Co jste chtěli vědět o kapitálovém životním pojištění

Co jste chtěli vědět o kapitálovém životním pojištění
Rozdělení pojistného na jednotlivé složky a výpočet efektivního úroku byly dva nejčastější požadavky, které se objevovaly v diskuzích k seriálu Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění. Máme pro vás nejen odpovědi na tyto a další dotazy, ale i unikátní nástroj pro výpočet vnitřní míry výnosnosti právě vaší pojistné smlouvy.

V prvním díle jsme uvedli, že pojistné lze rozdělit na tzv. ryzí pojistné a tzv. nákladovou přirážku. Ryzí pojistné lze dále dělit na část odpovídající pojistné částce (PČ) na dožití a PČ pro případ smrti. Toto dělení nelze vykládat jako rozklad na spořící a rizikovou složku. Pojištění dožití znamená, že pojistná částka je vyplacena v případě dožití se sjednaného konce pojištění, v případě smrti není vyplaceno nic. Peníze zemřelých jsou použity k navýšení pojistné částky pro ty, co přežijí. Tento "finanční tok" tedy neodpovídá pojmu spoření.
Ryzí pojistné pro případ smrti odpovídá pojistné částce na smrt, která může být po celou dobu konstantní nebo se mění a v každém okamžiku odpovídá do té doby zaplaceného pojistného.

K rozložení pojistného na výše uvedené tři složky není třeba žádných interních údajů pojišťovny, nejdůležitější je znát chování produktu. Je třeba vědět, jaké je plnění v případě smrti a jaké v případě dožití a podle toho sestavit správný vzorec. (Nejčastější typy KŽP byly popsány ve druhém díle.)
Připravili jsme pro vás jednoduchý soubor, do kterého dosadíte základní údaje a program rozloží celkové pojistné na tři části: pojistné na dožití, pojistné pro případ smrti a nákladovou přirážku. Program počítá tento rozklad pro čtyři časté druhy KŽP a navíc i pro rizikové pojištění s konstantní pojistnou částkou. K otevření souboru potřebujete program Excel. 

Rozložte si vaši pojistnou smlouvu!
Soubor počítá i vnitřní míru výnosnosti vaší pojistky
(bez vlivu daní a s vlivem daní)!

Použití souboru ukážeme na příkladu z 5. dílu: muž 35 let, pojistná doba 25 let, roční pojistné 12 000 Kč, pojistná částka 323 102 Kč, technická úroková míra 2,4 %. Všechna tato čísla postupně dosadíme do tabulky "Vstupní údaje" na listu "Data" a v řádku "4´B" se objeví rozklad: 1 767 Kč (riziko smrti), 8 464 Kč (riziko dožití) a 1 969 Kč (nákladová přirážka). Program lze použít pro běžně placenou smlouvu (doba placení = doba trvání pojištění) nebo pro jednorázově placenou smlouvu.

Vnitřní míra výnosnosti (IRR)

Tento ukazatel je někdy nepřesně označována jako efektivní úrok. Nejčastější omyly a chyby, kterých se lidé dopouští, lze shrnout takto:

 1. IRR u KŽP nelze vypočítat bez interních znalostí produktu,
 2. Je těžší vypočítat IRR u KŽP než u investičního životního pojištění, protože KŽP je neprůhledný produkt,
 3. IRR nelze vypočítat u čistě rizikového pojištění (není tam žádné spoření),
 4. K výpočtu mohu použít finanční tok bez započtení pravděpodobnosti úmrtí.

Uvedené čtyři body ale nejsou pravdivé. Proč? Výpočet efektivního úroku u kapitálového pojištění je jednodušší než např. u investičního životního pojištění (IŽP). Jediná informace potřebná k výpočtu IRR je řada čísel, reprezentující určitý finanční tok. Zatímco finanční tok IŽP závisí na mnoha typech poplatků a srážek rizikového pojistného, u KŽP jsou náklady a rizikové pojistné započteny v sazbě a promítnuty do pojistné částky.

Finanční tok u běžně placené kapitálové smlouvy vypadá tak, že po celou dobu trvání platíme pojistné ve stanovené výši a na konci je nám vyplacena pojistná částka. S jednou důležitou změnou oproti jiným finančním tokům: s určitou pravděpodobností je nám vyplacena určitá částka dříve (plnění v případě smrti) a od této doby již nic neplatíme (jsme mrtví, nemáme povinnost dále platit pojistné). Výše uvedený soubor počítá kromě rozdělení pojistného i vnitřní míry výnosnostibez vlivu daní a s vlivem daní. Pro náš příklad z pátého dílu je IRR bez daní rovna 1,0 %, se započtením zdanění pojistného plnění při dožití a daňových odpočtů (25% daň z příjmu) je IRR 3,1 %.

Všimněte si, že celkové zaplacené pojistné není 25 x 12 000 = 300 000, ale pouze 286 617 Kč. To je způsobeno tím, že část pojištěných se nedožije konce pojištění a zemře v jeho průběhu. V tom okamžiku je jim vyplacena pojistná částka. Zahrnutí výplaty pojistné částky v případě smrti do výpočtu umožňuje vypočítat IRR i pro rizikové pojištění.

Vyšší zhodnocení

Dalším dotazem také byl výpočet IRR pro vyšší zhodnocení než je technická úroková míra. V našem příkladu byl podíl na zisku definován pomocí poplatku 1 % a koeficientu dělení 90 % (viz 4. díl). S podílem na zisku pojišťovna z příkladu nakládá tak, že navyšuje za ryzí sazbu pojistnou částku – díky tomu (nákup za ryzí sazbu bez nákladů) stačí přičíst čistý podíl na zisku k IRR bez podílu na zisku. Získáme tak:

Vnitřní míra výnosnosti
Pojišťovna vydělá hrubého Čistý podíl na zisku IRR bez daňových efektů IRR včetně daňových efektů
0 % 0,0 % 1,0 % 3,1 %
1 % 0,0 % 1,0 % 3,1 %
2 % 0,0 % 1,0 % 3,1 %
3 % 0,0 % 1,0 % 3,1 %
4 % 0,5 % 1,5 %=1+0,5 3,6 %
5 % 1,4 % 2,4 %=1+1,4 4,5 %
6 % 2,3 % 3,3 %=1+2,3 5,4 %

V případě jiného systému podílu na zisku tento výpočet samozřejmě neplatí.

Dále jste se zeptali na…

 • Antonín B.: provizní schémata
  U kapitálového pojištění bývá v naprosté většině případů použito schéma počáteční + následná provize. Provize bývá počítána jako určité procento z ročního pojistného (méně často jako promile z pojistné částky), následná provize bývá vyplácena od druhého roku. Výše provize je započtena do ceny pojištění, je jedním z mnoha nákladových faktorů.
  V zahraničí bývá její výše sdělována ne z důvodu údaj o nákladovosti produktu, ale jako informace klientovi v souvislosti se zprostředkovatelskou službou. Klient pak ví, že za peníze, které takto platí agentovi, je oprávněn požadovat kvalitní službu při sjednání pojištění a v průběhu pojistné doby (následná provize). Laicky řečeno, nerozpakuje se kdykoliv zavolat svého agenta a chtít po něm např. změnit výši pojistného a za tuto službu nic neplatit.
 • Druid: nulová rezerva
  Na tomto místě nezbývá než použít odpověď od "Fredyho mazaného", které nelze nic vytknout: Zeptejte se, na kolik nastaví pojišťovna na počátku rezervu v mínusu (např. 4 % z celkového zaplaceného pojistného za celou dobu) a potom udělejte přímku mezi touto zápornou hodnotou v čase 0 a pojistnou částkou na konci pojistné doby. Dostanete tak velmi dobrý odhad průběhu rezervy. V počátečních letech, kdy je přímka pod osou x, je rezerva nulová.
  Pro vás jako pro klienta je mnohem důležitější hodnota odkupného, kterou byste měli obdržet při uzavření pojištění. Nulová rezerva vždy znamená i nulovou hodnotu odbytného.
 • SVR: přechod na euro
  Přechod na euro neznamená žádnou nenadálou změnu hodnoty pojistné částky, kurz se bude dál spojitě vyvíjet, určitou dobu před skutečným přijetím eura bude zafixován.
 • Kateřina: výpočet PČ pro případ smrti
  Způsob plnění v případě smrti je uveden v pojistných podmínkách. V případě KŽP jsou tyto možnosti:
  1. Nic,
  2. Pojistná částka,
  3. Do té doby zaplacené pojistné,
  4. Ojediněle hodnota rezervy.
  V případě pojistné částky je její hodnota uvedena v pojistné smlouvě. Jediná nejasnost tedy může nastat v případě plnění ve výši rezervy. Pokud pojišťovna neposkytla při sjednání tabulku vývoje pojistné částky pro případ smrti, měla aby ji na váš přímý dotaz dodat.

A nezeptali jste se na...

 • Změny v pojistné smlouvě
  U kapitálového pojištění lze provádět mnoho změn: snížení/zvýšení pojistného/pojistné částky, zkrácení/prodloužení pojistné doby, redukce. Pouze navýšení pojistného (resp. pojistné částky) se obejde bez složitých vzorců. Za navýšené pojistné je nakoupena nová pojistná částka pomocí sazby odpovídající aktuálnímu věku (pojištěný je již starší) a zbývající doba trvání (několik let již uplynulo). Ostatní změny nelze snadno popsat - jejich výpočet vyžaduje použití pojistně-matematických vzorců a zejména existuje mnoho způsobů přístupu ke změnám. Každá z pojišťoven používá svůj vlastní.
 • Dynamizace (inflační navýšení)
  Dynamizace není nic jiného, než navýšení pojistné částky, které odpovídá navýšení pojistného o procento v přibližné výši inflace. Výhodou pro pojištěného je, že se nezkoumá jeho zdravotní stav, při navýšení na vlastní žádost u KŽP s pojistnou částkou pro případ smrti musí pojištěný vyplnit zdravotní dotazník stejně jako při sjednání pojištění.
 • Částečné odkupy, mimořádné pojistné
  Pojišťovna buď mimořádné pojistné neumožňuje nebo se k němu chová jako k jednorázovému pojistnému a navýší pojistnou částku. Třetím způsobem je ukládání mimořádného pojistného na separátní účet a jeho úročení. Speciální variantou tohoto třetího způsobu je investování mimořádného pojistného do podílových fondů. Částečné odkupy u KŽP jsou většinou možné pouze z části mimořádného pojistného pokud ho pojišťovna umožňuje. V ostatních případech pojišťovna částečné odkupy neumožňuje nebo mají formu spotřebitelského úvěru od spřízněné bankovní společnosti. Pokud tento úvěr není k datu dožití splacen, je o dlužnou částku zkráceno pojistné plnění. Pouze výjimečně se poskytuje přímo část rezervy se současným snížením pojistné částky.

Otázky na autora

 • Kateřina: Které údaje by měla pojišťovna poskytovat o KŽP?
  Můj názor se nijak neliší od požadavků zákona o pojistné smlouvě, naplnění informační povinnosti vidím následovně:
  1. Pojistné, pojistná částka pro případ smrti a dožití, přesná definice pojistné události. (Tyto informace postačují k výpočtu IRR a k rozdělení na složky pojistného.)
  2. Podíl na zisku – přesná definice, ne pouze obecná formulace. Vzorec, do kterého lze dosadit čísla, a jehož výsledkem je podíl na zisku. Dále popis, jak se s tímto bonusem naloží (např. použije se k navýšení pojistné, výpočtu se použije netto sazba bez započtení nákladů).
  3. Odkupné – tabulka s výší odkupného pro jednotlivá výročí a systém výpočtu mezi výročími.
  4. Změny - které změny lze provádět a za jakých podmínek, např. zvýšení pojistného pouze po souhlase pojistitele, redukce pouze pokud hodnota rezervy minimálně 25 000 Kč, atd.
 • Kateřina: Přežije KŽP případné zrušení daňových odpočtů?
  Jinými slovy – má KŽP smysl i bez daňových odpočtů? Někteří prodejci vychvalují každé kapitálové pojištění, někteří diskutující naopak libovolné KŽP odmítají. Pravda bývá někde uprostřed. KŽP jako jediný finanční produkt garantuje částku, která bude vyplacena v případě dožití. Tím pojišťovna v okamžiku uzavření smlouvy garantuje poplatky, rizikové pojistné a určitou míru výnosu. (Nic takové v současnosti neplatí u investičního pojištění, spořících účtů, OPF, stavebního spoření, …). Vždy budou existovat lidé, pro které je tato garance důležitá a cena za ni přijatelná. "Pevný cíl na obzoru" je silnou motivací ke spoření pro každého.

Změnu v budoucnu ale očekávám i u těchto klientů (možná jsem příliš optimistický). Potencionální klienti budou v KŽP vyhledávat zejména pojištění. Budou sjednávat pojištění s pojistnou částkou pro případ smrti (ne vrácení pojistného) a hlavě se budou orientovat na produkty, které jim umožní v rámci volitelných připojištění zajistit i další rizika vyplývající z jejich analýzy potřeb. KŽP bude "pouze" základ důležitý pro sjednání připojištění pro případ invalidity, závažných nemocí, pracovní neschopnosti apod.

Vypočítali jste si efektivní úrok u vaší smlouvy? Kolik vám vyšel? Uvítali jste možnost rozložit pojistné na jednotlivé složky?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 1. 2005 13:06, Bernard Bolzano

Dnes v Euru: Prohlášení MF (Prouza) k navrhovaným změnám daňových odpočtů -

Novinkou, která příliš nepotěší pojišťovny, by mělo být umožnění podpory pouze na spořicí část pojistky. Na rizikovou složku by se podpora v budoucnu již neměla vztahovat. Tento požadavek ministerstva donutí pojišťovny odkrýt nepřehlednou strukturu pojistek a podrobně rozepisovat, na co která část platby klientů jde.

Jsem zvědav, zda se pojišTovny shodnou na nějaké metodice!

+66
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 1. 2005 21:37, Martin Podávka

a pokud to byla otázka na mne (a ne na pana Fredyho:), pak odpověď je:

1) Pokud se některá část článku dá vykládat jako kritika nebo vychvalování produktu, je to špatně. Psal jsem o faktech, snažil jsem se nepsat o osobních názorech. Ten jsem si dovolil až na konci 6. dílu jako odpověď na dotaz paní Kateřiny.
2) Zaujatost vůči zaměstnavateli? Jsem rád, že jsem během několika let mého působení v oboru mohl působit u dvou nejlepších a profesionálních pojišťoven. Jsem rád, že mohu pracovat tak, kde chci.
3) Zaměstnavatel neví o mé soukromé aktivitě. Proč by měl? Možná je na škodu, že tyto materiály bude moci využívat i konkurence jako školící materiály pro své poradce. Ale to snad nevadí, pokud to povede ke kultivaci trhu, namám-li pravdu.
4) Měla - lidé ji moc nečetli, hlavně diskutovali. Byla to diskuse již přesvědčených, kteří nehodlají svůj názor změnit - poupravit, i když k tomu mají racionální důvod. Ať již jsou "nalevo" nebo "napravo". Ale možná se mýlím.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok

7. 1. 2005 | Petr Syrový

Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok

Objevují se názory, že by se u životního pojištění mělo uvádět také vnitřní výnosové procento (efektivní úrok), aby bylo vidět, jak je pojištění výnosné. Nechť se klient sám rozhodne,... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění V.

4. 1. 2005 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění V.

"Proč za svých 1 000 Kč měsíčně mám právě takovou pojistnou částku? Proč to není více?" Odpovědi typu: "Taková je cena naší služby, pokud s ní nesouhlasíte, je nám líto," nelze z obchodního... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění IV.

28. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění IV.

"Nikdo vám nedá tolik, kolik vám můžeme slíbit my," slýchají od některých prodejců mnozí zájemci o kapitálové životní pojištění. Pokud víte, co se přesně skrývá pod pojem podíl na zisku... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění III.

21. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění III.

"Proč mi vyplatili tak málo?" Zaznělo již mnohokrát z úst klientů, kteří předčasně ukončili kapitálové životní pojištění. Málokdo jim byl schopen vysvětlit, proč například v polovině... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění II.

14. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění II.

Na poli životního pojištění lze vytvořit mnoho různých produktů, u klientů a prodejců ale vítězí jednoduchost. Jak funguje šest nejznámějších druhů kapitálových životních pojistek,... celý článek

Partners Financial Services