Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2007

Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2007
Není rok, který by nepřinesl změny v daních z příjmů. Nelze se tak příliš divit, že pozměněnou tvář má i teprve loňská novinka, společné zdanění manželů. Podívejme se, jak se daňové přiznání za rok 2007 mění, jaké dokumenty si pro uplatnění společného zdanění musíte pro finanční úřad připravit a které jeho neduhy stále zůstávají nevyřešeny.

Zákon dal za zdaňovací období roku 2005 poprvé rodinám s dětmi na výběr, zda zdanit příjmy společně nebo odděleně. V loňském roce druhou možnost - společné zdanění manželů, které mnohým šetří kapsy, využilo zhruba 350 tisíc párů.

Pokud patříte mezi ně, v tuto chvíli nejspíš víte, zda se vám společné zdanění manželů vyplatilo a zda jej letos využijete znovu. Pokud to nevíte, je na místě otázka, kdy má smysl a kdy ne. Předesíláme, že společné zdanění manželů je přece jen náročnější na čas a aktivitu, zvažte tedy jeho výhody předem. Zjednodušeně lze říci, že nemá smysl v případě, kdy manželé mají přibližně stejný základ daně.

Pokud jste OSVČ, také nezapomeňte, že bohužel stejně jako loni nemůžete uplatnit společné zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

 • odečítá ztrátu - upřesněme, že prokáží-li manželé nebo některý z nich ve zdaňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění manželů, ztrátu u příjmů podle § 7 (přímy z podnikání) a 9 (příjmy z pronájmu) zákona o daních z příjmů, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění manželů. Pokud ale ztráta z podnikání a příjmů z pronájmů vznikla za zdaňovací období, kdy manželé neuplatňovali společné zdanění, je možné společně zdanit a odečet ztráty uplatnit),
 • má daň stanovenou paušální částkou,
 • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
 • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
 • je v konkurzu,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně.


Mnohým rodinám s dětmi se vyplatí podat společné daňové přiznání manželů.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, kdy jsou manželé spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné individuálně (více viz články Společně zdanit, či spolupracovat? a Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!).


Co se počítá a jaké "papíry" si letos přichystat?

Rozhodli jste se tedy (i) letos uplatnit společné zdanění manželů? Konkrétní návod, jak společné zdanění manželů za rok 2006 vyplnit a spočítat, naleznete v článku Společné zdanění manželů 2006: provedeme vás krok za krokem. V tomto textu se podívejme na "nutné základy", které potřebujete znát ještě před vyplněním daňového přiznání.

Do základu daně manželů pro účely společného zdanění patří:
 • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (po odpočtu sraženého pojistného na zdravotní a sociální pojištění),
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, ostatní příjmy (po odpočtu výdajů včetně pojistného).

Nepatří mezi ně naopak:
 • příjmy od daně osvobozené (nemocenská, mateřské dávky, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.), dávky sociální péče,
 • příjmy zdaněné srážkovou daní (příjmy z dohod o provedení práce, příjmy z úroků na soukromých účtech atd.),
 • příjmy podléhající jinému zdanění (dědictví, dary).

Abyste mohli společné zdanění manželů využít, musíte si pro finanční úřad připravit několik dokumentů. Rozdělili jsme je do 4 skupin, podívejme se na ně:

Potvrzení od zaměstnavatele 
Daňové přiznání a dokumenty potřebné k uplatnění slev na dani   (pozor, osobní odpočitatelné položky se nově změnily na slevy na dani, viz dále)
Dokumenty každoročně potřebné k uplatnění odčitatelných položek
Dokumenty jednorázově potřebné k uplatnění odčitatelných položek 

1. Ten z manželů, který má příjmy ze zaměstnání, potřebuje Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků od všech zaměstnavatelů, u kterých v průběhu roku pracoval. Požádat si o ně musí do 15. února 2007. Do daňového přiznání uvede součty příjmů, sraženého pojistného, záloh, daňového zvýhodnění od všech zaměstnavatelů.

2. Dále potřebujete Daňové přiznání včetně přílohy č. 5, která je právě určena pro výpočet společného základu daně manželů. Interaktivní formulář či jeho PDF podobu získáte zde.

Na tomto místě doplňme, že stejně jako se již loni uplatňovala místo odčitatelné položky na dítě tzv. daňová sleva, tedy odpočet přímo z daně, nově letos dochází ke stejné změně u ostatních osobních odčitatelných položek. V daňovém přiznání za loňský rok proto již nehledejte odčitatelnou položku na poplatníka, manžela/ku, částečného nebo plného invalidního důchodce, držitele průkazu ZTP-P nebo studenta. Nově je totiž naleznete pod slevami na dani.

Za každý měsíc, ve kterém máte na konkrétní slevu nárok, tak lze za letošní rok uplatnit tyto částky:

poplatník 600 Kč  
vyživovaný/á manžel/ka 350 Kč je-li ZTP/P, tak 700
student 200 Kč  
částečná invalidita 125 Kč  
plná invalidita 250 Kč  
ZTP/P 800 Kč  
dítě 500 Kč je-li ZTP/P, tak 1 000

Tyto slevy si však budete moci odečíst jen do výše vaší daňové povinnosti. Pouze u slev na dítě platí, že pokud sleva převyšuje výši vaší daně, máte nárok na daňový bonus (laicky tedy peníze od finančního úřadu), a to až do celkové výše 2 500 Kč měsíčně, maximálně tedy 30 000 Kč za rok. Ovšem jen za podmínky, že pobíráte alespoň minimální mzdu. Pokud máte mzdu nižší, můžete přesto získat nárok na bonus, a to při ročním zúčtování, jestliže váš celkový příjem za rok dosáhl alespoň 6násobku minimální mzdy.

Abyste mohli uplatnit slevu na vyživovaného manžela, potřebujete také jeho/její čestné prohlášení, že neměl/a v loňském roce příjmy přesahující 38 040 Kč. Pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou se započítává hrubá mzda, příjem ze SVČ (před odpočtem výdajů), příjem z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy (před odpočtem výdajů), mateřské a nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody a všechny ostatní příjmy, které nejsou přímo vyloučeny.
Nezapočítávají se naopak:
 • dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.),
 • dávky sociální péče,
 • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření,
 • stipendium u studujících soustavně se připravujících na budoucí povolání.

Co se dalších slev na dani týče, platí, že poplatníci, kteří u svého zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dokládají případnou vlastní invaliditu, vlastní studium, existenci dítěte, jeho studium, příp. postižení úrovně ZTP-P dítěte přímo zaměstnavateli. Finančnímu úřadu při podávání daňového přiznání již tyto doklady nepředkládají.

3. Ostatní odčitatelné položky zůstaly, nadále je tedy možno si od daňového základu odečítat příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření, dary či odborové příspěvky. Abyste vyjmenované odpočitatelné položky mohli uplatnit, potřebujete předložit následující:

Doklad Poznámka Limity odpočtu
Potvrzení od penzijního fondu V případě příspěvků, vyšších než 6 000 Kč za rok max. 12 000 Kč
Potvrzení od životní pojišťovny Ten, kdo má životní pojištění, odpovídající pravidlům pro odpočet max. 12 000 Kč
Darovací smlouva 1) Při odpočtu daru na humanitní a podobné účely max. 10 % základu daně 2), min. 2 % základu nebo 1 000 Kč
Potvrzení odborů o zaplacených členských příspěvcích Členové odborů max. 1,5 % základu daně a max. 3 000 Kč
Potvrzení od stavební spořitelny Odpočítávané úroky z úvěru ze stavebního spoření max. 300 000 Kč oba manželé z obou úvěrů
Potvrzení od hypoteční banky Odpočítávané úroky z hypotečního úvěru max. 300 000 Kč oba manželé z obou úvěrů
Vysvětlivky:
1) nebo jiné potvrzení od obdarovaného, z něhož je patrna darovaná částka a účel jejího použití,
2) vlastního základu daně, ne poloviny společného základu manželů.
Zdroj: zákon o dani z příjmů

4.
V souvislosti s těmito odčitatelnými položkami také musíte v roce, kdy chcete odpočet ze základu daně uplatnit poprvé, finančnímu úřadu předložit kopii a originál následujících dokumentů (podle originálu si FÚ dokument jen ověří a samozřejmě vám jej vrátí). Samozřejmě jen těch, které se vás týkají a na které chcete odpočet z výše uvedené tabulky uplatnit. Pokud odpočet uplatňujete pravidelně každý rok, v dalších letech tyto doklady už předkládat nemusíte. Následující dokumenty tak stačí předložit jen jednou:
 • smlouva o penzijním připojištění,
 • smlouva o životním pojištění,
 • smlouva o úvěru,
 • další dokumenty dokládající vlastnictví, právo užívat nemovitost apod. (výpis z katastru, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, potvrzení o členství atd.),
 • občanský průkaz manžel/a/ky nebo jiný doklad, prokazující manželství (pokud je manžel/ka vyživovanou osobou),
 • průkaz ZTP-P manželky (pokud je manžel/ka vyživovanou osobou).

 

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.


Společné zdanění manželů funguje již druhý rok, ovšem nikoli bez problémů

Zavedení společného zdanění provázely loni značné zmatky, chyby a nepřesnosti v zákonech. Problémy se Ministerstvo financí snažilo řešit průběžně, o změnách jsme vás postupně informovali v článcích Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů, Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II. a Společné zdanění manželů: novela vyjasnila přeplatky, nedoplatky a zálohy. Všechny otazníky a vykřičníky se ale zatím vyřešit nepodařilo.

Stále zůstává např. nelogická podmínka, že společné zdanění nemůže uplatnit ten, kdo má příjmy z podnikání a nedosahuje minimálního základu daně. Přitom člověk, který nepracuje, vůbec nic takového splňovat nemusí a na společné zdanění nárok má.

Nejvážnějším problémem jsou ale zřejmě zálohy na daň z příjmu. Byla sice přijata novela, která zrušila nesmyslnou povinnost platit zálohy i v případě manžela, který neměl žádné příjmy, to však věc úplně nevyřešilo. "Teoreticky stačí, aby si matka na mateřské přivydělala pár tisíc, a už zálohy platit musí. Nikoli ovšem z tohoto výdělku, ale z celé poloviny loňského společného příjmu, byť manžel svou část vydělal v zaměstnání a tam mu samozřejmě i nadále jsou zálohy sráženy automaticky," napsala loni ve svém článku Kateřina Havlíčková. Tomuto problému jsme se detailně věnovali v článku Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů, tam se také dočtete, jak tuto situaci můžete ve svém případě prakticky řešit.

Vyplatí se vaší rodině společné zdanění? Vyznáte se v problematice zdanění příjmů pro tento rok?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+24
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 148 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 3. 2007 18:39, Irena

Prosím o radu, vyplňuji SZM manžel si na sebe na ř.64 napíše částku 7200, na ř.65a na manželku částku 4200 která neměla žádný příjem, pouze pobírá ČID.A manželka ČID si ve svém DP napíše do ř.64 částku 7200 a do ř. 66 částku 1500? ještě mají dvě děti ty si manžel píše na sebe. Děkuji za radu.

+149
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 2. 2008 12:49, Pavel

Dobrý den,
Chci podat SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ.
Manželka je na mateřské a pobírá pouze rodičovský příspěvek.
Chceme odpočíst 6000,- na jedno dítě.
Mohu provést tento odpočet na jejím přiznání, nebo musím odpočet provést na svém přiznání, kde ale už bych
nemohl odečíst celých 6000,- protože výsledná daň je nižší.
Děkuji

-58
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (148 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z příjmů 2007: co se mění?

24. 1. 2007 | Lenka Fialková

Daň z příjmů 2007: co se mění?

Začátek roku 2007 nepřinesl daňovým poplatníkům rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jako tomu bývalo v uplynulých letech. Zákon byl ovšem novelizován v průběhu roku 2006 jedenáctkrát,... celý článek

Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů

22. 8. 2006 | Kateřina Havlíčková

Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů

Úskalími společného zdanění se postupně prokousali občané i úřady, rok 2005 je uzavřen. Důsledky se ovšem promítají i do roku letošního, především v oblasti záloh na daň. Stačí totiž... celý článek

Společné zdanění manželů: novela vyjasnila přeplatky, nedoplatky a zálohy

24. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Společné zdanění manželů: novela vyjasnila přeplatky, nedoplatky a zálohy

Jako jedni z prvních jsme upozorňovali na závažné nedostatky zákona o daních z příjmů a navrhovali, jak problémy řešit. Schválená novela naše návrhy řešení skutečně obsahuje. Vše se... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

9. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může... celý článek

Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!

8. 11. 2005 | Kateřina Havlíčková

Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!

Minulý týden se v médiích objevila zpráva o tom, že společné zdanění manželů přinese kromě jiného statisícům rodin s malými dětmi povinnost shánět u bank půjčku na zaplacení daně, kterou... celý článek

Partners Financial Services