Co všechno umí cestovní pojištění?

redakce Peníze.CZ | 12. 5. 2005
Cestovní pojistky často umí mnohem víc než jen proplatit lékařské účty. Potřebujete se z cest předčasně vrátit, protože vám onemocněl otec? Srazili jste na sjezdovce dítě nebo v obchodě rozbili 12letou whisky? Váš vlak měl zpoždění a zmeškali jste proto zájezd? Co všechno pojišťovny zaplatí?

Cestovní pojistka je jakýsi balíček několika pojištění. Některá jsou škodová, v rámci těch vám pojišťovna proplácí náklady na škody - platí vám léčbu, nahradí hodnotu ztracených zavazadel, proplatí škodu, kterou jste způsobili třetí osobě atd. Jiná jsou obnosová, z těch je vám vypláceno jakési "bolestné", např. za způsobený úraz, za zpoždění dopravního prostředku či nemožnost využít dovolenou.
Základním a nejdůležitějším je pojištění léčebných výloh. Pokud v zahraničí náhle akutně onemocníte či utrpíte úraz, uhradí za vás pojišťovna právě z této pojistky výlohy na léčení či operaci, jde zejména o poplatky za návštěvu lékaře, předepsané léky, infuzní tekutiny, obvazové materiály, použití zdravotnických přístrojů apod. Jde tedy o pojištění škodové, o kterém jsme detailně psali například v článku S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!
Do cestovní pojistky se obvykle zahrnují další čtyři části: pojištění úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a stornopoplatků. Pojišťovny ale nabízejí i další druhy připojištění. Pojďme se na ně podívat.

Úrazové pojištění

Pojištění úrazu je typické obnosové pojištění. Úrazem pojišťovny většinou rozumí vymknutí kloubu nebo přetržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder. Pojistná ochrana zahrnuje také úrazy vzniklé působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par a jedů. Pojišťovny plní i za újmy na zdraví způsobené místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány (samozřejmě způsobené úrazem).

Při škodné události jste povinni vyhledat okamžitě lékařské ošetření a bez zbytečného odkladu uvědomit asistenční službu.

Úrazové krytí je u většiny cestovních pojistek podobné - v případě trvalých následků či invalidity v důsledku úrazu získá pojištěný náhradu až 200 000 Kč (v případě některých pojistek platných pro celý svět i 400 000 až 600 000 Kč). Pokud byla následkem úrazu smrt, obdrží pozůstalí obvykle 100 000 Kč (resp. 200 000 až 300 000 Kč). Pokud pojišťovna pojistí i seniory (např. nad 65 let, záleží na pojistných podmínkách), plnění v případě úrazového pojištění se pak pro ně většinou krátí, např. o polovinu.
Pojištění se v žádném případě nevztahuje na trvalé následky či úmrtí, která jsou přímým důsledkem jakéhokoliv onemocnění nebo k nimž došlo přímo z důvodu onemocnění. Samozřejmě také ne na úrazy, ke kterým došlo při provozování nepojistitelných činností. Jejich seznam podle pojišťoven naleznete zde.

Pojištění zavazadel

Při škodné události jste povinni předložit policejní protokol (vyžádejte si, aby obsahoval seznam odcizených věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, došlo-li k odcizení věcí z vozidla, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno, jaké části vozidla byly poškozeny při násilném vniknutí), věrohodný doklad o živelní události či potvrzení dopravce nebo úschovny.
Při zpoždění zavazadel jste povinni předložit letenku či obdobný cestovní dokument, písemný doklad od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky zpoždění zavazadel a účty za nákup nezbytných náhradních věcí.
Jde o škodový produkt, který kryje poškození, ztrátu či zpoždění zavazadel. Je ovšem poněkud "záludný". Pokud čekáte, že dostanete peníze v případě, kdy odložíte kufr před hotelem nebo jej necháte ve stanu a někdo si jej odnese, mýlíte se.
Pojištění se většinou vztahuje jen na škodu na zavazadlech, byla-li způsobena živelnou událostí, dopravní nehodou, loupežným přepadením, krádeží (při které ovšem pachatel prokazatelně překonal překážky chránící zavazadla před odcizením, tedy například odnesl kufr ze zamčeného hotelového pokoje či z uzamčeného kufru auta. Zde si pojišťovny ještě kladou další podmínky: zavazadla nebyla zvnějšku viditelná, pojištěný věrohodně prokáže, že k vloupání došlo mezi 7. a 22. hodinou apod., podle konkrétních pojistných podmínek). Pojištění se vůbec nevztahuje na peníze, cennosti, cestovní šeky, známky, doklady, cenné papíry či kreditní (platební) karty. Stejně tak ve výlukách bývají elektronické a optické přístroje, které jste neměli přímo u sebe, např. zůstaly v zavazadle odevzdaném k letištní přepravě.
Pojištění se často týká i zpoždění zavazadel. Zpozdí-li se dodání vámi řádně zaregistrovaných kufrů o více než např. 6 hodin (záleží na pojistných podmínkách) po vašem příletu do zahraničí, pojišťovna vám uhradí prokazatelně doložené výlohy na nákup nezbytných náhradních věcí.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě

Jde prakticky o druhou nejdůležitější část cestovní pojistky. Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte, ovšem jen ty neúmyslné, tedy nedbalostní. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na zdraví, škody na věci a třetí je vyhrazen ostatním případům, obvykle škodám finančním. Dobrá pojistka by měla nabídnout uvedené limity ve výších 2 milióny (zdraví), 1 milión (věc) a 500 000 Kč (ostatní). Jak funguje si můžete představit na příkladu: pojištěný lyžař srazil jiného lyžaře jedoucího na vleku. Jemu zlomil ruku (škoda na zdraví druhého lyžaře) a navíc zapříčinil, že se s ním utrhla kotva (škoda na majetku provozovatele vleku). Ta navíc způsobila i stržení lana vleku, což na hodinu zastavilo provoz (ušlý zisk - finanční škoda provozovateli vleku).

Při vzniku škodné události jste povinni okamžitě informovat asistenční službu, jinak může být pojistné plnění odmítnuto. Jste povinni sdělit okolnosti případu, uvést jména a adresy poškozených a případných svědků a předložit jejich písemná prohlášení. Nejste oprávněni podepisovat žádný dokument, jehož obsahu dokonale nerozumíte.
Jde o pojištění škodové, které navíc nahrazuje i náklady na překladatelskou pomoc a vaše právní zastoupení v řízení o náhradě škody (pokud byly předem schváleny asistenční službou).
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech vypůjčených, najatých, svěřených vám do úschovy či předaných do vašeho užívání, držení, k přepravě či zpracování. Stejně tak jsou ve výlukách škody, za něž odpovídáte spolucestujícímu nebo nejbližšímu příbuznému. Pojišťovna nijak finančně neodpovídá ani za to, co způsobil váš čtyřnohý "mazlík".

Pojištění zrušení cesty

Při škodné události jste povinni okamžitě a prokazatelně pojišťovně nahlásit že nastala skutečnost, pro kterou budete nuceni zrušit cestu. Jste povinni zrušit cestu neprodleně v okamžiku, kdy je zřejmé, že cesta nemůže být uskutečněna. Při onemocnění či úrazu jste povinni předložit potvrzení ošetřujícího lékaře a řádnou lékařskou dokumentaci odůvodňující nezbytnost zrušení cesty. Zrušíte-li cestu z jiných důvodů než pro onemocnění či úraz, pojišťovna bude požadovat předložení policejní zprávy a dalších dokumentů dokazujících příčiny vzniku škodné události. Nutné je samozřejmě i předložení stornofaktury cestovní kanceláře.
V rámci tohoto škodového produktu za vás pojišťovna uhradí stornopoplatky, které jste byli nuceni zaplatit cestovní kanceláři nebo leteckému dopravci za předem uhrazené služby, pokud vám bylo znemožněno vycestovat.
Tento produkt lze uzavřít při koupi zájezdu prostřednictvím cestovní kanceláře, která má na toto pojištění smlouvu s některou z pojišťoven. Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z určitých důvodů, např. z důvodu vašeho vážného akutního onemocnění či úrazu nebo úmrtí člena rodiny či spolucestujícího. Příčinou může být i vznik značné škody na majetku následkem trestného činu nebo živelní události, povolání na vojenské cvičení nebo znásilnění vaše, vaší nejbližší příbuzné či spolucestující.
V žádném případě vám ale nikdo stornopoplatek neuhradí, pokud se svévolně rozhodnete neodjet, neobdržíte vízum nebo si nemůžete vybrat tu pravou dovolenou. Neplní se ani pokud vám ve vycestování zabrání akutní onemocnění či úraz, které existovaly již v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, nebo chronické onemocnění.
Některé pojišťovny si účtují spoluúčast na úhradě stornopoplatku, například 20 % ze stornopoplatku z ceny zájezdu či 30 % ze stornopoplatku letenky. Pojistnou událostí nikdy není nečerpání zaplacených služeb "navíc" (např. výlety, pronájem vozu apod.).

Pojištění přerušení cesty

Při vzniku škodné události okamžitě informujte asistenční službu. Přerušíte-li cestu pro onemocnění, úraz, znásilnění či úmrtí nejbližších příbuzných, jste povinni předložit lékařskou dokumentaci či úmrtní list. V případě jiných důvodů budete vyzváni k předložení policejní zprávy a dalších dokladů prokazující vznik události. Samozřejmě musíte také doložit originál rezervačních dokladů na zahraniční cestu a cestovní doklady na použitý dopravní prostředek.
V rámci této škodové pojistky za vás pojišťovna uhradí doložené výlohy na vaši dopravu z místa pobytu v zahraničí do vlasti. Samozřejmě ale jen z určitých důvodů přerušení cesty. Těmi jsou např. smrt, znásilnění nebo vážné onemocnění či úraz vašeho nejbližšího příbuzného, které nastaly po vašem odjezdu. Pojistnou událostí jsou i podstatné škody na vašem majetku ve vlasti vzniklé následkem živelní události či trestného činu. V tomto případě ovšem musíte prokázat, že je vaše okamžitá přítomnost nezbytná k zabránění šíření vzniklé škody.
Pojišťovna vám výlohy neproplatí, pokud jste si přerušení cesty předem nedomluvili s asistenční službou.

Pojištění odjezdu

Při škodné události jste povinni předložit písemné potvrzení dopravce, policejní protokol o dopravní nehodě či písemné potvrzení veřejného dopravce o důvodu a délce zdržení, zrušení či zkrácení příslušných linek veřejné dopravy. Předložte také nevyužité jízdenky a cestovní doklady na náhradní dopravní prostředek.
Tato pojistka má jak škodovou, tak obnosovou část. Pokud zmeškáte odjezd dopravního prostředku, jímž jste měli odcestovat do zahraničí nebo naopak přicestovat domů, uhradí vám pojišťovna (škodová část) mimořádné dodatečné výlohy na dopravu do místa, kde budete moci pokračovat v cestě podle původního plánu. Samozřejmě jen za určitých podmínek: příčinou vašeho zmeškání byla buď dopravní nehoda prostředku, jímž jste cestovali na místo určené k odjezdu, nebo předem neoznámené zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy.
Při zpoždění odjezdu dopravního prostředku, jímž jste měli odcestovat do zahraničí, vám pojišťovna poskytne kompenzaci (obnosová část).
Dojde-li ale ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charterového letu) nebo ke zmeškání či zpoždění odjezdu vaším zaviněním, pojišťovna vám nic nezaplatí. Stejně tak nic neobdržíte, pokud bude příčinou stávka dopravce.

Pojištění nevyužité dovolené

Jde o další typ obnosového produktu. Pojišťovna vám poskytne kompenzaci (Evropská cestovní například 1 000 Kč) za každý nevyužitý den dovolené, kdy budete v zahraničí hospitalizováni déle než 24 hodin, přepraveni se souhlasem asistenční služby zpět do vlasti nebo nuceni se souhlasem asistenční služby přerušit cestu.

Pojištění spoluúčasti při dopravní nehodě

Jste povinní předložit policejní protokol o dopravní nehodě, smlouvu s půjčovnou o nájmu vozidla, doklad o pojištění pronajatého vozidla a doklad o zaplacení spoluúčasti.
Způsobíte-li vozidlem pronajatým v zahraničí dopravní nehodu, uhradí za vás pojišťovna spoluúčast, kterou jste se museli na základě pojištění vztahujícího se k tomuto vozidlu podílet na vzniklé škodě.

Pojištění výloh souvisejících s vozidlem

Při škodné události musíte předložit účty za poskytnuté služby, veškeré doklady autoopravny, policejní protokol o dopravní nehodě nebo odcizení.

Pojistná ochrana se v rámci této škodové pojistky vztahuje na případy, kdy se vozidlo, kterým cestujete z vlasti do zahraničí, stane nepojízdné, nebo vám bylo v zahraničí odcizeno. Pojišťovna uhradí výlohy za přivolání a příjezd technické silniční služby a odtah vozidla do nejbližší autoopravny. Nebude-li možné odstranit závadu na vozidle v den, kdy se stalo nepojízdným, nebo pokud bylo odcizeno, zaplatí vám pojišťovna náklady za ubytování a za cestu zpět do vlasti nebo do místa, odkud budete moci pokračovat v cestě.

Pojištění únosu letadla

Pokud si připustíte možnost únosu a proti té se také pojistíte, garantuje vám například Evropská cestovní pojišťovna za každých 24 hodin vašeho zadržení v uneseném letadle 10 000 Kč.

Na trhu naleznete různé kombinace výše uvedených produktů. Kromě základního pojištění léčebných výloh nelze žádný z uvedených koupit samostatně. Jak přidání základních připojištění změní cenu pojistky, si můžete prohlédnout v tabulce na konci článku Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování. My každopádně doporučujeme, kromě základního pojištění léčebných výloh, do vaší cestovní pojistky zahrnout alespoň pojištění odpovědnosti za škodu. V zahraničí bývají finanční kompenzace za škody na majetku a zejména na zdraví třetí osoby opravdu vysoké.

Co od své cestovní pojistky požadujete vy? Jaké máte s uvedenými produkty zkušenost? Které jsou podle vás nezbytné a které naopak zbytečné?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

S věkem přichází kromě zkušeností i stáří. Češi se bojí ztráty soběstačnosti

26. 2. 2024 | Michal Korejs

S věkem přichází kromě zkušeností i stáří. Češi se bojí ztráty soběstačnosti

Život lidí v Česku se prodlužuje. V důchodu tak velmi pravděpodobně strávíme až o 10 let víc než naši prarodiče. Zní to jako pozitivní zpráva. Dlouhověkost ale s sebou přináší i obavy.... celý článek

Dálniční známku už máte? Pozor na předražené e-shopy

19. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Dálniční známku už máte? Pozor na předražené e-shopy

Když si koupíte elektronickou dálniční známku mimo oficiální státní web eDalnice.cz, může se vám výrazně prodražit. Opakovaně na to upozorňuje na to ministerstvo dopravy spolu s Českou... celý článek

Největší pojišťovny v Česku. Žebříčky za rok 2023

14. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Největší pojišťovny v Česku. Žebříčky za rok 2023

Trh pojištění v Česku loni stoupl meziročně o 7,1 %, celkový předpis smluvního pojistného dosáhl 168,49 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů za rok 2023, které podle své metodiky... celý článek

Air Bank přidává pojištění karet a osobních věcí

9. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Air Bank přidává pojištění karet a osobních věcí

Air Bank začíná nabízet pojištění osobních věcí a platebních prostředků. Služba, na které spolupracuje s Maxima pojišťovnou, je dostupná v bankovní aplikaci My Air.

KB mění pojištění karet. Za vylepšení si klienti připlatí

1. 2. 2024 | Kateřina Hovorková

KB mění pojištění karet. Za vylepšení si klienti připlatí

Pojištění Merlin, které využívá zhruba třetina majitelů platebních karet od Komerční banky, postupně nahradí nová služba nazvaná Extra služba Bezpečí. Přinese vyšší krytí, ovšem bude... celý článek

Partners Financial Services