Daňová poradna: příjmy ze zahraničí

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 19. 3. 2007 | 25 komentářů
Daňová poradna: příjmy ze zahraničí
Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny a naopak stále více cizinců rozšiřuje české pracovní řady. Jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní a sociální pojištění? A za jakých podmínek platí cizinci daně do českého rozpočtu? Kdy kdo platí "venku" a kdo kdy platí "doma"? Mohou daňoví nerezidenti uplatnit společné zdanění manželů?

Rozsah daňové povinnosti, kterou má fyzická osoba vůči určitému státu, vyjadřují výrazy daňový rezident a nerezident. Většina zemí má ve své daňové legislativě stanoveny podmínky, jejichž splnění znamená neomezenou daňovou povinnost v této zemi.

Český zákon o daních z příjmů (dále ZDP) tak např. uvádí, že ti, kdo mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, musí platit daň jak z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, tak ze zdrojů v zahraničí.

Pokud by s určením rezidenství nastaly problémy, je možno využít ustanovení § 39 písm. b) ZDP.

Podle toho může Ministerstvo financí ve sporných případech rozhodnout o daňovém rezidenství poplatníka.

Co říká litera zákona?
"Bydlištěm" se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt (a to za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat). Stálý byt je takový byt, který je poplatníkovi kdykoli k dispozici podle jeho potřeby, a je jedno, zda je jeho vlastní nebo pronajatý. Tento byt může být poplatníkem dále pronajat jiné osobě. Musí to však být takovou formou, která umožňuje obnovení užívání bytu v případě potřeby bez prodlevy.
Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).

"Obvykle se zdržovat" znamená podle litery zákona pobývat na území ČR alespoň 183 dnů v roce (půl roku), přičemž nezáleží na tom, zda souvisle nebo v několika obdobích.
Zdroj: MFČR

V zemi, v níž jste daňovým rezidentem, jste povinni přiznávat svůj celosvětový příjem, tj. uvést a zdanit všechny druhy příjmů, které vám plynou ze všech států světa. Nezáleží na tom, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny "doma" či v zahraničí, ani na tom, kde činnost skutečně vykonáváte. Příjmy uvádíte v Příloze 3 daňového přiznání fyzických osob.

Naopak, pokud podmínky dané daňovou legislativou nesplňujete, jste v daném státě daňovým nerezidentem. Stát má pak právo zdanit pouze ty příjmy, které mají zdroj na jeho území. Většina států má právně upraveno, které příjmy to jsou. Náš ZDP je např. vyjmenovává v § 22. Aby vás ale za stejný příjem "nevyždímal" jak stát, kde jste daňovým rezidentem, tak ten, kde jste daňovým nerezidentem, ale na jehož území jste si příjem vydělali, existuje institut zamenzení dvojiténo zdanění, viz dále.

Daňoví nerezidenti a společné zdanění manželů
Je-li alespoň jeden z manželů daňový nerezident, mohou manželé společné zdanění uplatnit, pokud úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jejich příjmů. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů (podle § 3 nebo 6) nebo jsou od daně osvobozeny (§ 4, 6, 10) nebo z nichž již byla daň vybrána srážkou (§ 36 zákona).
Český ZDP se vztahuje na fyzické osoby bez ohledu na občanství, ustanovení tedy platí i pro Slováky, Američany či kterékoli jiné cizince, jsou-li u nás daňovými rezidenty (v ZDP je přímo stanoveno, v jakých případech je daňová situace u cizinců jiná než u občanů české národnosti - např. uplatňování odečitatelných položek na manželku či děti, využití společného zdanění manželů - o tom viz sloupek).
Každopádně ale cizinci, kteří nejsou českými daňovými rezidenty, mají v ČR daňovou povinnost jen z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky.
Ti, kdo se u nás zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, u nás platí daně jen z českých příjmů i v případě, že se v ČR obvykle zdržují (pohlíží se tedy na ně jako na daňové nerezidenty).

Dvojité zdanění? Smlouvy tomu zamezují

Příjmy "au-pair" se nedaní
Příjem za vypomáhání s domácími pracemi v zahraničí není předmětem daně z příjmů.
Řada dalších států aplikuje obdobná kritéria jako Česká republika pro vznik neomezené daňové povinnosti na svém území. Právě delší pobyt v zahraničí může vést k tomu, že se jedna osoba stává daňovým subjektem ve více státech. V takových případech přicházejí na řadu smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto dvoustranné smlouvy státy uzavírají proto, aby nedocházelo ke, jak už jejich název napovídá, dvojímu zdanění jedněch a těch samých příjmů.
Tyto smlouvy vymezují další pomocná kritéria, podle nichž lze určit, ve kterém ze smluvních států bude osoba v dané situaci považována za daňového rezidenta. Zároveň stanoví, který ze zúčastněných států má právo na zdanění konkrétního příjmu.

Při stanovení daňového rezidentství pro účely smlouvy o zamezení dvojího zdanění se klade důraz na to, kde máte stálý byt a kde je středisko vašich životních zájmů. Dalšími kritérii bývají zpravidla místo obvyklého pobytu a státní občanství.
Seznam států, se kterými Česká republika uzavřela smlouvy o zamezení dvojího zdanění, naleznete zde.

V případě cizinců pracujících na území ČR je situace samozřejmě stejná. Byla-li mezi zemí cizince a ČR podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění u daně z příjmů, pak má tato smlouva přednost před českým ZDP. Naše ustanovení se tak použije, jen pokud uzavřená mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Odhlaste se ze zdravotního pojištění, ušetříte
V případě, že budete nepřetržitě v zahraničí déle než 6 měsíců, můžete se před odjezdem do zahraničí odhlásit ze systému zdravotního pojištění v České republice. V tomto případě vám odpadá povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění (a to i vašemu zaměstnavateli, jste-li zaměstnanec) Pokud tedy víte, že v zahraničí budete pobývat déle než půl roku, určitě se odhlaste, ušetříte tím dost peněz. Upozorňujeme však, že odhlášení nelze zařídit zpětně.
Zpětně pak ale musíte své zdravotní pojišťovně doložit, že jste v zahraničí nějakým způsobem pojištění byli (například cestovní pojištění či zdravotní pojištění v zahraničí).

Bude vás v cizině platit český zaměstnavatel?

Zaměstnanec zůstává i nadále v pracovním poměru u českého zaměstnavatele, který mu po dobu výkonu práce v zahraničí vyplácí mzdu. Jednoduše řečeno, jde o případ, kdy jste do zahraničí byli vysláni na pracovní cestu. Český zákon nestanovuje časové hranice, nezáleží tedy na tom, zda-li jde o pobyt krátkodobý či dlouhodobý.

I přesto, že vykonáváte práci v zahraničí, zaměstnavatel sráží a odvádí zálohy na vaši daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvádí pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.
Pokud pracujete pro stálou provozovnu českého zaměstnavatele v zahraničí, není tento zaměstnavatel povinen zálohy na daň z příjmů v České republice odvádět.

Povinnost zdanit příjmy v zemi, kde pracujete (zahraničí), ovlivňují zejména dva faktory:

  • doba, kterou strávíte na území druhého státu,
  • skutečnost, kdo v konečném důsledku nese náklady na vaši pracovní cestu, tj. zda vysílající česká společnost nebo společnost se sídlem ve druhém státě nebo stálá provozovna vysílajícího zaměstnavatele ve druhém státě.

 


Ten, kdo má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, musí v ČR platit daň jak z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR, tak ze zdrojů v zahraničí

Platí vás zahraničí?

Příjem zaměstnance za práci v zahraničí bude zpravidla podléhat zdanění ve státě výkonu práce, a to bez ohledu na to, jak dlouho se zaměstnanec v dané zemi zdržuje. To, jakým způsobem bude příjem zaměstnance v dané zemi zdaněn, záleží na místní daňové legislativě a na konkrétním znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud je s daným státem uzavřena.

Jestliže máte v České republice trvalé bydliště, jste nadále povinni platit pojistné na zdravotní pojištění, v tomto případě vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. Jak jsme již uvedli ve sloupku, platí ovšem, že odjíždíte- li na více než půl roku, můžete se před odjezdem do zahraničí ze systému českého zdravotního pojištění odhlásit.

Platí-li vás zahraničí, nemusíte přispívat na české sociální zabezpečení. Samozřejmě vám ale nebude nikdo bránit přispívat do českého systému sociálního zabezpečení dobrovolně. Některé důsledky pracovního pobytu v zahraničí v oblasti sociálního zabezpečení řeší mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které Česká republika s řadou států již uzavřela (jejich seznam naleznete zde) na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí).
Pokud pracujete v zemi EU, podléháte sociálnímu pojištění v zemi výkonu zaměstnání.

Možných situací a variant je spousta, pokud si zrovna ve vašem případě nejste jisti řešením, kontaktujte daňové odborníky.

TIP Peníze.CZ
Než odjedete do zahraničí za pracovními povinnostmi, zjistěte si, zda s námi tato konkrétní země uzavřela bilaterální smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

 

Nyní ale již dejme prostor některým dotazům, které se objevily v naší daňové poradně. Odpovědi na ně zajistila daňová expertka Jana Suchá.

1. Jak se postupuje při zdanění příjmů ze zaměstnání v zahraničí. Jedná se o Turecko. Mám potvrzení od zaměstnavatele o příjmu a o zaplacení daně. Jaká se použije metoda? A kterou přílohu mám v přiznání vyplnit?
Jana Suchá, daňová poradkyně: Zaplacená daň se v souladu s čl. 22 smlouvy o zamezení dvojího zdanění vyúčtuje následujícím způsobem:
1. Jestliže rezident jednoho smluvního státu pobírá příjem, který může být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdaněn ve druhém smluvním státě, prvně zmíněný stát povolí snížit daň z příjmů tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z příjmů zaplacené v tomto druhém státě. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část daně z příjmů vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na příjmy, které mohou být zdaněny v tomto druhém státě.
2. Jestliže, v souladu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy příjem pobíraný rezidentem jednoho smluvního státu je osvobozen od zdanění v tomto státě, tento stát může přesto, při výpočtu částky daně ze zbývajících příjmů tohoto rezidenta, vzít v úvahu osvobozený příjem.
V daňovém přiznání použijete Přílohu č. 3.

Práce v Evropské unii: jaké máme možnosti?
Již 20 evropských zemí nám otevřelo své pracovní závory, mnohé další ale stále ne. Kde můžeme pracovat bez pracovního povolení? Které země uvolnily své pracovní trhy pro vybrané nedostatkové profese a o jaké profese jde? A kam nás ještě pár dalších let pustí jen "na podívanou" či se správně orazítkovaným pracovním povolením? Máme pro vás konkrétní informace o všech zemích Evropského hospodářského prostoru a také rady, jak práci najít a v kterých oblastech nejspíše hledat.
2. V roce 2006 jsem za období 1-8/2006 pracoval v zahraničí (je podepsána dohoda o zamezení dvojího zdanění) a za období 9-12/2006 u dvou zaměstnavatelů v ČR. Můžu při podání daňového přiznání v ČR postupovat podle § 2 odst. 3 daňového zákona - vztahuje se moje daňová povinnost jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky?
JS: Poplatník, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, má daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníky obvykle se zdržující na území ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce (do lhůty se počítá každý den pobytu). Bydlištěm na území ČR pro účely zákona o daních z příjmů je místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat (i k okolnostem jeho rodinného a osobního stavu, má-li zde např. děti, manželku, rodiče).
Daň sražená z příjmů v zahraničí se v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob dle přísluš. ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění zohlední buď metodou zápočtu nebo vynětí.

3. Byl jsem přes 2 roky zaměstnán v Polsku, kde jsem byl i placen a odváděl jsem daně (byl jsem veden jako normální polský daňový poplatník - společné zdanění manželů atd.) K srpnu 2006 jsem svoji misi v Polsku zakončil a od září 2006 jsem již měl příjem jako zaměstnanec české firmy zde v Čechách. Jak má vypadat moje daňové přiznání za rok 2006 zde v Čechách? (Po poradě s polskými daňovými poradci mi bylo sděleno, ze polský příjem zdaním v Polsku, ten český je vůbec nezajímá.)
JS: V daňovém přiznání k dani z příjmů v ČR budete uvádět příjem v ČR (příjmy ze zaměstnání) a v Příloze č. 3 uvedete příjem za zahraničí. Dále budete postupovat podle příslušných ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění (metoda vynětí nebo zápočtu).

4. V roce 2006 jsem pracoval 6 měsíců v USA, kde jsem platil také daně. Je třeba podávat v ČR daňové přiznání? V témže roce jsem 3 měsíce pracoval v ČR (závislá činnost) - zaměstnavatel za mě pochopitelně odváděl poj. a daně. Asi 2 měsíce jsem podnikal jako OSVČ (neměl jsem vlastní IČO), výdělek činil 14 000 Kč. Je třeba podávat daňové přiznání?
JS: V ČR budete podávat daňové přiznání, kde uvedete příjmy z ČR i ze zahraničí. Aby se u příjmů ze zahraničí zamezilo dvojímu zdanění, budete postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění.


Daňová poradna Peníze.CZ

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom vám zajistili co nejvíce kvalitních informací týkajících se vašich osobních, rodinných či firemních financí. Pokud jste přesto nenašli odpověď na svoji otázku, obraťte se na naši on-line poradnu.


5. Jsem jednatelem české pobočky rakouské firmy, jejíž podíl v Rakousku vlastním. Za rok 2005 jsem obdržel podíl na výnosu cca 3 000 euro. Jak mi bylo sděleno byl tento obnos již zdaněn v Rakousku. Při přípravě svého daňového prohlášení jej mám uvést, či nikoliv? Jak mám s tímto příjmem naložit?
JS: Budete postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Aby se zamezilo dvojímu zdanění příjmů ze zahraničí, použije se v souladu s příslušnou smlouvou metoda vynětí nebo zápočtu.

6. Známá se přestěhovala z Nizozemí do ČR a svůj důchod bude danit zde. Pobírá státní důchod, dále dva vdovské důchody po svém manželovi, který si platil penzijní připojištění. Je v ČR povinnost danit dávky (vdovského) penzijního připojištění? V Nizozemí se tyto danily.
JS: Příjem z plnění ze zahraničního povinného pojištění,jde-li o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů ( penze) jsou osvobozeny od daně z příjmů do výše 162.000,- Kč ročně. Do této částky se nezahrnuje však výše příplatků ( příspěvků ) k důchodu dle zvl. právních předpisů.

7. Připravujeme vystoupení hudebníků z Německa v ČR. Pokud jde o danění honoráře, máme zatím zkušenost pouze opačným směrem, kdy čl. 17 dohody o zamezení dvojího zdanění umožňuje příjmy z umělecké činnosti danit v kterékoli ze smluvních zemí a německá strana také umožňuje danit vyplacený honorář až v ČR, pokud se tak příjemce honoráře rozhodne. Jelikož jde o mezistátní smlouvu, která by měla platit shodně oběma směry, domnívám se, že i v uvedeném případě lze honorář německých hudebníků za vystoupení v ČR danit buď zde, nebo v Německu. Jde o příspěvkovou organizaci, která údajně honoráře z vystoupení v zemích, se kterými má Německo uzavřené příslušné smlouvy, vždy daní doma, protože má jinak problém daně započíst. Prosím o informaci, jak postupovat.
JS: Za příjmy ze zdrojů na území ČR (u poplatníků podle §2 odst. 3 zákona o daních z příjmů) se považují mimo jiné příjmy umělců a spoluúčinkujících osob z osobně vykonávané činnosti na území ČR, bez ohledu na to komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu. Budete pak postupovat podle přísl. ust. smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.

V článku byly využity informace Ministerstva financí ČR, informace z publikace Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí společnosti PricewaterhouseCoopers a dotazy a odpovědi z Poradny Peníze.CZ. ¨

Máte za sebou zahraniční pracovní zkušenost? Jak jste své daňové povinnosti řešili vy? V jaké zemi byste nejraději danili?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 25 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 4. 2007 20:21, Jana

Jaké máte zkušenosti z předkládáním úředních překladů potvrzní o příjmech ze zahraničí? V roce 2005 jsem k daňovému přiznání přiložila originál potvrzení o příjmech z Rakouska a bylo to bez problémů, letos finanční úřad vyžaduje úřední překlad.

+136
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 1. 2008 21:14, Monika

Chtěla bych se zeptat, zda cizinec pracující v Česku má podle novely nárok na slevu na daní 2070 měsíčně. Pokud si nemůže uplatnit slevu měsíčně, existuje možnost si při podání daňového přiznání slevu uplatnit?

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (25 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Práce v Evropské unii: jaké máme možnosti?

23. 2. 2007 | Simona Ely Plischke

Práce v Evropské unii: jaké máme možnosti?

Již 20 evropských zemí nám otevřelo své pracovní závory, mnohé další ale stále ne. Kde můžeme pracovat bez pracovního povolení? Které země uvolnily své pracovní trhy pro vybrané nedostatkové... celý článek

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

7. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.