Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění II.

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění II.
Na poli životního pojištění lze vytvořit mnoho různých produktů, u klientů a prodejců ale vítězí jednoduchost. Jak funguje šest nejznámějších druhů kapitálových životních pojistek, v čem se liší a jaké jsou jejich nejdůležitější charakteristiky?

Nejprodávanějšími produkty jsou pojištění pro případ smrti a dožití se stejnou pojistnou částkou a pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného v případě smrti. Prohlédněme si je, stejně jako další čtyři produkty, blíže. (V popisu jednotlivých druhů se omezíme na běžně placenou variantu, jednorázová varianta z pohledu analýzy potřeb klienta nemá vysoké uplatnění.)

Pojištění pro případ smrti a dožití (1:1)

Je nejznámější a zřejmě nejstarší varianta kapitálového pojištění. Ve smlouvě je sjednána stejně vysoká pojistná částka pro obě pojistné události – smrt i dožití. Vzhledem k pojistnému krytí pro případ smrti je součástí smlouvy dotazník zkoumající zdravotní stav pojištěného. Bývá dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné.

Naprostá většina smluv je v současnosti sjednávána do věku 60 let (z důvodu daňových výhod), přehled trhu je tak zachycen v následující tabulce. Za 1 000 Kč měsíčně lze koupit pojistnou částku v uvedeném rozsahu.

Pojistná částka (v Kč) za 1 000 Kč měsíčně
Rok 2004 Zaplacené pojistné Pojistná částka
(muži)
Pojistná částka
(ženy)
Věk 30, do 60 let 360 000 395 000 - 325 000 410 000 - 340 000
Věk 40, do 60 let 240 000 230 000 - 200 000 235 000 - 212 000
Věk 50, do 60 let 120 000 101 000 - 95 000 104 000 - 98 000

Protože produkt plní zejména funkci pojistné ochrany, nemá smysl počítat vnitřní míru výnosnosti (IRR, efektivní úrok), která nebere v úvahu předčasné vyplacení pojistné částky z důvodu smrti. Z tabulky je dobře vidět, že pojistné "se vrátí" (pojistná částka je rovna zaplacenému pojistnému) při době trvání nejméně 25 – 30 let.

Pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného

V případě tohoto pojištění je ve smlouvě sjednána pojistná částka pro případ dožití. Zároveň je ve většině pojistných smluv dohodnuto, že i smrt je pojistnou událostí a výše plnění v případě smrti je rovna zaplacenému pojistnému. Nejedná se tedy o žádné "vrácení pojistného", jak klame název, ale o vypořádání pojistné události, kdy peníze jsou vyplaceny oprávněné osobě. Vzhledem k absenci významného pojistného rizika, není požadováno vyplnění zdravotního dotazníku. Bývá dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné.

Pokud bychom se na pojistné podmínky zaměřili podrobněji, můžeme nalézt drobné rozdíly v plnění v případě smrti a v případě odbytného. Některé pojišťovny v případě smrti, pokud je aktuální hodnota rezervy vyšší než zaplacené pojistné, vyplatí hodnotu rezervy. U pojišťovny, která takto nepostupuje a v případě smrti vyplatí právě jen hodnotu zaplaceného pojistného, může být v některých případech (vyšší rezerva) pro klienta výhodné před očekávanou smrtí smlouvu vypovědět a získat tak více (ve formě odkupného). Právě z tohoto důvodu nalezneme v některých podmínkách klauzuli typu: výše odkupného je maximálně rovna zaplacenému pojistnému. Případný kladný rozdíl mezi odkupným a zaplaceným pojistným je klientovi vyplacen pouze v případě dožití se sjednaného konce pojištění.

Z jednoduchého, ale legitimního pohledu klienta "kolik zaplatím a kolik dostanu zpět" je situace následující: všechny náklady (administrativní, provizní) a rizikové pojistné (zanedbatelné) musí pojišťovna pokrýt z investičního výnosu. Pokud je kalkulované zhodnocení pojistné rezervy nízké (např. 2,4 %) a doba trvání smlouvy krátká, nemůže investiční výnos pokrýt všechny náklady a pojistná částka je nižší než celkové zaplacené pojistné. Teprve při delší době trvání je klient "na svých", tj. v nominální částce získá zpět více než vložil. Převedeno do řeči výnosnosti (IRR): pro krátké doby trvaní pojištění je IRR záporná (dostanu méně, než jsem zaplatil), pro delší doby je IRR kladná a její velikost leží mezi 0 % a použitou technickou úrokovou mírou (např. 2,4 %).

Výše uvedené tvrzení můžeme snadno prokázat na číslech z českého trhu. Vnitřní míra výnosnosti je kladná pro smlouvy s dobou trvání alespoň 20 let.

Pojistná částka (v Kč) za 1 000 Kč měsíčně
Rok 2004 Zaplacené pojistné Pojistná částka (muži, ženy)
Věk 30, do 60 let 360 000 430 000 - 350 000
Věk 40, do 60 let 240 000 245 000 - 215 000
Věk 50, do 60 let 120 000 108 000 - 100 000

Pojištění pro případ dožití (tzv. čisté dožití)

Tento druh bývá agenty někdy nazýván "ruleta s pojišťovnou". V případě dožití vyplatí totiž pojišťovna sjednanou částku a v případě smrti nevyplatí nic, pojištění končí. Jedná se tedy o pravý opak rizikového pojištění, kde je nárok na plnění pouze v případě smrti. U pojištění pro případ dožití není právo na odbytné, je právo na podíl na zisku.

Oproti předchozímu produktu stojí na straně příjmů pojišťovny nejen investiční výnos, ale i peníze klientů, kteří se nedožijí sjednaného konce pojištění. Z tohoto důvodu je pojistná částka pro dožití vyšší než u pojištění s vrácením zaplaceného pojistného. Idea produktu je následující - ti co zemřou před dosažením např. důchodového věku již peníze na penzi potřebovat nebudou, naopak jejich peníze využijí ti, co se dožijí.

Vnitřní míra výnosnosti může být při dlouhé době trvání zasahující do vysokého věku pojištěného i vyšší než použitá TÚM. Pro většinu pojistných dob a vstupních věků ale platí, že zvýšení pojistné částky není natolik významné aby převážilo nad uvažováním průměrného klienta: "nechci, aby peníze byly vyhozeny, ať v případě mé smrti dostanou moji příbuzní zpátky alespoň zaplacené pojistné." Výsledkem nezájmu o tento produkt je, že ho v současnosti žádná pojišťovna v Česku nenabízí.

Pojištění pro případ smrti a dožití (X:Y)

"Nudné" kapitálové pojištění se stejnými pojistnými částkami se pojišťovny snaží různě vylepšit a odlišit se tak od konkurence. Mezi nejznámější produkty na českém trhu patří: pojištění pro případ dožití s trojnásobnou pojistnou částkou pro případ smrti (3:1) a kapitálové pojištění s dvojnásobnou pojistnou částkou pro případ dožití (1:2). Některé pojišťovny přímo při sjednání umožňují zvolit poměr mezi pojistnou částkou pro případ smrti a dožití z určitého intervalu např. od 1:1 do 3:1.

Stejně jako u KŽP 1:1 bývá dohodnuto právo klienta na podíl na zisku a na odbytné. V případě, že pojistná částka pro případ dožití je vyšší než pro případ smrti, je v pojistných podmínkách omezena výše odbytného – nemůže být vyšší než pojistná částka (PČ) pro případ smrti. Případný rozdíl je vyplacen až při dožití se konce pojištění. Možná i tato složitost vedla k tomu, že se produkty s vyšší PČ pro dožití na českém trhu již neprodávají, naopak varianty s vyšší PČ pro případ smrti zůstávají v nabídce.

Pojištění s částečnými výplatami

Jinou formou vylepšení standardního produktu jsou částečné výplaty během trvání pojištění. Typickým příkladem je následující pojištění: ve smlouvě je dohodnuta stejná pojistná částka pro případ smrti a dožití. Částka pro dožití není vyplacena jednorázově, ale postupně během trvání pojištění. Klient má nárok na odbytné a podíl na zisku.

Příklad konstrukce pojištění: u 20leté smlouvy je každých 5 let vyplacena čtvrtina pojistné částky, poslední výplata je při dožití se konce pojištění. Po celou dobu je klient pojištěn pro případ smrti.

Složitější konstrukce pojištění má dopad na chování produktu: podíl na zisku bývá vyplacen pouze při poslední výplatě (nenavyšuje předchozí výplaty), inflační navýšení buď není možné nebo má vztah pouze k poslední vyplacené částce, při redukci se pojištění změní na KŽP 1:1 (nejsou částečné výplaty), nelze sjednat libovolnou dobu trvání pojištění, rezerva se vyvíjí skokovitě, některé změny na smlouvě (např. snížení pojistného) jsou méně průhledné.

"ROP" pojištění a spol.

Poslední skupina stojí někde na hranici mezi kapitálovým a rizikovým pojištěním. Pojistná částka na dožití je zanedbatelná vůči pojistné částce pro případ smrti, hlavním smyslem pojištění je pojistná ochrana, plnění při dožití má pouze marketingový či jiný důvod.

V případě tzv. ROP pojištění (Return of premium, navrácení pojistného) si klient sjedná pojistnou částku pro případ smrti a pojistná částka pro případ dožití je rovna celkovému zaplacenému pojistnému. (V Česku se tento produkt zatím nevyskytuje, ale existuje např. připojištění invalidního důchodu z důvodu úrazu, kdy v případě bezškodního průběhu je na konci pojištění vyplacena polovina zaplaceného pojistného.) Důvodem plnění při dožití je prodejní argument "jste pojištěn zadarmo, pojistné (nebo jeho část) vám na konci vrátíme".

Jiným důvodem pro tento produkt mohou být i daňové zákony. Příkladem je pojištění s pojistnou částkou pro případ dožití ve výši pouhé jedné setiny (1/100) pojistné částky pro případ smrti. Díky tomu si klient mohl daňově odečítat zaplacené pojistné na své defacto rizikové pojištění. (Dodejme že po změně zákona o dani z příjmu přibyla podmínka pro výši pojistné částky, viz článek Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty).

V ceně všech výše uvedených druhů může být a často bývá zakalkulováno pojištění zproštění od placení v případě invalidity. Současným trendem je ale vydělit cenu za toto krytí do samostatného připojištění.

Příště popíšeme rezervu kapitálového pojištění a výpočet odkupného.

Máte zkušenosti ještě s jiným druhem KŽP? Je nějaký typ KŽP, který je z vašeho pohledu potřebný, ale nikdo ho nenabízí?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění III.

21. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění III.

"Proč mi vyplatili tak málo?" Zaznělo již mnohokrát z úst klientů, kteří předčasně ukončili kapitálové životní pojištění. Málokdo jim byl schopen vysvětlit, proč například v polovině... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění I.

7. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění I.

Kapitálové životní pojištění... Produkt, o kterém slýcháme dnes a denně, produkt jež někteří opěvují a jiní zavrhují. Připravili jsme pro vás unikátní seriál, který si dává ambiciózní... celý článek

Partners Financial Services