Vysypme své kapsy potřetí

Vysypme své kapsy potřetí
Daň z příjmu jsme odvedli, zdravotní pojištění doplatili, čeká nás ale ještě finále. S napřaženou rukou se blíží správa sociálního zabezpečení. Skoncujme tedy úspěšně s poslední odvodovou povinností za rok 2003. Máme pro vás několik praktických příkladů jak na to.

Kromě zdravotních pojišťoven, o kterých jsme již psali, čekají na Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti (dále Přehled) také okresní správy sociálního zabezpečení (dále OSSZ). Tiskopis, jehož součástí jsou i detailní pokyny k vyplnění, zasílá Česká správa sociálního zabezpečení podnikatelům poštou (přestože úřad tuto povinnost nemá), lze ho ale také vyzvednout na příslušné okresní správě nebo stáhnout ze stránek www.cssz.cz. Odevzdat jej musí každá osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ), pokud alespoň po část roku 2003 vykonávala výdělečnou činnost.

Formulář je nutné dodat na příslušný úřad do 30 dnů od podání daňového přiznání, nejpozději tedy v pátek 30. 4., doplatek na pojistném je pak třeba uhradit do osmi dnů od podání Přehledu. Pokud jde o OSVČ, která využila služeb daňového poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přehledu do 30. 7., do konce dubna ale musí doložit, že skutečně daňového poradce má. OSVČ, která daňové přiznání podat nemusela, předkládá Přehled nejpozději do 2. 8.
Pokud tiskopis nepředloží, může jí okresní správa uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Další sankcí je pak penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Letošní rok přinesl spousty změn

OSVČ vedlejší

Za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se pro účely placení záloh na pojistné považuje OSVČ, která:
 • v roce 2003 vykonávala zaměstnání a jejíž příjem ze zaměstnání v tomto roce dosáhl aspoň 74 400 Kč. Příjmem se rozumí vyměřovací základ pro odvod pojistného zaměstnanců dosažený v roce 2003 a dávky nemocenského pojištění, které byly do tohoto roku zúčtovány,
 • má v roce 2004 nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu,
 • má v roce 2004 nárok na výplatu příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu,
 • vykonává vojenskou (civilní) službu,
 • je nezaopatřeným dítětem (studium),
 • je ve vazbě nebo výkonu trestu.
Chce-li být osoba považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je nutné, aby tuto skutečnost (podle výše uvedených důvodů) písemně oznámila příslušné OSSZ. Pokud to neučiní, je považována za OSVČ hlavní.

Zdroj: ČSSZ

S účinností od 1. 1. 2004 došlo v souvislosti s reformou veřejných financí k rozsáhlé novelizaci právní úpravy, týkající se výkonu samostatné výdělečné činnosti (viz článek Reforma versus peněženky živnostníků). Základní změnou je samotné určování charakteru samostatné výdělečné činnosti (SVČ), která se považuje buď za výkon hlavní SVČ, nebo vedlejší SVČ. Z hlediska vyplňování údajů v Přehledu se tato změna ale projeví pouze u stanovení minimální výše záloh na pojistné v roce 2004. Do měsíce, v němž OSVČ podala nebo měla podat Přehled za rok 2003, tak platí zálohy za podmínek platných do 31. 12. 2003. Od měsíce, v němž podá (měla podat) Přehled, se již rozděluje SVČ na hlavní a vedlejší.

Z uvedeného vyplývá, že při vyplňování údajů o příjmech, výdajích, vyměřovacím základu pro odvod pojistného, doplatku či nedoplatku za rok 2003 postupuje OSVČ tak, jak byla dosud zvyklá. Pro úplnost dodejme, že OSVČ se do systému musí přihlásit, pokud rozdíl příjmů a výdajů, které jí plynuly ze samostatné výdělečné činnosti, přesáhly v loňském roce 44 400 Kč. Jestliže OSVČ měla příjmy jen po část roku, snižuje se toto minimum o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy nevydělávala, za každý měsíc "nečinnosti" se tak odečítá 3 700 Kč.

Jak se dopočítat nové výše záloh?

Výše měsíčního vyměřovacího základu pro "nové zálohy" se stanoví jako minimálně 40 % (toto procento je volitelné, pod uvedenou hodnotu ale klesnout nemůže) z rozdílu mezi příjmy a výdaji v průměru připadajícími na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost v roce 2003 vykonávána. Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti pak činí 29,6 % (28 % na důchodové pojištění plus 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti) ze stanoveného měsíčního vyměřovacího základu, pokud si chcete platit i nemocenské pojištění (jeho platba povinná není) připočtěte další 4,4 %.
Povinnost platit zálohy na pojistné v roce 2004 má hlavní OSVČ od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled a to bez ohledu na výši dosažených příjmů v roce 2003 (tedy i pokud je ve ztrátě). Minimální "povinná" měsíční záloha pojištění je 997 Kč, "nepovinná" na nemocenské pak 149 Kč.

Platit zálohy je povinna i vedlejší OSVČ, jestliže její průměrný měsíční příjem ze SVČ po snížení výdajů dosáhl v roce 2003 minimálně 3 700 Kč nebo se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění na rok 2004. U OSVČ, která je povinna platit zálohy jako OSVČ vedlejší, nesmí ovšem činit měsíční vyměřovací základ méně než 1 684 Kč. Minimální "povinná" měsíční záloha pojištění pak pro vedlejší OSVČ je 499 Kč, "nepovinná" na nemocenské pak 149 Kč.

Chcete vydělávat a pojištění neplatit?

Sociální pojištění nemusíte platit v případě příjmů z kapitálového majetku, například z pronájmu nemovitosti nebo movité věci, a také z výdělků na dohodu o provedení práce (na tu ale smíte pracovat jen 100 hodin ročně).

Sociálnímu pojištění nepodléhá umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, pokud tedy píšete například knihy, publikujete vědecké statě nebo skládáte symfonie a z této činnosti máte příjmy podle autorského zákona, je vaše účast v systému "dobrovolná". Legislativa ponechává na autorovi, zda-li svoji tvorbu chápe jako soustavnou. "Pouze tato osoba posuzuje, zda svou činnost vykovává soustavně či nikoliv. Jestliže se o soustavný výkon nejedná, není povinna tuto skutečnost sdělovat příslušné správě sociálního zabezpečení," objasňuje Alena Fraňková z oddělení externí komunikace ČSSZ.

Na závěr několik praktických příkladů:

Příklad 1.: OSVČ hlavní

Přehled za rok 2003 je podán 20. dubna 2004, v dubnu 2004 OSVČ neoznámí a nedoloží žádnou skutečnost, podle níž by měla být OSVČ vedlejší. Jestliže 40 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji za rok 2003 v průměru za měsíc činil například
 • minus 5 000 Kč (ztráta), minimální měsíční vyměřovací základ bude v roce 2004 činit 3 368 Kč a záloha na pojistné 997 Kč,
 • 2 000 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ bude v roce 2004 činit 3 368 Kč a záloha na pojistné 997 Kč,
 • 5 000 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ bude v roce 2004 činit 5 000 Kč a záloha na pojistné 1480 Kč.

Zdroj: MPSV ČR

Příklad 2.: OSVČ vedlejší

Přehled za rok 2003 je podán 20. dubna 2004. OSVČ podnikala ve všech měsících roku 2003. Jestliže rozdíl mezi příjmy a výdaji činil například
 • minus 60 000 Kč (ztráta), není účastna v roce 2003 důchodového pojištění, zálohy od dubna 2004 neplatí.
 • 50 000 Kč, je povinně v roce 2003 účastna důchodového pojištění. 40 % z 50 000 Kč je 20 000 Kč, v průměru na měsíc připadá 1 667 Kč (jedna dvanáctina z 20 000 Kč). Minimální měsíční vyměřovací základ od dubna 2004 činí 1684 Kč.
 • 200 000 Kč, je povinně účastna důchodového pojištění, MMVZ od dubna 2004 činí 6 667 Kč (40 % z 200 000 Kč a z výsledné částky jedna dvanáctina).

Zdroj: MPSV ČR

Příklad 3.: OSVČ, která byla v průběhu roku 2004 zaměstnána

OSVČ v dubnu 2004 podá Přehled za rok 2003, je ve ztrátě, v květnu 2004 předloží OSSZ potvrzení od zaměstnavatele, že v roce 2003 byla zaměstnána a že její příjem činil 100 000 Kč (70 000 Kč činily příjmy podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 30 000 Kč nemocenské). Dvanáctinásobek minimální mzdy (6 200 Kč) činí 74 400 Kč. Od května 2004 do podání Přehledu za rok 2004 je OSVČ vedlejší. Za duben 2004 musí zaplatit zálohu ve výši aspoň 997 Kč (29,6 % z 3 368 Kč), od května zálohy neplatí, neboť až v květnu předložila doklad, na jehož základě se zařazuje mezi OSVČ vedlejší.

Zdroj: MPSV ČR

Příklad 4.: OSVČ, které byl v průběhu roku 2004 přiznán starobní důchod

OSVČ v dubnu 2004 podá Přehled za rok 2003, od 2. 6 .2004 je jí přiznán starobní důchod, v červnu 2004 oznámí OSSZ, že z důvodu přiznání starobního důchodu si přeje být posuzována jako OSVČ vedlejší. Od 1. 7. 2004 je OSVČ vedlejší, za červen je ještě OSVČ hlavní.

Zdroj: MPSV ČR

Příklad 5.: OSVČ, které byl přiznán starobní důchod v průběhu roku 2002

OSVČ byl přiznán starobní důchod v roce 2002. V březnu 2004 podá Přehled za rok 2003. V roce 2004 neoznámí OSSZ, že jí byl přiznán starobní důchod, je proto povinna od podání Přehledu za rok 2003 (od března) platit zálohy jako OSVČ hlavní.

Zdroj: MPSV ČR

Příklad 6.: OSVČ studující

OSVČ zahájí činnost 1. 1. 2004. Má-li důvod pro zařazení mezi OSVČ vedlejší (např. studuje na vysoké škole) a přeje si být takovou OSVČ od začátku podnikání pro placení zálohy, musí v lednu oznámit OSSZ důvod, pro který je OSVČ vedlejší. Pokud by až v únoru 2004 oznámila, že studuje, musela by za leden 2004 zaplatit zálohu ve výši aspoň 997 Kč a teprve od února by zálohy neplatila. Jestliže by byla 15. 11. 2004 vyloučena ze studia, byla by v listopadu OSVČ hlavní; za listopad a následující měsíce by již musela zaplatit zálohu ve výši aspoň 997 Kč.

Zdroj: MPSV ČR

Jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění vysoké? Už jste odevzdali Přehled o příjmech a výdajích? Je lepší být zaměstnán, nebo se živit samostatně výdělečnou činností? Platíte si nemocenské pojištění?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Odvodem daně vítr v peněžence nepoleví

24. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Odvodem daně vítr v peněžence nepoleví

Pokud se přiznáváte k dani z příjmu nebo si jen "občas někde přivyděláte", nezapomeňte na své závazky vůči zdravotní pojišťovně. Máte na ně maximálně 8 dní od odevzdání daňového přiznání.... celý článek

Zhubnou se špeky i daně?

19. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Zhubnou se špeky i daně?

Jsme třetím nejobéznějším státem Evropy. Kila navíc přitom znamenají vyšší náklady pro zaměstnavatele i stát, neboť jsou častou příčinou nemocí a slabšího pracovního výstupu. Bude možné... celý článek

Odpočítáváme daňový silvestr 2003

2. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Odpočítáváme daňový silvestr 2003

Poslední březen je každoročním "šibeničním" termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob i pro samotnou platbu. Poskytneme vám daňové formuláře, pomůžeme daň správně... celý článek

Reforma versus peněženky živnostníků

7. 1. 2004 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

Reforma versus peněženky živnostníků

Jak zásahnou vládní úředníci do života živnostníků? Dá se očekávat více pracujících načerno či méně prostoru pro investování. Co dál?

Partners Financial Services