Příspěvek na péči má nová pravidla. Kdo dostane přidáno

Nová pravidla vyrovnala výši příspěvku na péči pro lidi v ústavních zařízeních a lidi v domácí péči pobírající dávku třetího a čtvrtého stupně. Poradíme, kdo má na dávku nárok, na co se připravit a jak o ni žádat.
Příspěvek na péči má nová pravidla. Kdo dostane přidáno

Zdroj: Shutterstock

Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli nemoci, vážnému úrazu nebo vysokému věku nezvládají pro zdravého běžné činnosti.

Nárok na dávku má výhradně osoba, která péči druhých potřebuje. Z příspěvku si pak může hradit služby asistentů sociální péče, pomoc rodiny a blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo třeba lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Úřad práce přitom může kontrolovat, jak člověk s dávkou nakládá.

Od začátku roku 2022 je účinná novela zákona o sociálních službách. Sjednotila výši příspěvků pro lidi v domácí péči a pro lidi v ústavních zařízeních s dávkou třetího a čtvrtého stupně.

Na rozdíl od zdravotně postižených s prvním a druhým stupněm závislosti docházelo u lidí s těžkou a úplnou závislostí k diskriminaci mezi pacienty, kteří žijí v sociálních zařízeních a těmi v domácí péči. Ještě loni byly dávky pro postižené v ústavních zařízeních nižší, a to o 4000 korun pro lidi se třetím stupněm závislosti a o 6000 korun pro lidi se čtvrtým stupněm. Od začátku roku 2022 jsou částky pro obě skupiny stejné. Výplata bude dál standardně probíhat měsíčně na bankovní účet nebo složenkou.

„K této úpravě dojde automaticky. Není tedy třeba o ni žádat. Informace o změně měsíčně poskytované částky se klienti dozví v dopise, který obdrží nejpozději začátkem ledna 2022. Od tohoto měsíce jim také Úřad práce ČR bude vyplácet novou příslušnou částku příspěvku na péči,“ říká Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce ČR. Loni vyplácely úřady práce v průměru 355 tisíc příspěvků na péči měsíčně. Navýšení se týká přibližně 45 tisíc lidí. Pro většinu lidí pobírajících příspěvek na péči se tak nic nemění.

Výše příspěvku na péči

Mladší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Výše příspěvku

3300 Kč

6600 Kč

13 900 Kč

19 200 Kč

Starší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Výše příspěvku

880 Kč

4400 Kč

12 800 Kč

19 200 Kč

Nárok na další zvýšení příspěvku o 2000 korun mají nezaopatřené děti do 18 let a rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě do 18 let, jejichž příjem (a osob společně posuzovaných) je nižší než dvojnásobek životního minima.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Existují ale výjimky, při kterých úřad dětem do 18 let příspěvek nepřizná. Na zvýšení příspěvku nemá nárok dítě, které pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče; dítě, které dostává sirotčí důchod, který je stejný nebo vyšší než příspěvek na péči, a dítě, které je v plném zaopatření zařízení pro péči o děti a mládež.

Kdo má nárok?

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují pomoc dalšího člověka se zvládáním základních životních potřeb a běžných činností. Z dávky si hradí pomoc asistentů sociální péče, dětských domovů, zdravotnických zařízení hospicového typu, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb nebo blízkých osob, nejčastěji členů rodiny.

O přiznání příspěvku rozhodují krajské pobočky úřadu práce. Aby úřady příspěvek uznaly, musí špatná zdravotní situace trvat minimálně jeden rok nebo se během roku nepředpokládá její zlepšení.

Než vám úřad práce příspěvek přiklepne, sociální pracovník si prověří, jak zvládáte základní životní potřeby bez asistence. Ty jsou rozděleny do deseti kategorií – a podle počtu těch, které nezvládnete, se pak stanovuje stupeň závislosti. Prověření každé životní potřeby se skládá z několika úkonů: pokud jen jeden z nich nedokážete bez asistence, úřad bude považovat tuto potřebu za nezvládnutou.

Mezi prověřované životní potřeby patří:

  • Mobilita: Jak je člověk schopen zvládat vstávání a sedání, stoj, zaujímat a měnit polohy, pohybovat se chůzí alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, sejít a vyjít jedno patro schodů, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků a používat je.
  • Orientace: Jak je člověk schopen se orientovat v přirozeném sociálním prostředí, přiměřeně reagovat v obvyklých situacích, poznávat zrakem a sluchem, orientovat se osobou, časem a místem a mít přiměřené duševní kompetence.
  • Komunikace: Jak je člověk schopen vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí, porozumět obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky, chápat obsah komunikace a vytvořit ručně psanou zprávu.
  • Stravování: Jak je člověk schopen vybrat si nápoj a jídlo ke konzumaci, rozdělit a naservírovat stravu, najíst se a napít, dodržovat pitný režim, přemístit nápoj a jídlo na místo konzumace a dodržovat stanovenou dietu.
  • Oblékání a obouvání: Jak je člověk schopen si vybrat oblečení a obuv přiměřeně k podmínkám, vrstvit oblečení, rozeznat rub a líc, oblékat se a svlékat, obouvat se, zouvat a manipulovat s oblečením v závislosti na denním režimu.
  • Tělesná hygiena: Jak je člověk schopen používat hygienická zařízení, dodržovat hygienu, umýt se, osušit, učesat, čistit si zuby a oholit se.
  • Výkon fyziologické potřeby: Jak je člověk schopen včas použít toaletu a zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se a provést očistu za použití hygienických pomůcek.
  • Péče o zdraví: Jak je člověk schopen dodržovat stanovenou léčbu, brát léky, používat léčebné pomůcky a provádět rehabilitační postupy, poznat zdravotní komplikace a přivolat si pomoc.
  • Osobní aktivity: Jak je člověk schopen navazovat vztahy, plánovat osobní aktivity a denní program, vykonávat aktivity jako je vzdělávání, práce, vyřizování záležitostí na úřadech nebo volnočasové aktivity.
  • Péče o domácnost: Jak je člověk schopen nakládat s penězi, používat předměty denní potřeby, obstarat nákup, pracovat s domácími spotřebiči, připravit jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat domácí práce, udržovat pořádek a zvládat topení. Tato schopnost se nehodnotí u dětí do 18 let. Místo toho se porovnává náročnost péče, kterou je nutné věnovat posuzovanému dítěti se zdravotním postižením oproti zdravému dítěti ve stejném věku.

Podle konečného počtu potřeb, které nezvládnete bez asistence, se stanovuje stupeň závislosti:

Výše příspěvku na péči a stupně závislosti podle zdravotního stavu

Mladší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Nezvládnuté životní potřeby

3

4 nebo 5

6 nebo 7

8 nebo 9

Výše příspěvku

3300 Kč

6600 Kč

13 900 Kč

19 200 Kč

Starší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Nezvládnuté životní potřeby

3 nebo 4

5 nebo 6

7 nebo 8

9 nebo 10

Výše příspěvku

880 Kč

4400 Kč

12 800 Kč

19 200 Kč

Výsledky šetření dostane spolu se zdravotní dokumentací posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení, který rozhodne o stupni závislosti. Rozhodnutí pak odešle na úřad práce. Ten vydá konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Jak žádat?

O příspěvek na péči se žádá na krajské pobočce úřadu práce v místě trvalého bydliště. K žádosti je potřeba vyplnit tiskopisy Žádost o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci (sdělíte, kdo vám bude péči zajišťovat). Pečující osobu můžete později i změnit, ale je nutné o tom úřad informovat do osmi dnů od změny.

Tiskopisy jsou dostupné na kontaktním pracovišti úřadu práce, lze je také vyplnit online a vytisknout. Online vyplněný formulář můžete poslat také elektronicky: přes datovou schránku, s využitím eObčanky nebo třeba bankovní identity.

Až podáte žádost, úřad práce provede šetření, jak zvládáte samostatně fungovat v přirozeném sociálním prostředí. Potom pošle okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení závislosti osoby. Sociálka bude vycházet z výsledků šetření o zvládání životních potřeb, posouzení zdravotního stavu osoby a z výsledků vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě posudku zpracovaného okresní správou sociálního zabezpečení vydá úřad práce konečné rozhodnutí o tom, zda vám bude, nebo nebude příspěvek přiznán.

Pokud už příspěvek pobíráte, ale váš zdravotní stav se zhoršil, můžete si zažádat o vyšší příspěvek. K tomu potřebujete tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku a absolvovat další šetření úřadu práce, který vypracuje nový posudek.

Jestliže nejste s výsledkem rozhodnutí spokojeni, můžete se proti němu do 15 dnů odvolat na úřadu, který ho vydal. O výsledku odvolání pak rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud byste nesouhlasili ani s rozhodnutím ministerstva, můžete ve lhůtě dvou měsíců podat žalobu u krajského soudu, nebo podat žádost znovu.

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+215
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 42 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 1. 2022 7:34, Marie

nevím kdo mi dojde pro léky a potraviny za 880Kč Je to 10km

+243
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 1. 2022 9:12

zruste nesmyslne vyhody pro seniory

-248
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (42 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Příspěvek na péči stoupne. Jurečka představil podrobnosti

9. 2. 2024 | Gabriel Pleska

Příspěvek na péči stoupne. Jurečka představil podrobnosti

Příspěvek na péči se letos zvýší, oznámilo dnes ministerstvo práce a sociálních věcí. Po dvou měsících jednání se vládní koalice shodla na jeho podobě, která je však méně velkorysá... celý článek

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

5. 2. 2024 | Petr Kučera | 3 komentáře

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

Místo čtyř opakujících se sociálních dávek, u nichž záleží na výši příjmu domácnosti, má vzniknout jediná. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek... celý článek

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

25. 1. 2024 | Gabriel Pleska

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

Jsou žádosti o sociální dávky komplikované? Podnikavci vsadili na to, že ano. Za to, že o příspěvek zažádají místo vás, si chtěli brát velkou provizi. Každý měsíc. Na žádost ministerstva... celý článek

Pohřebné 2024. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

24. 1. 2024 | Petra Dlouhá, Gabriel Pleska

Pohřebné 2024. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

Pohřebné je sociální dávka, která některým rodinám pomáhá s uhrazením nákladů na pohřeb. Nedostane ho ale každý. Přinášíme aktuální podmínky, které je potřeba pro nárok na pohřebné... celý článek

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

18. 1. 2024 | redakce Peníze.CZ

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

Úřad práce varuje před další vlnou podvodných telefonátů a SMS. Jedná se o automaticky generované hovory, které potenciální oběti lákají na údajné schválení příspěvku na bydlení ve... celý článek

Partners Financial Services