Zákon o dani silniční - Zákon

redakce Peníze.CZ | 21. 3. 2006
Zrušen. (1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla1) (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b) Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
(2) Předmětem daně nejsou
a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)
Od daně jsou osvobozena:
a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L1) a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky, vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),
e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací 3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací 3d), s výjimkou osobních automobilů,
f) vozidla na elektrický pohon.
(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která
a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
b) užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel.
(2) Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1,
c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka 3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
Základem daně je
a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.
Sazby daně
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3 4 200 Kč

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

při počtu náprav hmotnosti  
1 náprava do 1 tuny 1 800 Kč
  nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
  nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
  nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč
  nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč
  nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč
  nad 8 t 9 600 Kč
2 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
  nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
  nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
  nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč
  nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč
  nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč
  nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč
  nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč
  nad 11 t do 12 t 10 800 Kč
  nad 12 t do 13 t 12 600 Kč
  nad 13 t do 14 t 14 700 Kč
  nad 14 t do 15 t 16 500 Kč
  nad 15 t do 18 t 23 700 Kč
  nad 18 t do 21 t 29 100 Kč
  nad 21 t do 24 t 35 100 Kč
  nad 24 t do 27 t 40 500 Kč
  nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
  nad 1 t du 3,5 t 2 400 Kč
  nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč
  nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč
  nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč
  nad 11 t do 13 t 8 400 Kč
  nad 13 t do 15 t 10 500 Kč
  nad 15 t do 17 t 13 200 Kč
  nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
  nad 19 t do 21 t 17 400 Kč
  nad 21 t do 23 t 21 300 Kč
  nad 23 t do 26 t 27 300 Kč
  nad 26 t do 31 t 36 600 Kč
  nad 31 t do 36 t 43 500 Kč
  nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více náprav  do 18 tun 8 400 Kč
  nad 18t do 21 t 10 500 Kč
  nad 21 t do 23 t 14 100 Kč
  nad 23 t do 25 t 17 700 Kč
  nad 25 t do 27 t 22 200 Kč
  nad 27 t do 29 t 28 200 Kč
  nad 29 t do 32 t 33 300 Kč
  nad 32 t do 36 t 39 300 Kč
  nad 36 t 44 100 Kč

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
(6) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně snižuje o 40 % do 31. prosince 2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
(7) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102, směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské komise OSN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 48 % do 31. prosince 2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.
(9) Snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.
Zrušen.
Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň
(1) U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.4c)
(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
(3) U vozidel registrovaných v zahraničí, která nejsou uvedena v odstavci 1, vzniká daňová povinnost dnem vstupu na území České republiky a zaniká dnem výstupu z území České republiky; správcem daně je orgán uvedený ve zvláštním předpise 5).
(1) U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
(2) Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.
(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.
(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.
(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3, pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.
(6) Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst. 1.
Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci
a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
b) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.
(2) U vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 %.
(3) U vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období
více než 120 jízd činí sleva 90 % daně,
od 91 do 120 jízd činí sleva 75 % daně,
od 61 do 90 jízd činí sleva 50 % daně,
od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % daně.
Je-li vzdálenost ujetá po železnici územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.
(4) Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.
(5) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.
(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b). Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Ministerstvem financí.
(2) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh, přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.
(3) Poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určeného výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1), s kterým nepodnikají, nepoužívají jej při samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla), ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby, nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.
(1) Správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí zvláštním předpisem 7), nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.
(3) Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru) 7) na daň silniční neuvádí základ daně.
(4) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.
(1) Ministerstvo financí může na žádost poplatníka daň snížit za účelem odstranění tvrdosti tohoto zákona, jde-li o vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, určená výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1).
(2) Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak, než jak je uvedeno v § 10. Proti rozhodnutí o stanovení záloh jinak lze podat odvolání.
(3) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 7a)
a) provést úpravu sazeb daně,
b) zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu 7). Obdobně postupuje správce daně 4c), podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.
(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.
Zrušuje se zákon č. 339/1992 Sb., o dani silniční.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Stát chce vyšší dividendu z ČEZ, pomůže lidem se zdražením

20. 6. 2022 | Petr Kučera | 20 komentářů

Stát chce vyšší dividendu z ČEZ, pomůže lidem se zdražením

Energetický gigant ČEZ zřejmě vyplatí vyšší dividendu, než původně navrhovalo vedení této státem ovládané firmy.

ČEZ navrhuje dividendu 44 Kč, podíl ze zisku klesne

15. 3. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

ČEZ navrhuje dividendu 44 Kč, podíl ze zisku klesne

Vedení energetické společnosti ČEZ navrhuje za rok 2021 vyplatit dividendu 44 korun za akcii. Čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, loni firmě meziročně klesl o 3 % na 22,3 miliardy... celý článek

EET definitivně končí, rozhodla vláda

9. 3. 2022 | Petr Kučera | 9 komentářů

EET definitivně končí, rozhodla vláda

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Koaliční vláda ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů... celý článek

Zrušit podporu stavebního spoření? Škrty očima expertů

28. 1. 2022 | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Zrušit podporu stavebního spoření? Škrty očima expertů

Čtyři miliardy ročně může státní rozpočet ušetřit, když se zruší podpora pro stavební spoření. Mělo by se to udělat?

Další protiinflační Dluhopisy Republiky teď nebudou, řekl Stanjura

6. 1. 2022 | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Další protiinflační Dluhopisy Republiky teď nebudou, řekl Stanjura

Ministerstvo financí teď neplánuje další emisi protiinflačních Dluhopisů Republiky. Při příležitosti oznámení výsledků státního rozpočtu za loňský rok to oznámil ministr financí Zbyněk... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.