Nová sociální politika na scéně

Nová sociální politika na scéně
Víte, jaké dávky budete nově dostávat v případě nemoci či kolik si budete moci přivydělat na mateřské dovolené? O tom, jak se reforma veřejných financí v sociální oblasti dotkne vaší peněženky, se dočtete v následujícím článku.

Stát podporuje rodinu zrušením omezení souběhu výdělku a pobírání rodičovského příspěvku a také vyšší odpočitatelnou položkou. Živnostníci podnikající se ztrátou se musí mít na pozoru. Zaměstnancům se snižují nemocenské dávky až o 18 %. To jsou jen některé letošní změny - součásti vládní reformy veřejných výdajů.

Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (č.117/1995 Sb.) zpřísnil podmínky pro žadatele o sociální dávku (podrobnosti v tabulce č. 1). Změny se již letos dotknou dětí, studentů, rodičů a podnikatelů.

Začněme těmi nejmladšími

Zákonodárci zrušili příspěvek na dopravu, dojíždění dětí do školy mimo své bydliště bude od 1. 9. 2004 nově řešeno systémem žákovského jízdného. Jeho konkrétní podoba však prozatím není známa. Jisté je pouze to, že otázka dopravného se od září nebude řešit na odděleních sociálních dávek. Pozitivně pocítí změnu také starší nezaopatřené děti - v této souvislosti studenti, kteří si mohou vydělávat od 15 let svého věku. Výdělky studentů z letních brigád se nebudou započítávat do rozhodného příjmu rodiny (společně posuzovaných osob) a nebudou tak zvyšovat příjem celé rodiny, jehož výše je rozhodující pro přiznání nároků na dávky státní sociální podpory. Rodiče sedmnáctiletého Pavla, který si letos v červenci a srpnu vydělá na prázdninové brigádě v pekárně např. 15 000 Kč, nebudou připočítávat tuto částku do rozhodného příjmu rodiny. Oproti minulým letům tak synův výdělek nebude mít negativní vliv na přidělení sociální dávky.

Další novinkou je zrušení omezení souběhu výdělku a pobírání rodičovského příspěvku. Tato úprava umožní rodičům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, neomezeně si přivydělávat. Doposud dostával dávku rodič, který se staral o dítě do čtyř let a přitom si nevydělal více než 3 480 Kč měsíčně (příspěvek se odvíjí od životního minima rodiče, v tomto případě činil 2 552 Kč). Od letoška si může rodič přivydělávat neomezeně. (Ovšem své dítě může dát do mateřské školy na maximálně 5 dní v měsíci).

Podnikatelé

S nárokem na podporu se mohou rozloučit také podnikatelé – osoby samostatně výdělečně činné, kteří se spekulativně staví do ztráty nebo hospodařící s nulou. Jejich účelovému chování by mělo zabránit zvýšení částky považované za jejich minimální příjem. Za ten se nyní považuje částka rovnající se polovině průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, což bude za rok 2003 podle odhadů kolem 8 000 Kč (konkrétní číslo bude uveřejněno ve druhém čtvrtletí tohoto roku). Dosavadní právní úprava považovala za minimální měsíční příjem u těchto osob minimální mzdu, tedy 6 200 Kč.

Výraznou organizační změnou je i to, že pro dávky sociální podpory si od dubna letošního roku budeme chodit na úřady práce, a ne na úřady obcí s rozšířenou působností, jak tomu bylo doposud. To by však v naší dosavadní praxi nemělo mnoho změnit, jelikož ve většině případů se změní pouze štítky na nám známých dveřích.

Tabulka 1: Státní sociální podpora
je soubor sociálních dávek, které jsou financovány ze státního rozpočtu, kterým se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích, stanovených v zákoně (§1,2 zákona č. 117/1995 Sb.). Náklady na dávky státní sociální podpory v celém rozsahu nese stát.
Dávky státní sociální podpory jsou:
1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
 • přídavek na dítě, (nezmění se)
 • sociální příplatek, (nezmění se)
 • příspěvek na bydlení, (nezmění se)
 • příspěvek na dopravu, (zanikne)
  2. ostatní dávky
  • rodičovský příspěvek, (neomezený přivýdělek)
  • zaopatřovací příspěvek, (nezmění se)
  • dávky pěstounské péče, (nezmění se)
  • porodné, (nezmění se)
  • pohřebné, (nezmění se)
  Základním právním předpisem v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

  Chcete dávky? Nejprve prodejte auto!

  A jak se nás dotknou úpravy v zákoně o sociální potřebnosti (č.482/1991 Sb.)? Podle paragrafu jedna zákona se "občan považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zvláštním zákonem a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací." Novelizovaný zákon o sociální potřebnosti nově říká, že je povinností žadatele osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a také dát souhlas s ověřením těchto skutečností. Sociální úředníci budou tedy důsledněji kontrolovat, zda žadatelé – potencionální sociálně potřební - nevlastní "nadstandardní majetek".

  Od 1. 1. 2004 mohou sice úředníci sociálních odborů lidem říci, aby nejdříve tento majetek, například luxusní automobil nebo drahé obrazy, prodali a pak teprve žádali o dávky. Ovšem háček je v tom, že tito úředníci nemají přístup k údajům o hotovosti a bankovním účtům žadatelů, a nemohou tudíž objektivně posoudit, zda je žadatel opravdu v hmotné nouzi.

  Členka katedry sociální politiky na Vysoké škole ekonomické Magdaléna Kotýnková o této problematice míní: "Chybou zákona je, že jasně neříká, co všechno za ´nadstandardní majetek´ považuje, navíc kontrolovat majetek mohli pracovníci sociálního referátu již dosud, ale těchto pracovníků je stejně jako kdysi, když byla 3% nezaměstnanost, tedy málo – v tom je ten problém." Nový zákon neošetřuje ani situaci, kdy lidé pracují na černo, z čehož mají další příjmy, které úředníci nejsou schopni odhalit.

  Změny sice tedy přitvrdí podmínky pro udílení sociálních dávek, ale praxe se zřejmě příliš nezmění. Kromě lidí, kteří vlastní "nadstandardní" majetek nebo mají "černé" příjmy, by o dávku měli přijít také rodiče, kteří nezajistí svému dítěti povinnou školní docházku. Také rodiny živnostníků, kteří se ocitnou pod hranicí životního minima, pocítí změny. Podle dosavadní praxe museli podnikatelé žádající o "podporu v chudobě" napsat do formuláře příjem alespoň 4 100 Kč měsíčně. Od počátku letošního roku je minimální částkou polovina průměrné mzdy – tedy přes sedm tisíc korun. Rodina neúspěšného živnostníka tak rázem přichází na dávkách až o 3 000 Kč měsíčně.

  Buďte zdraví

  Zneužívání systému nemocenských dávek (viz tabulka 3), které byly dosud pro zaměstnance výhodnější než dávky sociální, má podle vlády zabránit novela zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců (č. 54/1956 Sb.). Nová úprava se citlivě dotkne "chronicky" nemocných a má postihnout zaměstnance, kteří předstírají krátkodobé nemoci (v rozsahu dvou týdnů). Od letoška si raději rozmyslí, jestli půjdou do práce, nebo ne.

  Ovšem nová pravidla přiškrtí příjmy i těch "poctivě" nemocných. Od prvního dne tohoto roku se totiž snížila nemocenská v prvních třech dnech na polovinu. Nemocný bude tedy v počátečních dnech nemoci dostávat pouze čtvrtinu z denního vyměřovacího základu. Také rozhodné období pro zjišťování vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění se novelou mění, prodlužuje se z dosavadního kalendářního čtvrtletí na 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém pracovník onemocněl.

  Vyměřovací základ se navíc nově snižuje (redukuje) během prvních 14 dnů nemoci u částky do 480 Kč na 90 %. Dosud se nemocenská dávka u vyměřovacího základu do 480 Kč započítávala celá, nebyla prováděna žádná redukce. (viz tabulka 2).

  Zatímco se tedy za první tři dny nemoci dočkáme pouze 25 % našeho denního vyměřovacího základu, za další dny nemoci nám bude jako dříve vypláceno 69 % základu. Nemocenská se i nadále poskytuje za kalendářní dny. Nová pravidla výpočtu nemocenských dávek nám tak podle našich propočtů snižují nemocenskou o 16 až 18 %.

  V následujícím příkladu analyzujeme příjmy osob, které onemocněly 15. ledna a nepracovaly dva týdny.

  Tabulka 2: Přehled redukčních hranic
  redukce denního vyměřovacího základu započitatelný příjem do redukovaný příjem na 60 % z částky nad - do
  od 1. 10. 1999 do 31. 12. 1999 100 % do 360 Kč 360 - 540 Kč
  od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 100 % do 400 Kč 400 - 590 Kč
  od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 100 % do 430 Kč 430 - 630 Kč
  od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 100 % do 480 Kč 480 - 690 Kč
  od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 100 % do 480 Kč 480 - 690 Kč
  od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 90 % do 480 Kč * 480 - 690 Kč
  Vysvětlivky: * - Tato redukce se týká pouze dávek nemocenské a podpory při ošetřování člena rodiny, ostatní dávky nepodléhají redukci v tomto pásmu a nadále je započítáváno 100 % denního vyměřovacího základu.

  Tabulka 3: Dávky nemocenského pojištění jsou peněžité dávky:
  nemocenské
  podpora při ošetřování člena rodiny
  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  peněžitá pomoc v mateřství

  Výše zmíněné redukce denního vyměřovacího základu, jak byly novelizovány, se týkají pouze výpočtu nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny. Pro výpočet ostatních dávek z nemocenského pojištění, tj. vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a peněžité pomoci v mateřství zůstávají pravidla stejná jako dosud. Tedy například matky se nemusejí obávat, že jim vláda zredukuje dosavadní příjem – po celou dobu pobírání budou i nadále dostávat 0,69 procenta plného denního vyměřovacího základu.

  Pozor na ztrátu

  Naše příjmy zrevidují také nové úpravy v zákoně o dani z příjmu (č. 586/1992 Sb.). U fyzických osob se sazby daně nemění, novela pouze zvyšuje odčitatelnou položku na dítě z dřívějších 23 520 korun na 25 560 korun za rok.
  Nová daňová úprava se ale dotýká živnostníků, kteří jsou ve ztrátě. Ti budou nově platit minimální daň, která se bude počítat ze základu stanoveného jako polovina průměrné mzdy v ekonomice. Opatření by se mělo dotknout zhruba 330 000 podnikatelů, kteří dnes neplatí žádnou daň z příjmu. Mohli si totiž doposud uměle zvyšovat náklady a tak se dostat do účetní ztráty a daň neplatit. První minimální daň živnostníci zaplatí v roce 2005 za rok 2004. Tomuto tématu se podrobněji věnuje článek Nový rok s novými daněmi.

  Osoba s hrubou mzdou 20 000 Kč/měsíc
  Dosud: Nově:
  3 měsíců * 20 000 Kč / 92 dnů = 652,17 Kčredukce (redukce částky nad 480 Kč na 60 %):
  652,17 Kč – 480 Kč = 172,17 Kč
  172,17 Kč * 60 % = 103,30 Kč
  Vyměřovací základ po redukci:
  480 Kč + 103,30 Kč = 584 Kč
  Výpočet dávky:
  584 Kč * 50 % = 292 Kč …* 3 dny = 876 Kč
  584 Kč * 69 % = 403 Kč…*11 dnů = 4 433 Kč
  td>
  12 měsíců * 20 000 Kč / 365 dnů = 657,53 Kčredukce (redukujeme částku do 480 Kč na 90 % a částku nad 480 na 60 %):
  480 Kč * 90 % = 432 Kč
  657,53 Kč– 480 Kč = 177,53 Kč
  177,53 Kč * 60 % = 106,52 Kč
  Vyměřovací základ po redukci:
  432 Kč + 106,52 Kč = 539 Kč
  Výpočet dávky:
  539 Kč * 25 % = 135 Kč …* 3 dny = 405 Kč
  539 Kč * 69 % = 372 Kč …* 11 dnů = 4 092 Kč
  Dávka celkem: 5 309 Kč Dávka celkem: 4 497 Kč

  … snížení o 15,3 %

  Osoba s hrubou mzdou 25 000 Kč/měsíc
  Dosud: Nově:
  3 měsíce * 25 000 Kč / 92 dnů = 815,22 Kčredukce (redukujeme částku přesahující 480 Kč, omezenou horním stropem 690 Kč):
  690 Kč (strop) – 480 Kč = 210 Kč
  210 Kč * 60 % = 126 Kč
  126 Kč + 480 Kč = 606 Kč
  Výpočet dávky:
  606 Kč * 50 % = 303 Kč …* 3 dny = 909 Kč
  606 Kč * 69 % = 419 Kč...*11 dnů=4609 Kč
  12 měsíců * 25000 Kč / 365 dnů = 821,92 Kčredukce (redukujeme částku do 480 Kč na 90 % a částku nad 480 Kč, omezenou 609 Kč, na 60 %):
  690 Kč (strop) – 480 Kč = 210 Kč
  210 Kč * 60 % = 126 Kč
  480 Kč * 90 % = 432 Kč
  Vyměřovací základ po redukci:
  126 Kč + 432 Kč = 558 Kč
  Výpočet dávky:
  558 Kč * 25 % = 140 Kč … * 3 dny = 420 Kč
  558 Kč * 69 % = 386 Kč … *11 dnů = 4246 Kč
  Dávka celkem: 5 518 Kč Dávka celkem: 4 666 Kč

  … snížení o 15,4 %

  Co si o novelách myslíte vy? Které změny vás nejvíce ovlivní?

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  +10
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 3 komentářů

  A tohle už jste četli?

  Nový rok s novými daněmi

  6. 1. 2004 | Tereza Košťáková | 1 komentář

  Nový rok s novými daněmi

  Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových... celý článek

  Reforma versus naše peněženky

  18. 12. 2003 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

  Reforma versus naše peněženky

  Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny daňových zákonů. Co budou znamenat pro náš každodenní život? Vyhlídky nejsou příliš růžové.

  Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

  11. 12. 2003 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

  Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

  Závěr roku je časem bilancování. Jak účetního, tak toho osobního, lidského. Ještě není pozdě si obě dvě bilance vylepšit. Poskytnutím daru na charitu nebo třeba na zdravotnické účely... celý článek

  Na půl nechtěné dítě aneb co vyvrhla sněmovna

  30. 9. 2003 | Jiří Šedivý

  Na půl nechtěné dítě aneb co vyvrhla sněmovna

  Poslanci koaličních stran prosadili první kroky vládní reformy veřejných financí. Důsledky lze čekat na všech frontách: přiostří se v oblasti důchodů, nemocenských dávek nebo u stavebního... celý článek

  Partners Financial Services