Investiční zprostředkovatelé, znáte nové vyhlášky?

Investiční zprostředkovatelé, znáte nové vyhlášky?
KCP připravila nové vyhlášky. Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí obsahuje soupis dokumentace nutné k licenčnímu řízením, průlomovou změnou je vyhláška k deníku obchodníka a klíčovým předpisem se stane vyhláška o pravidlech jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky a o administrativních postupech a mechanizmu vnitřní kontroly.

Na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který nabyl účinnosti 1. 5. 2004, vydala Komise pro cenné papíry ("Komise") celkem 5 vyhlášek týkajících se obchodníků s cennými papíry a 2 vyhlášky týkající se investičních zprostředkovatelů. Úplné novinky jsou tři – vyhláška  o náležitostech a přílohách žádostí, vyhláška o deníku obchodníka s cennými papíry a evidenci investičního zprostředkovatele a připravovaná vyhláška o pravidlech jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky a o administrativních postupech a mechanizmu vnitřní kontroly. V případě ostatních vyhlášek došlo jen k dílčím, nikoliv však vždy nevýznamným, změnám, jenž vyplynuly z odlišného zákonného zmocnění či si je vynutila dozorová praxe Komise.

Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí

Tato úprava má č. 268/2004 Sb. a obsahuje soupis dokumentace, kterou je třeba doložit k licenčním řízením týkajícím se obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele, makléře a některých dalších dozorovaných subjektů. U obchodníka s cennými papíry jsou vedle vlastní žádosti o udělení licence ve vyhlášce řešeny náležitosti a přílohy žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby ve společnosti obchodníka, k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi. Nově se bude žádat rovněž o povolení k přeměně obchodníka a povolení k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry. Vyhláška samozřejmě obsahuje také náležitosti a přílohy k žádosti o registraci investičního zprostředkovatele. Komise chystá k této vyhlášce vydání dílčích metodik pro jednotlivá licenční řízení.

Vyhláška k deníku obchodníka

Průlomovou změnou je vyhláška k deníku obchodníka (č. 261/2004 Sb.). Detailní požadavky na dozorované subjekty přešly ze zákonné úpravy do prováděcího předpisu, který umožňuje jejich vyšší flexibilitu vzhledem k různým finančním produktům a službám. Na úrovni vyhlášky jsou řešeny náležitosti deníku obchodníka vzhledem k různým investičním nástrojům, náležitosti evidencí přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele a způsob jejich vedení. V příloze vyhlášky je pak rozvedena podoba výstupu deníku obchodníka a evidencí investičního zprostředkovatele. K této vyhlášce připravuje dále Komise detailní metodiku upravující jednak obecné zásady vedení a pak také konkrétní příklady záznamů v těchto evidencích.

Pokud jde o úpravu deníku obchodníka jedná se o revoluční počin jak z pohledu dohledu, tak i dozorovaných subjektů. Obchodníci s cennými papíry budou muset dát standardizovanou podobu evidencím, které dosud tvořili zejména s ohledem na své interní potřeby. Problémy mohou přinést úpravy softwarových systémů a jejich vzájemná komunikace. Dohledu se poprvé otevře možnost pravidelně automaticky zpracovávat údaje o činnosti dozorovaných osob.

Výše uvedená vyhláška obsahuje rovněž zvláštní ustanovení, které upravuje náležitosti evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele. Jedná se o pozitivní změnu oproti dosavadní úpravě, kdy vzhledem k neexistenci zákonného zmocnění byly náležitosti této evidence přiměřeně vázány na náležitosti deníku obchodníka, což působilo značné výkladové obtíže a právní nejistotu. Vyhláška jednak stanoví, co je třeba evidovat v případě přijetí a předání konkrétního pokynu k nákupu či prodeji cenného papírů, a jednak nutné náležitosti evidence o uzavřených rámcových smlouvách. Evidenci bude nutné vést v elektronické podobě, aby byla umožněno efektivní zpracování této evidence jak ze strany Komise, tak i osob, kterým jsou pokyny předávány.

Do třetice klíčových předpisů

Finálními úpravami prochází vyhláška o pravidlech jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky a o administrativních postupech a mechanizmu vnitřní kontroly. Tato vyhláška by měla být klíčovým předpisem pro investiční zprostředkovatele. Vyhláška bude mít tři části – první upraví administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly, druhá pravidla jednání se zákazníky a třetí společná a závěrečná ustanovení. Předpokládaná účinnost je od července 2004, s výjimkou části první, která by měla nabýt účinnosti tři měsíce po vyhlášení.  Pravidla jednání se zákazníky nejsou pro investiční zprostředkovatele úplnou novinkou, neboť předchozí úprava jim stanovila dodržovat přiměřeně pravidla jednání, která měl ve vztahu k zákazníkům obchodník s cennými  papíry. Vyhláška je jen zpřesňuje vzhledem k povaze činnosti investičního zprostředkovatele. Novým požadavkem bude povinnost zavést administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly. Účelem tohoto požadavku je zajistit, aby ve složitějších strukturách (ať už v rámci společnosti investičního zprostředkovatele nebo i v rámci sítě investičních zprostředkovatelů "2. úrovně", kteří jsou smluvními partnery investičního zprostředkovatele "1. úrovně") byly nastaveny stejné administrativní postupy a zajištěna kontrola jejich dodržování. Systém vnitřní kontroly je přitom investiční zprostředkovatel povinen zavést přiměřeně ke své velikosti a k rozsahu a povaze poskytovaných investičních služeb. 

Pokud chcete předejít případným problémům ve své praxi, Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů ČR (ARIZ ČR) pro vás připravila celodenní seminář, jehož se zúčastní přední odborníci na tuto problematiku. Seminář se koná 21. července 2004 – podrobnosti a přihlášku najdete zde

Co očekáváte od nové úpravy? Pomůže českému kapitálovemu trhu, nebo jde o zbytečnost, která jen byrokratizuje celý systém?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-162
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Evropská revoluce v pravidlech kapitálových trhů?

15. 6. 2004 | David Rozumek

Evropská revoluce v pravidlech kapitálových trhů?

Zatímco se český kapitálový trh vzpamatovává z legislativní smršti, kterou mu připravila vláda, Brusel vydává zcela nový balíček pravidel kapitálového trhu. Při letmém pohledu na nové... celý článek

Nové zákony: tak horké to není

14. 5. 2004 | redakce Peníze.CZ

Nové zákony: tak horké to není

Ministerstvo financí nám zaslalo reakci na nedávno vydané články Petra Čecha, ve kterých šel "s kůží na trh" a kritizoval nově platné právní normy upravující kapitálový trh. Ministerstvo,... celý článek

Nové zákony: zdánlivá idyla na sudu s třaskavinou II.

10. 5. 2004 | Petr Čech | 1 komentář

Nové zákony: zdánlivá idyla na sudu s třaskavinou II.

"Ani v nejmenším nepochybuji o tom, že nové zákony o kapitálovém trhu způsobí účastníkům kapitálového trhu vážné potíže. Předkladatel do poslední chvíle ujišťoval, jak jsou předlohy... celý článek

Nové zákony: zdánlivá idyla na sudu s třaskavinou I.

7. 5. 2004 | Petr Čech | 1 komentář

Nové zákony: zdánlivá idyla na sudu s třaskavinou I.

Nově platné právní normy upravující kapitálový trh byly přijaty spěšně, některá ustanovení práva ES tak byla zapracována chybně, popřípadě vůbec, což může vyvolat škody, za něž ponese... celý článek

Primární emise akcií (IPO): má na ni vaše firma?

6. 5. 2004 | redakce Peníze.CZ

Primární emise akcií (IPO): má na ni vaše firma?

Aby firma mohla začít uvažovat o primární emisi akcií, musí splnit spoustu podmínek. Například používat mezinárodní účetní standardy, mít obrat přesahující 900 milionů Kč, být zisková... celý článek

Partners Financial Services