Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

redakce Peníze.CZ | rubrika: Dokument | 9. 11. 2021 | 203 komentářů
Co chystá nová vláda ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsanou koaliční smlouvu.
Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky
Dohodnuto.
Zdroj: ODS

Zástupci pěti stran budoucí vlády – ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů – včera podepsali koaliční smlouvu. Z programu, který je její součástí, jsme vybrali plány týkající se hlavně osobních či rodinných financí a drobného podnikání.

Jde zatím o obecný dokument, konkrétnější jenom v některých bodech. Drobná upřesnění by pak mohlo přinést programové prohlášení, s nímž si vznikající vláda půjde pro důvěru poslanců.

Na podrobnosti si ale ještě budeme muset počkat do doby, než koalice začne skutečně vládnout. Přípravu důležitých změn budeme na webu Peníze.cz sledovat tak, jak jsme se snažili i v předchozích letech: včas, prakticky a podrobně.

Daně

 • Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.
 • Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost.
 • Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění. Podmínky daňových slev a odpočtů nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami.
 • Prověříme možnost zrušení nesystémových daňových výjimek.
 • Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.
 • Zavedeme možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).
 • Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
 • Rozšíříme možností obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.
 • Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body – za předpokladu konsolidovaných veřejných financí.
 • Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech ekologických výrobků.
 • Zavedeme jednotné inkasní místo skrze rozvoj portálu Moje daně.
 • Místo zaklekávání podpoříme proklientský přístup finanční správy vůči občanům.
 • Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun.
 • Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.
 • Podpoříme minimální daň z příjmů právnických osob na půdě EU a OECD, která zajistí, aby se zisky mezinárodních korporací danily tam, kde vznikají.
 • Budeme řešit problém odlivu dividend do zahraničí. Zvýhodníme reinvestice zpět do české ekonomiky. Snížíme počet odpisových skupin a u vybraných zkrátíme dobu odpisování.
 • Zajistíme lepší opatření proti transfer pricingu a nelegálním praktikám optimalizace a daňovým únikům.
 • Na půdě Evropské unie se zasadíme o transparentní výkaznictví nadnárodních firem podle země původu tržeb a omezení prostoru pro nelegální daňovou optimalizaci na úkor českých občanů.
 • Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.

Důchody

 • Realizujeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových důchodů. Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné:
 • Základní garantovaná složka, jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí.
 • Třetí dobrovolná složka: Analýza současné efektivity podpory třetího pilíře. Zřízení státního či veřejnoprávního fondu inspirovaného Švédskem pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění. Dále dobrovolné soukromé penzijní spoření například ve formě účtu dlouhodobých investic.
 • Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.
 • Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně.
 • Navrhneme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
 • Podpoříme seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohledníme celkové odpracované roky ve výši důchodu.
 • Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.
 • Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.
 • Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů.
 • Zavedení fiktivního vyměřovacího základu a prodloužení vyloučené doby pro péči.
 • Zvýšíme nedůstojné vdovské a vdovecké důchody.
 • Vylepšíme informace o předpokládané výši důchodů v důchodové kalkulačce, včetně možnosti doplňovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovaných letech včas.

Práce a mzdy

 • Zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy.
 • Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké.
 • Prostřednictvím daňových nástrojů a zjednodušeným systémem sociálních dávek nedovolíme, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí v rodině a péčí o blízké znamenaly propad životní úrovně.
 • Představíme širokou paletu možností zkrácených pracovních úvazků (včetně výhodného zdanění) a celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců.
 • Podpoříme kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech.
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Komu byste to teď hodili?

Sociální podpora a dávky

 • Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče. Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině.
 • Zvážíme zavedení systému valorizací tam, kde je potřeba zajistit větší předvídatelnost, například u rodičovského příspěvku nebo životního minima.
 • Podpoříme dlouhodobé i přechodné pěstouny. Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče včetně oddělení příbuzenské péče od péče pěstounské, aby byly zohledněny specifické potřeby pečujících příbuzných, což bývají v naprosté většině případů prarodiče, tedy senioři.
 • Podpoříme transparentnost a online komunikaci mezi klienty sociálních služeb, příjemci sociálních dávek a poskytovateli sociálních služeb, pracovníky resortních úřadů. Zajistíme propojenost resortních úřadů, online podávání žádostí a uveřejnění informací o systému pomoci a dostupnosti služeb, podpory a dávek.
 • Odstraníme „body zlomu“ z dávkových a daňových systémů, aby nároky na daňové slevy a sociální dávky byly v maximální možné míře plynulé, lidé byli více motivováni k aktivitě a nezůstávali v pastech chudoby. Zároveň s tím zrychlíme digitalizaci a zjednodušíme administrativu včetně zajištění online formy a důsledné kontroly.
 • Zajistíme, aby se nesnížila životní úroveň ohrožených skupin, ale aby zároveň nedocházelo ke zneužívání systému.
 • Budeme aktivně začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh, zrevidujeme současný systém podpory jejich zaměstnávání. Prosadíme přijetí zákona o sociálním podnikání, který rozšíří možnosti zaměstnávání osob s postižením od chráněných dílen k integraci s využitím sociálních podniků. Ty pak připraví zaměstnance se znevýhodněním k přechodu na otevřený trh práce.
 • Zjednodušíme a zrychlíme proces přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů. Provedeme změny v posuzování ze strany Lékařské posudkové služby a v sociálním šetření, které zajišťují sociální pracovníci.

Digitalizace, veřejná správa

 • Důsledně budeme vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat. Dokončíme realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména důsledně naplníme katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. 2. 2025.
 • Co nejrychleji zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba takzvané eDokladovky).
 • Co nejrychleji zajistíme zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.
 • Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.
 • Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
 • Zajistíme uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy.
 • Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem. Všechny online služby budou vytvářeny uživatelsky přívětivě a budou mít obdobné a intuitivní ovládání (UX). Služby budou poskytovány v otevřených formátech. Tím podpoříme možnost komerčního a neziskového sektoru podílet se na zajištění digitálních služeb pro občany a podnikatele s možností publikace takových služeb v rodině portálů veřejné správy při dodržení bezpečnostních a technologických standardů.
 • Rozšíříme funkce Czech Pointu a ve stejném rozsahu zřídíme telefonickou informační a transakční linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní přátelské univerzální podatelny pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat přes internet.
 • Zefektivníme opatření proti nečinnosti. Stát a veřejná správa budou plnit zákonné lhůty. Tam, kde je to možné a nemá to vážná rizika, zvážíme „fikci souhlasu“, která znamená, že s uplynutím zákonné lhůty se žádost automaticky schválí.
 • Dokončíme kvalitní digitální sbírky právních předpisů.
 • Zrušíme vše, co je v českém právu zbytečné nebo to přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony. Nutná pravidla zjednodušíme. Každou novou regulaci důkladně zvážíme. Každý zákon nebo vyhláška budou po pěti letech automaticky přehodnoceny z hlediska praxe a případně změněny nebo zrušeny.
 • Provedeme analýzu výše pokut ve správním trestání a budeme je revidovat, aby byly přiměřené napříč různými oblastmi.
 • Zasadíme se o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený příslušnými soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů

Exekuce, dluhy

 • Vyhodnotíme nedávnou právní úpravu exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů.
 • Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch nezákonných.
 • Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na tři roky.
 • Nastavíme celý systém tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh.
 • Rozšíříme dostupnost poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí.
 • Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích (např. reformou srážek ze mzdy).

Bydlení

 • Snížíme DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů.
 • Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení.
 • Sestavíme cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP.
 • Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.
 • Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a brownfieldů pro účely bydlení, včetně rekonstrukcí zanedbaného bytového fondu. Podpoříme nákup a případně zbourání zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro bydlení.
 • Nabídneme výhodné formy financování na podporu výstavby, a to s důrazem na potřeby seniorů, mladých rodin nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob.
 • Zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení.
 • Snížíme odpisovou lhůtu ostatních budov kromě bytových u investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody, tepelné čerpadlo pro vytápění).
 • Přijmeme zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování.
 • Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. Čtvrtý rok volebního období touto formou vybudujeme 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.
 • Budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVT).
 • Uvolníme pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem bytové výstavby a související infrastruktury. Posílíme roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení.

Místní rozvoj, stavebnictví

 • Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Bez zbytečné byrokracie.
 • Je třeba zastavit odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat. Podpoříme především snadnější dojíždění do práce a školy, zajištění dostupné zdravotní péče a ve spolupráci s operátory zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Upravíme nový stavební zákon a jeho účinnost tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka.
 • Zjednodušíme podmínky a zkrátíme lhůty u jednoduchých staveb. Zachováme stavební úřady na místní úrovni, aby rozhodovaly se znalostí prostředí. Počítáme se specializovaným stavebním úřadem pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.
 • Veřejnost bude do stavebního řízení zapojena, aniž by to řízení zdržovalo. Stavební řízení musí být předvídatelné, přizpůsobené různým typům staveb a vyvažující veřejné a soukromé zájmy. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady.
 • Místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona a územně plánovací dokumentace.
 • Zachováme pro velká města možnost tvorby vlastních stavebních předpisů a vrátíme možnost zjednodušené změny územního plánu tak, jak byla definována v předchozí verzi stavebního zákona.
 • Posílíme pravomoci samospráv v oblasti územního plánování.

Podnikání

 • Umožníme vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.
 • Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků. Zautomatizujeme zakládání účetních výkazů do sbírky listin.
 • Namísto navyšování povinností a kontrol zaměstnavatelů zavedeme jednotný portál veřejné správy pro online podporu zaměstnavatelů.
 • Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli. Jeho provozem by byly pověřeny podnikatelské organizace.
 • Zavedeme administrativně jednoduchý systém zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU.
 • Zatraktivníme vydávání zaměstnaneckých akcií.
 • Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy.
 • Odstraníme z kontrol zdvojené a zbytečné požadavky kontrolních orgánů. Snížíme tak kontrolní zátěž a zajistíme integrované kontroly.
 • Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti vůči státu ve spolupráci s profesními a podnikatelskými organizacemi prostřednictvím sdílené platformy.
 • Zrušíme některé zbytné nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci komerčního a neziskového sektoru. Podpoříme vznik platformy pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu.
 • Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě. Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.

Doprava

 • Z výstavby sítě vysokorychlostních tratí uděláme vládní prioritu. Rozšíříme současnou neúplnou koncepci VRT o další větve. Uvolněnou kapacitu koridorů využijeme pro nákladní železniční dopravu.
 • Prioritní dálniční stavby jsou Pražský okruh, D35 a dokončení D1.
 • Zvýšíme kapacitu vybraných silnic první třídy tam, kde intenzita provozu nepotřebuje dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.
 • Po odborném posouzení vlivu na bezpečnost provozu zvýšíme v úsecích, kde to bude možné, povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h.
 • Dokončíme digitalizaci dopravně-správních agend.
 • Urychlíme stavbu železničního napojení Letiště Václava Havla.
 • Nabídku jednotné jízdenky (OneTicket) rozšíříme tak, aby zahrnovala všechny druhy veřejné dopravy.
 • Otevřeme data o jízdních řádech. Jízdní řády zpřístupní Ministerstvo dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu, a to bezprostředně poté, co je obdrží.
 • Dokončíme proces odstranění nelegálních billboardů u dálnic.
 • Zastavíme práce na kanálu Dunaj–Odra–Labe a zrušíme jeho územní rezervy v dotčených obcích.
 • Vytvoříme podmínky pro přesun části nákladní dopravy ze silnic na koleje. Omezíme devastování silnic zejména nižších tříd kamiony a uvolníme dálnice pro osobní dopravu. Připravíme program pro obnovu výstavby a elektrizaci železničních vleček včetně napojení velkých průmyslových zón. Po vzoru sousedních států zajistíme finanční podporu obnovy vozového parku na železnici. Moderní a pohodlné soupravy jsou jednou z významných motivací pro přesedlání z aut na koleje a pro další rozvoj železniční dopravy.
 • Podpoříme budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských aglomeracích a zřizování přestupních uzlů s P+R a B+R parkovišti.
 • Údržba a modernizace na silnici a železnici bude plánována a koordinována tak, aby vždy existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu.
 • Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí budeme realizovat v logických úsecích na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná nádraží opravíme, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo je nabídneme krajům, městům a obcím. V případě nevyužití je následně nabídneme k prodeji dalším zájemcům.

Zdravotnictví

 • Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění. Prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
 • Rozšíříme odpovědnost zdravotních pojišťoven, zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven.
 • Budeme přísně kontrolovat realizaci odpovědnosti pojišťoven za tvorbu sítě zdravotnických kapacit a její rovnoměrnou distribuci včetně lékařské pohotovostní služby.
 • Učiníme kroky ke zvýšení transparentnosti, zejména k dalšímu rozvoji systematického měření kvality poskytovaných služeb ze strany Kanceláře zdravotních pojišťoven i dalších subjektů.
 • Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví.
 • Ve spolupráci s pojišťovnami umožníme poskytovatelům zavést elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti registrace u některých specializací lékařů (praktický, zubní, ženský, dětský).
 • Zajistíme dostupnost péče, s pozorností věnovanou zejména menším obcím a méně osídleným regionům.
 • V oblastech s horší dostupností zdravotní péče umožníme obyvatelům příhraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice.
 • Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistíme systémovou motivaci pro větší dostupnost praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů v menších obcích a masivnější finanční podporu nových praxí ze strany ministerstva zdravotnictví. Součástí opatření bude i motivační systém bonifikací úhrad za zdravotní péči v odlehlých regionech.
 • Vytvoříme systém monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření.

Veřejné rozpočty

 • Zpřísníme rozpočtová pravidla. Budeme usilovat o to, aby se fiskální ústava stala ústavním zákonem.
 • Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů.
 • Upravíme výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci.
 • Obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.
 • Zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy, prevence a postihu korupce. Jde zejména o jednotnou veřejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur při zachování zásad obchodního tajemství, funkční období státních zástupců a posílení jejich kárné odpovědnosti.
 • Předložíme novelu zákona o střetu zájmů i ve vztahu k zamezení kumulace a koncentrace moci.
 • Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu.
Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality, praktické tipy ani zajímavé rozhovory! 

redakce Peníze.CZ

Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+72
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 203 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 11. 2021 6:35, Václav

SPOLU bude hůř.

+1005
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 11. 2021 7:50, Stefan 67

Netvrdím, že je to všechno špatně. Ale našlo by se pár úprav v daňové,mzdové a sociální oblasti. Hlavně u těch mzdových poloh. Cirkulace peněz mikroekonomických subjektů roztáčí motor ekonomiky. Jednotlivé, velké - byť Bohulibé - investice jej v chodu neudrží.

-235
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (203 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

VZP změní podmínky pro čerpání benefitů z programu prevence

4. 12. 2023 | redakce Peníze.CZ

VZP změní podmínky pro čerpání benefitů z programu prevence

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) od ledna 2024 sjednocuje podmínky a termíny pro čerpání příspěvků z fondu prevence. Podrobnosti popisuje její mluvčí Viktorie Plívová.

Povinný sběr textilu se blíží. Úřad řekl, jak bude fungovat

4. 12. 2023 | redakce Peníze.CZ

Povinný sběr textilu se blíží. Úřad řekl, jak bude fungovat

Nejpozději do ledna 2025 mají obce povinnost zařídit na svém území třídění a sběr starého textilu. Povinnost zřídit sběrné místo na textil jim ukládá zákon o odpadech, který je účinný... celý článek

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

4. 12. 2023 | Petr Kučera

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

Průměrná hrubá mzda v letošním třetím čtvrtletí stoupla na 42 658 korun měsíčně. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 7,1 % (2810 korun). Oznámil to Český statistický... celý článek

Změny v povinném ručení. Nový zákon schválili poslanci

1. 12. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Změny v povinném ručení. Nový zákon schválili poslanci

Povinné ručení se rozšíří na víc druhů vozidel, nově se bude týkat provozovatele místo vlastníka a zvýší se minimální limity pro pojistné plnění. Při cestách po Česku už nebude nutné... celý článek

Víc než desetina lidí si půjčuje rizikově, zjistil průzkum

30. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Víc než desetina lidí si půjčuje rizikově, zjistil průzkum

Více než desetina lidí (11 procent) v Česku se zadlužuje výrazně problematicky. Oproti loňsku se situace mírně zhoršila, a to o jeden procentní bod. Ukázal to Index rizikového zadlužování České... celý článek

Partners Financial Services