Zákon o DPH: jak odpovídá ministerstvo II.

Martin Zika | 7. 5. 2004 | 1 komentář
Zákon o DPH: jak odpovídá ministerstvo II.
Na ministerstvo financí jsme zaslali žádost o vysvětlení některých nejasností v zákoně o DPH. Přečtěte si druhou část odpovědí ministerstva a následný komentář daňového poradce.

Od 1. května platí nový zákon o DPH. Jelikož se ukázalo, že obsahuje řadu nejasností a podle některých i pochybení, viz například analýza, kterou sepsal právník a daňový poradce Milan Marko (vydali jsme ji pod názvem Zákon o DPH? Největší legislativní paskvil!), zaslali jsme na ministerstvo financí několik dotazů s žádostí o vysvětlení a stanovisko k uvedeným pochybnostem.
První část odpovědí jsme již vydali v článku Zákon o DPH: Jak odpovídá ministerstvo.

PCZ: Proč se neshoduje slovní popis a číselný odkaz na zboží se sníženou sazbou, resp. proč v zákoně není uvedeno, který popis má přednost? Proč je například u položky "Potraviny" uvedena kapitola 25 celního sazebníku, která obsahuje nerosty, a z níž do potravin patří pouze kuchyňská sůl? Jak se tedy vyznat v tom, co se vlastně bude zdaňovat?

MFČR: Směrnice ES výslovně umožňuje členským státům, aby v případě vymezení zboží a služeb podléhajících snížené sazbě použily kombinovanou nomenklaturu. Příloha č. 1 tak vymezuje zboží podléhající snížené sazbě daně jak číselným kódem, tak i slovním popisem zboží.
MM: To je pravda. Pro zboží totiž existuje jednotný Harmonizovaný systém číselného označování zboží (prakticky použitý v celním sazebníku), zatímco pro služby nic takového neexistuje. U nás se MF snaží pro klasifikaci služeb používat Standardní klasifikaci produkce, tzv. SKP, která ovšem není právním předpisem. Je jen neúplným seznamem určitých činností (ze zdaňovaných činností tam není např. poskytování patentů nebo autorských práv a řada dalších) a má ve skutečnosti sloužit pouze pro statistické účely. Dalším důvodem použití kombinovaného popisu je zboží pro hendikepované, jehož sortiment se stále rozrůstá, patří do celé řady kapitol Harmonizovaného systému a proto ho nelze předem definovat pouze číselně. Mimochodem, ve Směrnici ES jsou zboží a služby, které lze zdaňovat sníženou sazbou, uvedeny v jediné příloze, což je nesrovnatelně přehlednější a jednodušší. U pomůcek pro handikepované to např. jednoduše řeší jejich prodej i opravy. Problém zákona není v tom, že je použit jak slovní tak i číselný popis zboží, ale v tom, že tyto dva způsoby popisu na sebe "nesedí".

MFČR: Určitá nepřesnost je u ustanovení týkajícího se živých zvířat, semen, rostlin a přísad, které by měly podléhat snížené sazbě jen, jsou-li běžně určeny k přípravě potravin. Tzn., že opice, akvarijní rybičky, popř. konopí a listy koky nelze podle Směrnice zdaňovat sníženou sazbou daně.
MM: To se zatlouci opravdu nedalo a tak MF připouští, že jde o "určitou nepřesnost". Ve skutečnosti jde o hrubou chybu, na kterou jsem ho sám před projednáváním vládního návrhu ve sněmovně upozorňoval...

MFČR: Nelze však akceptovat další připomínky, protože ve snížené sazbě jsou potraviny či přísady, mezi které lze těžko zařadit např. kámen nebo cement.
MM: To dokumentuje, že MF dosud nepochopilo, v čem problém spočívá. Zákon v § 47 odst. 2 říká, že "u zboží uvedeného v příloze č. 1, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba". V příloze je přitom například uvedeno a) ve sloupci "Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží" čísla "01-04, 07,07, 10-12,1302, 15-17,19-21,2201, 2202,2209,23,25" b) ve sloupci "Název zboží" text "Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním právním předpisem;) živá zvířata, semena a rostliny a přísady případně krmiva; voda – mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0306, 0307, 1213, 1214, 1704, 210111 ,210112, 2203-2208". Pokud tedy prodávám zboží z kapitoly 25, pak prodávám zboží, které JE uvedeno v příloze č. 1 (a to číselným označením). Pokud prodávám čokoládu, prodávám potravinu, která je uvedena v příloze č. 1 (a to slovním popisem, přičemž není uvedena mezi vyloučenými druhy zařazenými do uvedených číselných kódů). Zákon totiž neříká, že do snížené sazby lze zařadit pouze zboží, které je uvedeno oběma druhy popisu současně. Souhlasím s tím, že cement, kámen a podobné zboží se má podle Směrnice ES zdaňovat základní sazbou, ale z textu zákona to bohužel jasně nevyplývá. Mimochodem, kupovali jste někdy zboží, které mělo název "potravina" nebo "farmaceutický výrobek", jak je uvedeno v záhlaví přílohy ? Já jsem vždy kupoval jedině chléb, mléko, mrkev, brambory, acylpyrin a řadu jiných druhů zboží. O důvod více, proč by zboží se sníženou sazbou mělo být definováno číselným popisem a slovní by měl být pouze orientační.

MFČR: U dětských plenek jsou jednotlivé položky označeny označením "ex", což znamená, že snížená sazba je uplatňována pouze na ty druhy zboží, které jsou uvedeny slovním popisem, u dětských plenek jsou to výrobky podle druhu použitého materiálu (textil, papír apod.). V celním sazebníku na internetu lze dětské pleny, papírové, nalézt pouze u čísla 4818, zatímco u čísel 6111 a 6209 lze nalézt pouze dětské oblečení a oděvní doplňky (pletené a háčkované 6111 a jiné než pletené nebo háčkované 6209). Pletené ani háčkované plenky jsem nikdy neviděl, ale možná je na MF mají. Za oděvní doplněk plenky nepovažuji, ale MF má právo mít jiný názor. Upozornění na slovo "ex" ze strany MF však ukazuje, že si MF neuvědomuje, co z vysvětlení tohoto slova v zákoně vyplývá. Poslední věta přílohy č. 1 zní: "Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazbě daně podléhá pouze zboží v této příloze výslovně uvedené." Zákon opět mlčí, zda má jít o uvedení číselné nebo slovní. Z toho ovšem logicky vyplývá, právnicky se tomu říká "argument a contrario", že tam, kde před číselným kódem slovo ex není, tam je to naopak, takže snížené sazbě podléhá i zboží v této příloze výslovně neuvedené. Takže i ten cement a mramor, protože u kapitoly 25 slůvko ex opravdu není. Kdyby byl v ČR skutečně právní stát, tak by toto ministerstvo nevybralo podle svých děravých daňových zákonů ani korunu!

PCZ (Z článku Zákona o DPH? Největší legislativní paskvil!): Zákonodárci schválili, že od daně je (podle § 62 odst. 1) osvobozen prodej zboží, při jehož pořízení plátce neuplatnil odpočet (podle § 75 odst. 1), protože zboží použil pro osvobozená plnění. Stát se tak v důsledku jedné nešikovné formulace vzdal daně z marže obchodníků při prodeji konečným zákazníkům, což dělá ročně určitě několik desítek miliard korun rozpočtových příjmů. Obchodník tedy nakoupí zboží, neuplatní odpočet, prodá zboží bez daně a na berňák může udělat dlouhý nos.

MFČR: V části nazvané "Daň z prodeje veškerého zboží zrušena" se tvrdí, že zákon zrušil daň z prodeje veškerého zboží tím, že od daně je osvobozen prodej zboží, při jehož pořízení nebyl uplatněn odpočet daně a tím není zdaněna marže obchodníků. Jedná se však o osvobození od daně jen v případech, kdy nebyl nebo nemohl být při pořízení zboží uplatněn nárok na odpočet daně pouze v určitých konkrétních případech.
MM: Tak by to být mělo, ale bohužel není.

MFČR: Jedná se o neuplatnění odpočtu u zboží, které je použito k plněním, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně nebo v případech, kdy zákon uplatnění nároku na odpočet daně vůbec neumožňuje.
MM: Podle § 62 odst. 1 je osovobozeno dodání zboží plátcem, u kterého při pořízení plátce neuplatnil nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 1. Podle § 75 odst. 1 "nárok na uplatnění odpočtu nemá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daní. A osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně jsou všechna plnění uvedená v § 51 až 62 zákona. Krásná kruhová definice: podle § 75 odst. 1 nemohu uplatnit odpočet, protože přijaté plnění použiji k uskutečnění plnění osvobozeného podle § 62 odst. 1. Každý, kdo umí číst a logicky myslet, si může udělat názor sám.

PCZ (Z článku Zákona o DPH? Největší legislativní paskvil!): Kdo nesplní svou registrační povinnost, stane se podle zákona plátcem až dnem účinnosti osvědčení o registraci. Pokud se tedy správce daně o jeho činnosti nedozví, nikdy ho nezaregistruje, a tak nebude možné podvodníkům daň doměřovat ani je pro krácení daně trestně stíhat. Plátcem daně se stane i stát a většina měst a velkých obcí. Zákon však vůbec neřeší, kdo bude za stát vydávat daňové doklady, sestavovat daňové přiznání a platit daň, ačkoliv jde o agendu, která má nezanedbatelný rozpočtový význam.

MFČR: Pokud jde o registraci nových plátců daně, je stanoven konkrétní postup pro případy, kdy je splněna základní podmínka pro povinnou registraci, tj. překročení obratu. Pokud obrat překročen není, nelze stanovit závazné lhůty pro předložení přihlášky a konkrétní závazné, jednotné datum pro dobrovolnou registraci.
MM: Opravdu nelze stanovit žádný závazný termín pro to, co dělám dobrovolně, ať je to zahájení podnikání a daňová registrace nebo koupě housky se salámem.

MFČR: Obdobné ustanovení bylo uplatňována i dosud. Osoba, která žádá o registraci, může tak navrhovat různá data pro registraci.
MM: To je v pořádku, že osoba může navrhovat. Finanční úřad může vyhovět. Jde pouze o to, aby bylo v zákoně řečeno, dokdy o takové žádosti musí úřad rozhodnout, a také o tom, že nemůže být žadatel registrován zpětně.

MFČR: V případě státu, krajů, obcí, atd., tj. u "veřejnoprávních subjektů", jak jsou definovány zákonem, je stanoveno, že pro účely DPH počítá jako s daňovým subjektem, osobou povinnou k dani, s účetní jednotkou veřejnoprávního subjektu. Tato účetní jednotka je pak povinna plnit povinnosti a využívat práva stanovená zákonem.
MM: Přesně takhle jsem to ministerstvu navrhoval v lednu. Ale MF se vyjadřuje nepřesně. V zákoně je pouze (§ 5 odst. 3 poslední věta) uvedeno, že "osobou povinnou k dani se pro účely registrace plátce rozumí účetní jednotka veřejnoprávního subjektu". Pozor! Pouze pro účely registrace. Nikde ale není řečeno, že se rozumí osobou povinnou k dani i pro účely plnění ostatních povinností, např. vystavování daňových dokladů, podávání daňových přiznání a odvádění daně. To jsou zřejmě nepodstatné drobnosti, které pro MF nejsou důležité. Na MF zřejmě ještě nepochopili, že zákon není lidová slovesnost a že v legislativním textu je nutno používat přesná vyjádření.

Jak byste odpovědi ministerstva financí komentovali vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-156
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Zákon o DPH: jak odpovídá ministerstvo

5. 5. 2004 | Martin Zika

Zákon o DPH: jak odpovídá ministerstvo

Zaslali jsme ministerstvu financí žádost o vysvětlení některých nejasností v zákoně o DPH. Přečtěte si, jak ministerstvo na naše dotazy odpovědělo a jaký byl následný komentář daňového... celý článek

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

2. 4. 2004 | Simona Ely Plischke

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

Uplatňujete daňové odpočty na životní pojištění? Vlastníte-li pojistku s nižší pojistnou částkou, než nově stanoví zákon, máte buď s dalšími odpočty smůlu, nebo vás čeká podpis nových... celý článek

Leasing po evropsku: více znamená méně

25. 3. 2004 | Jiří Hrstka

Leasing po evropsku: více znamená méně

V souvislosti se vstupem do EU plánuje vláda přesunout finanční službu leasingu ze snížené do základní sazby DPH. Co to vlastně je ona finanční služba? Jak ovlivní tento růst DPH cenu... celý článek

Podniky v EU: DPH čekají velké změny

4. 2. 2004 | Jan Heřman

Podniky v EU: DPH čekají velké změny

Jak budou čeští podnikatelé uplatňovat DPH při obchodu s členskými státy Unie a jaké přitom budou mít povinnosti? Jak si ověří, zda je jejich partner plátcem daně? Co všechno je čeká... celý článek

Nový rok s novými daněmi

6. 1. 2004 | Tereza Košťáková | 1 komentář

Nový rok s novými daněmi

Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových... celý článek

Partners Financial Services