Přehled na sociální pojištění: minimální zálohy opět dražší

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 23. 4. 2007 | 6 komentářů
Přehled na sociální pojištění: minimální zálohy opět dražší
Podáváte Přehled pro správu sociálního zabezpečení? Pozor, čas již máte jen do konce měsíce. Kolik letos činí minimální zálohy? Kdo může uplatnit status vedlejší OSVČ? Jak Přehled podat elektronicky? Co dělat, pokud jste přešli na výdajové paušály či uplatňujete společné zdanění manželů? Z jakých příjmů nemusíte sociální pojištění platit? Nejen na tyto otázky odpoví dnešní článek.

Vedle zdravotních pojišťoven, o kterých jsme psali v článku Jak na Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu, čeká na Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti (dále Přehled) také vaše, podle trvalého pobytu, okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ). Odevzdat jej musí každá osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ), pokud alespoň po část roku 2006 vykonávala výdělečnou činnost.

Formulář je nutné dopravit na příslušný úřad do 30 dnů ode dne, ve kterém jste měli podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání, nejpozději tedy do pondělí 30. dubna 2007. Pokud využíváte služeb daňového poradce, prodlužuje se pro vás tato lhůta do 31. 7. 2007. Přehled podávají i ty OSVČ, které nepodávají daňové přiznání, pro ně taktéž platí lhůta 31. 7.
Pokud Přehled neodevzdáte, může vám OSSZ uložit pokutu podle ust. § 22 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb. Další sankcí je pak penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, s účinností od 1. 1. 2007 činí tato sazba 0,05 % za kalendářní den.

Přehled je možné podat následujícími způsoby:


Přehled pro správu sociálního zabezpečení musíte podat a doplatek zaplatit do pondělí 30. 4.!
 • Doručíte vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ - tiskopis je k dispozici na každé OSSZ nebo si jej můžete vytisknout (stačí černobíle) z tohoto místa.
 • Vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář zde na našich stránkách, poté ho vytisknete (stačí černobíle) a doručíte na příslušnou OSSZ.
 • Vyplníte elektronický formulář, který odešlete přes Portál veřejné zprávy z 602XML Filleru - program je možné zdarma stáhnout zde (verze 2.07.07 ze dne 21. 3. 2007), elektronický formulář vám půjde otevřít teprve po nainstalování uvedeného programu. Pro tento způsob e - Podání budete potřebovat také šifrovací certifikát ČSSZ. "Jak na to" se dočtete v této příručce.
 • Přehled můžete podat i elektronicky prostřednictvím jiného programu, který komunikuje s Portálem veřejné správy. Výstup z programu, tedy datová věta, musí splňovat tato kritéria stanovená ČSSZ.

Cílem tohoto článku není opisovat tyto pokyny uvedené na Přehledu, podívejme se spíše, proč se tento tiskopis vyplňuje, jaké novinky platí pro letošní rok a jak budou vypadat vaše nové zálohy na sociální pojištění.

Vyplněním Přehledu v podstatě formálně zúčtujete se svojí OSSZ (vyúčtujete pojistné na důchodové pojištění). Podle návodu si vyčíslíte (vyúčtováním doposud uhrazených záloh, pokud jste takové hradili) výši pojistného na důchodové pojištění, kterou musíte za uplynulý kalendářní rok doplatit. Doplatek pojistného jste povinni odvést do 8 dnů ode dne, kdy jste podali (nebo měli podat) Přehled. Samozřejmě se můžete také dopočítat přeplatku - a nemáte-li vůči OSSZ žádné splatné závazky, ta vám jej pak vrátí.

Do úhrnu záloh na pojistné na důchodové pojištění se nezapočítává pojistné na nemocenské pojištění.

Vedlejší činnost je nutno prokázat

OSVČ vedlejší
Za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se pro účely placení záloh na pojistné v roce 2006 považuje OSVČ, která v roce 2006 vykonávala zaměstnání a příjem z tohoto zaměstnání činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2005, tj. částku 90 840 Kč.

Za vedlejší OSVČ se dále považuje osoba vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, v němž po celý měsíc
 • měla nárok na výplatu starobního nebo částečného či plného invalidního důchodu,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek či výplatu příspěvku při péči blízkou nebo jinou osobu,
 • vykonávala vojenskou službu,
 • byla nezaopatřeným dítětem (tj. studentem),
 • byla ve vazbě nebo výkonu trestu déle než 3 po sobě jdoucí měsíce.


Zdroj: ČSSZ
Již od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní a vedlejší. I pro letošní Přehled je tedy rozlišení hlavní či vedlejší samostatně výdělečné činnosti základem. Pokud do Přehledu uvedete údaje o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (viz sloupek), jste povinni tyto údaje doložit, a to nejpozději spolu s Přehledem. Prokazujete se např. zaměstnavatelem ověřeným Potvrzením o trvání zaměstnání a o výši vyměřovacích základů či školou schváleném Potvrzením o studiu.
Pokud toto nedoložíte nejpozději v den podání Přehledu, budete považováni za hlavní OSVČ s povinností platit pojistné na důchodové pojištění.
Pokud podáváte Přehled elektronicky, je třeba důvod výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti poslat příslušné OSSZ nejpozději v den e - Podání třeba poštou. Můžete jej samozřejmě doložit elektronicky spolu s Přehledem.

OSVČ je účastna důchodového pojištění v těchto případech:

 • hlavní OSVČ vždy, bez ohledu na výši dosaženého příjmu;
 • vedlejší OSVČ povinně, pokud její dosažený příjem po odpočtu výdajů z vedlejší SVČ za rok 2006 dosáhl částky 45 200 Kč. Jestliže OSVČ měla příjmy jen po část roku, snižuje se toto minimum o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy po celý měsíc nevydělávala, za každý měsíc "úplné nečinnosti" se tak odečítá 3 767 Kč. Tato částka se odečítá také za každý kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenskou, pobírala peněžitou pomoc v mateřství nebo sloužila v ozbrojených silách;
 • vedlejší OSVČ s příjmem z vedlejší SVČ za rok 2006 po odpočtu výdajů nižším než 45 200 Kč, pokud se přihlásí k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění na rok 2006.


Kolik se letos platí?

Pokud jste SVČ vykonávali i loni a letos (bez přerušení) pokračujete, platíte zálohy do měsíce, do kterého podáte (nebo máte podat) Přehled, podle podmínek platných do 31. 12. 2006, tedy v nezměněné výši. Připomeňme, že doposud tedy šlo o 1 394 Kč (hlavní OSVČ) a 558 Kč (vedlejší OSVČ) na důchodové pojištění a nepovinně 208 Kč, resp. 83 Kč na nemocenské pojištění.

Tip Peníze.CZ
Jste-li OSVČ, plaťte si důchodové pojištění u státu alespoň z vyměřovacího základu ve výši první redukční hranice. Využijte toho, že si můžete vyměřovací základ stanovit sami, aniž by to mělo vliv na odvody na zdravotní pojištění a daně. Platit si důchodové pojištění pouze z minimálního vyměřovacího základu je pro vás nevýhodné. Vysvětlení a detaily naleznete v článku Jak a proč optimalizovat důchodové pojištění u státu?

V měsíci, v němž podáte (máte podat) Přehled, se pak situace mění. Zálohy začínáte platit v nové, a jak je tomu obvykle také dražší, výši. Jak se dopočítat nové výše záloh? Výše měsíčního vyměřovacího základu pro nové zálohy se letos stanoví stejně jako loni: je to minimálně 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (toto procento je volitelné, pod uvedenou hodnotu ale klesnout nemůže - pozornost však věnujte sloupku) v průměru připadajícímu na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ v roce 2006 vykonávána. Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti pak činí 29,6 % (28 % na důchodové pojištění plus 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti) ze stanoveného měsíčního vyměřovacího základu. Ani to se letos nemění.

Pokud si chcete platit i nemocenské pojištění (jeho platba není pro OSVČ povinná - přihlásíte-li se k němu, získáte nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství), připočtěte další 4,4 %. Částky se zaokrouhlují směrem nahoru.

Ať už jsou vaše příjmy ale jakkoli nízké, minimálně letos na sociálním pojištění měsíčně odvedete toto:

Minimální platby sociálního pojistného OSVČ v roce 2007
Výše měsíčních minimálních záloh: OSVČ hlavní OSVČ vedlejší
Důchodové pojištění (29,6 % z VZ) 1 491 Kč 597 Kč
Nemocenské pojištění (4,4 % z VZ)
(jeho platba je dobrovolná)
222 Kč 89 Kč
Pozn.:
Zdroj dat: ČSSZ

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí, do 8. dne kalendářního měsíce následujícího.
Neplatí se za měsíce, ve kterých jste po celý kalendářní měsíc měli nárok na nemocenskou či mateřskou, nebo jste byli u vojáků.

Sociální pojištění a daňové novinky posledních let
 • Výdajové paušály

 • Pokud jste letos poprvé uplatnili výdaje paušálem, musíte pohledávky splacené v roce 2006 a závazky vypořádané v roce 2006, které jste u finančního úřadu dodanili v rámci dodatečného daňového přiznání (DAP) za rok 2005, uvést v Přehledu letošním (v Přehledu za rok 2006). Z těchto příjmů jste totiž ještě neodvedli pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Jak to? Finančnímu úřadu jste sice podali dodatečné DAP za rok 2005, ale tím jste z těchto příjmů dodatečně zaplatili jen daň z příjmu. Do vyměřovacího základu pro účely sociálního (a zdravotního) pojištění se promítnou až v době, kdy došlo k jejich skutečnému plnění, tedy v roce 2006, a tedy v Přehledu za rok 2006.

 • Společné zdanění manželů (SZM)

 • Jestliže manžel - OSVČ využije SZM, není manželka povinna podávat Přehled a platit pojistné. Pokud manželka nespolupracuje s OSVČ, nemůže být z pohledu důchodového pojištění považována za OSVČ.

  SZM na druhou stranu ale ani neovlivňuje vyměřovací základ pro placení pojistného manžela - OSVČ. Pro stanovení jeho vyměřovacího základu se vychází z celkových příjmů a výdajů, kterých na svoji SVČ dosáhl. Skutečnost, že využil k výpočtu daně ze SZM, nebude mít na stanovení výše jejího vyměřovacího základu pro odvod pojistného žádný vliv.
  (Pokud OSVČ využije rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby, nemůže využit výpočet daně ze SZM).


Chcete vydělávat a pojištění neplatit?

Sociální pojištění nemusíte platit v případě příjmů z kapitálového majetku, například z pronájmu nemovitosti nebo movité věci, a také z výdělků na dohodu o provedení práce (na tu ale smíte pracovat jen 100 hodin ročně).

Sociálnímu pojištění také nepodléhá umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, pokud tedy píšete například knihy, publikujete vědecké statě nebo skládáte symfonie a z této činnosti máte příjmy podle autorského zákona, je vaše účast v systému "dobrovolná". Legislativa ponechává na autorovi, zda-li svoji tvorbu považuje za soustavnou. Pouze tato osoba posuzuje, zda svou činnost vykonává soustavně či nikoliv. Jestliže se o soustavný výkon nejedná, není povinna tuto skutečnost sdělovat příslušné správě sociálního zabezpečení. 

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


Jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění vysoké? Kdy odevzdáte Přehled o příjmech a výdajích? Je lepší být zaměstnán, nebo se živit samostatně výdělečnou činností? Platíte si nemocenské pojištění?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 4. 2007 9:40, Pavel Slavík

Dobrý den,

ČSSZ nám potvrdila, že platí údaje, které uvádí na svých stránkách (http://www.cssz.cz/d ulezite/dulezite_udaj e_2007.asp) - tedy, že v období před podáním Přehledu za rok 2006 i po podání Přehledu platí sazba 4,4 % z vyměřovacího základu.

S pozdravem,
redakce Peníze.CZ

Zobrazit celé vlákno

+71
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Daňové přiznání na poslední chvíli

30. 3. 2007 | Simona Ely Plischke

Daňové přiznání na poslední chvíli

"Věc, kterou na světě nejvíce nechápu, jsou daně z příjmů," pronesl o daňové povinnosti Albert Einstein. Jak jste na tom s daňovým formulářem vy? Termín na odevzdání přiznání a zaplacení... celý článek

Jak na Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu

26. 3. 2007 | Simona Ely Plischke

Jak na Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu

Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2006 a dopočítat se doplatku pojistného a záloh na zdravotní pojištění? Kolik činí minimální pojistné a koho se týká? Podali jste... celý článek

Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

15. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

Rozhodli jste se daňové přiznání za rok 2006 vypočítat pomocí výdajových paušálů? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém v 10 krocích vysvětlíme jak na to. Podrobnou, ale srozumitelnou... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.