ODS není pro zavádění dalších typů sociálních dávek. Pro řešení případných sociálních dopadů je možné použít obecnou sociální dávku dorovnání do životního minima dle zákona o sociální potřebnosti (viz příklad).

Občan pobírá příjem ve výši 6 000 Kč, platí nájem (i se službami) 5 000, životní minimum je 2 300 Kč.
Dávkový specialista (opět úředník) posoudí oprávněnost výdajů na bydlení a stanoví, po jakou dobu bude osoba dávku pobírat. V tomto případě by dávka činila:
5 000 – (6 000 – 2 300) = 1 300 Kč.

"Fungující trh s bydlením poskytuje nejlepší ochranu nájemců, neboť vždy umožňuje nalézt alternativu k současnému bydlení, a tak snižuje závislost nájemce na pronajímateli," uvádí Modrá šance. Už ale nedodává, co mají dělat nájemci, kteří na tržní byt mít zkrátka nebudou. Sociální dávku bude možná, ale skutečně na minimální úrovni. Nic proti principu spravedlivého ohodnocení. Avšak ODS musí jednoznačně říci, že hlavní problém bude růst chudoby.
ODS snad spoléhá na to, že národ tvoří lidé schopní, soběstační a s vysokými příjmy. To je bohužel jen zakrývání si očí černou páskou. Přiznejme si, že se může (nemusí, může!) zněkolikanásobit počet bezdomovců a žebráků na ulicích. Budou je ti schopní chtít potkávat, nebo již budeme jenom jezdit auty?

Formy podpory bytové výstavby

Zruší všechno?

ODS je pro postupné zrušení Státního fondu rozvoje bydlení. Odmítá různé formy zvýhodněných státních půjček pro různé vybrané skupiny obyvatel.
Obce by neměly vlastnit bytový fond a měly by vytvářet podmínky pro bytovou výstavbu (územní plán, investice do infrastruktury a dopravního řešení).

Poslední bod je hrubou chybou a jistě jednou z pasáží, které ODS bude ochotna přehodnotit. Obce totiž budou prvním záchytným bodem pro případnou sociální intervenci v oblasti sociálního bydlení, které ODS opomíjí.
Navíc obecní bydlení bude možnou alternativou pro toho, kdo se ani po roce nedohodne na výši nájemného a bude muset byt opustit.

ODS navrhuje zrušit kompetenci státu v oblasti bydlení s výjimkou poskytování podpory bytové výstavby formou stavebního spoření a státní podporou hypotečních úvěrů, které může administrovat ministerstvo financí.
Za významnou podporu bytové výstavby považuje odstranění administrativních a právních překážek a neadekvátních ekologických požadavků (zjednodušení stavebního řádu, zjednodušení norem spojených s bytovou výstavbou, omezení ochrany zemědělského půdního fondu na skutečně nutné případy, zvýšení nabídky stavebních pozemků).

Jinými slovy státní podpora je určena těm, kteří již něco mají a dostanou ještě přidáno (účastníci spoření nebo hypotečního úvěru), a také de facto bankovnímu sektoru. Státní fond rozvoje bydlení skutečně jen přerozděluje prostředky a živí úředníky. Ovšem o stavebních řádech, ochraně půdy a podobně budou stejně zase rozhodovat především úředníci. Navíc maximální zjednodušení možná, ale ve změti stavebních norem a předpisů Evropské unie je návrh spíše populismem než realizovatelnou koncepcí.

Zbývá jen odpovědět, zda chceme...

...rychlou deregulaci, na kterou tahle země čeká již více než 10 let. ODS je stranou, která nabídla konkrétní a na naše poměry razantní kroky. Někteří oponenti je dokonce označili za deregulaci přes noc, což je ovšem nesmyl. Vlastně nejkratší termín je díky ochranné lhůtě jeden rok. Nový systém tlačí jednotlivce k další odpovědnosti, přičemž problém zůstává v tom, zda je každý občan, nebo alespoň drtivá většina, schopna tuto tíhu unést.
Nezvládne-li ji jen několik málo procent obyvatelstva, budeme se stále častěji setkávat s chudobou tváří v tvář. ODS nenabídla žádné řešení tohoto stavu a nevíme, zda má připravena chudinská ghetta nebo něco jiného. Problém snad ale tak "horký" nebude. Většina obyvatelstva si poradí, i když bude muset sáhnout hlouběji do peněženek. Navíc je pravděpodobné, že navrhovaná koncepce podpoří ekonomický růst. Za odvahu něco vyřešit si ODS zaslouží v oblasti bydlení kladné hodnocení, na rozdíl od polovičatých návrhů současné vlády. Co ale bude s těmi, kdož se nepřizpůsobí, je lépe raději nedomýšlet.

Je podle vás navrhované řešení lepší, než je současný stav a navrhovaný zákon o nájemném z dílny MMR? Jaké další nebo jiné kroky byste navrhli? Vidíte v koncepci zásadní chyby? Unesou deregulaci podle ODS nejslabší vrstvy? Bude státní bytová politika nadále dostatečná pro naplnění práva na bydlení?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 39 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 7. 2005 16:35, L.Hromková

Vážený pane,
k nájmz 4.200,-Kč si přičtěte náklady na energie,vodu a opravy plus alespoň inflace,,dostanete kolik ? 6.000,- ? ,z průměrného důchodu vám pak zůstane na jídlo a oblečení cca 1.500,-Kč/měsíčně.
To je problém.Co s ním ? Pod mosty ? Nebo zavést sociální dávku, kterou zse budou platit jiní ?

S pozdravem

Zobrazit celé vlákno

+29
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 6. 2005 10:22

Problémy současného způsobu regulace nájemného:

a) dekretované nájemné automaticky neznamená, že se jedná o sociální případy

b) plýtvání zdroji na bohaté odekretované nájemeníky

c) další zastarávání bytového fondu, který již dávno potřeboval zvýšenou míru rekonstrukcí (následná rekonjstrukce je podstatně dražší, než okamžitá)

d) nespravedlivé přenesení nákladů na sociální bydlení na bedra majitelů nemovitostí

e) velké poškozování ekonomiky této země díky umělému nedostatku bytů, přemrštěných neregulovaných cen a z toho vyplývající snížené mobility pracovních sil a snížení ekonomického výkonu naší země

f) sociální případy bez dekretu platí tržní ceny a stát se o ně stejně nestará (zjevně protiústavní diskriminace)

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (39 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

online | rychle | zdarma

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Trh s nemovitostmi je největší bublina v historii

23. 6. 2005 | Martin Zika

Trh s nemovitostmi je největší bublina v historii

Ještě nikdy v historii nerostly reálné ceny domů tak rychle, po tak dlouhou dobu a v tolika zemích světa, tvrdí týdeník The Economist. Trhy s nemovitostmi doslova bouřily od Spojených... celý článek

Hypotéka nemusí být správné řešení

10. 6. 2005 | Petr Vykoukal

Hypotéka nemusí být správné řešení

"Proč platit vysoký nájem?Kupte si vlastní byt na hypotéku, je to levnější!" Podobnou výzvu jste určitě slyšeli mnohokrát, často doplněnou tabulkami ukazujícími měsíční úspory v řádu... celý článek

Je účelné přispívat na nájemné?

1. 6. 2005 | Jiří Šedivý

Je účelné přispívat na nájemné?

Příspěvek na bydlení je v EU nejrozšířenější způsob podpory domácností s nízkými příjmy. Je efektivní, přesně zacílený, ale způsobuje deformaci trhu a má také další nevýhody. Měla by... celý článek

Co když nebudeme na bydlení mít?

27. 5. 2005 | Jiří Šedivý | 1 komentář

Co když nebudeme na bydlení mít?

Deregulace nájemného je strašák i nutnost naráz. Jak se ale postarat o ty, kteří na vyšší nájemné mít nebudou? Postavíme sociální byty, nabídneme levnější bydlení, přispějeme na nájemné?... celý článek

Patří panelová sídliště do šrotu?

20. 5. 2005 | Jiří Šedivý | 2 komentáře

Patří panelová sídliště do šrotu?

Přinese nedobrý stav panelových domů postupný zánik sídlišť? Nebo se z nich kvůli odlivu bohatších časem stanou jakási ghetta chudších? Co si o panelu a jeho budoucnosti myslí česká... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.