Jak funguje investiční životní pojištění IV.

Jak funguje investiční životní pojištění IV.
Oproti kapitálovému životnímu pojištění je investiční pojištění transparentnější, náklady na tento produkt lze snadno vyčíslit. Chcete vědět jaké všechny poplatky vás čekají a kolik zaplatíte?

Zatímco u kapitálového životního pojištění jsou náklady započteny do pojistné sazby a tvoří část pojistného placeného klientem, u investičního pojištění (IŽP) jsou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Výhodou tohoto postupu je přehlednost – lze snadno vyčíslit výši nákladů na pojištění. V předchozím díle jsme popsali počáteční poplatek, dnes se podíváme na všechny další poplatky.

Ty lze rozdělit do dvou skupin:

 1. Řádné poplatky - jsou účtovány pravidelně (měsíčně, při investování, ...), patří mezi ně měsíční a inkasní poplatek, vstupní poplatek nebo poplatek za správu fondů.
 2. Mimořádné poplatky - jsou účtovány při mimořádném požadavku klienta (částečný odkup, změna investiční strategie, ...)

Podívejme se na ně blíže:

Měsíční poplatek

Pojišťovna každý měsíc sníží hodnotu podílového účtu klienta o fixní částku. Její výše se pohybuje od 20 do 65 Kč. Poplatek kryje administrativní náklady pojišťovny, je významem srovnatelný například s poplatkem za vedení běžného účtu, úvěrového účtu atd.

Vstupní poplatek

Vstupní poplatek je obdobou stejného poplatku u otevřeného podílového fondu (OPF). Hodnota investovaných peněz je snížena o určité procento. Poplatek je určen na krytí investičních nákladů a výplatu odměny zprostředkovateli, který po celou dobu trvání pojištění vykonává servis klientovi. U otevřených podílových fondů bývá výše tohoto poplatku rozlišena podle typu fondu, například fondy peněžního trhu mají poplatek nejnižší, u akciových fondů nejvyšší. U IŽP je výše tohoto poplatku nezávislá na druhu fondu, většinou bývá rovna 5 %.

V sazebníku poplatků lze tento poplatek nalézt pod různými názvy. Nejčastější názvy jsou:

 • Administrativní poplatek ve výši x % z aktuální výše pojistného.
  Poplatek je stržen z podílových jednotek podobně jako měsíční poplatek.
 • Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky ve výši x %.
  Klientovi je nakoupeno o x % méně jednotek, než odpovídá jejich aktuální prodejní ceně. Nakupuje se totiž za tzv. nákupní cenu, která je o x % vyšší než cena prodejní (tj. cena, za kterou klient jednotky odkupuje).
 • Alokační procento pojistného (1 - x %) po celou dobu trvání pojištění.
  Jednotky nejsou nakoupeny za celé pojistné, ale pouze za část, x % je poplatek, 1 - x % se investuje. Stejný princip jako úhrady počátečního poplatku formou nižšího alokačního procenta.

Výše uvedené možnosti může pojišťovna i kombinovat, ukažme si to na dvou reálných příkladech:

Příklad 1: V sazebníku je uvedeno: měsíční poplatek ve výši 0,25 % z ročního pojistného a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 2 %. Snadným výpočtem dojdeme k tomu, že celkový poplatek je 5 % z každého zaplaceného pojistného: 2 % (rozdíl nákup - prodej) + 12 * 0,25 % = 5 %

Příklad 2: V sazebníku je uvedeno: alokační procento 99 % a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 5 %. Celkový vstupní poplatek je: 5 % (rozdíl nákup - prodej) + (1 - 99 %) = 6 %

Výše vstupního poplatku se většinou liší pro běžné pojistné a mimořádné pojistné. Pojišťovny často zvýhodňují platbu mimořádného pojistného a zatímco vstupní poplatek u běžného pojistného je 5 %, u mimořádného pojistného je nižší, nejčastěji 2 % - 3 %. Výjimečně se lze setkat s opačnou situací, vstupní poplatek pro mimořádné pojistné vyšší, např. 8 % (5 % rozdíl nákup - prodej a 97 % alokační procento). Novinkou posledních let je flexibilní stanovení poplatku na základě domluvy zprostředkovatele a klienta. Zprostředkovatel se vzdá části provize z mimořádného pojistného a klient tak získá výhodnější výši poplatku.

Inkasní poplatek

Inkasní poplatek je klientovi účtován při předpisu pojistného. Jeho výše je od 0 do 10 Kč, většina pojišťoven ho nepoužívá. Někdy se lze setkat i s poplatkem, který je strháván pouze při určitém typu platby pojistného. Např. pokud klient platí složenkou, je mu každý měsíc strženo 10 Kč, jinými slovy – měsíční poplatek je o 10 Kč vyšší.

Poplatek za správu investic (fondů)

Jedná se o poplatek za obhospodařování fondů, kryje investiční a administrativní náklady. Protože u investičního pojištění se většinou jedná o fondy fondů, je účtován na straně pojišťovny a na straně primárního fondu (primárních fondů). Výše poplatku na straně pojišťovny je se pohybuje v rozmezí 0,5 % až 2 %. Omezení 2 % není dáno zákonem jako u OPF, jedná se o limit daný volným trhem.

Seriál o investičním životním pojištění přináší tato témata:

charakteristika, investování,
rizikové pojistné,
počáteční poplatky, odbytné,
• ostatní poplatky,
• slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,
• otázky a odpovědi.

Výše poplatku účtovaná v primárním fondu je dána statutem tohoto fondu. Pojišťovna jako velký investor může dojednat pro své klienty výhodnější podmínky a tedy nižší poplatky. V optimálním případě, pokud využívá fondy spravované sesterskou společností, není tento poplatek účtován, resp. je vracen zpátky do majetku fondu.

U otevřených podílových fondů je vždy výše poplatku za správu fondů (tak zvané management fee) závislá na typu fondu. Nejnižší je u fondů peněžního trhu, nejvyšší u akciových fondů. U IŽP je tento přístup ojedinělý, u většiny produktů je výše poplatku nezávislá na typu fondu, ale je pro všechny shodná.

Poplatek za správu fondů je stejně jako u OPF účtován oproti ceně jednotky. Klient jeho výši nevidí na výpise z podílového fondu, ale o jeho výši je již snížena hodnota podílové jednotky. Příklad: pokud je poplatek 1,5 % a čisté zhodnocení fondu bylo 5 %, pak hrubé zhodnocení je rovno 6,5 % (1,5 % + 5 %). Pokud byla průměrná hodnota fondu (IŽP nebo OPF) 100 000 Kč, pak poplatek činí 1 500 Kč za rok. V této souvislosti je zajímavé zmínit případ Slovenska, kde DSS (důchodové správcovské společnosti) mají povinnost klientovi vyčíslit i výši tohoto poplatku každému svému klientovi.

Mimořádné poplatky

V rámci investičního pojištění má klient veden individuální účet. Z tohoto účtu mohou být odečítány různé poplatky, záleží pouze na pojišťovně, které akce zpoplatní a které ne. Následující tabulka vyjmenovává úkony, které mohou být zpoplatněny.

Úkony, které mohou být zpoplatněny
Změna investiční strategie Změna osobních údajů
Přesun jednotek mezi fondy Poplatek za výpis z účtu
Změna pojistné částky Změna frekvence placení pojistného
Změna pojistného Pozastavení placení pojistného
Informace o hodnotě fondu Ukončení placení běžného pojistného
Informace o výši odkupného Sjednání doplňkového pojištění
Informace o výši částečného odkupného Zrušení doplňkového pojištění
Částečný odkup Vinkulace pojistného plnění
Storno pojištění Potvrzení o daňových odpočtech

Poplatek je většinou fixní (například 100 Kč.) Někdy bývá první úkon (například přesun jednotek mezi fondy) v roce zdarma, ostatní jsou již zpoplatněny. Výjimečně je výše poplatku variabilní. U částečného odkupu se lze setkat s formulací, že poplatek je 0,25 % z odkupované částky, minimálně však 50 Kč a maximálně 500 Kč.

Příklad

Kapitálové životní pojištění svou konstrukcí nedává klientovi informaci o výši nákladů, přesněji o výši tzv. nákladové přirážky. V rámci investičního pojištění si díky přehlednému sazebníku poplatků klient přesně ví, kolik a kdy mu bylo strženo a tedy jaká je aktuální hodnota jeho podílového účtu. Ukažme si tento výpočet na typovém příkladu.

V rámci vybraného investičního pojištění jsou tyto poplatky: alokační procento v 1. roce 20 %, v druhém roce 50 % a od třetího roku dále 100 %. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou jednotky je 5 % a měsíční fixní poplatek je 40 Kč. Předpokládejme, že cena jednotky se vyvíjí podle 2. sloupce následující tabulky a je po celý rok stejná. Potom je pohyb na podílovém účtu klienta zachycen v dalších sloupcích.

Rok Cena jednotky Pojistné Investovaná částka Nakoupeno Měsíční poplatek Celkem jednotek
Jednotky Jednotky Jednotky
1 100 12 000 2 400 22,80 -4,80 18,00
2 105 12 000 6 000 54,29 -4,57 67,71
3 108 12 000 12 000 105,56 -4,44 168,83
4 115 12 000 12 000 99,13 -4,17 263,78
5 121 12 000 12 000 94,21 -3,97 354,03
6 116 12 000 12 000 98,28 -4,14 448,17
7 126 12 000 12 000 90,48 -3,81 534,83
8 131 12 000 12 000 87,02 -3,66 618,19
9 130 12 000 12 000 87,69 -3,69 702,19
10 139 12 000 12 000 82,01 -3,45 780,75

Klient zaplatí každý rok 12 000 Kč, v prvním roce je mu z nich investováno 20 % (2 400 Kč), v druhém 50 % (6 000 Kč). Za investovanou částku jsou nakoupeny podílové jednotky v počtu: investovaná částka / aktuální cena jednotky * (1 - 5 %). Z fondu je měsíčně strženo tolik jednotek, kolik svou hodnotou odpovídá měsíčnímu poplatku 40 Kč. V našem příkladu je ročně strženo 40 * 12 / aktuální cena jednotky. Celkový počet jednotek je roven minulému zůstatku navýšenému o nové jednotky nakoupené z pojistného a sníženému o poplatky (v našem příkladu o měsíční poplatek). V reálném pojištění by navíc přibyla srážka rizikového pojistného, pokud má klient sjednánu pojistnou částku.

Je pro vás IŽP dostatečně transparentní produkt? Upřednostnili byste IŽP před KŽP? Má pro vás životní pojištění význam?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-88
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 4. 2005 19:35, iíček

Fredy, obecně sice máte pravdu, že ztrácím, ale ztráta není 47 000 Kč, ale jen nějakých 24 000 Kč v dnešní hodnotě (protože na pojistném zaplatím asi 98 000 v dnešní hodnotě při 4% inflaci).
A tady je asi také zakopán pes - myslím si, že při takovéto inflaci se nebudou jednotky zhodnocovat jako v tomto příkladě (celkové zhodnocení je 3,8% a hranice 4% byla překročena jen ve třech letech).
Myslím si, že při zhodnocení nějaké procentíčko přes inflaci a s delším časem zase tak moc tratit nebudu - či spíše inflaci překonám. Nicméně alternativní strategie - investice do OPF bude, dle mého názoru, každopádně lepší. (A když si chci pojistit také život, mohu si sjednat jen rizikové pojištění - a třeba i s klesající pojistnou částkou podle toho, jaké očekávám zhodnocení své investice.)
P.S. Takový málý OT: Teď mě také napadlo, jestli vůbec nějaká pojišťovna pojišťuje samotné riziko smrti za přirozené pojistné?

Zobrazit celé vlákno

+23
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 4. 2005 13:25, Karel Brzobohatý

Myslím, že banka je lepší business. Zkuste se podívat na vývoj ziskovosti.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak funguje investiční životní pojištění III.

25. 4. 2005 | Martin Podávka | 1 komentář

Jak funguje investiční životní pojištění III.

Vysvětlit klientovi jak funguje investiční pojištění a pomoci mu vybrat správnou investiční strategii není lehký úkol. Cena za takové poradenství je standardně součástí pojistného.... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění II.

21. 4. 2005 | Martin Podávka

Jak funguje investiční životní pojištění II.

Investiční životní pojištění je v první řadě produkt pojistný. Oproti kapitálovému pojištění má průhledně odděleno rizikové pojistné pro případ smrti. Právě tomu je věnován druhý díl... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění I.

18. 4. 2005 | Martin Podávka

Jak funguje investiční životní pojištění I.

Některé odhady říkají, že investičnímu pojištění rozumí maximálně pětina prodejců. Většina klientů prý ani netuší, jaký produkt si vlastně sjednali a co nabízí trh. Připravili jsme... celý článek

Malá násobilka životního pojištění

15. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Malá násobilka životního pojištění

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Která variabilní pojistka je nejlepší I.

15. 4. 2004 | Martin Novotný

Která variabilní pojistka je nejlepší I.

Den co den jsme masivní reklamou přesvědčováni o výjimečnosti a výhodnosti životního pojištění Dynamik České pojišťovny. Je na těchto slovech něco pravdy, nebo jde jen o trik na spotřebitele?... celý článek

Partners Financial Services