Analýza: rizikové životní pojištění I.

Analýza: rizikové životní pojištění I.
Potřebujete zabezpečit své blízké a spoření prostřednictvím pojistných produktů se vám nezdá výhodné? Nebo po vás banka požaduje životní pojištění jako podmínku uzavření úvěru? Náš seriál o rizikovém životním pojištění vám pomůže lépe se orientovat v nabídkách pojišťoven.

Rizikové (nebo také dočasné) životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy. Maximální pojistná doba bývá omezena na např. 25 let nebo do určitého věku (např. do 80 let pojištěné osoby). Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká. Bez náhrady, až na výjimky, zaniká pojištění i v případě jeho vypovězení.

Základní pojištění pro případ smrti bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného. Jedná se o druh pojištění, jehož pojistnou událostí je přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému nebo pojistníkovi. Některé pojišťovny jej vztahují na dlouhodobou pracovní neschopnost. V případě pojistné události je pojistník osvobozen od placení pojistného. Pojistnou ochranu lze formou připojištění většinou rozšířit o krytí dalších rizik, zejména plnou invaliditu, úraz nebo vážné onemocnění.

Pojistná částka

Cena pojištění

Cena pojištění závisí na pojistné částce, vstupním věku a pohlaví pojištěného a délce trvání pojištění, výjimečně i na úrokové míře zajišťovaného úvěru.
Protože pojištění pro případ smrti zcela postrádá spořící složku, lze jeho pomocí dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu, pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti. Pojistné ovšem nelze v žádném případě odečíst od daňového základu (na rozdíl od produktů tzv. soukromého životního pojištění).

Pojistná částka může být sjednána jako pevná nebo klesající. Pojištění s pevnou pojistnou částkou se používá při potřebě dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany (např. zajištění finančně závislých osob). Produkty s klesající pojistnou částkou se často označují jako úvěrová životní pojištění a, jak již název napovídá, jsou určena k pojištění osob splácejících úvěr. V případě pojistné události pojišťovna většinou přímo bance, někdy oprávněné osobě, uhradí nesplacenou část úvěru. Výše pojistné částky by měla odpovídat nesplacené části úvěru. Minimální pojistná částka, na kterou se dá pojištění uzavřít, se pohybuje řádově v desetitisících korun nebo je nepřímo stanovena minimální výší pojistného, která bývá v rozpětí 1 000 až 2 000 Kč. Maximální pojistná částka není zpravidla přímo omezena.

Výluky z plnění životního pojištění

Ač rozsah výluk a omezení plnění je v porovnáním s úrazovým pojištění u životních pojištění zanedbatelný, je i u nich důležité na ně upozornit. Nejčastější výlukou je sebevražda pojištěné osoby, která má velmi specifické podmínky. Pojišťovny v tomto případě uplatňují časové testy trvání pojistné smlouvy a podle nich stanovují výši plnění nebo vyrovnání se s oprávněnou osobou.
V horizontu 2 let od uzavření pojištění nejčastěji pojišťovny nevyplatí nic nebo vyplatí odbytné, což u pojištění s běžně placeným pojistným znamená totéž, protože nárok na odbytné vzniká zpravidla nejdříve po 2 letech a u rizikového životního pojištění na něj zpravidla ani nevzniká nárok. Vytvořenou rezervu pojištění v případě sebevraždy vyplácí Pojišťovna České spořitelny (do 5 let trvání smlouvy) a UNIQA pojišťovna (do 3 let trvání smlouvy).
Z hlediska vstřícnosti ke klientovi lze nejlépe hodnotit podmínky Hasičské vzájemné pojišťovny, která vyplatí mezi prvním a druhým rokem trvání pojištění dosud zaplacené pojistné. Trvá-li pojištění 2 až 5 let, pojistné plnění již nebývá omezeno. Neplatí to pro ČSOB Pojišťovnu, která vyplácí jen odbytné a Českou podnikatelskou pojišťovnu, která plnění snižuje na polovinu pojistné částky po pěti letech trvání smlouvy.

Snížení pojistného plnění

Kromě případů úplných výluk pojišťovny ve svých všeobecných pojistných podmínkách vymezují příčiny smrti, jež zakládají právo na snížení pojistného plnění. Až na výjimky je toto snížení možné maximálně o jednu polovinu a zároveň nemůže klesnout pod aktuální rezervu pojištění nebo odbytné. Práva na snížení plnění pojišťovny nejčastěji využívají při smrti pojištěného v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (například automobilová havárie!), se spácháním trestného činu nebo s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek Kooperativa pojišťovna si navíc vyhrazuje právo snížit plnění o jednu polovinu i v případě, kdy je jednání pojištěného, při kterém zemřel, označeno za přestupek.

Dalšími výlukami, které nalezneme téměř u každé pojišťovny, jsou válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Méně časté výluky jsou příčiny smrti radioaktivním zářením nebo nukleární katastrofou, při letectví (a pojištěný nebyl cestujícím) a účastí na motoristických závodech.
Existují ještě výluky z pojistného plnění, které jsou typické jen pro určitou pojišťovnu. Česká podnikatelská pojišťovna ve svých všeobecných pojistných podmínkách pro životní pojištění uvádí letecké a extrémní sporty, ČSOB Pojišťovna rozšiřuje výluky o řízení motorového vozidla bez oprávnění, Komerční pojišťovna neplní, je-li příčinou smrti teroristický akt a Wüstenrot životní pojišťovna mezi výlukami uvádí extrémní sporty a pobyt mimo území ČR, zemí EU, Kanady, Maďarska, Polska, Slovenska a USA delší než 3 měsíce bez souhlasu pojistitele.

Posuzování zdravotních a finančních rizik

Při sjednávání životního pojištění se klienti setkávají s prověřením svého zdravotního stavu a někdy i aktuální finanční situace. Důvodem je snaha pojišťoven zabránit tzv. negativnímu výběru, tj. většímu zájmu o pojištění ze strany osob s vyšší pravděpodobností úmrtí, než odpovídá průměru v populaci, a prevence pojistných podvodů.
Zjištěné zdravotní komplikace znamenají nejčastěji zdražení pojistného. Jen výjimečně dochází k odmítnutí návrhu pojišťovnou. Ovšem v případě, že se zájemce o pojištění naopak těší nadprůměrnému zdraví, nemůže v žádném případě očekávat slevu pojistného.

Zdravotní stav pojišťovny požadují prokázat několika různými způsoby v závislosti na výši pojistné částky a věku pojišťované osoby. Prvním je zodpovězení dotazů mapujících podrobně zdravotní stav pojišťované osoby, které jsou uvedeny většinou na návrhu smlouvy nebo na jeho příloze (tzv. zdravotní dotazník). Některé pojišťovny používají pro nejnižší pojistné částky tzv. zjednodušený zdravotní dotazník, který obsahuje několik otázek zjišťujících jen základní charakteristiky zdravotního stavu.
Dalším stupněm může být kromě vyplnění zdravotního dotazníku výpis ze zdravotní dokumentace, který vyplňuje ošetřující lékař pojištěného.
Třetí stupeň je všeobecná lékařská prohlídka u smluvního lékaře pojišťovny. S rostoucí pojistnou částkou a věkem pak na lékařskou prohlídku navazuje požadavek specializovaných vyšetření (EKG, krevní testy, HIV test a jiné).

Kromě zkoumání zdravotního stavu některé pojišťovny od určité výše pojistné částky vyžadují vyplnit finanční dotazník, ve kterém klient musí odhalit svou finanční a majetkovou situaci a udat důvod pojištění na požadovanou pojistnou částku. U úvěrového životního pojištění mohou pojišťovny vyžadovat kopii úvěrové smlouvy nebo potvrzení banky o poskytnutí úvěru.

Pojistné částky s povinností lékařské prohlídky a vyplnění finančního dotazníku 

Pojišťovna
Věk
Povinná LP od
(v milionech Kč)
Finanční dotazník
povinný od
(v milionech Kč)
 

Allianz
(profil, názory)

18 - 40

4

N/A

AVIVA
(profil, názory)

nezávisí
na věku

2

2

CSL&P
(profil, názory)

15 - 45

1,5

5

Česká podnik. poj.
(profil, názory)

N/A

N/A

N/A

Česká pojišťovna
(profil, názory)

18 - 35

2

2,5

ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)

15 - 40

1

nepožadují

Generali
(profil, názory)

15 - 41

1,5

2

Hasičská VP
(profil, názory)

18 - 45

0,6

1,2

Komerční pojišťovna
(profil, názory)

18 - 40

1

5

Kooperativa
(profil, názory)

nezávisí
na věku

1

nepožadují

Nationale Nederlanden
(profil, názory)

15 - 39

2

5

První americko-česká (AMCICO)
(profil, názory)

15 - 45

1,2

4

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

nezávisí
na věku

1

3

Uniqa
(profil, názory)

15 - 45

2

N/A

Victoria-Volksbanken
(profil, názory)

N/A

N/A

N/A

Wuestenrot
(profil, názory)

15 - 45

1

nepožadují

Vysvětlivky:
LP - základní lékařská prohlídka
N/A - údaj není k dispozici
Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Co si o rizikovém pojištění myslíte? Co říkáte na výluky a posuzování zdravotních a finančních rizik? Jaká data jste ochotni pojišťovně poskytnout? Přidejte svůj názor!

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

Druhý díl článku naleznete zde.
Třetí díl článku naleznete zde.
Čtvrtý díl článku naleznete zde.

Detailní informace o rizikovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů rizikového životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Jaká je nabídka produktů rizikového životního pojištění s pevnou pojistnou částkou v České republice a jaké jsou jejich základní parametry naleznete v dalším díle.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Žít a zemřít se životní pojistkou

21. 7. 2003 | Simona Ely Plischke

Žít a zemřít se životní pojistkou

Každá pojistná událost je nahodilá. U pojištění majetkového nemusí nastat nikdy, zatímco u životního nastane vždy. Umřít prostě musíme. Nikdo z nás ale neví, kdy a ani čím vším si... celý článek

Výběr vhodné pojišťovny

18. 7. 2003 | redakce Peníze.CZ

Výběr vhodné pojišťovny

Partners Financial Services