Dorazí vaše peníze na finanční úřad?

Simona Ely Plischke | 2. 3. 2004
Dorazí vaše peníze na finanční úřad?
Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím vyplývajícím z jejího pozdního odvodu. Připravili jsme pro vás podrobný návod pro poukazování peněz finančnímu úřadu, který využijete při platbě všech daní kdykoli v průběhu roku.

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování peněz. Daně se platí v české měně, při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena.
Území České republiky pokrývá 222 finančních a 85 celních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena ze základní části a směrového kódu ČNB, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu tvoří:

 • Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

  Zdroj: Ministerstvo financí ČR

  předčíslí bankovního účtu
  (v rozsahu dvou až pěti číslic), které jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní naleznete zde (pro finanční úřady) a zde (pro celní úřady),
 • matriková část, která určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden zde (pro finanční úřady) a zde (pro celní úřady).
 • Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostně pomocí bankovního příkazu z bankovního účtu.

  "Loukovy složenky"

  Stáhněte si daňový formulář!

  Chcete vyplnit přiznání k dani v klidu domova a ušetřit si cestu na 'berňák'? Finanční úřady jsou povinny přijmout přiznání na formuláři vytištěném z počítačové tiskárny. Stáhněte si je přímo z našich stránek.

  Scénu z filmu Kolja o zelených nenažraných složenkách si asi vybavuje většina z nás. Složenky již dávno zelené nejsou, ale používají se stále. Pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce používá pošta poukázky typu "A". Po vyplnění složenky je při převzetí hotovosti na pobočce pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky pošta automatizovaně přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy velmi důležité na složence dobře vyplnit údaje.

  Pokud si za účelem zaplacení daně poštovní poukázku vyzvednete na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musíte uvést pouze své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol. Rozhodnete-li se pro prázdnou poštovní složenku, musíte do všech kolonek uvést dobře čitelné správné a úplné údaje, pokud možno černou barvou.

  Vypisujete následující:

  Levá část poukázky

 • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
 • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/0710.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. čísla za pomlčkou. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, v případě právnické osoby uvede své IČO. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • S. symbol - tato položka je nepovinná.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
 • Pravá část poukázky

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení : 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).

  Zdroj: Ministerstvo financí ČR

 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli.
 • Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • S. symbol - tato položka je nepovinná.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), Č. domu, PSČ. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
 • Bankovní příkaz

  Pokud k převodu peněz z vašeho účtu používáte poštovní poukázku typu "A", musíte vyplnit identifikační údaje na její zadní straně. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné uvedení. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvedete své číslo účtu a kód vaší banky.

  Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby: Variabilní, Konstantní, Specifický vyplníte do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu, do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky, bez lomítka a označení kódu banky (pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651).
  Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Mohou vám tak vzniknout nepříjemné komplikace, neboť se může stát, že daň nebude zaplacena v termínu.

  Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

  Zdroj informací: M. Faltýnek, Ministerstvo financí ČR

  Je pro vás výpočet a odvedení daně hračkou, nebo noční můrou? Jak často jste ve styku s daňovým úřadem? Stalo se vám, že peníze nedošly?

  Srovnávat se vyplatí

  Srovnávat se vyplatí

  Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  0
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 0 komentářů
  Daňové přiznání online

  A tohle už jste četli?

  Odpočítáváme daňový silvestr 2003

  2. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

  Odpočítáváme daňový silvestr 2003

  Poslední březen je každoročním "šibeničním" termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob i pro samotnou platbu. Poskytneme vám daňové formuláře, pomůžeme daň správně... celý článek

  Bydlíš? Tedy plať!

  19. 1. 2004 | Hana Mášová

  Bydlíš? Tedy plať!

  Kolik a co všechno musí člověk zaplatit za to, že vlastní nemovitost? Nezapomněli jste, že termín pro podání daňového přiznání je za dveřmi a že se poprvé od roku 2003 daňová povinnost... celý článek

  Reforma versus peněženky živnostníků

  7. 1. 2004 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

  Reforma versus peněženky živnostníků

  Jak zásahnou vládní úředníci do života živnostníků? Dá se očekávat více pracujících načerno či méně prostoru pro investování. Co dál?

  Nový rok s novými daněmi

  6. 1. 2004 | Tereza Košťáková | 1 komentář

  Nový rok s novými daněmi

  Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových... celý článek

  Reforma versus naše peněženky

  18. 12. 2003 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

  Reforma versus naše peněženky

  Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny daňových zákonů. Co budou znamenat pro náš každodenní život? Vyhlídky nejsou příliš růžové.

  Partners Financial Services