Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?
Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny a naopak stále více cizinců rozšiřuje české pracovní řady. Jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní a sociální pojištění? A za jakých podmínek platí cizinci daně do českého rozpočtu? Kdy kdo platí "venku" a kdo kdy platí "doma"?

Rozsah daňové povinnosti, kterou má fyzická osoba vůči určitému státu, vyjadřují výrazy daňový rezident a nerezident. Většina zemí má ve své daňové legislativě stanoveny podmínky, jejichž splnění znamená neomezenou daňovou povinnost v této zemi.

Český zákon o daních z příjmů (dále ZDP) tak např. uvádí, že ti, kdo mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, musí platit daň jak z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, tak ze zdrojů v zahraničí.

Pokud by s určením rezidenství nastaly problémy, je možno využít ustanovení § 39 písm. b) ZDP.

Podle toho může Ministerstvo financí ve sporných případech rozhodnout o daňovém rezidenství poplatníka.

Co říká litera zákona?
"Bydlištěm" se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt (a to za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat). Stálý byt je takový byt, který je poplatníkovi kdykoli k dispozici podle jeho potřeby, a je jedno, zda je jeho vlastní nebo pronajatý. Tento byt může být poplatníkem dále pronajat jiné osobě. Musí to však být takovou formou, která umožňuje obnovení užívání bytu v případě potřeby bez prodlevy.
Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).

"Obvykle se zdržovat" znamená podle litery zákona pobývat na území ČR alespoň 183 dnů v roce (půl roku), přičemž nezáleží na tom, zda souvisle nebo v několika obdobích.
Zdroj: MFČR

V zemi, v níž jste daňovým rezidentem, jste povinni přiznávat svůj celosvětový příjem, tj. uvést a zdanit všechny druhy příjmů, které vám plynou ze všech států světa. Nezáleží na tom, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny "doma" či v zahraničí, ani na tom, kde činnost skutečně vykonáváte. Příjmy uvádíte v příloze 3 daňového přiznání fyzických osob.

Naopak, pokud podmínky dané daňovou legislativou nesplňujete, jste v daném státě daňovým nerezidentem. Stát má pak právo zdanit pouze ty příjmy, které mají zdroj na jeho území. Většina států má právně upraveno, které příjmy to jsou. Náš ZDP je např. vyjmenovává v § 22. Aby vás ale za stejný příjem "nevyždímal" jak stát, kde jste daňovým rezidentem, tak ten, kde jste daňovým nerezidentem, ale na jehož území jste si příjem vydělali, existuje institut zamenzení dvojiténo zdanění, viz dále.

Daňoví nerezidenti a společné zdanění manželů
Je-li alespoň jeden z manželů daňový nerezident, mohou manželé společné zdanění uplatnit, pokud úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jejich příjmů. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů (podle § 3 nebo 6) nebo jsou od daně osvobozeny (§ 4, 6, 10) nebo z nichž již byla daň vybrána srážkou (§ 36 zákona).
Český ZDP se vztahuje na fyzické osoby bez ohledu na občanství, ustanovení tedy platí i pro Slováky, Američany či kterékoli jiné cizince, jsou-li u nás daňovými rezidenty (v ZDP je přímo stanoveno, v jakých případech je daňová situace u cizinců jiná než u občanů české národnosti - např. uplatňování odečitatelných položek na manželku či děti, využití společného zdanění manželů - o tom viz sloupek).
Každopádně ale cizinci, kteří nejsou českými daňovými rezidenty, mají v ČR daňovou povinnost jen z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky.
Ti, kdo se u nás zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, u nás platí daně jen z českých příjmů i v případě, že se v ČR obvykle zdržují (pohlíží se tedy na ně jako na daňové nerezidenty).

Dvojité zdanění? Smlouvy tomu zamezují

Příjmy "au-pair" se nedaní
Příjem za vypomáhání s domácími pracemi v zahraničí není předmětem daně z příjmů.
Řada dalších států aplikuje obdobná kritéria jako Česká republika pro vznik neomezené daňové povinnosti na svém území. Právě delší pobyt v zahraničí může vést k tomu, že se jedna osoba stává daňovým subjektem ve více státech. V takových případech přicházejí na řadu smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto dvoustranné smlouvy státy uzavírají proto, aby nedocházelo ke, jak už jejich název napovídá, dvojímu zdanění jedněch a těch samých příjmů.
Tyto smlouvy vymezují další pomocná kritéria, podle nichž lze určit, ve kterém ze smluvních států bude osoba v dané situaci považována za daňového rezidenta. Zároveň stanoví, který ze zúčastněných států má právo na zdanění konkrétního příjmu.

Při stanovení daňového rezidentství pro účely smlouvy o zamezení dvojího zdanění se klade důraz na to, kde máte stálý byt a kde je středisko vašich životních zájmů. Dalšími kritérii bývají zpravidla místo obvyklého pobytu a státní občanství.
Seznam států, se kterými Česká republika uzavřela smlouvy o zamezení dvojího zdanění, naleznete zde.

V případě cizinců pracujících na území ČR je situace samozřejmě stejná. Byla-li mezi zemí cizince a ČR podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění u daně z příjmů, pak má tato smlouva přednost před českým ZDP. Naše ustanovení se tak použije, jen pokud uzavřená mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Odhlaste se ze zdravotního pojištění, ušetříte
V případě, že budete nepřetržitě v zahraničí déle než 6 měsíců, můžete se před odjezdem do zahraničí odhlásit ze systému zdravotního pojištění v České republice. V tomto případě vám odpadá povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění (a to i vašemu zaměstnavateli, jste-li zaměstnanec) Pokud tedy víte, že v zahraničí budete pobývat déle než půl roku, určitě se odhlaste, ušetříte tím dost peněz. Upozorňujeme však, že odhlášení nelze zařídit zpětně.
Zpětně pak ale musíte své zdravotní pojišťovně doložit, že jste v zahraničí nějakým způsobem pojištění byli (například cestovní pojištění či zdravotní pojištění v zahraničí).

Bude vás v cizině platit český zaměstnavatel?

Zaměstnanec zůstává i nadále v pracovním poměru u českého zaměstnavatele, který mu po dobu výkonu práce v zahraničí vyplácí mzdu. Jednoduše řečeno, jde o případ, kdy jste do zahraničí byli vysláni na pracovní cestu. Český zákon nestanovuje časové hranice, nezáleží tedy na tom, zda-li jde o pobyt krátkodobý či dlouhodobý.

I přesto, že vykonáváte práci v zahraničí, zaměstnavatel sráží a odvádí zálohy na vaši daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvádí pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.
Pokud pracujete pro stálou provozovnu českého zaměstnavatele v zahraničí, není tento zaměstnavatel povinen zálohy na daň z příjmů v České republice odvádět.

Povinnost zdanit příjmy v zemi, kde pracujete (zahraničí), ovlivňují zejména dva faktory:

  • doba, kterou strávíte na území druhého státu,
  • skutečnost, kdo v konečném důsledku nese náklady na vaši pracovní cestu, tj. zda vysílající česká společnost nebo společnost se sídlem ve druhém státě nebo stálá provozovna vysílajícího zaměstnavatele ve druhém státě.

Platí vás zahraničí?

Příjem zaměstnance za práci v zahraničí bude zpravidla podléhat zdanění ve státě výkonu práce, a to bez ohledu na to, jak dlouho se zaměstnanec v dané zemi zdržuje. To, jakým způsobem bude příjem zaměstnance v dané zemi zdaněn, záleží na místní daňové legislativě a na konkrétním znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud je s daným státem uzavřena.

Jestliže máte v České republice trvalé bydliště, jste nadále povinni platit pojistné na zdravotní pojištění, v tomto případě vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. Jak jsme již uvedli ve sloupku, platí ovšem, že odjíždíte- li na více než půl roku, můžete se před odjezdem do zahraničí ze systému českého zdravotního pojištění odhlásit.

Platí-li vás zahraničí, nemusíte přispívat na české sociální zabezpečení. Samozřejmě vám ale nebude nikdo bránit přispívat do českého systému sociálního zabezpečení dobrovolně. Některé důsledky pracovního pobytu v zahraničí v oblasti sociálního zabezpečení řeší mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které Česká republika s řadou států již uzavřela (jejich seznam naleznete zde) na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí).
Pokud pracujete v zemi EU, podléháte sociálnímu pojištění v zemi výkonu zaměstnání.

Možných situací a variant je spousta, pokud si zrovna ve vašem případě nejste jisti řešením, kontaktujte daňové odborníky.

TIP Peníze.CZ
Než odjedete do zahraničí za pracovními povinnostmi, zjistěte si, zda s námi tato konkrétní země uzavřela bilaterální smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

V článku byly využity informace Ministerstva financí ČR a informace z publikace Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí společnosti PricewaterhouseCoopers.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Máte za sebou zahraniční pracovní zkušenost? Jak jste své daňové povinnosti řešili vy? V jaké zemi byste nejraději danili?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 29 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 2. 2006 19:29, Tomas

Jarmilo,

za to ze si sehnal nekdo praci v zahranici a bude tam vydelavat ve tvrdych musi byt nalezite potrestan. To je logicke, ne?

Zobrazit celé vlákno

+88
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 2. 2006 1:25, Tomas

Nejhorsi je ze pro studenty, kteri potrebuji danovou ulevu nejvic je ten zakon k nicemu, kdyz zamezuje dvojimu zdaneni vydelku jenom do max. vyse $5000 rocne. Kde zustala logika? To maji cesti studenti v USA platit 50%+ dani z vydelku ceskemu statu?

Zobrazit celé vlákno

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Daňová poradkyně odpovídá! III.

20. 2. 2006 | Jaroslava Voharčíková | 1 komentář

Daňová poradkyně odpovídá! III.

Jako již obvykle, i toto pondělí zavítáme pro článek do naší daňové poradny. Daňová expertka Jaroslava Voharčíková opět zodpověděla některé z vašich dotazů týkajících se daňových přiznání... celý článek

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

14. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Kam letos s daněmi?

10. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Kam letos s daněmi?

Nastoupili jste již do letošního daňového kolotoče? Víte, na který úřad a do kdy se jít přiznat či jak to udělat elektronicky? Od 1. ledna kvůli novele zákona patříte pod jiný finanční... celý článek

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

2. 2. 2006 | Dana Chytilová

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se... celý článek

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

30. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

V nových "daňových kramflecích" s možností uplatnit společné daňového přiznání manželů si je jistý jen málokdo. Připravili jsme proto podrobný, ale srozumitelný návod, jak v 10 krocích... celý článek

Partners Financial Services