Příspěvek na péči 2018. Kolik dělá a jak žádat?

Prostřednictvím příspěvku na péči stát pomáhá lidem, kteří kvůli vážné nemoci, úrazu nebo vysokému věku nezvládají sami dřív samozřejmé činnosti. Poradíme, kdo má na dávku nárok, na co se připravit a jak o ni žádat.
Příspěvek na péči 2018. Kolik dělá a jak žádat?

Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností. Pro přiznání dávky je potřeba, aby nepříznivý zdravotní stav trval minimálně rok nebo se během jednoho roku nedalo čekat jeho zlepšení.

Dávka se vyplácí přímo člověku, který péči potřebuje. Z příspěvku si může hradit služby blízké osoby nebo pečovatelskou službu. Péči můžou nemocnému poskytovat rodinní příslušníci, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Jak nemocný s příspěvkem nakládá, může kontrolovat úřad práce, který dávku vyplácí.

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – v bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Příspěvek na péči: Kdo má nárok?

Pro přiznání nároku na příspěvek na péči je rozhodující zejména takzvané sociální šetření. To na základě žádosti o příspěvek provádí úřad práce – doma nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, pokud hospitalizace trvá víc jak šedesát dní.

Během sociálního šetření úředníci posuzují, při kolika z desítky základních životních potřeb nemocný (nemohoucí) vyžaduje asistenci. Každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů, a pokud člověk nezvládne jeden z nich, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Co by měl člověk sám zvládnout

Životní potřeba


Mobilita

Vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

Orientace

Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikaci

Vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

Stravování

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

Oblékání a obouvání

Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena

Použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby

Včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví

Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

Osobní aktivity

Navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péči o domácnost

Nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tahle životní potřeba se neposuzuje u osob mladších 18 let, namísto toho se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je potřeba věnovat zdravému dítěti a dítěti, které vyžaduje péči.)

Na základě sociálního šetření a také vaší zdravotní dokumentace pak posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení rozhodne o stupni závislosti, tedy jak moc je člověk závislý na pomoci druhých. Konkrétní zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického – pohlídejte si proto, aby měl váš doktor k dispozici všechny nálezy a zprávy odborných lékařů.

Pozor!

Hlásit se to musí

Pokud musíte strávit nějaký čas v nemocnici a hospitalizace trvá od prvního do posledního dne v měsíci, příspěvek na péči vám za tento měsíc nenáleží. Stačí ale jeden den z měsíce strávený doma a úřad práce příspěvek na péči vyplatí. Zároveň máte povinnost úřadu práce hlásit každou změnu, v praxi třeba právě pobyt v nemocnici, která můžete čerpání příspěvku na péči ovlivnit, a to do osmi dnů ode dne, kdy změna nastala.

Stupeň závislosti a výše příspěvku

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku ovšem vydá až úřad práce. V praxi to znamená, že řízení často trvá i několik měsíců. Pokud úředníci žádost schválí, vyplatí příspěvek zpětně za dobu, kdy jste o něj požádali.

Výše příspěvku závisí na přiznaném stupni závislosti a věku:

Stupeň závislosti

Osoby mladší 18 let

Osoby starší 18 let

Nezvládnuté životní potřeby

Měsíční výše příspěvku

Nezvládnuté životní potřeby

Měsíční výše příspěvku

I. (lehká závislost)

3

3300 Kč

3 nebo 4

880 Kč

II. (středně těžká závislost)

4 nebo 5

6600 Kč

5 nebo 6

4400 Kč

III. (těžká závislost)

6 nebo 7

9900 Kč

7 nebo 8

8800 Kč

IV. (úplná závislost)

8 nebo 9

13 200 Kč

9 nebo 10

13 200 Kč

O dva tisíce korun víc pak můžou dostat nezaopatřené děti mladší 18 let, pokud je jejich příjem a příjem společně posuzovaných osob nižší než dvojnásobek životního minima. O dva tisíce navíc můžou požádat i rodiče pečující o nezaopatřené dítě ve věku čtyř až sedmi let, závislé na péči ve III. nebo IV. stupni. Podmínku nízkých příjmů přitom plnit nemusí.

Příspěvek na péči se vyplácí jednou měsíčně – vždycky v měsíci, za který náleží – na bankovní účet nebo složenkou.

Příspěvek na péči 2018: Jak na žádost a odvolání

O příspěvek na péči se žádá prostřednictvím formuláře Žádost o příspěvek na péči – najdete ho i v naší galerii formulářů. Za nezletilé děti a dospělé nesvéprávné osoby podávají žádost zákonní zástupci. S žádostí je potřeba vyplnit ještě Oznámení o poskytovateli pomoci, kde vyplníte, jestli vám bude péči zajišťovat poskytovatel sociálních služeb, asistent sociální péče nebo osoba blízká. Pečovatele lze v průběhu čerpání příspěvku měnit, úřadu práce o tom ale musíte dát vědět vždycky do osmi dní od změny.

Když se zdravotní stav nemocného zhorší, je možné požádat o zvýšení příspěvku. O zvýšení dávky se žádá prostřednictvím Návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Úřad provede další šetření a výsledek předá sociálce, která vypracuje nový posudek.

Pokud úřad práce příspěvek na péči nepřizná nebo přiklepne nižší stupeň závislosti, jde se proti jeho rozhodnutí do patnácti dní odvolat. Odvolání řeší ministerstvo práce a sociálních věcí, podává se ale prostřednictvím úřadu práce. V odvolání je každopádně potřeba uvést, s čím konkrétně nesouhlasíte. Vyžádat si můžete i osobní setkání u jednání odvolací posudkové komise. Kdo nebude souhlasit ani s verdiktem ministerstva práce, může do dvou měsíců podat žalobu ke krajskému soudu – řízení je osvobozené od správních poplatků. Další možností je znovu podat žádost o přiznání příspěvku na úřadu práce.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+225
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 40 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 3. 2018 11:41, Dagmar62

Dobrý den, mám na Vás dotaz. je možné zpětně žádat o příspěvek na péči? Sestra (1957) byla onkologický pacient řadu let. V roce 2016 ji našli navíc neoperovatelný nádor na játrech. Podstoupila několik dávek chemoterapie, každého čtvrt roku jezdila na výměnu stenu. Od záři loňského roku se její stav velmi zhoršil. Velmi zhubla a zeslábla (nemohla jíst), měla problémy s chůzí, jen s doprovodem ať už to bylo na toaletu, umývání na lůžku. O vše se staral švagr (její manžel). Bohužel sestra letos v lednu zemřela. Vím, že jí už to nepomůže, ale chtěla jsem trochu pomoci švagrovi alespoň takhle, i když vím, že se staral a peníze neřešil. Děkuji za odpověď.

+70
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (40 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

2. 7. 2022 | Petr Kučera | 3 komentáře

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Od životního minima se odvíjí například na porodné, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí nebo limity pro srážky ze mzdy.

O příspěvek na bydlení požádáte snáz. Přes online formulář

1. 7. 2022 | Jiří Hovorka | 5 komentářů

O příspěvek na bydlení požádáte snáz. Přes online formulář

O příspěvek na bydlení mohou nově žádat přes zjednodušený online formulář, který je dostupný na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Dosud lidé o příspěvek většinou žádají na... celý článek

Kdo teď dostane porodné? Limit roste, tady je kalkulačka

30. 6. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Kdo teď dostane porodné? Limit roste, tady je kalkulačka

Růst životního minima od července zvyšuje i limit pro nárok na porodné. Spočítejte si, jestli na něj dosáhnete.

Na přídavek na dítě dosáhne víc rodin. Spočítejte si, jestli i vy

30. 6. 2022 | Petr Kučera | 23 komentářů

Na přídavek na dítě dosáhne víc rodin. Spočítejte si, jestli i vy

Díky zvýšení životního minima se od července zvyšuje limit pro nárok na dětské přídavky. Tady je nová kalkulačka.

Životní minimum opět stoupne, schválila vláda

29. 6. 2022 | Petr Kučera | 18 komentářů

Životní minimum opět stoupne, schválila vláda

Životní a existenční minimum stoupnou od července o 8,8 procenta. Rozhodla o tom vláda v reakci na vysokou inflaci. Obě částky se zvyšují už po čtvrt roce – naposled rostly od letošního... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.