Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu
Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či celnímu úřadu. Také upozorníme na novinky v této oblasti, a to na omezení hotovostních plateb a změnu místa pro zasílání pokut a penále.

S účinností od 1. 1. 2006 došlo těmito novelami k faktickému předání zákonné kompetence k příjmu plateb a k vymáhání platebních povinností na odvodech a poplatcích sankční povahy, pokutách a penále z finančních úřadů (FÚ) na celní úřady (CÚ). A to v případech, kdy tuto platební povinnost ukládá orgán veřejné správy nepověřený současně jejím vybráním. V praxi to znamená, že např. úhrada pokuty, kterou uložila Policie ČR a která nebyla na místě uhrazena, se již nebude posílat na účet FÚ, ale na účet CÚ. Dále půjde třeba o pokuty, které uložily svým občanům obce¨, např. platby za odnětí půdy zemědělského půdního fondu, odnětí lesní půdy, platby za znečištění ovzduší, za vypouštění odpadních vod, za odběr podzemních vod apod.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Vědět, jestli svoji platbu posíláte na FÚ, nebo na CÚ, ale rozhodně není všechno. Je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Na jaký účet platbu poslat?

Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů a 54 celních úřadů. Správou spotřebních daní bylo celkem pověřeno 83 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1:
7755-7625011/0710.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému FÚ nebo CÚ se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód ČNB.


  • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden zde (pro FÚ) a zde (pro CÚ).
  • Matriková část určuje vlastní FÚ nebo CÚ. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden zde (pro FÚ) a zde (pro CÚ).
  • Směrový kód ČNB je 0710, (všechny FÚ i CÚ) mají vedeny účty u ČNB).

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Platbu můžete uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně, a to bankovním příkazem či poštovní poukázkou.

Platba "kešem"

První způsob byl od letošního 1. ledna omezen. V rámci snahy o omezení platby daní v hotovosti na přepážce finančních úřadů Ministerstvo financí nově zavedlo limit 10 tisíc Kč na jednu daň a jeden den. Bude-li tedy vaše daňová povinnost třeba 21 000 Kč a vy ji budete chtít zaplatit hotově přímo na FÚ, budete se tam muset vydat třikrát.

On-line či na přepážce banky

Nejjednodušší je samozřejmě převod bezhotovostní, zejména pomocí nástrojů přímého bankovnictví. Na jaké číslo účtu a s jakým kódem banky platbu odeslat již víme, upozorněme ale ještě na "záludnost". Číslo účtu příjemce, pokud to jde, musí zachovávat strukturu: předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky, pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651). Pokud je na příkazu k úhradě předdefinováno číslo účtu příjemce ve tvaru s pomlčkou a vy použije tvar bez pomlčky, platba nebude na účet správce daně připsána a vrátí se vám. Tak může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu a vy budete čelit pokutě.

Podívejme se tedy na další "bezhotovostní náležitosti", které by mohly činit potíže.

  • Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
  • Svoji totožnost sdělujete prostřednictvím variabilního symbolu. Máte-li přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ, tj. např. CZ12345678) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ, tj. např. 123- 45678). Pro uvedený případ je tedy variabilní symbol roven číslu 12345678. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. To znamená, že uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
  • Specifický symbol nevyplňujte, nejde o povinnou položku.

Pokud k převodu peněz z vašeho účtu používáte poštovní poukázku typu "A", musíte vyplnit identifikační údaje na její zadní straně.

"Loukovy složenky"

Scénu z filmu Kolja o zelených nenažraných složenkách si asi vybavuje většina z nás. Složenky již dávno zelené nejsou, ale používají se stále. Pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce používá pošta poukázky typu "A". Po vyplnění složenky je při převzetí hotovosti na pobočce pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena na poště a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky pošta automatizovaně přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy velmi důležité na složence dobře vyplnit údaje.

Pokud si za účelem zaplacení daně slouženkou vyzvednete na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musíte uvést pouze své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol. Rozhodnete-li se pro prázdnou poštovní složenku, musíte do všech kolonek uvést dobře čitelné správné a úplné údaje, pokud možno černou barvou (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Do levé části poukázky vypisujete následující:

- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/0710.
V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za kódem CZ (dříve za pomlčkou). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, v případě právnické osoby uvede své IČO. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
S. symbol - tato položka je nepovinná.
Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Do pravé části poukázky vypisujete následující:

Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení : 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, tzn. že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli.
Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
S. symbol - tato položka je nepovinná.
Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), Č. domu, PSČ. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Zdroj informací: Blanka Hladká, daňová správa, M. Faltýnek, Ministerstvo financí

Co nás čeká v roce 2006?

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat

Je pro vás výpočet a odvedení daně hračkou, nebo noční můrou? Jak často jste ve styku s daňovým úřadem? Stalo se vám, že poslané peníze nedošly?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

2. 2. 2006 | Dana Chytilová

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se... celý článek

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

30. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

V nových "daňových kramflecích" s možností uplatnit společné daňového přiznání manželů si je jistý jen málokdo. Připravili jsme proto podrobný, ale srozumitelný návod, jak v 10 krocích... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Partners Financial Services