Jak funguje investiční životní pojištění I.

Jak funguje investiční životní pojištění I.
Některé odhady říkají, že investičnímu pojištění rozumí maximálně pětina prodejců. Většina klientů prý ani netuší, jaký produkt si vlastně sjednali a co nabízí trh. Připravili jsme pro vás několik článků, z nichž se o investičním pojištění dozvíte vše podstatné. Přečtěte si první z nich.

Začněme názvem, zatímco české označení produktu je Investiční životní pojištění (IŽP), anglické označení je odlišné. Unit Linked Insurance znamená (volně přeloženo) pojištění, jehož výše plnění je vázána na hodnotu (podílové) jednotky. Nejedná se tedy o žádné "jednotkové pojištění", jak si lze někdy přečíst v neodborných překladech článků a jiných materiálů ze zahraničí. Jiný anglický název hovoří o pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, nikoliv pojišťovna jako u kapitálového životního pojištění (KŽP).

 • Stejně jako KŽP je i investiční pojištění smlouva mezi klientem (tzv. pojistníkem) a pojišťovnou (tzv. pojistitelem). Pojišťovna se ve smlouvě zavazuje vyplatit pojistnou částku v případě pojistné události (smrt nebo dožití). Klient (pojistník) se zavazuje pravidelně platit sjednané pojistné.
 • Narozdíl od KŽP ale v případě investičního pojištění vede pojišťovna každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Podílové jednotky pojišťovna klientovi nakupuje za celé nebo část přijatého pojistného, naopak z podílového účtu si pojišťovna strhává správní poplatky a rizikové pojistné. Hodnota pojistného plnění (ať již v případě smrti nebo dožití) je určitým způsobem (viz 2. díl seriálu) vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události.

Nepřesně řečeno, investiční pojištění je v principu stejné jako investování do otevřených podílových fondů (OPF). Za peníze klienta jsou nakoupeny podílové jednotky, klient si může vybrat z určité nabídky investičních fondů. Hodnota jeho podílového účtu závisí v každém okamžiku na počtu jeho jednotek v jednotlivých fondech a na aktuálním kurzu podílových jednotek. Hodnota investice není garantována a může růst nebo klesat. Navíc jsou oproti OPF z podílového účtu v průběhu trvání smlouvy sráženy poplatky a rizikové pojistné.

Investiční vs. kapitálové

Hlavní rozdíl mezi KŽP a IŽP byl již zmíněn: u IŽP existuje tzv. individuální účet klienta, který je tvořen podílovými jednotkami, u KŽP neexistuje žádný takový "účet", (pojistně-matematická rezerva neplní funkci individuálního účtu). A pro úplnost dodejme, že u univerzálního životního pojištění (UŽP) je veden individuální účet v korunách.

Pokud mají poradci vysvětlit rozdíl mezi KŽP a IŽP, většinou vidí odlišnost v garantovaném zhodnocení u kapitálového pojištění (mylně ale uvádějí výši technické úrokové míry, TÚM) a naopak v investičním riziku u investičního pojištění. Zapomínají ale na garanci či "negaranci" ostatních veličin – nákladů a rizikového pojistného. Následující tabulka ukazuje, zda daný parametr je či není garantován u daného typu pojištění.

Co je a co není garantováno?
KŽP IŽP UŽP
Zhodnocení ANO, je garantována výše pojistné částky. Není garantováno čisté zhodnocení ve výši TÚM. NE, není garantována pojistná částka pro případ dožití, závisí na hodnotě podílových jednotek. ANO, je garantováno minimální zhodnocení individuálního účtu.
Náklady ANO, náklady jsou zakalkulovány v sazbě pojistného a tím tedy v dohodnutém pojistném. NE, výše poplatků je dána sazebníkem. Ten může být měněn. NE, výše poplatků je dána sazebníkem. Ten může být měněn.
Rizikové pojistné ANO, pravděpodobnost úmrtí je zakalkulována v sazbě pojistného a tím tedy v dohodnutém pojistném. NE, strhávané rizikové pojistné může být měněno stejně jako výše poplatků. NE, strhávané rizikové pojistné může být měněno stejně jako výše poplatků.

IŽP versus otevřené podílové fondy

Přirovnali jsme (nepřesně) investiční pojištění k otevřeným podílovým fondům. Ve zbylých odstavcích tohoto dílu ukážeme největší rozdíly mezi těmito produkty z hlediska investování, z pohledu pojistné ochrany se samozřejmě jedná o nesrovnatelné produkty. 

Seriál o investičním životním pojištění přinese tato témata:

• charakteristika, investování,
• rizikové pojistné,
• počáteční poplatky, odbytné,
• ostatní poplatky,
• slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,
• otázky a odpovědi.

Podnikání investičních společností a vznik podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Mezi nejdůležitější ustanovení patří §5, který investované prostředky podílníků vyčleňuje do podílového fondu, majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů, který je svěřen investiční společnosti do obhospodařování. O stavu a pohybu majetku v každém podílovém fondu je investiční společnost povinna účtovat odděleně od svého majetku.
Podnikání pojišťoven upravuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Zákon nijak specificky neupravuje investiční pojištění, nevyděluje majetek ve fondech z účetnictví pojišťovny. Naopak, majetek v podílových fondech je chápán jako druh rezervy životního pojištění (tzv. rezerva životního pojištění, kde je nositelem investičního rizika pojistník) a je součástí účetnictví pojišťovny (tzv. účetně zřízená portfolia), není majetkem pojistníků.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že i v rámci pojištění lze majetek ve fondech vydělit a mezinárodní účetní standardy s tím počítají. Záleží pouze na zákonodárcích, kdy úpravu použitou v zákonu o investičních společnostech zakomponují i do zákona o pojišťovnictví a sjednotí legislativní pohled na tyto dva produkty. Vyčlenění majetku by s sebou přineslo i zřízení funkce depozitáře, která v současném investičním pojištění chybí na rozdíl od OPF.

Podobně odlišná je legislativa upravující činnost investičních zprostředkovatelů (zákon 256/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 249/2004 Sb., 268/2004 Sb.) a činnost pojišťovacích zprostředkovatelů (zákon 38/2004 Sb. a prováděcí vyhláška). Více naleznete v článku Petra Šafránka „Není zprostředkovatel jako zprostředkovatel“ uveřejněného na www.penize.cz ze dne 23.11.2004.

Statut podílového fondu

Zákon o investičních společnostech dává povinnost zveřejňovat tzv. statut fondu, v paragrafu 16 vyjmenovává, co vše musí statut obsahovat. Paragraf 25 stanoví informační povinnost investiční společnosti. Ta musí dvakrát ročně zveřejňovat zprávu o svém hospodaření a o hospodaření jednotlivých podílových fondů. V odstavci (3) jsou taxativně uvedeny údaje, které musí zpráva obsahovat. ´
Zákon o pojistné smlouvě nedává povinnost zveřejňovat statut fondu nebo pravidelné zprávy o hospodaření. Pouze v § 66, který definuje informační povinnost pojišťovny vůči zájemci o pojištění, jsou 2 body věnovány investičnímu pojištění:

Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob oznámeny tyto informace:

 • v případě soukromého pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění,
 • uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly.

Druhy fondů

Investiční společnosti nabízejí podílové fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené a akciové. Investiční manažer buď přímo nakupuje konkrétní cenné papíry podle zaměření fondu (převažující postup) nebo prostředky podílníků investuje do podílových jednotek jiných podílových fondů (tzv. fondy fondů).

V rámci investičního pojištění se setkáme s fondy dluhopisovými, smíšenými i akciovými, fondy peněžní jsou ojedinělé. Důvody jsou dva: 

 • doba trvání pojištění (investiční horizont) je minimálně 5 let, 
 • nízký výnos těchto fondů spolu s poplatky investičního pojištění nepředstavují efektivní způsob investování.

Navíc se v nabídce fondů objevují i fondy nemovitostní. Pojišťovny většinou neinvestují přijaté pojistné přímo do dluhopisů nebo akcií, ale do otevřených podílových fondů spravovaných sesterskou investiční společností. Jinými slovy, fondy v rámci IŽP jsou často fondy fondů.

Daně

Velký rozdíl mezi OPF a IŽP je také dán zákonem o dani fyzických osob. Výnosy u OPF jsou po 6 měsících osvobozeny od daně. Do 6 měsíců je sazba daně 15 %, daň odvádí sám podílník.
U investičního pojištění je pojistné plnění v případě smrti osvobozeno od daně, pojistné plnění v případě dožití je zdaněno. Za základ daně se považuje pojistné plnění snížené o zaplacené pojistné, daňová sazba činí 15 %. V případě odbytného (odkupného) je daňová sazba 25 %. Daň za pojistníka odvádí pojišťovna (srážková daň).

Jedna z posledních novel zákona o dani přinesla definici částečných odkupů ze životního pojištění (tzv. jiné plnění z pojištění osob, které nezakládá nárok na ukončení smlouvy) a stanovila výši daňové sazby stejně jako při dožití, tj. 15 %. (Daňová sazba 25 % tak pomalu ztrácí význam – pokud klient chce smlouvu předčasně zrušit, uskuteční maximální možný částečný odkup s daní 15 % a teprve poté minimální zůstatek zruší s daní 25 %. Otázkou pro zákonodárce je, proč nesjednotit sazbu, když efektivně lze využít vždy tu nižší.)

Daňové odpočty jsou nyní možné u investičního pojištění při splněné podmínky 2x60 (alespoň 60 let věk při dožití, alespoň 60 měsíců trvání smlouvy). Někdy se daňoví poradci, mzdové účetní nebo úředníci finančních úřadů mylně domnívají, že IŽP nesplňuje podmínky soukromého životního pojištění. Opak je pravdou, jedná se o pojištění pro případ smrti a dožití.

Poplatky

Poplatky, které platí klient u investičního pojištění jsou vyšší než u OPF. Důvody jsou zejména tyto:

 • Kapitálová přiměřenost
  Zejména požadavky na minimální výši základního jmění nebo na solventnost odvozenou z výše upsaného rizika a pojistných rezerv jsou mnohonásobně vyšší než u OPF (resp. nejsou u nich vyžadovány).
 • Vyšší správní náklady spojené s administrací pojištění
  Investiční pojištění je především pojištění. Správa pojistného produktu je náročnější než správa čistě investičního produktu. Některých zaměstnanců musí být mnohem více (taxace smluv, IT, právní oddělení, marketing, účetní oddělení, školení, …), některé profese u OPF nemají důvod (likvidace pojistných událostí, oceňování rizika, pojistná matematika, …).
 • Distribuční kanály
  Základním distribučním kanálem prodeje pojištění je síť poradců, ať již proto, že pojistný produkt je složitější a potřebuje být vysvětlen nebo proto, že pojištění se prostě nekupuje ale prodává. Tento distribuční kanál je dražší než např. distribuce přes bankovní pobočky nebo přímý prodej. Pokud jsou OPF distribuovány v sítích poradců, pak jako doplňkový produkt (základním produktem zůstává dle druhu sítě životní pojištění, stavební spoření nebo penzijní připojištění).

Poplatkům (jejich druhům, obvyklé výši) bude věnován 3. a 4. díl seriálu.

Autor je pojistným matematikem.

Uzavřeli jste investiční životní pojištění? Upřednostňujete jiný druh životního pojištění? Nebo byste si spíše vybrali otevřený podílový fond?

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 4. 2005 12:33, Fredy

Dvě poznámky.

1) Že nemusíte nic vracet neplatí u životního pojištění, ale jen u penzijního připojištění.

2) Vyplacená (vybraná) část podléhá zdanění podle §10 zákona o dani z příjmů a to v plné výši, neboť za výdaje na dosažení tohoto příjmu nelze považovat zaplacené pojistné.

Zobrazit celé vlákno

+57
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 4. 2005 15:42, Fredy

Teď koukám, že ten dopis z MF ČR je z roku 2001, tak beru zpět. Máte pravdu.

Zobrazit celé vlákno

-34
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co jste chtěli vědět o kapitálovém životním pojištění

11. 1. 2005 | Martin Podávka

Co jste chtěli vědět o kapitálovém životním pojištění

Rozdělení pojistného na jednotlivé složky a výpočet efektivního úroku byly dva nejčastější požadavky, které se objevovaly v diskuzích k seriálu Co vám neřekli o kapitálovém životním... celý článek

Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok

7. 1. 2005 | Petr Syrový

Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok

Objevují se názory, že by se u životního pojištění mělo uvádět také vnitřní výnosové procento (efektivní úrok), aby bylo vidět, jak je pojištění výnosné. Nechť se klient sám rozhodne,... celý článek

Malá násobilka životního pojištění

15. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Malá násobilka životního pojištění

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Která variabilní pojistka je nejlepší I.

15. 4. 2004 | Martin Novotný

Která variabilní pojistka je nejlepší I.

Den co den jsme masivní reklamou přesvědčováni o výjimečnosti a výhodnosti životního pojištění Dynamik České pojišťovny. Je na těchto slovech něco pravdy, nebo jde jen o trik na spotřebitele?... celý článek

Analýza: rizikové životní pojištění I.

13. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění I.

Potřebujete zabezpečit své blízké a spoření prostřednictvím pojistných produktů se vám nezdá výhodné? Nebo po vás banka požaduje životní pojištění jako podmínku uzavření úvěru? Náš... celý článek

Partners Financial Services