Daňová poradna: společné zdanění manželů

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 5. 3. 2007 | 6 komentářů
Daňová poradna: společné zdanění manželů
V naší daňové poradně se nakupily desítky dotazů, které se týkají společného daňového přiznání manželů. Protože se otázky nezřídka opakují, vybrali jsme ty nejčastější a pro přehlednost je seřadili do následujícího článku. Co vás nejvíce zajímá z oblasti společného přiznání manželů za rok 2006 a jak vám odpověděla daňová expertka Jana Suchá?

Jak vyplnit a spočítat společné daňové přiznání manželů jsme si názorně ukázali v článcích Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2006 a Společné zdanění manželů 2006: provedeme vás krok za krokem. Přesto každý den přibývají nové a nové dotazy v naší daňové poradně. Přibližme si proto, co vás nejvíce zajímá a jak na tyto dotazy odpovídá daňová poradkyně Jana Suchá.

Nejprve se ale podívejme na "evergreen" poradny, a to jaké příjmy se do základu daně manželů pro účely společného zdanění počítají a nepočítají a jaké slevy a odčitatelné položky můžete uplatnit.

Společné zdanění manželů mohou uplatnit pouze manželské páry s alespoň jedním dítětem.

Do základu daně patří:

  • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (po odpočtu sraženého pojistného na zdravotní a sociální pojištění),
  • odstupné při ukončení pracovního poměru,
  • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, ostatní příjmy (po odpočtu výdajů včetně pojistného).


Rodiče mohou slevu na dani uplatnit již za měsíc, v kterém bylo dítě narozeno.
Nepatří mezi ně naopak:

  • příjmy od daně osvobozené, tedy nemocenská, mateřské dávky, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.), dávky sociální péče,
  • příjmy zdaněné srážkovou daní (příjmy z dohod o provedení práce, příjmy z úroků na soukromých účtech atd.),
  • příjmy podléhající jinému zdanění (dědictví, dary),
  • výsluhové nároky pro příslušníky bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu (zák. 361/2003 Sb.).

Slevy na dani se odečítají nikoli podle odpracovaných měsíců, ale uplatní se ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu. Sleva na poplatníka ve výši 7 200 Kč za zdaňovací období se uplatní (s výjimkou příjemce starobního důchodu) bez ohledu na to, zda celý rok trvala výdělečná činnost. Abyste mohli uplatnit slevu na vyživovaného manžela, potřebujete také jeho/její čestné prohlášení, že neměl/a v loňském roce příjmy přesahující 38 040 Kč.
Manželka v invalidním důchodu může uplatnint slevu na dani na poplatníka ve výši 7 200 Kč, a to i když nepracovala. Dále může uplatnit slevu na dani na invaliditu ve výši 3 000 Kč. Invalidní důchod se ale počítá do vlastních příjmů manželky (i když od daně je osvobozen) a pokud přesáhne částku 38 040 Kč za rok, nemůže manžel uplatnit další slevu na dani ve výši 4 200 Kč (na manželku bez vlastních příjmů). K daňovému přiznání doloží invalidní manželka rozhodnutí o přiznání důchodu a doklad o jeho výplatě.

Základ daně je možné snížit o odčitatelné položky, kterými jsou zaplacené úroky na úvěry na bydlení, zaplacené pojistné na životní pojištění manžela i manželky (nikoli dítěte), příspěvky na penzijní připojištění, dary (včetně darování krve - 2 000 Kč za každý odběr) či členské příspěvky odborům - za jakých podmínek se tyto částky dají od daně odečíst se dozvíte zde.


Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


Nyní se ale již podívejme na vaše dotazy:

1. Je možné uplatňovat společné zdanění manželů (SZM) za rok 2006 v případě, že manžel opustil domácnost v červenci 2006, a požádal o rozvod. Rozvedeni zatím nejsme.
Jana Suchá, daňová poradkyně: Jednou z podmínek uplatnění společného zdanění manželů je ta, že manželství trvá nejpozději poslední den zdaňovacího období. Po právní stránce k 31. 12. 2006 jste dosud manželé, manželství pravomocným soudním rozhodnutím k tomuto datu nezaniklo. Společné zdanění manželů za rok 2006 uplatnit můžete.

2. Jsem OSVČ pracující ve sdružení podnikatelů, účetnictví je vedeno jako celek. DPFO podávám samostatně po rozdělení příjmů a vydání ve sdružení za rok 2006. Manželka pracovala asi 3 měsíce jako zaměstnanec a zbytek roku byla evidována na úřadu práce. Mohu uplatnit SZM za rok 2006?
JS: Společné zdanění manželů můžete využít v případě, že vy jako podnikatel OSVČ s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů nemáte povinnost stanovení minimálního základu daně podle § 7c tohoto zákona.

3. Na který finanční úřad (FÚ) se podává vyplněný formulář v případě, že mají manželé odlišné trvalé bydliště?
JS: V případě uplatnění společného zdanění manželů vyplňuje každý z manželů své daňové přiznání, které podá na svůj místně příslušný finanční úřad (podle trvalého bydliště). Daňové přiznání lze podat na FÚ osobně nebo zaslat poštou. (K daňovému přiznání manžel, který má trvalý pobyt hlášen mimo skutečné bydliště, přiloží čestné prohlášení o tom, že s rodinou skutečně bydlí, a uvede na které adrese - pozn. autorky).

4. Žijeme s přítelem ve společné domácnosti. Z prvního manželství mám 7letou dceru. Zajímalo by mě, jestli si může druh vyřídit daňovou slevu na dítě, pokud nejsme manželé.
JS: Daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze na vyživované dítě vlastní, dítě druhého z manželů, dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, na vnuka (vnučku), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Z této citace zákona vyplývá, že druh daňové zvýhodnění na vaši dceru nemůže uplatnit.

5. Mám při společném zdanění do svého příjmu započítat i toto: leden a únor nemocenská, 10 dnů v únoru až srpen mateřská dovolená, srpen až prosinec rodičovská dovolená. A může manžel v tomto případě uplatnit slevu na manželku?
JS: Do zdanitelných příjmů se nezapočítávají (a do daňového přiznání se tudíž neuvádějí, jsou od daně osvobozené) dávky nemocenského pojištění, mateřská a dávky státní sociální podpory - rodičovský příspěvek). V daňovém přiznání lze uplatnit slevu na manželku, v případě, že nemá vlastní příjmy za zdaňovací období přesahující částky 38 040 Kč. Do vlastních příjmů manželky se nezapočítávají dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek), ostatní příjmy z vašeho dotazu ano.

6. Jaké papíry a potvrzení musím doložit ke společnému zdanění manželů, když jsem na mateřské dovolené?
JS: K daňovému přiznání přiložíte vaše čestné prohlášení, pokud jste neměla vlastní příjmy přesahující částku 38 040 Kč.

7. Manželka podepsala prohlášení k dani za rok 2006 ze závislé činnosti u zaměstnavatele. Neboť společné příjmy manželů se dělí na polovinu mezi manžely, je možné toto prohlášení skartovat a podat SZM?
JS: Manželka u svého zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani podle § 38k, na základě kterého jí bude provedeno roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti. Přesto je možno, aby toto prohlášení anulovala a uplatnili jste společné zdanění manželů. I v případě, že roční zúčtování záloh na daň zaměstnavatel již provedl, je možné, abyste daňové přiznání z důvodu společného zdanění manželů podali. V Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vyznačí zaměstnavatel, s jakým výsledkem bylo roční zúčtování záloh provedeno.

Daňová poradna Peníze.CZ

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom vám zajistili co nejvíce kvalitních informací týkajících se vašich osobních, rodinných či firemních financí. Pokud jste přesto nenašli odpověď na svoji otázku, obraťte se na naši on-line poradnu.

8. Manželka pobírá plný invalidní důchod. Může si manžel-OSVČ, v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani na manželku ve výši Kč 4 200 Kč, nebo je invalidní důchod příjmem?
JS: Slevu na dani na manželku lze uplatnit jen v případě, že manželka nemá vlastní příjem za zdaňovací období přesahující částku 38 040 Kč. Do vlastního příjmu manželky se nepočítá zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky a služby soc. péče, dávky státní sociální podpory. Výše "normálního" důchodu se do vlastních příjmů započítává.

9. Mohu podat společné zdanění manželů, když manžel je na rodičovské, ale neukončil svou samostatnou výdělečnou činnost? Může být manžel na nule, případně ve ztrátě (když je na rodičovské)?
JS: Společné zdanění manželů můžete uplatnit v případě, že žádný z manželů nemá povinnost minimálního základu daně podle § 7c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na manžela na rodičovské dovolené (pobírá rodičovský příspěvek) se minimální základ daně nevztahuje, společné zdanění manželů uplatnit můžete.

10. Lze ještě podat společné zdanění za rok 2005? Když měli oba manželé roční zúčtování daně u zaměstnavatele a nemají povinnost podat daňové přiznání?
JS: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005, kde uplatníte společné zdanění manželů, je možné podat. V Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnavatel uvede, s jakým výsledkem bylo provedeno roční zúčtování záloh na daň. Na toto daňové přiznání bude ale finančním úřadem pohlíženo jako na pozdě podané a FÚ vám může vyměřenou daň zvýšit až o 10 %, což se v praxi velice často stává.

11. Manželka pobírá rodičovský příspěvek a pečuje o osobu blízkou. Musí doložit nějaký doklad o tomto příjmu, nebo stačí čestné prohlášení, že nemá vlastní příjem přesahující částku 38 040 Kč. Vztahuje se péče o osobu blízkou mezi sociální dávky, které se nepočítají?
JS: K daňovému přiznání postačí přiložit čestné prohlášení. Do vlastního příjmu manželky se nezapočítávají dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, tudíž ani rodičovský příspěvek a příspěvek o péči o osobu blízkou.

12. Započítává se do příjmů pro uplatnění SZM měsíční příspěvek za službu, kterou dostává manžel od policie? Započítává se do jeho příjmu odchodné od předchozího zaměstnavatele, které dostal vyplaceno v roce 2006?
JA: Odstupné při ukončení pracovního poměru je zdanitelný příjem, budete jej uvádět v daňovém přiznání. Výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu (zák. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) jsou od daně z příjmů osvobozeny. V daňovém přiznání se tyto osvobozené příjmy neuvádějí.

13. Mohu uplatnit slevu na dítě, které se narodilo 4. 12. 2006? A kolik?
JS: Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit již v měsíci, ve kterém se narodilo, ve vašem případě částkou 500 Kč (tj. slevu za prosinec).

14. Manželka v době od ledna do března 2006 vydělávala peníze na svůj živnostenský list, pak činnost ukončila, živnost zrušila. Lze i v tomto případě dělat společné zdanění manželů?
JS: Manželka v roce, ve kterém ukončila podnikání, nemá povinnost stanovit minimální základ daně, tudíž můžete uplatnit společné zdanění manželů.

15. Je možné uplatnit společné zdanění manželů, nás prarodičů, na vnuka. Dcera má 21 let, je svobodná matka, nepracuje a nepobírá žádný zdanitelný příjem, pouze rodičovský příspěvek a dětské přídavky. Má v péči syna, našeho vnuka, na kterého nikdo neuplatňuje daňové zvýhodnění. Oba žijí s námi ve společné domácnosti a mají u nás trvalé bydliště.
JS: Společné zdanění mohou uplatnit jen manželé, kteří dítě vyživují ve společné domácnosti. (dítě je v péči vaší dcery). Nemůžete ani na dítě uplatnit daňové zvýhodnění (daňový bonus), pokud nemáte vnuka na základě soudního rozhodnutí v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Zvládnete letošní daně? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se o vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2006.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 3. 2007 11:18, LB

Taky mně to zarazilo - vzhledem k odpovědi na bod 4.

Zobrazit celé vlákno

+24
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 3. 2007 18:27, Dana

Prosím Vás o pomoc, nevím si rady při vyplňování společného přiznání u potvrzení o výdělku, kde se uvádí do řádku 32 úhrn pojistného z kolonky 5a6 , a kam patří kolonka 9a10 skutečně sražená záloha na dań z příjmů uvedených na ř.1a2 Tak jaká položka platí do řádku 32, 5a6 nebo 9a10? Děkuji za pomoc

-23
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

15. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Výdaje paušálem 2006:  provedeme vás krok za krokem

Rozhodli jste se daňové přiznání za rok 2006 vypočítat pomocí výdajových paušálů? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém v 10 krocích vysvětlíme jak na to. Podrobnou, ale srozumitelnou... celý článek

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

7. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Daň z příjmů 2007: co se mění?

24. 1. 2007 | Lenka Fialková

Daň z příjmů 2007: co se mění?

Začátek roku 2007 nepřinesl daňovým poplatníkům rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jako tomu bývalo v uplynulých letech. Zákon byl ovšem novelizován v průběhu roku 2006 jedenáctkrát,... celý článek

Partners Financial Services