Povinnosti vyplývající z nájmu bytu

Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen:

 1. Předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci a členům jeho domácnosti plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
 2. Zajistit, aby nájemce a členové jeho domácnosti mohli vedle práva užívat byt realizovat i právo užívat společné prostory a zařízení domu. Je povinen zajistit jejich úklid, opravy a údržbu.
 3. Zajistit poskytování služeb spojených s užíváním bytu. Tuto povinnost pronajímatel nemá, pokud je nájemce v prodlení s placením nájemného nebo poplatků za služby, spojené s užíváním bytu po dobu delší než 14 dnů a pronajímatel ho na to, že přestává poskytovat službu, předem písemně upozorní.
 4. Zajišťovat revize a údržbu elektrických, plynových a dalších rozvodů a technických zařízení, která jsou součástí bytu a jsou majetkem pronajímatele.
 5. Zajistit odstranění závad, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, a to bez zbytečného odkladu po nahlášení závady nájemcem.
 6. Provést výměnu zařizovacích předmětů, které jsou jeho majetkem a jsou součástí základního příslušenství, po skončení jejich funkčnosti, pokud ke ztrátě funkčnosti nedošlo nevhodným zacházením. V takovém případě může provést výměnu a požadovat úhradu zbytkové ceny nebo předmět až do doby, kdy by skončila jeho životnost, nevyměňovat.
 7. Na požádání vydat bezplatně potvrzení o placení nájmu a služeb spojených s užíváním bytu nájemcem a potvrdit seznam osob, které byt trvale užívají.
 8. Akceptovat snížení nájemného podle tohoto zákona.
 9. Vyžádat si souhlas nájemce k provádění stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě.
 10. Po skončení nájmu a po vyklizení a předání bytu provést celkové vyúčtování a v jeho rámci vzájemné započtení závazků a pohledávek, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději do jednoho roku od vyklizení bytu. Případný přeplatek nájemci uhradit do 14 dnů.

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen:

 1. Platit včas nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním bytu, včetně záloh.
 2. Byt užívat řádně a pouze k bydlení. K jinému účelu je možné byt používat pouze se souhlasem pronajímatele. Za užívání k jinému účelu než k bydlení se nepovažuje:
  • provozování zájmové činnosti nájemcem nebo členem jeho domácnosti, pokud není provozována výdělečně,
  • využívání části bytu jako běžné pracovny, pokud byt za pracovním či obchodním účelem nenavštěvují cizí osoby.
 3. Udržovat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zajišťovat jeho údržbu a běžné opravy.
 4. Zajistit, aby při výkonu svých práv nenarušoval on sám ani osoby byt užívající nebo v bytě pobývající práva ostatních obyvatel domu na řádné a nerušené užívání bytů a společných prostor domu.
 5. Na požádání umožnit pronajímateli nejméně 1 x ročně kontrolu bytu a jeho zařízení, patřících pronajímateli. Dále umožnit provádění revizí a údržby plynových, elektrických a dalších rozvodů a dalších technických zařízení, která jsou součástí bytu a patří pronajímateli. Pokud tak neučiní, odpovídá za případně vzniklou škodu v plném rozsahu. Rovněž je povinen umožnit provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Pokud pronajímatel požaduje vstup do bytu za tímto účelem v pracovní době nájemce, je povinen nájemci nahradit ušlý výdělek.
 6. Neprodleně nahlásit závadu v bytě, jejíž odstranění je povinen zajistit pronajímatel a umožnit její odstranění. Pokud pronajímatel závadu neodstraní bez zbytečného odkladu, může její odstranění nájemce zajistit sám a je oprávněn po pronajímateli požadovat úhradu nákladů, účelně vynaložených na odstranění závady.
 7. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, zajistit odstranění závady v bytě. V takovém případě má nájemce právo na úhradu nákladů, účelně vynaložených na odstranění závady. Pokud tuto povinnost nesplní, je povinen uhradit případně vzniklou škodu.
 8. Neprodleně odstranit závady a poškození, které v bytě nebo v domě způsobil sám nebo osoby, které byt užívají nebo v něm pobývají. Pokud tak neučiní, má právo odstranit závady či poškození v domě pronajímatel, který je oprávněn požadovat po nájemci úhradu nákladů, účelně vynaložených na odstranění závady nebo poškození.
 9. Akceptovat zvýšení nájemného podle zákona.
 10. V případě, že byt začne užívat osoba, u které není pro užívání bytu nutný souhlas pronajímatele, nahlásit tuto skutečnost pronajímateli do čtrnácti dnů. Pokud nájemce tuto povinnost nesplní, je pronajímatel oprávněn účtovat za každou takovou osobu poplatek ve výši dvojnásobku plateb za služby spojené s užíváním bytu, a to až pět let zpětně. Tento poplatek není součástí vyúčtování služeb za užívání bytu.
 11. Vyžádat si předem souhlas pronajímatele, pokud má byt začít užívat osoba, u které je souhlas pronajímatele nutný. Užívání bytu takové osoby bez souhlasu pronajímatele je vždy závažným porušením povinností, vyplývajících z nájmu bytu.
 12. Do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit pronajímateli jméno, příjmení, datum narození a příbuzenský vztah všech osob, které užívají byt.
 13. Vyžádat si souhlas pronajímatele, pokud chce v bytě chovat zvířata, k jejichž chovu je třeba zvláštní povolení nebo ohlášení. Souhlas pronajímatele se nevyžaduje v případě chovu běžných domácích zvířat v počtu, odpovídajícím velikosti bytu, pokud to nájemní smlouva nevylučuje, a pokud nejsou chována výdělečně. Chová-li nájemce taková zvířata v den, kdy tento zákon nabývá účinnosti, je povinen uvést stav do souladu s požadavky tohoto zákona nejpozději do jednoho roku od účinnosti zákona.
 14. Provádět stavební úpravy v bytě výhradně se souhlasem pronajímatele. Nedodržení tohoto ustanovení je závažným porušením povinností vyplývajících z nájmu bytu. Pronajímatel má mimo jiné právo požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
 15. Umožnit pronajímateli provedení stavebních úprav v bytě, které jsou nařízeny příslušným orgánem státní správy. Pokud to neumožní, odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne.
 16. Vyžádat si souhlas pronajímatele, pokud chce pronajatý byt uvést jako sídlo právnické osoby. Užívání bytu jako sídla právnické osoby bez souhlasu pronajímatele je vždy závažným porušením povinností vyplývajících z nájmu bytu. V případě, že byt je již jako sídlo právnické osoby k datu nabytí účinnosti tohoto zákona užíván, musí být věc uvedena do souladu s tímto zákonem nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 17. V případě zániku nájmu předat byt pronajímateli bezprostředně po vyklizení bytu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Pokud byt pronajímateli nepředá, má se za to, že k vyklizení bytu došlo až ke dni, kdy se pronajímatel o vyklizení bytu dozvěděl. Není-li byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, je nájemce povinen uhradit pronajímateli přiměřenou cenu za uvedení do řádného stavu. Podmínka předání ve stavu způsobilém k řádnému užívání neplatí, pokud byt v takovém stavu není vinou pronajímatele.
 18. Po obdržení celkového vyúčtování nájemného a poplatků za služby, které provedl pronajímatel po vyklizení a předání bytu, uhradit do 14 dnů případný nedoplatek.
 19. Společní nájemci jsou vůči pronajímateli povinni společně a nerozdílně. Pronajímatel může vyžadovat plnění povinností nájemce od kteréhokoli z nich.

Zdroj: část věcného návrhu záměru zákona o nájmu bytu, autorem návrhu je Miroslav Škaloud.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Jak rozmrazit regulované nájmy II.

24. 3. 2005 | Miroslav Škaloud

Jak rozmrazit regulované nájmy II.

Jak uvolnit nájemné v regulovaných bytech a jak vypočítat adresný příspěvek na nájemné určený sociálně slabším nájemníkům? Jakými kroky lze narovnat současné nenormální nájemní vztahy... celý článek

Partners Financial Services