S informační otevřeností mají v některých fondech problém

Roman Stuchlík | 6. 12. 2006
S informační otevřeností mají v některých fondech problém
Nejužitečnější měsíční zprávy fondů, tzv. factsheety, vypracovává pro české investory ING Investment Management. Na druhé pozici se shodně umístily společnosti Raiffeisen a Pioneer. Analýzu provedla redakce FOND SHOPu a mimo jiné zjistila, že některé factsheety obsahují jen málo užitečných informací.

Investoři nečtou prospekty a výroční zprávy fondů, jsou pro ně příliš dlouhé a nezáživné. Při rozhodování o tom, který fond využijí, dávají přednost krátkým dokumentům shrnujícím podstatné informace o daném fondu jednoduchou a srozumitelnou formou. Nejčtenějším dokumentem je factsheet. Zjistil to výzkum Investment Company Institute v USA. Výsledky byly zveřejněny v květnu letošního roku.

Česky se factsheetu někdy říká infolist nebo měsíční zpráva. Zpraidla je to dokument dlouhý na jednu nebo dvě strany. Drtivá většina investičních společností factsheety ke svým fondům vydává, stalo se to zvykem. Nicméně povinnost zveřejňovat factsheet fondy v České republice nemají (viz sloupek).

Nedílnou součástí fondového byznysu je informační otevřenost. Kdo si chce získat srdce investorů, měl by zveřejňovat užitečný factsheet.

Neexistuje žádné pravidlo určující jaké informace by měl správný factsheet obsahovat. Obecně se pouze má za to, že nedílnou součástí fondového byznysu je informační otevřenost a kdo si chce získat srdce investorů, měl by vytvářet užitečný factsheet.

Nelze předpokládat, že by situace v ČR byla v tomto směru výrazně odlišná od USA. I v ČR je pravděpodobně factsheet základním informačním zdrojem pro většinu běžných investorů. Následuje zjednodušený statut. Málokdo se skutečně začte do statutu nebo výroční zprávy, mají i přes sto stran, navíc neobsahují aktuální informace o struktuře portfolia, výkonnosti, atd.


Ideální Factsheet

Redakce FOND SHOPu se rozhodla prozkoumat informační kvalitu factsheetů u fondů nejčastěji prodávaných v ČR. Jak "informační kvalitu" změřit? Jedním ze způsobů je stvořit ideální produkt a měřit jak moc se mu reálně existující produkty přibližují.

Ideální factsheet akciového fondu by měl podle názoru FOND SHOPu obsahovat informace uvedené v tabulce 1. Ideální factsheet dluhopisového fondu by měl podle názoru FOND SHOPu obsahovat informace uvedené v tabulkách 1 a 2.

Samozřejmě, že ne každý musí souhlasit s názorem, že zrovna uvedený soubor informací by měl tvořit ideální factsheet. Někomu může něco chybět, jinému přebývat. Každý klade důraz na něco jiného.

Tab. 1: Jaké informace by měl obsahovat ideální factsheet (infolist) akciového fondu
Zaměření fondu:
 • slovní shrnutí investičních cílů fondu, investičního prostoru, investičního stylu,
 • jednoznačné stanovení benchmarku,
 • informace o tom, zda fond používá nástroje k zajištění měnového rizika a jakým způsobem - zda vždy a plně nebo pouze pokud vedení fondu předpokládá, že to pomůže výkonnosti fondu měřené v měně jeho denominace,
 • komentář portfolio manažera hodnotící uplynulý měsíc a výhled do budoucna.

Data fondu:
 • ISIN fondu,
 • měna,
 • velikost fondu,
 • datum vzniku fondu,
 • aktuální kurz podílového listu,
 • minimální investice,
 • vstupní/výstupní poplatek,
 • roční manažerský poplatek,
 • jméno portfolio manažera.

Ukazatele:
 • graf vývoje kurzu fondu a benchmarku na periodě od vzniku fondu nebo alespoň 5 let,
 • tabulka výkonnosti fondu a benchmarku v procentech od vzniku p.a. i na kratších periodách,
 • tabulka výkonnosti fondu a benchmarku v procentech za jednotlivé kalendářní roky existence fondu,
 • volatilita fondu i benchmarku na periodě 3 let,
 • beta fondu vůči benchmarku na periodě 3 let,
 • Alfa fondu vůči benchmarku na periodě 3 let,
 • maximální propad za 3 nebo 5 let,
 • ukazatel tracking error,
 • ukazatel total expense ratio (TER).

Složení portfolia:
 • regionální rozložení fondu, srovnání s benchmarkem,
 • sektorové rozložení fondu, srovnání s benchmarkem,
 • měnové rozložení fondu, srovnání s benchmarkem, aktuální podíl hotovosti,
 • tabulka 10 největších pozic ve fondu,
 • aktuální počet titulů v portfoliu.


Tab. 2: Jaké informace by měl obsahovat ideální factsheet dluhopisového fondu
Tytéž jako factsheet akciového fondu plus navíc:
 • rozložení portfolia fondu podle kreditního ratingu, srovnání s benchmarkem,
 • rozložení portfolia fondu podle doby do splatnosti nebo durace, srovnání s benchmarkem,
 • rrůměrná doba do splatnosti nebo durace za celé portfolio, srovnání s benchmarkem.


Podmínky pro účast

Zkoumané dokumenty musely splnit dvě podmínky k tomu, aby mohly být zařazeny do soutěže o nejužitečnější factsheet.

 1. Uznáváme pouze český jazyk. Zkoumáme užitečnost factsheetu pro tuzemského investora a ten nemá povinnost umět anglicky nebo německy. Do analýzy byly zařazeny pouze factsheety psané v češtině.
 2. Chceme všechny informace na jedné hromadě. Factsheet znamená jeden soubor. Zpravidla bývá ve formátu pdf, který je vhodný k vytištění. Za factsheet nelze považovat informace "rozházené" na několika odkazech na internetových stranách investiční společnosti.


Vítěz analýzy

Podle grafu 1 zveřejňuje nejkvalitnější factsheety společnost Credit Suisse (profil, názory). Ideálu se blíží téměř z 80 %. Problém je v tom, že se to týká pouze fondů Credit Suisse s českým domicilem. Pro několik desítek fondů Credit Suisse s lucemburským domicilem jsou k dispozici aktuální factsheety pouze v angličtině. Zhruba u čtvrtiny lucemburských fondů Credit Suisse se nachází české překlady, ovšem zcela neaktuální, například z prosince 2005, tedy naprosto neužitečné. Za takových okolností nelze fondy Credit Suisse prohlásit za vítěze analýzy informační otevřenosti. Factsheety Credit Suisse by vyhrály, pokud bychom uznávali vedle češtiny i angličtinu.

Na stejný problém narazí investoři i u společností Parvest a HSBC (profil, názory). Infolisty jejich fondů jsou v porovnání s ostatními kvalitní (76 % ideálu, resp. 71 %), ale jejich české překlady nejsou dostupné ke stažení na internetových stránkách společností. Je to škoda, neboť překlady existují, vybraní distributoři je dostávají pravidelně emailem. Běžným zájemcům, kteří teprve monitorují, kam investovat, však dostupné nejsou.

Na skutečném prvním místě skončily factsheety fondů ING (profil, názory). Ideálu se blíží z 66 %, jsou v češtině pro všechny fondy ING distribuované v ČR, dostupné na internetových stránkách společnosti a jsou aktuální.


Jak se měřilo

Otázka: Mají otevřené podílové fondy povinnost zveřejňovat tzv. factsheet, měsíční zprávu určenou investorům?
Odpověď: Měsíčně jsou fondy povinny informovat investory podle § 88 ZKI (zákon o kolektivním investování, pozn. red.) o struktuře majetku fondu resp. u OPF ještě o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a částkách, za které byly vydány resp. odkoupeny. "Factsheet" např. s komentářem portfoliomanažera o hlavních determinantech vývoje NAV fondu za daný měsíc není povinně vyžadován, někteří tuzemští správci však takovéto zprávy investorům poskytují (viz jejich www). Taktéž zahraniční fond nemá povinnost zveřejňovat "factsheet" (§45, §59) ledaže by factsheet byl povinen zveřejňovat podle práva svého domovského státu, pak by tak musel činit i na území ČR.

Na otázku FOND SHOPu odpovídala Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB

Měření, z kolika procent se factsheety fondů blíží ideálu, probíhalo tak, že za každou informaci uvedenou v tabulkách 1 a 2 dostal fond jeden bod v případě, že se daná informace v jeho factsheetu nacházela a nula bodů, když se ve factsheetu nenacházela. U některých informací bylo možné získat půl bodu, například, když bylo uvedeno regionální rozložení portfolia, ale nikoli odchylky od benchmarku. Potom už se jen vypočítalo kolik procent bodů ze všech možných daný fond získal.

Do analýzy byly zahrnuty pouze akciové a dluhopisové fondy. Sestavit kvalitní factsheet pro smíšený fond je ještě obtížnější a nelze předpokládat, že by sestavení ideálního factsheetu pro smíšený fond a měření proti tomuto ideálu vychýlilo dosažené procentní výsledky uvedené v grafu 1 nahoru, spíše lze předpokládat opak.

U každé společnosti byly "změřeny" factsheety akciových fondů a z nich spočítán průměr dosažených procent. Totéž bylo provedeno pro dluhopisové fondy. Z těchto dvou dosažených výsledků (jeden pro akciové fondy, jeden pro dluhopisové fondy) byl spočítán průměr. Dluhopisové fondy dosahovaly ve všech společnostech horších výsledků než akciové. Popsaným způsobem byla eliminována nevýhoda, kterou by měly společnosti s větším počtem dluhopisových fondů a menším počtem akciových.


Taky dobří

Na druhém místě se shodně umístily factsheety fondů společností Raiffeisen (profil, názory) a Pioneer (profil, názory). Oba dosáhly 59 % ideálu. Stejně jako u ING, i u nich lze konstatovat, že factsheety byly lehce dostupné na internetových stránkách, pro všechny fondy v češtině a aktuálního data (za uplynulý měsíc).
Mezi fondy s nadprůměrně kvalitním factsheetem se zařadily ještě fondy Franklin Templeton (profil, názory) s výsledkem 54 % ideálu. Infolisty fondů Franklin Templeton v češtině jsou dostupné na internetových stránkách největšího distributora těchto fondů v ČR, společnosti Conseq IM (profil, názory).
Pro ABN Amro (profil, názory) platí totéž, co pro Credit Suisse, Parvest, HSBC, Fortis (profil, názory) a ostatní společnosti označené v grafu 1 hvězdičkou - chybí aktuální překlady factsheetů do češtiny dostupné ke stažení na internetových stránkách psaných v češtině.


Druhá půlka

Druhou polovinu žebříčku otevírá ČSOB Invest (profil, názory) (graf 1). Factsheet nelze vytisknout jako pdf soubor, ale přímo z html stránky. Pro uživatele je to poněkud méně pohodlné, ale i tento způsob je možný. Factsheety fondů ČSOB Invest dosáhly 47 % ideálu a mírně tím překonaly i fondy mateřské KBC (profil, názory).

Investiční společnosti, které se umístily ještě níže, rozhodně mají ve factsheetech svých fondů co zlepšovat. Výsledky mezi 20 % a 40 % ideálního dokumentu se nelze příliš chlubit. Přitom informační uzavřenost investory odrazuje a factsheet je něco jako výkladní skříň - marketingový nástroj, jímž fond propaguje svoje služby. Splnit zákonné informační povinnosti je jedna věc a prokázat skutečnou transparentnost druhá.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 19/2006.

Hledáte nemovitost? Navštivte naši novou sekci Reality.
Kromě poradenství v oblasti financování bydlení, vám nově nabízíme také možnost najít si tu správnou nemovitost, případně si porovnat aktuální ceny nemovitostí z celé České republiky. V jednotlivých sekcích najdete byty a rodinné domy k prodeji i pronájmu, rekreační objekty, pozemky i komerční nemovitosti. Vyhledávat je možné také podle žádané lokality, typu projektu - developerské projekty a rodinné domy na klíč či aktuálnosti nabídky (novinky za 7 dní). Vyhledávač realit najdete přímo na naší Home Page, záložka je umístěna v horním menu vpravo, případně klikněte zde

Využíváte při rozhodování, do kterých fondů investovat, factsheety? Zajímáte se i o prospekty a výroční zprávy fondů? Jaké informace o fondech považujete za stěžejní?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

6. 9. 2006 | Lukáš Marek

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

Z hlediska poplatkové politiky lze mezi tuzemskými podílovými fondy najít výjimku. Zatímco většina podílových fondů vám zinkasuje fixní poplatek za správu, ve fondu J&T Opportunity... celý článek

Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.

26. 7. 2006 | Lukáš Marek

Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.

V dokončení včerejšího článku se dozvíte, jak různé investiční společnosti stanovují poplatky. Nabídneme vám přehled výnosů různých fondů těchto společností včetně výše započítávaných... celý článek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

14. 7. 2006 | Lukáš Marek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

Snaha investičních společností nenechat ladem cílovou skupinu potenciálních klientů - drobných investorů stojí za vznikem programů pravidelného investování po malých částkách. Investovat... celý článek

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

14. 3. 2006 | Petr Vykoukal

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

Chystáte se do banky nakoupit podílové fondy? Zjišťovali jsme, na co byste se měli připravit. Chcete vědět, co předvedli bankovní poradci v několika českých a moravských městech? Kdo... celý článek

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

1. 2. 2006 | Petr Vykoukal | 1 komentář

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

Co dělat s krátkodobým přebytkem peněz? Existují dvě možnosti: uložit do banky nebo do fondu peněžního trhu. Oboje pochopitelně má své výhody a nevýhody, vše jsme proto porovnali. Víte,... celý článek

Partners Financial Services