Skóre České kanceláře pojistitelů: Desetitisíce neoprávněně vymáhaných pokut za povinné ručení

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 2. 9. 2013 | 45 komentářů
Česká kancelář pojistitelů loni rozeslala 682 tisíc výzev k uhrazení příspěvku nepojištěných – určených lidem, kteří neplatí povinné ručení. Desetitisíce z nich jsou neoprávněné, mezi nimi i poslané lidem, kteří nemají ani řidičák, natož auto. Stalo se to i vám? Braňte se. Ale pozor – možná vás čekají krušné časy. O tom, kdy musíte (a kdy nemusíte) platit povinné ručení, se vedou ostré spory. Neshodnou se ani soudci.
Skóre České kanceláře pojistitelů: Desetitisíce neoprávněně vymáhaných pokut za povinné ručení

„Čeští motoristé zaplatí ročně České kanceláři pojistitelů zhruba 450 milionů korun za vozidla nepojištěná v režimu zákonné odpovědnosti. Minimálně třetina této částky je však vymáhána neoprávněně. Běžní občané se svými námitkami proti neoprávněnosti požadavku většinou neuspějí a případy tak končí u inkasních agentur,“ říká Jiří Ptáček z Českého konzultačního portálu, který činnost České kanceláře pojistitelů kritizuje a pomáhá lidem ve sporech, které s Českou kanceláří pojistitelů vedou.

Fakta: Česká kancelář pojistitelů, garanční fond a povinné ručení

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území České republiky oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) . Spravuje takzvaný garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými řidiči. Do garančního fondu přispívají pojišťovny, jež jsou členy ČKP, a také nepojištění řidiči. Zákonný příspěvek nepojištěných musí platit každý, kdo provozuje vozidlo na pozemní komunikaci bez povinného ručení. Vztahuje se to i na případy, kdy necháte nepojištěné vozidlo stát na veřejném parkovišti nebo veřejné komunikaci.

O tom, co přesně znamená, že vozidlo neprovozujete, a jak to můžete dokázat, se však vedou spory. Nechceme nijak zvlášť spor dvou institucí, používajících shodně zkratku ČKP, pískat. Jako ostatně uvidíte, jednoznačné rozhodování dělá potíže i soudům. Věříme ale, že čtenář si z představení názorů obou stran a z faktů udělá obrázek sám. A že bude vědět, na co si dávat pozor —.

Denní sazby příspěvku nepojištěných

motocykl s objemem válců motoru do 350 cm³

20 Kč

motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm³

30 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm³

50 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm³

70 Kč

autobus

160 Kč

nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg

130 Kč

tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg

300 Kč

speciální vozidlo

80 Kč

přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg

30 Kč

zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

40 Kč

ostatní vozidla

60 Kč

Nejde přitom o žádné drobné. Poplatek nepojištěných se může vyšplhat hodně vysoko. „U osobních vozidel se obvykle jedná o sumu kolem dvaceti tisíc ročně, u velkého nákladního auta může jít až o sto tisíc,“ dodává Jiří Ptáček. Podrobné informace o denních sazbách najdete v tabulce vpravo.

Poplatek Česká kancelář pojistitelů vymáhá i po vlastnících vraků, kteří své auto včas neodhlásili z registru a neodevzdali registrační značky. Do problémů se dostávají také lidé, na které auto kvůli liknavosti nového majitele zůstává „napsané“ i po prodeji. Nebo třeba majitelé veteránů, které na silnici vůbec nevyjíždějí.

Podle Tomáše Angrešky z Českého konzultačního portálu dokonce není výjimkou, že Česká kancelář pojistitelů obešle s výzvou k uhrazení příspěvku člověka, který auto nikdy nevlastnil, ba ani nemá řidičák.

„Denně se na nás obrací několik desítek občanů s žádostí o pomoc při řešení neoprávněně vymáhané částky za povinné ručení,“ uvádí Jiří Ptáček. Mnoho řidičů podle něj České kanceláři pojistitelů požadovanou sumu ze strachu z exekuce zaplatí, aniž má Česká kancelář pojistitelů na peníze právní nárok.

K chybám dochází, připouští Česká kancelář pojistitelů

Že k chybám dochází, připouští i Česká kancelář pojistitelů – jen loni rozeslala neoprávněných výzev asi 130 tisíc. Při hledání provinilců vychází kancelář z dat Centrálního registru vozidel a dat od pojišťoven. Jakmile zjistí, že máte (nebo jste určitý čas měli) auto přihlášené a neplatíte za něj povinné ručení, pošle vám výzvu k uhrazení příspěvku nepojištěných. Jenže – v datech jsou chyby.

„Česká kancelář pojistitelů není původcem dat, proto nemůže vyloučit, že jí jsou ze strany pojišťoven či Centrálního registru vozidel předány chybné údaje. Z celkového počtu zaslaných výzev [682 tisíc – pozn. red.] bylo v roce 2012 chybných 19 [! – pozn. red.] procent. Za 10,9 procenta mohly chyby v Centrálním registru vozidel; 5,4 procenta bylo dáno chybami v datech od pojišťoven; 2,7 procenta bylo způsobeno přímo motoristy. Tato situace nás velmi mrzí a snažíme se ve spolupráci s ostatními subjekty počet chyb minimalizovat,“ říká mluvčí České kanceláře pojistitelů Aleš Povr. 

Zdroj: ČKP

Nejde ale jen o chyby v datech. Otázkou také je, zda pouhý fakt, že jste auto neodhlásili z registru a neodevzdali registrační značky, znamená, že musíte povinné ručení, respektive příspěvek nepojištěných, do kasy do garančního fondu, platit. Podle verdiktů některých soudů ne.

A další otázka v řadě, ve které není jasno: jak České kanceláři pojistitelů prokázat, že nic platit nemusíte. A kolik na to máte času.

Verdikty soudů si protiřečí

Řada soudů v poslední době dává za pravdu lidem, kteří se hájí tím, že auto sice z registru neodhlásili, nicméně ho neprovozovali. „Nedošlo sice k formálnímu vyřazení z evidence motorových vozidel, což by byl jednoznačný důkaz o neprovozování vozidla, to však neznamená, že uvedenou skutečnost nelze prokázat i jinými prostředky. Zákon konkrétně nestanoví, jakým způsobem má být ‚neprovozování‘ vozidla prokazováno. Shodné tvrzení žalovaného, jeho čestné prohlášení i výpovědi svědků soud považuje za dostatečný důkaz, že ve sledovaném období vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem,“ stojí na například ve verdiktu Okresního soudu v Kladně, vydaného soudkyní Jaroslavou Tenglerovou. Případ se týkal muže, po kterém kancelář vymáhala příspěvek nepojištěných za období, kdy jeho auto bylo nepojízdné a bylo odstavené v uzavřeném areálu, který má dotyčný muž pronajatý. Soud rozhodl, že České kanceláři pojistitelů nic platit nemusí.

Ovšem stejný pohled nemají zdaleka všichni soudci. Například okresní soud v Mladé Boleslavi, konkrétně soudkyně Kateřina Bartošová Fialová, rozhodl v podobném případu zcela opačně. „Paní Lenka odevzdala své auto v prosinci 2008 na vrakoviště, aby ho nechala ekologicky sešrotovat. Na další rok již – vzhledem k tomu, že auto už neexistovalo – neplatila povinné ručení. Jenže vůz z evidence odhlásila až 14. ledna,“ popisuje Tomáš Angreška z Českého konzultačního portálu. České kanceláři pojistitelů nakonec musela zaplatit poplatek nepojištěných ve výši 1750 korun a navrch náhradu nákladů řízení ve výši 8220 korun. „Žalovaná sice doložila soudu, že předmětné vozidlo bylo v prosinci 2008 odevzdáno na autovrakoviště a dne 14. 1. 2009 bylo trvale vyřazeno z evidence silničních vozidel, avšak soud má za to, že tyto skutečnosti nemají již vliv na vznik, respektive zánik nároku žalobce na zaplacení žalované částky. Předně je nutno uvést, že žalovaná by byla v každém případě povinna k úhradě příspěvku od 1. 1. 2009 do 14. 1.2009, neboť až tento den došlo k vyřazení vozidla z evidence, a tedy k zániku povinnosti platit příspěvek,“ stojí v rozsudku.

Další jablko sváru: třicetidenní lhůta

Do potíží se dostávají obeslaní lidé také kvůli zákonné třicetidenní lhůtě – právě tolik času totiž mají od obdržení výzvy České kanceláře pojistitelů, aby prokázali, že požadované peníze platit nemusí. „Pokud člověk obeslaný výzvou během 30denní lhůty prokáže České kanceláři pojistitelů, že vozidlo skutečně neprovozoval, je uplatňování příspěvku zastaveno. V opačném případě dochází postupně k zaslání upomínky, postoupení pohledávky inkasní agentuře, případně k vymáhání soudní cestou,“ uvádí mluvčí kanceláře Aleš Povr.

„Je třeba zdůraznit, že zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přenáší důkazní břemeno k prokázání neexistence povinnosti hradit příspěvek na obeslaného, a proto je ve vlastním zájmu každého obeslaného doložit České kanceláři pojistitelů včas (v zákonné lhůtě 30 dnů) veškeré skutečnosti k prokázání jeho tvrzení – například kopií kupní smlouvy, technického průkazu, výpisu z registru vozidel či jiným relevantním dokumentem,“ upozorňuje Petra Hájová z České národní banky, která nad činností České kanceláře pojistitelů vykonává dohled.

To se ale nelíbí Tomášovi Angreškovi z Českého konzultačního portálu: „V praxi to vypadá tak, že můžou obeslat kohokoliv a kdykoliv a dotyčná obeslaná osoba nebude dělat nic jiného, než že bude prokazovat svoji nevinu, nebo platit,“ komentuje. V řadě případů podle něj navíc není možné lhůtu dodržet. „Jen registr vozidel má na vydání potvrzení lhůtu 30 dnů. Navíc – na výzvě, kterou Česká kancelář pojistitelů rozesílá, je poučení, jak vyplnit a odeslat dotazník zpět. Výslovně je tam napsáno: neposílejte doporučeně. Zarážející, že? Znamená to, že obeslaná osoba později nemůže prokázat, že reagovala ve lhůtě třiceti dnů, a pokud pošta nebo kancelář dopis ztratí, může to jít k tíži obeslané osoby,“ pokračuje Tomáš Angreška.

Nejasnosti panují také kolem toho, zda lze třicetidenní lhůtu považovat za prekluzivní – tedy, zda po jejím uplynutí právo (v tomto případě na doložení faktu, že jsme vůz neprovozovali) zaniká. Vraťme se k rozsudkům, které jsme zmiňovali výše.

„Soud se neztotožnil s výkladem žalobce [České kanceláře pojistitelů], podle něhož lhůta stanovená výzvou k plnění je lhůtou prekluzivní, během níž je osoba vyzvaná žalobcem k zaplacení povinna ve lhůtě 30 dnů příspěvek zaplatit, nebo v téže lhůtě prokázat, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Z textu zákona prekluzivní charakter lhůty nevyplývá, proto není vyloučeno, aby vlastník vozidla rozhodné skutečnosti doložil i později, případně i v rámci soudního řízení. S ohledem na výše uvedené závěry soud neshledal žalobu důvodnou a v celém rozsahu ji zamítl,“ stojí v rozsudku Okresního soudu v Kladně.

Zcela opačný pohled na věc měl ovšem Okresní soud v Mladé Boleslavi. „Osoba se může účinně bránit proti vzniku nároku na zaplacení příspěvku pouze do konce zákonem stanovené lhůty, tedy do třiceti dní od doručení výzvy k zaplacení. Tato lhůta však žalované marně uběhla, aniž by prokázala, že vozidlo neprovozovala,“ stojí ve verdiktu soudu, který rozhodl ve prospěch kanceláře pojistitelů.

Nechcete problémy? Vyřaďte vozidlo z registru, říká ČKP

Podle Tomáše Angrešky z Českého konzultačního portálu v poslední době Česká kancelář pojistitelů svou argumentaci u soudu staví právě na zmiňované třicetidenní lhůtě. Jenže lidé podle něj mnohdy během té doby nemají šanci prokázat, že nic platit nemusí. „Naprostou většinu námitek navíc ČKP obratem zamítá,“ dodává Tomáš Angreška.

Kancelář pojistitelů kontruje jednoduchým doporučením. „Pokud nechcete mít vozidlo z jakéhokoli důvodu pojištěné (např. z důvodu déletrvající opravy), je třeba je odstavit mimo veřejně přístupnou komunikaci a zároveň dočasně vyřadit z registru vozidel. Pokud neuložíte SPZ do tzv. depozita, velmi pravděpodobně vám přijde výzva k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP za nepojištěné vozidlo. Pak budete muset příspěvek zaplatit nebo prokázat, že vozidlo v daném období skutečně nebylo provozováno a bylo umístěné mimo veřejnou pozemní komunikaci, což může být někdy složité,“ říká mluvčí České kanceláře pojistitelů Aleš Povr.

Anketa

Už vám psali z České kanceláře pojistitelů?

Bezzubá národní banka: Stovky stížností ročně

Jen za první pololetí letošního roku dostala Česká národní banka devadesát stížností, které se týkají vymáhání příspěvku nepojištěných Českou kanceláří pojistitelů. „Loni jsme obdrželi téměř 250 podnětů,“ doplňuje mluvčí České národní banky Petra Hájková. Každý podnět podle ní Česká národní banka prošetřila. „Česká národní banka ale není kompetentní v jednotlivých případech přezkoumávat, zda obeslané osobě vznikla či nevznikla povinnost platit příspěvek, ani není oprávněna přezkoumávat, zda důkazy, které obeslané osoby předkládají České kanceláři pojistitelů k prokázání neexistence své povinnosti hradit příspěvek, jsou způsobilé tuto skutečnost doložit či nikoliv. Česká národní banka taktéž není nadřízeným orgánem České kanceláře pojistitelů, a proto není ani oprávněna jí autoritativně nařizovat, jak má vyhodnocovat získané důkazy,“ pokračuje Petra Hájová. Pokud se domníváte, že jste byli jednáním kanceláře pojistitelů zkráceni na svých právech, musíte se podle mluvčí ČNB obrátit na soud. Na zjištěné nedostatky při vymáhání příspěvku podle jejích slov ale Česká národní banka kancelář pojistitelů upozorňuje.

„Česká kancelář pojistitelů na základě opakovaných upozornění ze strany České národní banky provedla řadu opatření, jejichž důsledkem byly mimo jiné změny v komunikaci s obeslanými osobami, snížení administrativní zátěže pro obeslané osoby v případě vymáhání příspěvku za více nepojištěných období, zvýšení informovanosti obeslaných osob například zveřejňováním konkrétních důvodů zamítnutí tvrzení a dokumentů nebo zkrácením lhůt, v nichž Česká kancelář pojistitelů reaguje na vyjádření obeslaných osob,“ uvádí Petra Hájová. Velká část problémů je podle ní způsobena předáváním údajů mezi Českou kanceláří pojistitelů a Centrálním registrem vozidel provozovaným Ministerstvem dopravy. „O nápravě těchto nedostatků ČNB s oběma institucemi intenzivně jedná,“ uzavírá mluvčí České národní banky. 

Česká národní banka vám, jak vidno, ve sporech s kanceláří pojistitelů nepomůže. Jedinou šancí pro poškozené zůstávají soudy. Ani od nich ovšem nemůžete čekat jednotné stanovisko a jednotný výklad zákona. Pomocnou ruku nabízí Český konzultační portál. „Máme zkušenosti se stovkami případů," říká Tomáš Angreška. Ve většině případů si podle jeho slov za podání námitek a případné žaloby na kancelář účtují tisíc korun.

Jaké zážitky s Českou kanceláří pojistitelů máte vy? Našli jste ve schránce výzvu k uhrazení poplatku nepojištěných? Byla oprávněná? Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskuzi.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 45 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 9. 2013 7:58, Pavel

Co je tohle za blbost: "zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přenáší důkazní břemeno k prokázání neexistence povinnosti hradit příspěvek na obeslaného."?

Jak mám prokázat, že žádné auto nemám a nikdy jsem neměl? To je stejný nesmysl, jako kdybych měl prokázat neexistenci Létajícího špagetového monstra!

+51
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 9. 2013 10:48

Tak si zaplať advokáta. Čecháček si furt stěžuje, přitom řešení nehledá.

Celý je to o tom, že existuje skupina lidí, která pojištění neplatí záměrně. Jednou mi takhle přišel do kanclu cikán, povinné ručení zrušil, druhej den jsem ho za volantem toho auta potkal na silnici.

Všechny zákony a omezení jsou jen kvůli malým skupinám vychcánků, podvodníků, zlodějů, vrahů. I když do těch prvních tří kategorií tak trochu patří každý prostý čecháček.

Zobrazit celé vlákno

-43
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (45 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Havarijní pojištění, povinné ručení: jaké jsou nejčastější chyby?

18. 6. 2013 | Michaela Horáková | 16 komentářů

Havarijní pojištění, povinné ručení: jaké jsou nejčastější chyby?

Před dvěma týdny jsme s Jiřím Pěnčíkem, odborníkem na pojištění ze společnosti Partners, mluvili o nejčastějších chybách, které lidé dělají při pojišťování majetku. Dnes jsme se ho... celý článek

Nejlevnější není nejlepší! Proč se nevyplatí šetřit na povinném ručení?

13. 6. 2013 | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Nejlevnější není nejlepší! Proč se nevyplatí šetřit na povinném ručení?

Limity pojistného plnění, rozsah asistenčních služeb a další doplňkové připojištění – to české řidiče příliš nezajímá. Povinné ručení si totiž většinou vybírají pouze podle ceny. Když... celý článek

Finta s amortizací. Jak pojišťovny obírají řidiče o peníze

16. 5. 2013 | Ondřej Tůma | 29 komentářů

Finta s amortizací. Jak pojišťovny obírají řidiče o peníze

Pojišťovny často požadují po řidičích, kterým někdo naboural auto, doplacení části ceny nových součástek. Podle odborníků nezákonně.

Jak se vyhnout pokutě za neplacení povinného ručení

16. 6. 2009 | redakce Peníze.CZ | 25 komentářů

Jak se vyhnout pokutě za neplacení povinného ručení

Výzva k zaplacení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) se letos objevila ve schránce už deseti tisícům lidí, kteří neplatí povinné ručení k registrovanému... celý článek

Kdy může být pokutován i poctivý řidič platící pojistku

11. 12. 2008 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Kdy může být pokutován i poctivý řidič platící pojistku

Nový poplatek do garančního fondu budou od ledna muset zaplatit všichni majitelé nepojištěných vozidel. Upomínka může ale přijít i těm poctivým, kteří jinak platí. Stačí, aby opomenuli... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.