Všeobecné smluvní podmínky pro zobrazení reklamy na serveru www.penize.cz

Společnost Peníze a.s., provozovatel serveru www.penize.cz (dále jen Peníze.CZ), je oprávněna uzavírat smlouvy vlastním jménem a na vlastní účet na prodej internetové reklamy na jí provozovaných serverech. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné vztahy se budou řídit dle § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku v platném znění.

Postup při uzavírání smlouvy
 1. Objednávky fyzických či právnických osob musí obsahovat název obchodní firmy, sídlo (adresu) a IČO objednavatele. Objednávka musí obsahovat přesné jméno a podpis oprávněné osoby zadávající jménem objednavatele objednávku a přesné telefonické, faxové a e-mailové spojení na tuto osobu.
 2. Objednavatel se zavazuje uhradit veškerá autorská práva, provozovací honoráře, práva výkonných umělců jakož i další práva týkající se příslušného využití reklamy. Na požádání Peníze.CZ je objednavatel povinen tyto skutečnosti doložit průkaznými doklady.
 3. Objednavatel poskytne Peníze.CZ inzerát, jehož obsah a způsob provedení je v souladu s platnými právními předpisy ČR, které se inzerce týkají.
 4. Objednavatel se zavazuje předat veškeré podklady (reklamní proužky - bannery, URL adresy odkazů z těchto proužků, text PR článků či direct mailů atd.), zpracované technicky tak, aby odpovídaly podmínkám stanoveným v technických podmínkách, a to nejpozději dva pracovní dny před datem zahájení dané reklamní kampaně osobně či poštou v elektronické podobě na standardním nosiči dat nebo formou přílohy k e-mailu. Nebudou-li podklady ke zveřejnění inzerce dodány včas nebo zjistí-li se v nich nedostatky, které zapříčiní nemožnost zveřejnění inzerce, zavazuje se objednavatel uhradit 100 procent kontrahované částky jako smluvní penále. V případě nesprávných nebo neúplných podkladů předaných objednavatelem neručí Peníze.CZ za řádné zveřejnění inzerce.
 5. Po proběhnutí reklamní kampaně je Peníze.CZ oprávněna zničit uvedené nosiče.
Rezervace - odstoupení od smlouvy
 1. Peníze.CZ si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.
 2. Peníze.CZ je oprávněna odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud:
  a. dle právního názoru Peníze.CZ je reklama v rozporu s platnými právními předpisy ČR,
  b. není možné zajistit zveřejnění inzerce z důvodu produkčních změn serveru,
  c. objednavatel je v prodlení splatné ceny za zveřejnění inzerce
  d. objednavatel nepředá podklady inzerce včas, nebo materiál neodpovídá technickým podmínkám.
 3. Podmínkou rezervace reklamního prostoru je písemná objednávka, není-li písemně dohodnuto jinak. Za písemnou se považuje také objednávka zaslaná emailem nebo faxem.
 4. Peníze.CZ přijímá objednávky na období stanovené platným ceníkem.
 5. Objednávka nabývá právní závaznosti teprve po jejím písemném potvrzení oběma stranami. Jakékoliv vedlejší úmluvy či ujednání ohledně případných změn musí být rovněž učiněny písemnou formou, za kterou se považuje také email a fax.
 6. Objednavatel musí doručit závazné potvrzení objednávky nejpozději společně s reklamními podklady.
 7. V případě, že si objednavatel přeje zrušit již závazně potvrzenou reklamní inzerci, musí tak učinit zasláním písemného vyrozumění, které musí být doručeno do Peníze.CZ nejpozději 31 kalendářních dní před datem zahájení dané kampaně, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak. V případě zrušení ve lhůtě kratší než 31 kalendářních dní ne však později než 14 kalendářních dní před datem zahájení této kampaně, náleží Peníze.CZ storno poplatek ve výši 50 procent z ceny příslušné kampaně. V ostatních případech náleží Peníze.CZ storno poplatek ve výši 90 procent z ceny příslušné kampaně.
Zveřejnění reklamy a cenové podmínky
 1. Cena inzerce se řídí platným ceníkem Peníze.CZ. Cena jednotlivého reklamního sdělení může být snížena o slevy (mediabuyerská sleva, sleva za frekvenci, letní období, …) a zvýšena dle přirážek stanovených v ceníku.
 2. Reklamní inzeráty jsou zveřejňovány v souladu s objednaným plánem. Potvrzené termíny a plochy inzerce budou dodržovány v maximálně možné míře. Peníze.CZ si však vyhrazuje právo z důvodů produkčních, technických nebo za okolností vylučujících odpovědnost zveřejnit inzerát podle možnosti v jiném termínu, na jiné ploše. Objednavatel platí v tomto případě pouze cenu za zveřejnění inzerce, které bylo skutečně realizováno, ne však vyšší než kontrahované. Jakékoliv požadavky na kompenzaci reklamní inzerce se v tomto případě výslovně vylučují.
 3. Ceny dle ceníku neobsahují 19 % DPH. Peníze.CZ je oprávněna ceník kdykoli změnit, změna ceníku se však nevztahuje na již potvrzené rezervace a objednávky.
 4. Základem pro výpočet ceny inzerce je její stanovený rozměr v ceníku.
 5. Objednavatel odpovídá za správnost a nezávadnost obsahové stránky reklamní inzerce a odpovídá za škodu Peníze.CZ, způsobenou porušením této povinnosti. Objednavatel se zavazuje uhradit Peníze.CZ veškerou škodu uplatňovanou třetími osobami, spojenou s obsahem reklamní inzerce, a to zejména nároků uplatňovaných ve spojení s právem na ochranu proti nekalé soutěži a právům autorským.
 6. Peníze.CZ poskytne objednavateli nejpozději de pěti pracovních dnů po konci měsíce nebo ukončení kampaně statistiku výsledků kampaně. V případě, kdy to umožní technické řešení, poskytne Peníze.CZ objednateli také přístup k on-line statistice, která umožní objednavateli průběžnou kontrolu a závěrečné vyhodnocení objednané reklamní kampaně. Výsledky těchto statistik jsou pro Peníze.CZ i objednavatele závaznými při určení ceny a fakturaci.
 7. V případě, že celkový skutečný počet zobrazení určitého typu reklamních produktů v reklamní kampani nedosáhne objednaného počtu, je cena reklamní kampaně dána ceníkovou (brutto) cenou skutečného počtu zobrazení dle její statistiky poskytnuté Peníze.CZ objednavateli dle bodu 19. snížené o množstevní slevu dle potvrzené objednávky.
Zprostředkovatelská provize, přirážky, slevy
 1. Reklamním agenturám přísluší zprostředkovatelská provize ve výši 15 procent z celkové částky (t.j. ceníkové ceny se započítáním eventuálních přirážek či slev a promítnutím eventuálních množstevních slev).
 2. Základ pro výpočet případné množstevní slevy tvoří celková kontrahovaná cena za zveřejněnou reklamu určitého inzerenta v průběhu jednoho kalendářního roku. Další slevy je možno získat v určitých obdobích roku, u nových klientů a podobně.
Platební podmínky
 1. Faktury (daňové doklady) jsou vystavovány před zahájením kampaně (kampaně delší než jeden týden) nebo po skončení kampaně (kampaně do jednoho týdne).
 2. Peníze.CZ je oprávněna před zahájením kampaně požadovat zaplacení zálohy.
 3. Splatnost faktur je 14 dní po vystavení faktury. Úhradou se rozumí připsání finančních prostředků na účet Peníze.CZ. Úrok z prodlení za každý den činí 0,05 % fakturované částky.
 4. Peníze.CZ si vyhrazuje právo nezahájit objednanou a potvrzenou inzerci a / nebo přerušit inzerci již zahájenou v případě, že objednavatel je v prodlení s úhradou splatných finančních závazků vůči Peníze.CZ. Dále objednavatel odpovídá v takovémto případě za škody, které uvedeným neplněním vzniknou Peníze.CZ.
 5. Přímé platby ze zahraničí jsou hrazeny v Euro nebo USD ve výši odpovídající fakturované částce v přepočtu dle oficiálního kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB v den fakturace. Bankovní poplatky vyplývající z převodu kontrahovaných částek ze zahraničí jsou hrazeny výlučně objednavatelem. Za platbu nelze považovat vystavení šeku či směnky bez příslušného převedení na účet Peníze.CZ.
Odpovědnost za vady v inzerci
 1. Objednavatel je povinen vady v inzerci uplatnit u Peníze.CZ písemně ve lhůtě do 1 měsíce po zveřejnění. Po uplynutí této lhůty není Peníze.CZ povinna brát na zřetel případné uplatnění vad ve zveřejněné inzerci.
 2. Zveřejnění inzerce je vadné, pokud nebyla zobrazena vůbec nebo v nedostatečné kvalitě či objemu.
Závěrečná ujednání
 1. Smluvní strany se zavazují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu.
 2. Dohody, které se liší od těchto podmínek je možné sjednat pouze písemnou formou.
 3. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi objednavatelem a Peníze.CZ (resp. potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a podmínkami má vždy přednost smlouva.
 4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle platných pravidel rozhodčího řádu tohoto soudu třemi rozhodci. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha.
 5. Veškeré vztahy, které nejsou Všeobecnými smluvními podmínkami upraveny, se řídí platnými právními předpisy ČR.

Vydáno v Praze 5. února 2003

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

18. 2. 2024 | Vít Hradil | 5 komentářů

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

Ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus ukazuje dopady konsolidačního balíčku na pana Smutného a paní Šťastnou. Extrémní smolaři mohou letos přijít až o 93 tisíc korun, naopak šťastlivci... celý článek

Houska za 3,41 koruny. Řetězce oživily haléře, chlubí se zlevněním

8. 1. 2024 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Houska za 3,41 koruny. Řetězce oživily haléře, chlubí se zlevněním

Některé obchodní řetězce v Česku se vrátily k dlouho zapomenutým haléřům. Ceny v regálech od Nového roku vyčíslují až na setiny korun.

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

1. 1. 2024 | Petr Kučera

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Projděte si, jaké novinky roku 2024 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Vládní balíček má zelenou, prezident podepsal. Přehled změn

13. 10. 2023 | Petr Kučera, Kateřina Hovorková

Vládní balíček má zelenou, prezident podepsal. Přehled změn

Desítky novel, které mají snížit zadlužení státu, jsou definitivně schválené. Projděte si, co konsolidační balíček obsahuje hlavně z pohledu osobních financí.

DPH pod lupou. Politici milují snížené sazby, ale chudým moc nepomáhají

13. 10. 2023 | Kateřina Hovorková

DPH pod lupou. Politici milují snížené sazby, ale chudým moc nepomáhají

Poslanci dnes rozhodují o zjednodušení daně z přidané hodnoty. Místo tří sazeb budou jen dvě – základní a snížená. Ekonom Vít Hradil ale tvrdí, že by se vyplatilo radikálnější řešení:... celý článek

Partners Financial Services