Hvězdné nebe v roce 2001

Tomáš Skřivánek | 13. 2. 2002
Hvězdné nebe v roce 2001
Ve spolupráci s CRA Rating Agency jsme provedli roční vyhodnocení scoringu otevřených podílových fondů s domicilem v České republice.

Nejprve pro připomenutí: fondy pomocí jedné až pěti hvězdiček hodnotíme již více než rok, a to na základě metodiky ratingové agentury CRA Rating Agency (součást celosvětové sítě Moody´s). V tuto chvíli hodnotíme fondy s domicilem v České republice, a to jak členy UNIS, tak i ostatní fondy, u nichž máme k dispozici relevantní údaje.

U fondů, rozdělených do skupin podle pravidel Unie investičních společností, hodnotíme tři základní údaje: výkonnost, volatilitu a rizikovost, která zohledňuje nezralost českého trhu. Podrobnosti o metodice a váze jednotlivých kategorií najdete na speciálních stránkách. A jak dopadly jednotlivé fondy?

Akciové fondy
Začátkem roku 2001 bylo ve skupině akciových fondů hodnoceno šest fondů. Během roku některé fondy přibyly a některé naopak byly vyřazeny ze sledování. Z vyřazených se jednalo o ČSOB český akciový, jelikož nesplňoval strukturu portfolia dle členění UNIS. Dalším fondem, který přestal být měsíčně hodnocen CRA fond scoringem byl AKRO Svět (profil, názory), který doplatil na krach společnosti Private Investors na základě čehož byl pozastaven prodej a nákup podílových listů tohoto fondu. Nově zařazenými fondy, do hodnocení dle metodiky CRA fond scoring, byli AKRO Eurotech (profil, názory), ČSOB evropský akciový (profil, názory), IKS Fond světových indexů (profil, názory) a ISČS Eurotrend (profil, názory).

Nejvyšší průměrné hodnocení v roce 2001 dosáhl ve skupině akciových fondů IKS Fond světových indexů, který od počátku sledování (září 2001) neztratil nic z pětihvězdičkového hodnocení. Nejhůře hodnoceným fondem roku 2001 byl 1.IN akciový fond (profil, názory), který během roku zůstal stále na jedné hvězdičce. Mezi fondy s nízkou volatilitou se zařadily tříhvězdičkový ČSOB evropský akciový (hodnocený od srpna a s průměrným hodnocením 3,0), čtyřhvězdičkový ISČS Eurotrend (hodnocený od září s průměrem 4,0) a AKRO Eurotech s hvězdičkovým průměrem 2,8, jež byl do hodnocení zařazen v srpnu. Mezi fondy s největším propadem, a to dvouhvězdičkovým postihlo začátkem roku pětihvězdičkový a koncem roku "jen" tříhvězdičkový AKRO mezinárodní akciový (profil, názory) (průměrný počet hvězdiček v roce 2001 byl 3,8). Nejvíce volatilními fondy byli ISČS Sporotrend (profil, názory), který začal rok se dvěmi hvězdičkami, v průběhu roku získal i pětihvězdičkové hodnocení, aby rok uzavřel na třech hvězdičkách (průměrný počet hvězdiček v roce 2001 činil 3,3). Dalším fondem, který zažil obdobný vývoj byl Citicorp OPF akcií (profil, názory) s tím rozdílem, že rok ukončil na čtyřech hvězdičkách s průměrem 3,2, což v této skupině znamená největší absolutní roční nárůst. Mírný růst z tří hvězdiček na čtyři zaznamenal ČSOB světových akcií (profil, názory) s ročním průměrem 3,4.

Vývoj hodnocení akciových fondů, přestože se zde dala očekávat větší volatilita, nebyl tak bouřlivý. Je pravdou, že některé fondy během roku velmi oscilovaly, ale v meziročním porovnání to znamenalo zisk či ztrátu "pouhých" dvou hvězdiček. Kompletní výsledky akciových fondů.

Dluhopisové fondy
Začátkem roku 2001 bylo v hodnocení zařazeno 8 fondů. Během roku zanikl, resp. došlo ke sloučení IKS Eurobondového s IKS Dluhopisovým (profil, názory) a tak bylo koncem roku ve skupině hodnoceno sedm podílových fondů. Nejvýše hodnoceným fondem je IKS Dluhopisový, který si od pololetí udržuje nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení (průměrné roční hodnocení je 4,8). Dalším pětihvězdičkový fondem, který v průběhu roku získal jednu hvězdičku je ISČS Sporobond (profil, názory) s průměrem 4,4. Mezi pětihvězdičkové fondy patří též ISČS Bondinvest (profil, názory) s ročním průměrem 4,3. Tento fond začal rok na pěti hvězdičkách a na pěti též skončil, ale během roku se nevyhnul kolísání. Velice volatilním dluhopisovým fondem z pohledu vývoje hvězdiček byl v loňském roce 1.IN dluhopisový (profil, názory) fond, který se až do srpna držel na čtyřech až pěti hvězdičkách, aby se postupně propadal až na jednu, resp. dvě hvězdičky. Průměrný počet hvězdiček dosáhl hodnoty 2,9 a v absolutním meziročním hodnocení fond zaznamenal největší propad, a to o dvě hvězdičky. Poměrně stabilními fondy byly v roce 2001 ČSOB český dluhopisový (profil, názory) a Newton Kosíř (FNTNKOS). Oba fondy začaly a i skončily rok na dvou hvězdičkách. Průměrná známka v loňském roce činila u ČSOB český dluhopisový 2,4 a 2,1 u Newton Kosíř. Nejhůře ze všech dluhopisových fondů dopadl Citicorp OPF dluhopisů (OFCITCDL) s průměrem 1,2, přičemž od pololetí zůstával jen na jednohvězdičkovém hodnocení mezi dluhopisovými fondy.

Skupina dluhopisových fondů se vyznačuje velice nízkou volatilitou, vyjma 1.IN. dluhopisového fondu, u něhož došlo k výměně portfoliomanažera a následnou změnou struktury portfolia zaznamenal velice strmý růst a následný pád až na nejnižší možné hodnocení. Ostatní dluhopisové fondy splňují představy investorů o stabilitě svých investic. Kompletní výsledky dluhopisových fondů.

Fondy peněžního trhu
Ve skupině fondů peněžního trhu došlo během roku 2001 k zvýšení celkového počtu o jeden fond, a to ISČS Merkur (profil, názory). Ve skupině bylo ke konci hodnoceno devět fondů.

Stálicí a hvězdou mezi fondy je pětihvězdičkový ŽB – Sporokonto (profil, názory), který držel celý rok nejvyšší možné hodnocení. Dalším pětihvězdičkovým fondem ke konci roku byl IKS Peněžní trh (profil, názory), který během roku několikrát ztratil hvězdičku (průměrná roční hodnota 4,8). Stejný osud potkal i fond Union peněžní trh (profil, názory) s průměrným hodnocením 4,6. Mezi vysoko hodnocenými fondy je též 1.IN fond peněžního trhu (profil, názory), který sice koncem roku spadl na čtyři hvězdičky, ale jeho průměrná roční hodnota dosáhla 4,6. Na chvostu hodnocení byly po celý rok 2001 jednohvězdičkové fondy AKRO obligace (profil, názory) a Citicorp OPF peněžního trhu (profil, názory). Ostatní fondy měly v průběhu roku výkyvy. ČSOB český peněžní trh (profil, názory) získal v průběhu roku jednu hvězdičku a průměrné hvězdičkové hodnocení činilo 2,9. ISČS Merkur (průměrná roční hodnota 3,5) zařazený do sledování v srpnu s třemi hvězdičkami měl poměrně strmý nárůst, ale v posledním čtvrtletí spadl zpět na tři hvězdičky. ISČS Sporoinvest (profil, názory)začínal rok na čtyřech hvězdičkách, v pololetí se držel na pěti a konec roku uzavřel na třech hvězdičkách, což v celoročním hodnocení znamenalo 3,7.

Jestliže jsme tvrdili, že dluhopisové fondy měli v loňském roce nízkou volatilitu, tak fondy peněžního trhu naplnili očekávání investorů svým stabilním vývojem na 100%. Jejich meziroční i průběžné hvězdičkové hodnocení nezaznamenalo výraznějších výkyvů. Kompletní výsledky fondů peněžního trhu.

Smíšené fondy
Během roku 2001 se skupina smíšených fondů rozrostla v absolutní hodnotě o deset fondů a ke konci roku čítala třicet fondů a je tudíž nejširší skupinou, kterou CRA Rating Agency vyhodnocuje. Nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení si ve skupině smíšených fondů v průběhu roku udržel ISČS Výnosový (profil, názory), který neztratil během roku ani hvězdičku a tudíž jeho roční průměr dosáhl 5,0.

Vysoké hodnocení s ročním průměr 4,9 dosáhl ŽB balancovaný fond nadací (profil, názory), který držel pětihvězdičkové hodnocení celý rok s jediným zakolísáním na počátku roku. Obdobně si vedl ISČS Český (profil, názory) (roční průměr 4,8), který na začátku roku startoval na třech hvězdičkách, ale pak si již udržoval nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení a získal cenu největšího skokana ve smíšených fondech s ročním růstem o dvě hvězdičky. Mezi tyto fondy se ještě řadí IKS Plus balancovaný (profil, názory) s ročním průměrem 4,8.

Za výše uvedenou skupinou fondů se drží fondy s průměrným ročním hodnocením kolem čtyř hvězdiček. Těmito fondy jsou 1.IN výnosový (profil, názory) s ročním průměrem 4,1, ISČS Všeobecný (profil, názory) s průměrem 4,0 (zařazený do sledování v listopadu), investAGE AG 2000  (profil, názory) a investAGE AG7 (profil, názory) s ročním průměrem 3,9. Dále pak ISČS 2.OPF (profil, názory) s 3,8, který byl zařazen do sledování v červenci a 1. IN restituční (profil, názory) s 3,7 zařazený do fond scoringu v listopadu. K nejníže hodnoceným fondům v loňském roce patřilo trio Union vyvážený (profil, názory) a AKRO OPF český  (OFAKRST) (největší roční propad o dvě hvězdičky) s ročním průměrem 1,2 a 1.IN středoevropský (profil, názory) fond s průměrem 1,4. Ostatní fondy se pohybovaly v pásmu od 1,7 do 3,6. Počty hvězdiček k počátku a ke konci roku 2001, změna, roční průměr a maximální a minimální hodnoty jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

Skupina smíšených fondů zaznamenala největší meziroční změny. Tento stav je zcela pochopitelný, jelikož v této skupině jsou fondy s rozličnou strategií investování. Konzervativnější fondy investující do méně rizikových instrumentů a rizikovější, které kladou důraz na maximální možný výnos, ale s tím i větší riziko. Největší, a to čtyřhvězdičkový propad jak již bylo výše uvedeno, zaznamenal PKIS Růstový (profil, názory). Tento pokles byl především způsoben nízkou, resp. zápornou výnosností. I u ostatních fondů, kterým meziročně pokleslo hvězdičkové hodnocení bylo většinou způsobeno snížením výnosnosti. Kompletní výsledky smíšených fondů.

CRA Fond Scoring vychází z historického vývoje dat jednotlivých fondů a žádným způsobem nehodnotí budoucí stav a vývoj jednotlivých fondů. Přestože výsledky hodnocení nepředstavují žádné investiční doporučení, pevně věříme, že scoringové hodnocení podílových fondů pomocí CRA Fond Scoringu pomáhá v orientaci na trhu kolektivního investování. Roční srovnání a vývoj hodnocení jednotlivých fondů má již díky poměrně dlouhé časové řadě vysokou vypovídající schopnost.

Zajímá vás kompletní přehled výsledků scoringu včetně historických údajů? Pak vše potřebné najdete na této stránce.

Pomáhají vám naše hvězdičky v orientaci? Který fond byl podle vás v roce 2001 nejúspěšnější? Který má nejlépe našlápnuto v letošním roce? Proč? Co myslíte?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Hvězdné nebe v prosinci

15. 1. 2002 | Tomáš Skřivánek

Hvězdné nebe v prosinci

Ve spolupráci s CRA Rating Agency jsme provedli počátkem ledna pravidelné měsíční hodnocení otevřených podílových fondů s domicilem v České republice.

Hvězdné nebe v listopadu

11. 12. 2001 | Tomáš Skřivánek

Hvězdné nebe v listopadu

Ve spolupráci s CRA Rating Agency jsme provedli počátkem prosince pravidelné měsíční hodnocení otevřených podílových fondů s domicilem v České republice.

Hvězdné nebe: co je nového?

9. 11. 2001 | Tomáš Skřivánek

Hvězdné nebe: co je nového?

Ve spolupráci s CRA Rating Agency jsme provedli počátkem listopadu pravidelné měsíční hodnocení otevřených podílových fondů s domicilem v České republice.

Hvězdné nebe má novou konstelaci

10. 10. 2001 | Tomáš Prouza

Hvězdné nebe má novou konstelaci

Jak si stojí vaše fondy? Zasloužil si jejich manažer pět hvězdiček nebo se stydí někde v koutku s hvězdičkou jedinou? Vše potřebné najdete v našem scoringu fondů.

Pavlovi vezmu, Petrovi přidám

13. 9. 2001 | Petr Vykoukal

Pavlovi vezmu, Petrovi přidám

Rating fondů zaznamenal v srpnu spíše drobné změny. O hvězdičky přišly některé akciové fondy, ostatní kategorie však spíše získávaly.

Partners Financial Services