Jak na Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 26. 3. 2007 | 2 komentáře
Jak na Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu
Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2006 a dopočítat se doplatku pojistného a záloh na zdravotní pojištění? Kolik činí minimální pojistné a koho se týká? Podali jste dodatečné daňové přiznání z důvodu přechodu na paušální výdaje? Co v takovém případě musíte uvést v letošním Přehledu? Poradíme vám, jak se vypořádat s odvodovými povinnostmi ke zdravotní pojišťovně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podaly nebo měly podat daňové přiznání (a některé další, které jej nepodaly, viz dále), musejí do 8 dnů po odevzdání daňového přiznání, nejpozději tedy do úterý 10. dubna, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly v uplynulé období pojištěny, "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné" (dále jen Přehled). Vyplnit tento formulář můžete např. pomocí našeho interaktivního souboru zde. Jestliže máte daňového poradce, termín pro odevzdání tohoto formuláře se vám posune spolu s termínem pro odevzdání daňového přiznání, i tak jste ale povinni do 1. dubna pojišťovně nahlásit, kdy přiznání podáte.Kolik jste zdravotním pojišťovnám odvedli za loňský rok vy?
Povinnost odevzdat Přehled se týká také OSVČ, které mají daň stanovenou paušální částkou, nebo těch, na které byl vyhlášen konkurz. Stejně tak Přehled nemine ani ty, kdo mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (SVČ), ale nejsou povinni daňové přiznání podávat. Tedy ti, kteří mají roční příjmy do 15 000 Kč či příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně (např. plynoucí z autorských honorářů, z nichž byla odvedena srážková daň) apod.
Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů OSVČ, je pro účely zdravotního pojištění považována za OSVČ. Musí tedy podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné. (Pokud není od placení záloh zákonem osvobozena, např. je zaměstnancem a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů.)

Zároveň s Přehledem je OSVČ povinna předložit i doklad o dni podání daňového přiznání. Za tento doklad se považuje razítko finančního úřadu na 1. straně Přehledu, potvrzení na zvláštním formuláři, případně potvrzená kopie daňového přiznání (1. strana). Pokud jste daňové přiznání podali poštou, poslouží vám poštou stvrzený podací lístek dokládající odeslání daňového přiznání na finanční úřad. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání podávat, uvedou tuto skutečnost na 1. straně Přehledu v místě pro razítko FÚ.

Výši doplatku za minulý rok a výši záloh na letošek lehce spočítáte podle vzorců uvedených a vysvětlených v Přehledu, interaktivní formuláře jsou samozřejmě ještě jednodušší. Jako pomocník vám dobře poslouží i toto Poučení k formuláři.


Co uvést do příjmů? 

Byli jste letos dlouhodobě nemocní?
Za měsíce, kdy jste byli uznáni práce neschopnými, jste sice zálohy platit nemuseli, ale pojistné za tyto měsíce jste po podání daňového přiznání stejně povinni doplatit!
Do Přehledu se zahrnují veškeré příjmy z roku 2006 (oddíl A, řádek č. 1), i ty, které jsou pro daňové účely rozděleny na více let. Zahrnují se i veškeré výdaje z roku 2006 (oddíl A, řádek č. 2). Podívejme se na ty, které by mohly činit potíže: 

  • Pokud jste letos poprvé uplatnili výdaje paušálem, musíte pohledávky splacené v roce 2006 a závazky vypořádané v roce 2006, které jste u finančního úřadu dodanili v rámci dodatečného daňového přiznání (DAP) za rok 2005, uvést v Přehledu letošním (v Přehledu za rok 2006). Z těchto příjmů jste totiž ještě neodvedli pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Jak to? Finančnímu úřadu jste sice podali dodatečné DAP za rok 2005, ale tím jste z těchto příjmů dodatečně zaplatili jen daň z příjmu. Do vyměřovacího základu pro účely zdravotního pojištění se promítnou až v době, kdy došlo k jejich skutečnému plnění, tedy v roce 2006, a tedy v Přehledu za rok 2006.
  • Výše ztráty za předchozí zdaňovací období, uplatňovaná pro daňové účely, se nezahrnuje.
  • U spolupracující osoby se za příjmy ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení považuje její podíl na společných příjmech.
  • U osoby, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho udržení považuje základ daně z příjmů z této činnosti (tzv. dílčí základ daně).
  • U osoby, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, se za příjem považuje (jde-li o příjmy stanovené paušální částkou) předpokládaný příjem a za výdaje vynaložené na jeho dosažení se považují předpokládané výdaje za takový rok.

Výčet případů, na něž se povinnost podat Přehled nevztahuje, je jednodušší. Jako OSVČ nevystupuje např. druhý z manželů při společném zdanění manželů, pokud nemá vlastní příjmy ze SVČ. Do Přehledu se také nepíší jiné příjmy než příjmy ze SVČ – tj. příjmy z pronájmu, podíly na zisku, příjmy ze zaměstnání apod.


Spočítat doplatek i zálohu musíte sami

Vyměřovacím základem pro rok 2006 (a tedy i pro zjištění doplatku) je pro OSVČ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Z nich pak zjistíte částku svého ročního pojištění, která činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Minimální pojistné činilo pro uplynulý rok 1 218 Kč měsíčně, tato částka je brána jako minimum a nevrací se, a to i pokud byste se za loňský rok ocitli ve ztrátě. Minimální pojistné ovšem neplatí pro měsíce a osoby uvedené v bodě 9 Poučení k formuláři - např. studenty, zaměstnance, OSVČ na nemocenské, ženy na mateřské či rodičovské dovolené apod.

Porovnáním vyčísleného pojistného pro rok 2006 s výší vámi zaplacených záloh získáte částku nedoplatku, případně přeplatku vůči zdravotní pojišťovně.

  • Doplatek pojistného za rok 2006 je splatný ve stejné lhůtě jako podání přehledu, tedy do 8 dnů po podání daňového přiznání (nikoli Přehledu!), v nejzazším případě tedy do 10. 4. 2006.
  • Dopočítáte-li se přeplatku, na první straně Přehledu uveďte, zda žádáte o jeho vrácení, nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období. Žádáte-li o vrácení v maximální výši, vyplňte na 1. straně Přehledu v poli týkajícím se přeplatku místo částky písmena "MAX". Pojišťovna vám pak přeplatek poukáže. Pokud vám jej nevrátí v plné výši, dříve než rozzuřeně zavoláte úřednici, zjistěte, zda ústavu něco nedlužíte. Zdravotní pojišťovny totiž vrácený přeplatek snižují o vaše splatné závazky - penále, pokuty apod.

Začali jste podnikat v roce 2006?
Pokud jste začali podnikat v loňském roce, bylo vaší první povinností vůči zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od počátku výdělečné činnosti toto zahájení ohlásit. Letos jste povinni za uplynulý rok doplatit zdravotní pojistné podle toho, jak doplatek spočítáte v Přehledu, a podle něj si též stanovit výši měsíční zálohy na tento rok.

Pokud nenahlásíte zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti do osmi dnů, může vám být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Stejnou povinnost mají i spolupracovníci OSVČ a příjemci autorských honorářů.
A jak je tomu se zálohami pro tento rok? Do doby, než odevzdáte Přehled (nebo jste měli Přehled odevzdat), platíte zálohy na zdravotní pojištění ve stejné výši jako během roku 2006. Pokud nemáte daňového poradce, platíte zálohy v loňské výši, tedy ještě za leden až březen 2007 (pokud tedy Přehled odevzdáte v nejzazší lhůtě, tzn. na začátku dubna). V měsíci, ve kterém Přehled pojišťovně předložíte, již musíte zaplatit zálohu v nové výši, určené pro rok 2007 - výši nové zálohy si vypočítáte v Přehledu. 

Jako již několik let je i pro letošek vyhlášen tzv. minimální vyměřovací základ a minimální pojistné. Minimální pojistné (tedy minimální výše zálohy) pro letošní rok činí 1 360 Kč měsíčně. (Vychází z průměrné mzdy za rok 2005, která byla nařízením vlády stanovena na 20 139 Kč, a uplatňuje minimální vyměřovací základ jako 50 % z této částky, pro rok 2007 tedy 10 069,50 Kč). Nová výše zálohy (podle řádku 51 Přehledu) musí být použita poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán letošní Přehled a platí se ve stejné výši až do roku 2008, do měsíce předcházejícího měsíci, kdy budete podávat Přehled za rok 2007.

Pokud nemáte hlavní příjem z podnikání nebo za vás zároveň neplatí zdravotní pojištění stát či se jiným způsobem nenajdete v bodě 9 a 10 Poučení k formuláři (na tyto osoby se dolní limit zálohy nevztahuje a platí tolik, kolik skutečně vyčíslily v Přehledu), měsíčně musíte pojišťovně poukázat alespoň 1 360 Kč - bez ohledu na výsledek vzorce v Přehledu.

Tuto minimální výši zálohy mají povinnost platit také OSVČ, které během roku 2007 teprve zahájily svou podnikatelskou činnost.

Kdyby vám ale vyšla záloha pro letošní rok nižší, než jste dosud platili, sami si ji snížit nemůžete. Musíte o to požádat zdravotní pojišťovnu, ta o snížení rozhodne sama. Např. u VZP žádáte pomocí formuláře uvedeného zde.

Pokud vykonáváte výdělečnou činnost byť jen 1 den měsíčně, je na vás pohlíženo jako byste ji vykonávali po celý měsíc.

Osoby bez zdanitelných příjmů, tedy osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát, ani ony samy z důvodu výkonu SVČ (žena v domácnosti, která celodenně nepečuje o dítě, nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce, student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání apod.), byly povinny od ledna 2007 zvýšit pojistné na 1 080 Kč měsíčně.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


Jak zaplatit?

Pojistka se odvádí buď bezhotovostním převodem na účet pojišťovny, nebo hotovostně poštovní poukázkou - ta je k dispozici v příslušné pojišťovně. Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu 0558, pro hotovostní 379. Variabilní symbol je v obou případech rodné číslo nebo číslo, které plátci přidělila zdravotní pojišťovna. Odvedete-li pojistné nebo zálohu pod jiným variabilním symbolem nebo jinému ústavu, považuje se pojistné či záloha za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Na to, že byste Přehled neodevzdali, raději ani nemyslete. Při nedodržení zákonem stanovené lhůty podání vám totiž může být uložena pokuta až 50 tisíc Kč. Pokud neplatíte zálohy na pojistné nebo je platíte pozdě, případně v nižší částce než máte, pojišťovna vám vyměří penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den.

Vyplňujete si Přehled sami? Využíváte daňového poradce? Co si myslíte o minimální výši pojistného na zdravotní pojištění?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Daňové přiznání: z jakých příjmů daň musíte a nemusíte platit

15. 3. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daňové přiznání: z jakých příjmů daň musíte a nemusíte platit

V jakém případě platíte daň z příjmu, který obdržíte za prodej auta, bytu, počítače nebo třeba houpačky po dětech? Jak se daní výhry v soutěžích či přijaté pojistné plnění? Co příjem... celý článek

Daňové přiznání a OSVČ: příjmy z podnikání, pronájmu a kapitálového majetku

9. 3. 2007 | Simona Ely Plischke

Daňové přiznání a OSVČ: příjmy z podnikání, pronájmu a kapitálového majetku

Na koho se vztahuje tzv. minimální daň a kdo naopak minimálnímu základu daně nepodléhá? Lze výdaje paušálem uplatnit i na tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost? Jak do daňového... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Zdravotní pojišťovna: přemýšlíte o změně?

27. 6. 2006 | Simona Ely Plischke | 10 komentářů

Zdravotní pojišťovna: přemýšlíte o změně?

Ke každému čtvrtletí můžete změnit zdravotní pojišťovnu. Jste s vaší stávající spokojeni? Víte, na co všechno vlastně máte nárok či co se od letošního roku již u žádné pojišťovny neproplácí?... celý článek

Jsou zdravotní pojišťovny zabijáky aktivních lékařů?

23. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 2 komentáře

Jsou zdravotní pojišťovny zabijáky aktivních lékařů?

Zdravotní pojišťovny uplatňují vůči lékařům limity na předepisované léky. Mají zabránit plýtvání. Někteří lékaři ale tvrdí, že systém finančně trestá schopné, vzdělávající se lékaře,... celý článek

Partners Financial Services