Jak funguje investiční životní pojištění V.

Jak funguje investiční životní pojištění V.
Víte, co je switch, splacený stav či částečný odkup? V posledním díle seriálu popíšeme termíny, které se vážou pouze k investičnímu pojištění. Zároveň zodpovíme vaše dotazy a podíváme se i na univerzální (flexibilní) životní pojištění.

Mezi základní práva pojistníka patří změna investiční strategie v průběhu trvání smlouvy. Tu lze realizovat dvěma způsoby, respektive jejich kombinací:

 1. Změna alokace
  Klient nově určí, v jakém poměru má být nově příchozí pojistné investováno do jednotlivých fondů. Většina produktů umožňuje libovolně kombinovat všechny fondy, příkladem je třeba alokace 50 % do fondu světových akcií, 30 % do fondu středoevropských akcií a 20 % do českých dluhopisů. Některé produkty vlastní sestavení portfolia neumožňují, místo něj klientovi nabízí předem nastavené investiční programy (konzervativní, růstový, dynamický a pododbně). Klient se může rozhodnout právě pro jeden z nich.
 2. Přesun mezi fondy (switch)
  Změna alokace se týká pouze nově příchozího pojistného. Pokud chce pojistník přesunout do té doby investované pojistné, musí provést přesun mezi fondy (například 100 % jednotek akciového fondu do dluhopisového fondu). Pojišťovny při tomto přesunu neuplatňují tzv. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (neúčtují poplatek 5 %).

Částečný odkup

Na rozdíl od kapitálového pojištění lze u IŽP snadno realizovat tzv. částečný odkup. Klient si určí buď částkou v Kč nebo počtem jednotek výši odkupu a z kterého fondu (fondů) má být odkup realizován. Odkoupená částka je mu zaslána na účet. Je ovšem dobré si uvědomit následující:

 • Protože vstupní poplatek je většinou 5 %, znamená odkup po krátké době od investování ztrátu pro klienta (zhodnocení za krátkou dobu nemohlo "dohnat" tento poplatek).
 • U produktu, který používá takzvané počáteční jednotky, není možné uskutečnit odkup v prvních dvou letech, odkup je možný až ve třetím roce pojištění. (Výjimkou je případ, kdy v tomto období bylo zaplaceno mimořádné pojistné).
 • Některé produkty vyžadují minimální zůstatek na podílovém účtu, který je dán buď absolutní částkou (například 30 000 Kč) nebo jinou podmínkou (zůstatek postačuje na krytí nákladů a pojistného na alespoň 2 roky).

Seriál o investičním životním pojištění přináší tato témata:

charakteristika, investování,
rizikové pojistné,
počáteční poplatky, odbytné,
ostatní poplatky,
• slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace

Částečný odkup je zdaněn 15 % z daňového základu, ten je roven výši odkupu bez zaplaceného pojistného. Zákon o dani z příjmů fyzických osob (DPFO) pro účely daně označuje částečný odkup jako "jiný příjem z pojištění osob, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy".

Protože zákon o DPFO nestanovuje podmínku zpětně zdanit předchozí daňové odpočty v případě částečných odkupů jako to činí u předčasného zrušení smlouvy, je možné současně čerpat daňové odpočty a provádět částečné odkupy. Dodejme ovšem, že se jedná pouze o převažující výklad, o jehož správnosti může rozhodnout pouze soud.

Mimořádné pojistné

Kromě běžně placené smlouvy může pojistník během trvání smlouvy zaplatit i takzvané mimořádné pojistné (MP). Za toto pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky stejně jako za běžné pojistné. Klient má právo si zvolit fondy do nichž se MP neinvestuje nezávisle na alokaci běžného pojistného. Produkty se liší v těchto vlastnostech:

 • Dohromady, nebo samostatně
  Pojišťovna buď podílové jednotky nakoupené za mimořádné pojistné eviduje odděleně od jednotek nakoupených za běžné pojistné, nebo tyto jednotky nerozlišuje.
 • Kdykoliv, nebo po oznámení
  Téměř všechny produkty umožňují zaplatit MP kdykoliv, aniž by klient musel předem informovat pojišťovnu. Pojistné se většinou zasílá na stejné číslo účtu, pouze variabilní symbol se liší od čísla pro běžné pojistné. Pouze výjimečně je nutno MP předem ohlásit pojistiteli.
 • Minimální výše pojistného
  Pojišťovny stanovují různou výši minimálního pojistného, pohybují se od 1 000 Kč do 10 000 Kč.

V současné době neexistuje jednotný výklad, zda o zaplacené mimořádné pojistné lze snížit daňový základ v rámci daňových odpočtů životního pojištění. Nejasnosti může ukončit případná novela zákona, která tuto možnost přímo připustí nebo vyloučí. Dodejme, že obdobou mimořádného pojistného v penzijním připojištění je jednorázové navýšení měsíčního příspěvku na konci roku a jeho snížení od ledna následujícího roku. V tomto případě je takto zaplacený příspěvek daňově odečitatelný.

Splacený stav a přerušení

Splacený stav u investičního pojištění je obdobou redukce u kapitálového pojištění. V okamžiku, kdy je smlouva převedena do splaceného stavu, již není pojistník povinen platit sjednané pojistné. Pokud u produktu byly počáteční jednotky, sníží se jejich počet o všechny srážky až do konce pojištění a zbylé se přemění na normální jednotky. Dále se pouze strhává měsíční poplatek a samozřejmě poplatek za správu fondů (management fee). Měsíční poplatek ve splaceném stavu bývá nižší než u normální smlouvy. Jednotlivé produkty se liší v následujícím:

 • Podmínka převodu do splaceného stavu
  Některé pojišťovny umožňují převod až od určitého roku trvání pojištění, jiné požadují alespoň minimální výši fondu (např. 20 000 Kč).
 • Pojistná ochrana ano/ne
  Při převodu do splaceného buď dojde ke zrušení všech připojištění a pojistná částka pro případ smrti se vynuluje (v případě smrti je pak vyplacena aktuální hodnota fondu) nebo je pojistná částka ponechána (resp. snížena) a někdy dochází i k zachování připojištění. Pojistné za ně je hrazeno srážkou jednotek.
 • Mimořádné pojistné ano/ne
  Většina produktů umožňuje platbu mimořádného pojistného i ve splaceném stavu, některé ale ne.

Při přerušení placení zůstává pojistná ochrana zachována, pojistník se zavazuje, že po určité době opět začne platit pojistné. Podmínkou přerušení placení je stejně jako u splaceného stavu dostatečná výše podílového účtu. V pojistných podmínkách se lze setkat napříklas s tímto typem omezení: "Přerušení placení je možné maximálně 3krát za celou dobu trvání, maximální délka jednoho přerušení je 1 rok."

Témata, na která jste se ptali

Připojištění

Rozsah dalšího pojistného krytí sjednávaného k investičnímu pojištění se nijak neliší od možností kapitálového pojištění. Pojišťovna používá stejnou sadu připojištění ke KŽP i IŽP. Úhrada pojistného za sjednané připojištění je možná třemi způsoby:

 1. Placeno samostatně – konstantní pojistné
  Pojistné za připojištění je strženo ze zaplaceného pojistného. Pokud klient na svou smlouvu platí celkem 1 200 Kč a pojistné za připojištění je 200 Kč, je tato částka stržena a do fondů je investováno zbylých 1 000 Kč.
 2. Placeno srážkou z fondu – konstantní pojistné
  V tomto případě je celých 1 200 Kč investováno do fondu a každý měsíc je 200 Kč z fondu odečteno jako úhrada pojistného za připojištění.
 3. Placeno srážkou z fondu – přirozené pojistné
  Poslední možnost je podobná předchozí, výše pojistného se ale mění v závislosti na věku klienta stejně jako přirozené pojistné pro případ smrti (viz 2. díl seriálu).

Z pohledu klienta je nejvýhodnější 3. varianta. Srážení z fondu snadno umožňuje přerušit placení se zachováním pojistné ochrany (připojištění jsou placena z pojistného zaplaceného do té doby) a zároveň mladší klient s vyšší potřebou pojistné ochrany platí nižší pojistné než u konstantní varianty. Přesto se s touto variantou setkáme nejméně. Důvodem jsou daňové odpočty. Pojistné za připojištění není daňově odečitatelné a přirozené pojistné znamená, že každý rok je klientovi vystaveno daňové potvrzení na trochu jinou částku. Klienti ale chtějí každý rok potvrzení na daňové optimum (12 000 Kč), tuto potřebu splňuje varianta 1. nebo 2.

Jednorázová varianta

Kromě běžně placeného IŽP pojišťovny nabízejí jednorázovou variantu. Poplatky u jednorázové varianty jsou následující:

 • vstupní poplatek (4 % - 9 %),
 • měsíční poplatek (25 Kč – 50 Kč),
 • poplatek za správu fondů (0,5 % - 2,0 %).

Z hodnoty fondu je dále sráženo rizikové pojistné pro případ smrti, možnosti stanovení pojistné částky bývají stejné jako u běžně placené varianty. Z dalších pojištěných rizik se lze nejčastěji setkat s úrazovým pojištěním. Jednorázové IŽP pak bývá prezentováno jako nástupce vkladového úrazového pojištění.

Univerzální životní pojištění (UŽP)

V současné době u nás existuje 5 produktů, které lze označit nálepkou univerzální (nebo takzvané flexibilní) pojištění. Tento typ si lze představit jako investiční pojištění s jediným garantovaným fondem. V pojistné smlouvě je pojistníkovi zaručeno, že jeho kapitálová hodnota bude zhodnocena o určité procento každý rok (konkrétně 2,0 %, 2,25 % nebo 2,4%). Představa UŽP jako modifikace investičního pojištění není neopodstatněná – většina pojišťoven tento produkt skutečně vytvořila na základě IŽP, které již měla ve svém portfoliu.

Z výše uvedeného plyne základní poznatek: typy poplatků a jejich výše jsou u UŽP stejné jako u IŽP, všechny poplatky by měly být uvedeny v sazebníku poplatků. Podobně i konstrukce pojistné částky a úhrada pojistného formou přirozeného pojistného je pro obě pojištění stejná. Pokud pojišťovna nabízí oba produkty, může se klient téměř spolehnout, že poplatky a výše rizikového pojistného je shodná. Kromě toho, že UŽP nenabízí více fondů, ale pouze jeden s garantovaným výnosem, spočívá odlišnost oproti IŽP pouze v mimořádném pojistném. Pojišťovna (stejně jako každá jiná finanční instituce) nemůže tento výnos garantovat v dlouhodobém horizontu pro libovolně vysoké pojistné. V pojistných podmínkách lze nalézt tři různé druhy omezení pro mimořádné pojistné:

 1. Klient může zaslat mimořádné pojistné do garantovaného fondu pouze po předchozím odsouhlasení pojistitelem.
 2. Mimořádné pojistné je evidováno na zvláštním účtu a zhodnocení tohoto účtu je vyhlašováno pro každý rok nově.
 3. Mimořádné pojistné je investováno do dluhopisového negarantovaného fondu (např. společně s případným podílem na zisku běžného pojistného).

Je investiční životní pojištění produkt pro vás? Máte otázky, na které jste v našem seriálu nenalezli odpověď? O jakém produktu byste se chtěli dozvědět více?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 32 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 5. 2005 16:57, Kateřina

Vcelku souhlasím. Tyhle nárazovky jsou maximálně nebezpečné tím, že otřásají důvěryhodností trhu. Člověk prostě neví, kdy se cokoli zvrtne. Řeknu vám, že v této "stabilní" situaci plánovat důchodovou reformu je fakticky fuška.

Zobrazit celé vlákno

+27
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

4. 5. 2005 16:16, Honza F.

Je-li to takto, jak říkáte (jakože Vašemu názoru věřím), potom to je opravdu pouze čistá teorie - anebo pro lidi, kteří si stále ještě nezaložili PP a ani pravidelně spořit nechtějí formou PP.

Pro toho, kdo PP již nějakou dobu má by to byl totální nesmysl - přišel by o st. odporu a výnosy z ní.

Zobrazit celé vlákno

-19
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (32 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak funguje investiční životní pojištění IV.

28. 4. 2005 | Martin Podávka

Jak funguje investiční životní pojištění IV.

Oproti kapitálovému životnímu pojištění je investiční pojištění transparentnější, náklady na tento produkt lze snadno vyčíslit. Chcete vědět jaké všechny poplatky vás čekají a kolik... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění III.

25. 4. 2005 | Martin Podávka | 1 komentář

Jak funguje investiční životní pojištění III.

Vysvětlit klientovi jak funguje investiční pojištění a pomoci mu vybrat správnou investiční strategii není lehký úkol. Cena za takové poradenství je standardně součástí pojistného.... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění II.

21. 4. 2005 | Martin Podávka

Jak funguje investiční životní pojištění II.

Investiční životní pojištění je v první řadě produkt pojistný. Oproti kapitálovému pojištění má průhledně odděleno rizikové pojistné pro případ smrti. Právě tomu je věnován druhý díl... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění I.

18. 4. 2005 | Martin Podávka

Jak funguje investiční životní pojištění I.

Některé odhady říkají, že investičnímu pojištění rozumí maximálně pětina prodejců. Většina klientů prý ani netuší, jaký produkt si vlastně sjednali a co nabízí trh. Připravili jsme... celý článek

Malá násobilka životního pojištění

15. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Malá násobilka životního pojištění

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Partners Financial Services