Zákon o dani z přidané hodnoty - Poznámky

redakce Peníze.CZ | 22. 3. 2006
Poznámky
1)
Směrnice Rady 77/388/EHS, ve znění směrnice Rady 91/680/EHS.
2)
§ 25 zákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
3)
§ 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4a)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 476 obchodníhozákoníku.
6)
§ 6 zákona č. 586/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 36 odst. 2 písm. e) zákonač. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 61 a 233 obchodního zákoníku.
9)
§ 61 a 259 obchodního zákoníku.
10)
§ 829 a násl. občanskéhozákoníku.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
11)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 odst. 2 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 1 zákona č. 563/1991Sb.
12)
§ 114 a násl.obchodního zákoníku.
13)
§ 227 a násl.obchodního zákoníku.
14)
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
15)
§ 409 a násl. obchodníhozákoníku.
16)
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
17)
§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
18)
§ 663 občanskéhozákoníku, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.
19)
§ 536 obchodníhozákoníku.
Například čl. 201 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Čl. 202 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Čl. 50 až čl. 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Například čl. 37 nařízení Rady (EHS) č. 918/93.
20)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickémpodpisu, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
21)
Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.
22)
§ 37 zákona č. 337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
23)
§ 33 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebníchdaních.
24)
Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
25)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
26)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
27)
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům anebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
28)
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 225/2003 Sb.
29)
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
30)
§ 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
31)
§ 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
32)
§ 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.
33)
§ 331 obchodníhozákoníku.
34)
§ 682 obchodníhozákoníku.
35)
§ 692 obchodníhozákoníku.
36)
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
37)
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičníchspolečnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
38)
Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
39)
§ 66 a násl. zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
40)
§ 118 a 119 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). § 2, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 210/ 2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
43)
§ 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
44)
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
§ 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě uvedenými v jiném seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, či další jiný podobný seznam.
45)
Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve zněnípozdějších předpisů.
46)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotnímpojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
47)
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálnímzabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
48)
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 161, čl. 145 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
Čl. 793 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.
49)
Nařízení Rady č. 918/83 (EHS) ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
50)
§ 3 odst. 1 zákona oúčetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
51)
§ 31 odst. 9 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52)
§ 33 zákona č. 586/1992Sb., ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb.
53)
§ 25 odst. 1 písm. t) zákonač. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
54)
§ 43 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55)
Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.
56)
Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
57)
Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
58)
Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.
59)
Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60)
Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
61)
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 39 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
63)
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
64)
§ 69 a násl., § 254 a násl. obchodníhozákoníku.
65)
§ 33 odst. 12 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
66)
§ 2 odst. 2 písm. c) a d)obchodního zákoníku.
Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
67)
§ 47 odst. 1 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 63 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.
69)
§ 64 zákona č. 337/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Chcete banku, která poradí?

Chcete banku, která poradí?

Váš osobní poradce vám poradí se vším, od pojistek po investice. Stáhni apku, ať máš o všem přehled.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Připravte se, že budete závislí na pomoci druhých. Pojištění s daňovou úlevou přibývá

19. 6. 2024 | Kateřina Hovorková

Připravte se, že budete závislí na pomoci druhých. Pojištění s daňovou úlevou přibývá

Pojištění dlouhodobé péče od letoška dostalo daňové zvýhodnění. Pojišťovny přicházejí s prvními nabídkami – kromě pravidelné renty třeba i s garancí místa v takzvaném pobytovém zařízení.... celý článek

Daňové úlevy na pomoc Ukrajině se prodlouží

18. 6. 2024 | redakce Peníze.CZ

Daňové úlevy na pomoc Ukrajině se prodlouží

Ministerstvo financí potvrdilo, že chce prodloužit daňové úlevy na pomoc Ukrajině až do roku 2026, a to ve stejném rozsahu jako za rok 2022 a 2023.

VZP varuje před novým podvodem, využívá WhatsApp

10. 6. 2024 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

VZP varuje před novým podvodem, využívá WhatsApp

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) varuje před novým trikem online podvodníků. Tentokrát jde o zprávy, které rozesílají na aplikaci WhatsApp spolu s odkazem na fiktivní web, kde se... celý článek

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá poslední den

26. 5. 2024 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá poslední den

Daň z nemovitých věcí je potřeba zaplatit do 31. května. Pokud její výše v jednom kraji přesáhne 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách – tu druhou do 30. listopadu.

Ještě měsíc práce na stát. Den daňové svobody bude o dva dny dřív

13. 5. 2024 | redakce Peníze.CZ

Ještě měsíc práce na stát. Den daňové svobody bude o dva dny dřív

Den daňové svobody letos podle Liberálního institutu připadá na 11. června, o dva kalendářní dny dříve než loni. Do té doby, tedy 162 dní, pracují lidé v Česku pouze pro stát.

Partners Financial Services