Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.

Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.
V dokončení včerejšího článku se dozvíte, jak různé investiční společnosti stanovují poplatky. Nabídneme vám přehled výnosů různých fondů těchto společností včetně výše započítávaných poplatků. Také jsme pro maximální názornost spočítali čistý výnos některých podílových fondů, kterého byste mohli při pravidelném investování dosáhnout.

Včera jste si v článku Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? mohli kromě jiného přečíst, že výpočet čistého výnosu je při pravidelném investování do podílových fondů mimořádně komplikovaný. Proto jsme pro vás připravili jakýsi manuál, který jste mohli v textu najít. Dnes se zaměříme na konkrétní hodnoty u konkrétních fondů.

Jak se odměňuje pravidelná investice

První skupinou produktů, které jsme do našeho výběru zahrnuli, jsou nové programy pravidelného investování společností ČP Invest (program pravidelného investování běží od 1. 7. 2006) a Pioneer. Ty zvýhodňují sérii "malých" investic způsobem popsaným v prvním článku o pravidelném investování (viz zde). Tento způsob lze stručně popsat jako snížení vstupního poplatku výměnou za závazek investora investovat měsíčně sjednanou částku po dobu několika let a zaplatit celou výši vstupního poplatku s první investicí.

Další investiční společnosti (např. ISČS ve svém Sporoplánu) pravidelnost investic odměňují jiným způsobem, některé ovšem zpoplatňují investici bez ohledu na její výši stejnou sazbou. Logicky proto drobné investice nijak nezvýhodňují (IKS KB).

Teoreticky by existence závazku klienta-investora investovat měsíčně stanovenou částku po pevně stanovenou dobu a inkasovat celý vstupní poplatek předem měla umožňovat investičním společnostem nabídnout nižší poplatky, než v případě neexistence tohoto závazku. Proto zde srovnáváme programy pravidelného investování ČP Investu a Pioneeru s nabídkou ostatních společností (ISČS, IKS KB). Dá se říci, že poplatková politika ostatních (neuvedených) investičních společností je kombinací dále popsaných principů zpoplatnění těchto čtyř zmíněných.

ČP Invest (profil, názory), Pioneer (profil, názory)

- popsáno v úvodním článku
příloha: ceník ČP Investu
příloha: ceník Pioneeru

ISČS (profil, názory)

ISČS poskytuje dva typy slev. Prvním typem je sleva z nákupního poplatku, která se odvíjí od výše investice a již investovaných prostředků v daném podílovém fondu či určité skupině fondů. Zmíněné dvě položky se sčítají a daná investice je zpoplatněna sazbou, která přísluší pásmu, do něhož suma těchto dvou položek zapadne.

Tuto slevu poskytuje více společností. Avšak v našem případě, kdy můžeme investovat měsíčně pouze několik tisícikorun (bez předchozí velké investice), bychom větší část měsíčních investic stejně realizovali za sazbu příslušející prvnímu, nejvýše druhému pásmu (např. u ISČS je stejná nejvyšší vstupní poplatková sazba účtována až do 200 000 Kč investované sumy).

Pro pravidelné investování je podstatný druhý typ slev, kdy uzavřením dohody o Sporoplánu či tzv. dodatku D smlouvy o investování do podílových fondů získá klient slevy dle následující tabulky.

Věrnostní sleva, podle pořadí pravidelné měsíční investice
Podle hodnoty majetku klienta a podle pořadí pravidelné měsíční investice Poskytovaná sleva
I. 20 000 Kč 1. až 3. 0 %
II. 20 000 Kč 4. až 9. 20 %
III. 20 000 Kč 10. až 15. 40 %
IV. 20 000 Kč 16. a další 80 %
Zdroj: ceník služeb ISČS

Sleva je zde podmíněna výší majetku klienta pouze v hodnotě 20 000 Kč. Úroveň slevy na vstupním poplatku je zde odstupňována podle pořadí investice. Sleva tedy vzniká a roste až se stoupajícím pořadím investice, což je hlavní rozdíl oproti produktům ČP Investu a Pioneeru, kde je stejná sleva uplatněna na celou investici.

Na oplátku není u ISČS celý poplatek účtován jednorázově při realizaci první investice. Pokud klient dohodu o výši měsíční investice a investičním horizontu vypoví, ztratí pouze možnost dalších slev, ale není sankcionován (např. propadnutím již zaplacených poplatků, jak je tomu u ČP Investu a Pioneeru). Cestou k dalším slevám je v případě porušení této dohody její opětovné uzavření. Vše potom začíná znova.

příloha: ceník ISČS

IKS KB (profil, názory)

IKS KB účtuje stejnou poplatkovou sazbu nezávisle na výši investice a majetku klienta v podílových fondech. Vstupní poplatek je zde nulový. Poplatkovou politiku společnost provádí pomocí sazeb výstupního poplatku, kde sníženými sazbami zvýhodňuje investice, jenž byly do podílového fondu investovány na delší dobu.

Pokud by ovšem např. IKS KB vybírala absolutně vyjádřeno stejně vysoké poplatky jako ostatní investiční společnosti, avšak nikoliv při vstupu ale při výstupu z fondu, znamená to, že vybírá od klienta reálně méně. Neboli abychom výstupní poplatek v budoucnu mohli srovnat se vstupním poplatkem v současnosti, musíme ho diskontovat mírou ušlých úroků.

Opačně působícím efektem je fakt, že srovnáváme-li stejné poplatkové sazby vstupního a výstupního poplatku, základ pro výpočet výše poplatku je u výstupního poplatku vyšší o výnos. (Výrazně vyšší poplatky tedy klient zaplatí jen v případě výrazného růstu daného podílového fondu).

příloha: ceník IKS KB

Tři kategorie fondů

Jelikož výše zpoplatnění záleží také na typu fondu a jeho výnosnosti předpokládané investiční společností, vybrali jsme od každé investiční společnosti tři kategorie fondů.

1) V našem příkladu většinou akciový či převážně akciový fond, neboli fond s vysokým očekávaným výnosem, a tedy i poplatky.
2) Převážně smíšené, konzervativnější fondy s průměrně vysokými poplatky.
3) Čistě dluhopisové fondy (buď státní nebo korporátní), nebo jiné fondy s relativně nízkými poplatky.

U každé kategorie uvádíme výši poplatků (týkající se celkově investované částky 180 000 Kč = 3 000*12*5) a průměrnou roční výnosnost jednotlivých fondů za posledních 5 let (jelikož některé fondy neexistují tak dlouho, výnosnost v takovém případě uvádíme jen u fondů, které jsme mohli sledovat nejméně 4 roky).

Příklad výpočtu čisté výnosnosti vybraného fondu

Pro příklad výpočtu čisté výnosnosti jsme zvolili Fond globálních značek od ČP Investu a Dluhopisový fond od IKS KB (přehled hrubého výnosu a poplatků u ostatních vybraných fondů viz níže). Chceme si udělat představu, kolik by měly fondy minimálně vynášet, aby se investice vyplatila. Proto jsme se záměrně pokusili vybrat fondy s takovou výnosností, která za současné výše poplatků na první pohled výhodnost či nevýhodnost investice nezaručuje. Záměrně také vybíráme jeden fond akciový a jeden dluhopisový, neboť srovnávacím kritériem podílových fondů musí být nejen výnosnost, ale také rizikovost.

Příklad č. 1: Fond globálních značek (ČP Invest)

A) [(0,02*2) + 1]1/5 -1 = 0,0079

Vstupní poplatek 2 % z celkově investované částky tedy sníží výnosnost zhruba o 0,8 %.

B) Roční poplatek za správu 2 % z průměrné roční hodnoty aktiv intuitivně snižuje výnosnost zhruba o 2 %. Intuice se výrazně nemýlí, pokud fond významněji neroste. Přesnější výpočet musí růst hodnoty fondu (a tedy i hodnoty, ze které se poplatek počítá) zohlednit. Pro zjednodušení zaokrouhlujeme výnosnost fondu z 5,06 % na 5 %.

[(0,02 * 1/5 * 1,050,5 + 1)1/5 – 1] + [(0,02 * 3/5 * 1,051,5 + 1)1/5 – 1] + [(0,02 * 1,052,5 + 1)1/5 - 1] + [(0,02 * 7/5 * 1,053,5 + 1)1/5 – 1] + [(0,02 * 9/5 * 1,054,5 + 1)1/5 – 1] = 0,08 + 0,26 + 0,45 + 0,66 + 0,88 = 2,33.

Roční poplatek tedy snižuje výnosnost zhruba o 2,33 %

(pozn.: každá hranatá závorka představuje zohlednění jednoho ročního poplatku. Sazba 2 % je nejdříve násobena zlomkem, který zohledňuje podíl v daném roce již investované částky na celkově vložené investici, tento podíl je následně - mocninou čísla 1,05 - upraven o vliv výnosů)

Čistá výnosnost Fondu globálních značek je tedy okolo 4,26 % (tzn. 5,06 - 0,8).

Výnosnost tedy snižuje především roční poplatek za správu. Jak z výpočtu vyplývá, poplatek ukrajuje z výnosnosti tím více, čím je fond výnosnější. Na výpočet čisté výnosnosti nemá tento poplatek vliv, neboť je do ceny podílového listu již započítán.

Příklad č. 2: IKS Dluhopisový fond

A) Výstupní poplatek

Průměrná sazba výstupního poplatku se rovná váženému průměru:
1/5 * 1 % + 1/5 * 0,8 % + 1/5 * 0,5 % + 2/5 * 0 % = 0,46 %

Výstupní poplatek sníží výnosnost zhruba o: (0,0046 * 2 * 1,058)1/5 = 0,2 %

B) Roční poplatek za správu sníží výnosnost o:

[(0,013 * 1/5 * 1,02230,5 + 1)1/5 - 1] + [(0,013 * 3/5 * 1,02231,5 + 1)1/5 - 1] + [(0,013 * 1,02232,5 + 1)1/5 - 1] + [(0,013 * 7/5 * 1,02233,5 + 1)1/5 - 1] + [(0,013 * 9/5 * 1,02234,5 + 1)1/5 - 1] = 0,013

tedy zhruba o 1,3 %. Zde vidíme, že při nízké výnosnosti můžeme při zohlednění ročních poplatků vliv výnosů zanedbat.

Čistá výnosnost je tedy 1,77 % (tzn. 2,23 - 0,46).


Přehled výnosů fondů a poplatků

ČP Invest
1. kategorie
Vstupní poplatek: 2 % z celkové částky (180 000 Kč), hradí se najednou s první investicí
Poplatek za správu: 2 % ročně z průměrné hodnoty majetku v daném roce - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek: 0

Výnosnost fondů: Fond ropného a energetického průmyslu: 12,85 %, Fond smíšený: 4,56 %, Fond nových ekonomik: 0,56 %, Fond globálních značek: 5,06 %, Fond farmacie a biotechnologie: 2,79 %.

2. kategorie
Vstupní poplatek: 1,5 % celkové částky (180 000 Kč), hradí se najednou s první investicí
Poplatek za správu: 1,71 % ročně z průměrné hodnoty majetku v daném roce - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek: 0

Výnosnost fondů: Vyvážený investiční program (mix fondů): 4,33%, výnosnost odpovídá váženému průměru výnosnosti zahrnutých fondů
(Fond peněžního trhu: váha 10 %, Fond státních dluhopisů: váha 10%, Fond korporátních dluhopisů: váha 10%, Fond smíšený: váha 40 %, Fond globálních značek: váha 10%, Fond farmacie a biotechnologie: váha 5%, Fond nové ekonomiky: váha 5%, Fond ropného a energetického průmyslu: váha 10%)

3. kategorie
Vstupní poplatek - 0,5% celkové čátky (180 000), hradí se najednou s první investicí
Poplatek za správu - 1,5% ročně z průměrné hodnoty majetku v daném roce - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

Výnosnost fondů: Fond korporátních dluhopisů - 2,69%, Fond státních dluhopisů - 1,12%

Pioneer
1. kategorie
Vstupní poplatek - 2,8%, celkové čátky (180 000), hradí se najednou s první investicí
Poplatek za správu - sazba neuvedena v ceníku - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

Výnosnost fondů: Pioneer akciový - 5,99%

2. kategorie
Vstupní poplatek - 1,6% (Pioneer růstový), 2% (Pioneer dynamický) celkové čátky (180 000), hradí se najednou s první investicí
Poplatek za správu - sazba neuvedena v ceníku - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

Výnosnost fondů: Pioneer růstový - 2,1%, Pioneer dynamický - 4,15%

3. kategorie
Vstupní poplatek - 0,32% (Sporokonto), 0,64% (Obligační) celkové čátky (180 000), hradí se najednou s první investicí
Poplatek za správu - sazba neuvedena v ceníku - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

Výnosnost fondů: Obligační - 1,8%, Sporokonto - 1,72%

ISČS
1. kategorie
Vstupní poplatek - základní sazba - 1,75 %, platí se z 1.-7. měsíční investice, dále 1,4% z 8.-9. investice, 1,05% z 10.-15. investice a 0,35% z 16. - 60. měsíční investice
Poplatek za správu - 1,8% ročně - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

Výnosnost fondů: Sporotrend - 20,91%

2. kategorie
Vstupní poplatek - základní sazba 1,4% (Dynamický Mix FF), 1% (Řízených výnosů) - slevy se dále uplatňují stejně viz předchozí příklad či tabulka výše
Poplatek za správu - 1,5% ročně (Dynamický Mix FF), 1,3% ročně (Řízených výnosů) - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

Výnosnost fondů: Fond řízených výnosů - 1,9%, Dynamický Mix FF - 4,6%

3. kategorie
Vstupní poplatek - základní sazba 0,5 % (Sporobond), 0,4% (Opatrný Mix FF), 0,3 % (Sporoinvest) - slevy se dále uplatňují stejně viz předchozí příklad či tabulka výše
Poplatek za správu - 0,9% ročně (Sporobond) 0,8 % ročně (Opatrný Mix FF), 0,6 % ročně (Sporoinvest) - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 0

výnosnost fondů: Sporobond - 3,01%, Opatrný Mix FF (v činnosti až od 30.6.2005), Sporoinvest - 2,02%

IKS KB
1. kategorie
Vstupní poplatek - 0
Poplatek za správu - 1,5 % ročně (Fond světových indexů), 1,6 % (Balancovaný), 1,65 % (Fond fondů) - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - 3 % (Fond fondů, Fond světových indexů), 2,5 % (Balancovaný); slevy podle doby trvání investice ( v našem případě tedy např. 1.- 12. měsíční na 4 roky a více - sazba 1 %, 13.-24. na 3 roky a více - sazba 1,5 % atd. až po investice na méně než 2 roky - základní sazba 2,5 %

Výnosnost fondů: Fond světových indexů - (-)0,28 %, Balancovaný - 16,43 %, Fond fondů - 1,84 %

2. kategorie
Vstupní poplatek - 0
Poplatek za správu - 2% ročně - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - základní sazba pro investice do 2 let - 2% (nad 4 roky - 0,5%, nad 3 roky - 1%, nad 2 roky - 1,5%)

Výnosnost fondů: Plus bondový - 0,28%, Konzervativní - 5,09%

3. kategorie
Vstupní poplatek - 0
Poplatek za správu - 1,3 % ročně - poplatek již zahrnut do ceny podílového listu
Výstupní poplatek - základní sazba 1 % pro investice do 1 roku (nad 3 roky 0,00 %, nad 2 roky - 0,5 %, nad 1 rok - 0,8 %)

Výnosnost fondů: Dluhopisový - 2,23 %

Závěrem je nutno podotknout, že uvedené výnosnosti fondů jsou brány za posledních pět let včetně června letošního roku. Výsledky jsou proto negativně ovlivněny propadem akcií v posledních měsících. Poklesy cen sice k dlouhodobému investování patří, v případě pravidelného investování však záleží i na tom, v jaké fázi investičního období k propadu dojde. Uvedené výnosnosti jsou tak spíše tou pesimističtější variantou, kdy k propadu dojde ke konci investičního období.

NAŠE DOPORUČENÍ
Pravidelné investování má rozhodně své místo na poli investičních produktů. I z našich výpočtů ale vyplývá následující: vzhledem k výnosu a prakticky nulovému riziku stavebního spoření si nejdříve uzavřete tento produkt na všechny členy domácnosti. Do doby, než to uděláte, nejspíš nemá smysl se pravidelným investováním zabývat.

Je podle vás pravidelné investování za současných poplatků výhodné? Překvapila vás někdy konečná výše poplatků naúčtovaná investiční společností? Máte vlastní typ na dobrý podílový fond?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 40 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 9. 2006 22:19, P.C.

A proč rovnou nejít do nějakých akcií, které slibují dividendu nebo dobrý výnos? Třeba Telefonica O2 slibuje cca 8% (při dnešní ceně). Unipetrol zase do pěti let slibuje znatelný nárůst zisku tedy i ceny akcie. Riziko ztráty je jistě větší, ale předpokládaný výnos tomu taky odpovídá. Jako klient FIO máte přístup i na českou burzu a nakupovat se dá i za 2000 měsíčně. Jen člověk nesmí zbrkle prodávat při nějakém neočekávaném nebo i střednědobém poklesu.

Zobrazit celé vlákno

+26
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 9. 2006 13:00, P.C.

Neříkám všechny, ale třeba Uni dnes stojí 200 a jeho ocenění pomocí DCF je tak asi 300 (jen nerozdělený zisk dcer je asi 100). A takový Telecom je se svým 8% dividendovým výnosem taky docela levný. Samozřejmě, existují i rizika. A velká.

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (40 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

14. 7. 2006 | Lukáš Marek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

Snaha investičních společností nenechat ladem cílovou skupinu potenciálních klientů - drobných investorů stojí za vznikem programů pravidelného investování po malých částkách. Investovat... celý článek

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

14. 3. 2006 | Petr Vykoukal

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

Chystáte se do banky nakoupit podílové fondy? Zjišťovali jsme, na co byste se měli připravit. Chcete vědět, co předvedli bankovní poradci v několika českých a moravských městech? Kdo... celý článek

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

1. 2. 2006 | Petr Vykoukal | 1 komentář

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

Co dělat s krátkodobým přebytkem peněz? Existují dvě možnosti: uložit do banky nebo do fondu peněžního trhu. Oboje pochopitelně má své výhody a nevýhody, vše jsme proto porovnali. Víte,... celý článek

Investice v roce 2006: kde hledat zlatý důl

2. 1. 2006 | Petr Vykoukal

Investice v roce 2006: kde hledat zlatý důl

Kam uložit peníze tak, aby co nejvíce nesly? Přemítání nad touto otázkou by docela určitě mělo být součástí strategických úvah na začátku nového roku. Položili jsme tento dotaz několika... celý článek

Investujte pravidelně

14. 9. 2005 | Petr Vykoukal

Investujte pravidelně

Kup levně a draze prodej – tak nějak by mohl vypadat plán jak zbohatnout na burze. Jenže má dva háčky. Kdy koupit, abychom měli jistotu, že skutečně kupujeme levně, a kdy prodat, abychom... celý článek

Partners Financial Services