Zákon o dani z přidané hodnoty - Poznámky

redakce Peníze.CZ | 22. 3. 2006
Poznámky
1)
Směrnice Rady 77/388/EHS, ve znění směrnice Rady 91/680/EHS.
2)
§ 25 zákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
3)
§ 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4a)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 476 obchodníhozákoníku.
6)
§ 6 zákona č. 586/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 36 odst. 2 písm. e) zákonač. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 61 a 233 obchodního zákoníku.
9)
§ 61 a 259 obchodního zákoníku.
10)
§ 829 a násl. občanskéhozákoníku.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
11)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 odst. 2 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 1 zákona č. 563/1991Sb.
12)
§ 114 a násl.obchodního zákoníku.
13)
§ 227 a násl.obchodního zákoníku.
14)
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
15)
§ 409 a násl. obchodníhozákoníku.
16)
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
17)
§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
18)
§ 663 občanskéhozákoníku, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.
19)
§ 536 obchodníhozákoníku.
Například čl. 201 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Čl. 202 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Čl. 50 až čl. 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Například čl. 37 nařízení Rady (EHS) č. 918/93.
20)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickémpodpisu, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
21)
Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.
22)
§ 37 zákona č. 337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
23)
§ 33 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebníchdaních.
24)
Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
25)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
26)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
27)
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům anebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
28)
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 225/2003 Sb.
29)
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
30)
§ 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
31)
§ 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
32)
§ 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.
33)
§ 331 obchodníhozákoníku.
34)
§ 682 obchodníhozákoníku.
35)
§ 692 obchodníhozákoníku.
36)
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
37)
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičníchspolečnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
38)
Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
39)
§ 66 a násl. zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
40)
§ 118 a 119 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). § 2, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 210/ 2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
43)
§ 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
44)
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
§ 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě uvedenými v jiném seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, či další jiný podobný seznam.
45)
Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve zněnípozdějších předpisů.
46)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotnímpojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
47)
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálnímzabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
48)
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 161, čl. 145 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Čl. 793 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.
49)
Nařízení Rady č. 918/83 (EHS) ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
50)
§ 3 odst. 1 zákona oúčetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
51)
§ 31 odst. 9 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52)
§ 33 zákona č. 586/1992Sb., ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb.
53)
§ 25 odst. 1 písm. t) zákonač. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
54)
§ 43 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55)
Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.
56)
Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
57)
Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
58)
Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.
59)
Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60)
Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
61)
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 39 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
63)
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
64)
§ 69 a násl., § 254 a násl. obchodníhozákoníku.
65)
§ 33 odst. 12 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
66)
§ 2 odst. 2 písm. c) a d)obchodního zákoníku.
Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
67)
§ 47 odst. 1 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 63 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
69)
§ 64 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitostí. Průvodce prvním přiznáním v roce

13. 1. 2022 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Daň z nemovitostí. Průvodce prvním přiznáním v roce

Přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává do konce ledna. Kdo ho musí podat a změnilo se něco pro rok 2022? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

8. 1. 2022 | Petr Kučera | 112 komentářů

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

4. 1. 2022 | redakce Peníze.CZ

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2022 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2022 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Čistá mzda stoupne. Spočítejte si, kolik dostanete

30. 12. 2021 | Petr Kučera | 24 komentářů

Čistá mzda stoupne. Spočítejte si, kolik dostanete

Z výplaty za leden zbyde zaměstnancům víc peněz. Zvyšuje se totiž základní sleva na poplatníka. Rodiče potěší i vyšší daňové zvýhodnění na dítě.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.