Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem
V nových "daňových kramflecích" s možností uplatnit společné daňového přiznání manželů si je jistý jen málokdo. Připravili jsme proto podrobný, ale srozumitelný návod, jak v 10 krocích společné zdanění vyplnit a spočítat. Také vneseme světlo do hlavních nejasností a poskytneme seznam dokumentů, které pro uplatnění společného zdanění budete potřebovat.

Základní postup, jak vyplnit daňové přiznání, si ukážeme na příkladu mladých manželů Aleny a Martina, kterým se koncem února 2005 narodilo první dítě.

 • Alena byla do poloviny ledna na nemocenské, poté nastoupila mateřskou dovolenou. Po jejím skončení si vybrala zbylou dovolenou v délce čtyř týdnů a začala pobírat rodičovský příspěvek.
 • Martin je zaměstnancem se základním platem 24 tisíc Kč, dvakrát v průběhu roku dostal mimořádnou odměnu, vybral si 4 týdny dovolené a dva týdny byl v pracovní neschopnosti.
 • Manželé mají oba penzijní připojištění, na které ukládají 800 Kč měsíčně, Martinovi na penzijní připojištění přispívá i zaměstnavatel částkou 500 Kč měsíčně. Oběma přijde do poloviny února potvrzení od penzijního fondu o zaplacení 9 600 Kč.

Vyplatí se vám?

Protože společné zdanění je přece jen trochu náročné na čas a aktivitu, je na místě otázka, kdy má smysl a kdy ne. Zjednodušeně se dá říci, že nemá smysl v případě, kdy manželé mají stejnou mezní daňovou sazbu (přibližně stejný základ daně). 
Jak je tomu ve vašem případě si můžete spočítat na naší kalkulačce společného zdanění manželů!

Jak na daňový formulář?

 1. Oba manželé požádají zaměstnavatele o toto Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále "Potvrzení").
  V Martinově Potvrzení zaměstnavatel uvede celkový roční hrubý příjem včetně vyplacených odměn, sražené pojistné a zálohy na daň (v těch zohlednil odpočet na poplatníka) a daňové zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění bylo přiznáno od února, protože měsíc, v němž se dítě narodilo, se počítá celý, i kdyby se narodilo poslední den v měsíci. Potvrzení nebude obsahovat údaj o vyplacených nemocenských dávkách, protože z nemocenské se daň neplatí. Nebude uveden ani příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, protože i ten je od daně osvobozen.
  V Alenině Potvrzení bude uvedena výše hrubého příjmu za dobu dovolené, odpovídající sražené pojistné a záloha na daň. Daňové zvýhodnění nikoli, protože to může uplatnit pouze jeden z rodičů. Potvrzení nebude obsahovat údaje o nemocenské, mateřských dávkách ani o rodičovském příspěvku.
  Ani jeden z manželů nebude žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně - bylo by to zbytečné, hodlají-li žádat o společné zdanění.
 2. Petr i Alena si opatří formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k tomu přílohu č. 5 pro společné zdanění manželů a pokyny k vyplnění. Mohou si je vyzvednout na jakémkoli finančním úřadě, obvykle i na úřadě obecním, vytisknout si formuláře z internetu nebo použít tyto interaktivní formuláře.
  Kromě toho budou potřebovat znát číslo účtu FÚ pro daň z příjmu fyzických osob - to ale stačí zjistit a do daňového přiznání dopsat, až je půjdou na FÚ odevzdat.
 3. V prvním oddíle vyplní osobní údaje, do druhého uvedou údaje z potvrzení zaměstnavatele.
 4. V tomto momentě vyplňování základní části daňového přiznání přeruší - řádky 43 až 60 manželé, podávající společné daňové přiznání, nevyplňují!
 5. Dále vyplní přílohu č. 5, a to "zrcadlově". V jednom případě bude poplatníkem Alena, ve druhém Martin. U přílohy jsou přiloženy podrobné pokyny, vyplnit ji není složité.
 6. Oba vyplní základní nezdanitelnou částku 38 040 Kč a odčitatelnou položku na penzijní připojištění - každý 3 600 Kč (odečítá se pouze částka nad 6 000 Kč ročně). Martin nemůže uplatnit odečet na vyživovanou manželku, protože Alenin příjem včetně mateřských dávek a nemocenské přesáhl 38 040 Kč. (Bude ho moci uplatnit v následujícím roce, protože rodičovský příspěvek se nezapočítává.)
 7. Konečnou částku z přílohy, polovinu společného základu daně, poté přepíšou do řádku 61 základní části daňového přiznání a pokračují ve vyplňování. Pak vypočítají daň (bude pro oba stejná), Martin vyplní údaje o dítěti a odečte daňovou slevu ve výši 5 500 Kč (500 Kč krát jedenáct měsíců).
 8. Oba manželé vyplní ještě výši sražených záloh, kterou mají každý ve svém Potvrzení a každý zvlášť si spočítá rozdíl mezi daní a zaplacenými zálohami. Martin bude mít přeplatek, Alena nedoplatek.
 9. Na zadní straně daňového přiznání zapíšou počty příloh a přiznání každý z nich podepíše. Ve spodní části je rubrika, týkající se společného zdanění. Tu vyplní pouze Martin. Pozor: vyplňuje se "odzadu" - nejdříve bod 2. Tam uvede Martin částku, která se rovná Alenině nedoplatku. Zároveň vyplní číslo účtu FÚ a Alenino rodné číslo uvede jako variabilní symbol. Tím zajistí uhrazení Alenina "nedoplatku". Teprve poté vyplní částku v bodě 1 - zbytek svého přeplatku. To je částka, kterou dostane od finančního úřadu zpět.
 10. Vyplněná a podepsaná přiznání, obě přílohy č. 5, obě potvrzení od penzijního fondu a obě Potvrzení zaměstnavatele pak manželé odnesou na finanční úřad osobně (stačí jeden z nich) nebo je odešlou doporučeně poštou. Pro případ osobního doručení je dobré nechat si v podatelně potvrdit kopii. Internetové formuláře jsou výhodné i kvůli tomu, že není nutné kopii pracně vypisovat znovu.

Při vyplňování přiznání nezapomeňte označit společné zdanění manželů, řádek 05b: vepište "X" do okénka ano a smažte ho v okénku ne. Tím aktivujete propojení s přílohou č. 5.

Rozloučíme se teď s naší rodinou a zopakujeme si, co potřebuje pro společné zdanění každá dvojice, kde alespoň jeden z manželů má příjmy ze závislé činnosti a ani jeden nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pod následujícími tabulkami si pak objasníme nejčastější nejasnosti.

Formuláře
Název formuláře Poznámka
Přiznání k dani z příjmu FO oba vždy
Příloha č. 5 oba vždy
Potvrzení od zaměstnavatele ten, kdo má příjmy ze zaměstnání

Další dokumenty, které jsou pro uplatnění daňových odpočtů potřeba každoročně:
Doklad Poznámka Limity odpočtu
Potvrzení od penzijního fondu V případě příspěvků, vyšších než 6 000 Kč za rok max. 12 000 Kč
Potvrzení od životní pojišťovny Ten, kdo má životní pojištění, odpovídající pravidlům pro odpočet max. 12 000 Kč
Darovací smlouva (1) Při odpočtu daru na humanitní a podobné účely max. 10 % základu daně (2), min. 2 % zd. nebo 1 000 Kč
Potvrzení odborů o zaplacených členských příspěvcích Členové odborů max. 1,5 % zd. a max. 3 000 Kč
Potvrzení od stavební spořitelny Odpočítávané úroky z úvěru ze stavebního spoření max. 300 000 Kč oba manželé z obou úvěrů
Potvrzení od hypoteční banky Odpočítávané úroky z úvěru ze stavebního spoření max. 300 000 Kč oba manželé z obou úvěrů
Čestné prohlášení manžel/a/ky, že neměl/a příjmy přesahující 38.040 Kč za rok Při uplatnění odpočtu na vyživovanou manželku (manžela) 21 720 Kč, v případě manžel/a/ky ZTP-P 43 440 Kč
Vysvětlivky:
(1) Nebo jiné potvrzení od obdarovaného, z něhož je patrna darovaná částka a účel jejího použití.
(2) Vlastního základu daně, ne poloviny společného základu manželů.

Dokumenty, které je třeba předložit pouze jednou (*):
Smlouva o stavebním spoření
Smlouva o životním pojištění
Smlouva o úvěru
Další dokumenty, dokládající vlastnictví, právo užívat nemovitost apod. (výpis z katastru, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, potvrzení o členství atd.)
Občanský průkaz manžel/a/ky nebo jiný doklad, prokazující manželství (pokud je manžel/ka vyživovanou osobou)
Průkaz ZTP-P manželky (pokud je manžel/ka vyživovanou osobou)
Vysvětlivky:
(*)Všechny tyto doklady je potřeba předložit v roce, kdy chcete odpočet ze základu daně uplatnit poprvé. FÚ je třeba předložit kopii plus originál, podle kterého si FÚ dokument ověří. V dalších letech tyto doklady už předkládat nemusíte, pokud odpočet uplatňujete pravidelně každý rok.

Poplatníci, kteří u svého zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti, dokládají případnou vlastní invaliditu, vlastní studium, existenci dítěte, jeho studium, příp. postižení úrovně ZTP-P dítěte přímo zaměstnavateli. Finančnímu úřadu při podávání daňového přiznání již tyto doklady nepředkládají.

Stáhněte si interaktivní daňové formuláře!

U nás si můžete vyplnit daňové přiznání včetně příloh. Počítačový program vám spočítá daň, "nedovolí" udělat početní chyby a vůbec vám usnadní práci. Pozor si musíte dát pouze na to, abyste správně uvedli částky z Potvrzení, údaje o daňových odpočtech a osobní údaje.

Nejčastější nejasnosti v kostce:

1. Co všechno patří a nepatří do základu daně manželů pro účely společného zdanění:

Patří:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (po odpočtu sraženého pojistného na zdravotní a sociální pojištění),
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, ostatní příjmy (po odpočtu výdajů včetně pojistného).

Nepatří:

 • příjmy od daně osvobozené (nemocenská, mateřské dávky, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.), dávky sociální péče,
 • příjmy zdaněné srážkovou daní (příjmy z dohod o provedení práce, příjmy z úroků na soukromých účtech atd.),
 • příjmy podléhající jinému zdanění (dědictví, dary).

2. Co se započítává do příjmů manželky (manžela), pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou, jejíž příjem nesmí přesáhnout 38 040 Kč?

Započítává se:

 • hrubá mzda, příjem ze SVČ (před odpočtem výdajů), příjem z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy (před odpočtem výdajů), mateřské a nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody a všechny ostatní příjmy, které nejsou přímo vyloučeny.

Nezapočítává se (vyloučeny jsou):

 • dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.),
 • dávky sociální péče,
 • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření,
 • stipendium u studujících soustavně se připravujících na budoucí povolání.

3. Co dělat v případě, že po odpočtu nezdanitelných částí základu daně (odčitatelných položek), vyjde základ daně záporný?

Jako základ daně se uvede nula. Daň, vypočtená před odečtem daňového zvýhodnění na dítě bude rovněž nula. Pouze daňové zvýhodnění na dítě může "vytvořit" zápornou daň, maximálně do výše 30 000 Kč. Jde o tzv. daňový bonus.

4. Co potřebuje zaměstnanec, který v průběhu roku změnil zaměstnavatele nebo měl souběžně více zaměstnavatelů?

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků od všech zaměstnavatelů. Do daňového přiznání uvede součty příjmů, sraženého pojistného, záloh, daňového zvýhodnění od všech zaměstnavatelů.

Výpočet daně - sazby platné pro rok 2005
Roční základ daně v Kč daň ze základu přesahujícího
od do
0 109 200 15 %
109 200 218 400 16 380 + 20 % 109 200
218 400 331 200 38 220 + 25 % 218 400
331 200 a více 66 420 + 32 % 331 200

Rada na závěr: Přečtěte si pokyny pro vyplnění přiznání i přílohy, zkontrolujte, zda jste vstupní údaje vyplnili správně, hlídejte si limity daňových odpočtů. Odpovědnost za chybné přiznání z vás nikdo nesejme. Nejste-li si jisti, odneste přiznání na finanční úřad včas, dokud tam není nával a poproste o zkontrolování. Na většině FÚ vám ochotně vyhoví.

Tak co, zvládnete to? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2005? 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 469 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 3. 2006 15:02, Kateřina

Tyto příjmy jsou příjmy ze SVČ, píšou se do přílohy 1. Odečíst od nich můžete skutečné výdaje nebo paušální 40 % a zaplacené pojistné na zdr. poj. - sociální předpokládám neplatíte, když to není povinné :-)
Samozřejmě za předpokladu, že jste je dostali jako honorář - tedy nezdaněné srážkovou daní?

Zobrazit celé vlákno

+68
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 3. 2006 17:40, Václad Rada

Dobrý den,
chtěl bych Vám poděkovat za Vaši snahu vůči nám, daňovým tápalům. Chtěl bych si ještě upřesnit jednu věc - jak mám chápat skutečnost, že OSVČ nemůže uplatnit společné zdanění manželů, jestliže má povinnost stanovit minimální základ daně. Je to tedy tak, že pokud je manželka OSVČ a v řádku č. 37 DP (potažmo v řádku č. 113 přílohy DP) "Dílčí základ daně ... " má uvedenu částku < nebo = 107.300,- Kč tak nemůže uplatnit společné zdanění ? Chápu to správně. Děkuji.

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (469 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

18. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková | 2 komentáře

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

Jakkoli je rozdělení příjmu na polovinu pro účely zdanění optimální, nemusí to být pro rodinu vždy výhodné. Tento paradox je způsoben nastavením podmínek pro přiznávání sociálních dávek.... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

9. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Partners Financial Services