Jak koupit byt: záludnosti kupní smlouvy

Jak koupit byt: záludnosti kupní smlouvy
Kupní smlouva je klíčový dokument při úplatném převodu nemovitosti. Nejčastěji se chybuje ve vymezení kupované, resp. prodávané nemovitosti. Vždy je třeba vycházet z výpisů z katastru nemovitostí.

Kupní smlouva při převodu nemovitosti stanovuje, nejen jakou cenu a za jakou nemovitost kupující zaplatí. Je v ní třeba dohodnout i další podmínky převodu, například kdy si obě strany nemovitost předají, jakým způsobem se zaplatí kupní cena či za jaké závady ještě odpovídá prodávající a za jaké ještě kupující.

Kupní smlouva.

Pro kupní smlouvu o převodu nemovitostí zákon požaduje písemnou formu, přičemž stanovuje, že podpisy smluvních stran musí být na téže listině.

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy o převodu nemovitosti jsou:

  • identifikace smluvních stran;
  • identifikace předmětu smlouvy (nemovitosti/í);
  • kupní cena;
  • shoda projevu vůle (prodávající prodává, kupující kupuje);
  • datum, podpisy.

Jde-li o identifikaci smluvních stran, neměla by v praxi až na drobné výjimky činit žádné problémy. Naopak identifikace předmětu smlouvy už představuje určitá úskalí, zejména tehdy, pokud je smlouva sepisována bez právní pomoci. Často pak nastávají komplikace se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí . Při označování nemovitosti ve smlouvě bývají uváděny tyto údaje: číslo listu vlastnictví (tzv. LV), parcelní číslo, druh pozemku, katastrální území a katastrální úřad, který vede příslušnou evidenci. U budovy se uvádí: číslo orientační, číslo popisné a označení parcely, na které se předmětná budova nachází. Pravidelně bývá uváděna i výměra parcel. Je nutné zcela přesně vycházet z údajů uvedených ve výpisu z listu vlastnictví.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Výši kupní ceny je vhodné uvést nejen číslicí, ale i slovy. Způsob úhrady a podmínky splatnosti kupní ceny jsou ponechány na dohodě smluvních stran. Pro daňové účely musí být zpracován o ceně nemovitosti znalecký posudek podle příslušné vyhlášky platné v den podpisu smlouvy.

Před uzavřením smlouvy je vhodné seznámit se se stavem převáděné nemovitosti, tj. stavem faktickým i právním. Faktickým stavem rozumíme především stáří nemovitosti a vady, právním stavem pak případná omezení vlastnického práva v podobě zástavních práv, práv odpovídajících věcnému břemeni. Kupující pak bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady, na které výslovně upozornil, a dále za vady, jejichž existence vyplývá ze znaleckého posudku znalce, jakož i za vady výslovně v kupní smlouvě nebo znaleckém posudku neuvedené, které však vyplývají z celkového stavu převáděných nemovitostí a vznikly běžným opotřebením a užíváním nemovitosti. Pro zvýšení právní jistoty při koupi nemovitosti si může kupující vymínit do smlouvy formulaci, že nemovitost netrpí jinými vadami, než ve smlouvě uvedenými a že na nemovitosti neváznou žádná věcná práva ani závazky.

Dále by v kupní smlouvě měly být ošetřeny i následující skutečnosti:

  • podmínky předání a převzetí nemovitosti;
  • přechod nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětné nemovitosti;
  • smluvní pokuta jako zajišťovací institut obligačně právní povahy;
  • daň z převodu nemovitostí ;
  • případně zakotvení rozhodčí doložky pro případ efektivního a rychlého způsobu řešení sporů z dané smlouvy u rozhodčího soudu.

Nemovitosti přímo od majitele

Nabídka nemovitostí
-

Občanský zákoník určuje, že pokud není dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, současně s nabytím vlastnictví. Lze však doporučit už jen kvůli délce trvání vkladového řízení, aby smluvní strany vázaly přechod nebezpečí na předání a převzetí nemovitosti nebo jiný přesně stanovený okamžik (určité datum).

S převodem nemovitosti je spjata povinnost uhradit daň z převodu . Zákonodárce stanovil povinnost zaplatit tuto daň prodávajícímu, je však možné, že se smluvní strany dohodnou jinak a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující namísto prodávajícího. Pokud by kupující nedodržel svůj závazek uhradit daň, finanční úřad se bude domáhat splnění zákonné povinnosti nejprve po prodávajícím, čímž není dotčeno právo prodávajícího domáhat se splnění smluvního ujednání po kupujícím. Naopak nesplní-li prodávající jako poplatník ze zákona svou povinnost řádně a včas odvést daň, může správce daně požadovat zaplacení dlužné daně od kupujícího, neboť tomu vzniká ze zákona ručitelský závazek. Jak shora vyplývá, je na místě v kupní smlouvě zaplacení daně z převodu nemovitostí vhodně ošetřit.

Smlouva o převodu členských práv a povinnosti v bytovém družstvu

Smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu je jakousi modifikací běžné smlouvy o převodu nemovitostí v případě, kdy převodcem je dosavadní člen bytového družstva. Předmětem této smlouvy je soubor práv a povinností spojených s členským podílem v bytovém družstvu. Vůči bytovému družstvu je převod členských práv a povinností účinný obvykle dnem, kdy je předmětná smlouva předložena bytovému družstvu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Stejné účinky má i písemné oznámení dosavadního člena družstva o uskutečněném převodu členství na jinou osobu, doplněné písemným souhlasem nabyvatele práv a povinností spojených s členstvím. Výhodou je zachování důvěrného charakteru obsahu smlouvy o převodu členských práv a povinností. Zákon výslovně stanoví, že převod nepodléhá souhlasu nebo jinému aktu orgánu bytového družstva a důsledkem tohoto převodu je ukončení členství převodce v bytovém družstvu.

Povinná písemná forma pro uzavření samotné smlouvy o převodu členských práv a povinností není stanovena, avšak lze ji doporučit už jen kvůli předejití důkazní nouze v případném sporu. Naproti tomu u oznámení o převodu členských práv a povinností adresovanému bytovému družstvu již zákon povinnou písemnou formu stanovuje.

Příště: Jak se vyznat ve výpisu z katastru nemovitostí

Uzavírali jste někdy kupní smlouvu na nemovitost? Jaké problémy jste s tím měli?

 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak koupit byt: jaké smlouvy vás čekají před koupí nemovitosti

14. 10. 2008 | Lenka Řehulová, Jiří Oliva | 8 komentářů

Jak koupit byt: jaké smlouvy vás čekají před koupí nemovitosti

Ještě před nákupem nemovitosti se zájemce o byt či dům může setkat se dvěma smlouvami. Rezervační smlouva dává kupujícímu jistotu, že nemovitost už nikdo další nekoupí. Smlouva o budoucí... celý článek

Koupě nemovitosti: na co se zaměřit při prohlídce

15. 8. 2006 | Kateřina Boušová | 3 komentáře

Koupě nemovitosti: na co se zaměřit při prohlídce

Chystáte se na prohlídku vyhlédnuté nemovitosti? Víte, co v bytě či domě zkontrolovat, na co se zeptat v souvislosti se stavebně-technickým stavem nemovitosti a právními náležitostmi?... celý článek

Koupě nemovitosti má svá pravidla

26. 9. 2003 | Petr Vykoukal | 2 komentáře

Koupě nemovitosti má svá pravidla

Nákup nemovitosti je určitě pro většinu z nás rozhodnutí, které neděláme v životě často. Aby tato transakce proběhla úspěšně a bez zbytečných rizik a nepříjemností pro kupujícího, je... celý článek

Kupujeme nemovitost

23. 7. 2003 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Nákup domu či bytu je rozhodnutí na mnoho let dopředu. Není tedy dobré k němu přistupovat bez přípravy. Na co si dát pozor?

Koupě nemovitosti: jak nepřijít na buben

13. 6. 2003 | Petr Vykoukal | 16 komentářů

Koupě nemovitosti: jak nepřijít na buben

Najít si ten svůj byt či dům je jen půlka cesty k jeho koupi. Předtím, než k ní dojde, musíte dát najevo zájem o vysněnou nemovitost - složit kauci. Co všechno se u toho může stát a... celý článek

Partners Financial Services