Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?
Od května máme přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči ve většině evropských zemí za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Jenže spoluúčast na léčení v jednotlivých státech není právě nízká. Je tedy stále nutné komerční cestovní pojištění? A proč jeho cena pro tuto oblast po vstupu do EU neklesla?

Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno nařízeními Rady EHS 1408/71 a 574/72 EHS, ta mají obecně přednost před zákonem a od 1. 5. se vztahují i na nás. Upravují oblast poskytování zdravotní péče a platí nejen ve všech státech EU, ale i ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Díky této úpravě mají čeští občané nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči (péči, kterou stačí pacientovi poskytnout až po jeho očekávaném návratu domů, lékaři poskytnout nemusí) za stejných podmínek jako místní občané, a to na účet jejich české zdravotní pojišťovny. Ta je povinna zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech jmenovaných státech, zatím ale kromě Švýcarska. Tato země podle informací Centra mezistátních úhrad zatím nerozšířilo dohodu s EU o nové státy, takže pojedete-li si zalyžovat právě do Švýcarska, určitě si sjednejte komerční cestovní pojištění.

Nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění máte na základě mezistátních smluv o sociálním zabezpečení i v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku a Černé Hoře. Existuje i celá řada mezivládních dohod, sjednaných před rokem 1989, na jejichž základě byste měli mít ve smluvních státech nárok na bezplatnou nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet těchto států. Jde například o Afghánistán, Bulharsko, Maroko či Irák (jejich seznam a konkrétní ustanovení naleznete zde). "Vzhledem k tomu, že jde ale často o exotické země, bývá skutečné uplatnění nároku v praxi komplikované a nelze doporučit, abyste se na platnost dohod spoléhali," upozorňuje na svých stránkách Centrum mezistátních úhrad a doporučuje se pro cesty do těchto zemí vždy cestovně připojistit.

Překrývá se nárok na úhradu zdravotní péče aneb proč cestovní pojistky nezlevní?

Napadlo vás, že v případě, kdy si pojištěnec vyzvedne svůj Evropský zdravotní průkaz a k tomu ještě pořídí komerční cestovní pojistku, se nárok na úhradu zdravotní péče překrývá? Jde o jakési dvojí pojištění. Pojišťovny ale ve své nabídce cestovního pojištění, konkrétně pojištění léčebných výloh, na tento fakt cenově nijak nereagovaly. Proč?
"Snížení sazeb pojistného by bylo zcela legitimní, kdyby platilo, že úhrada celkových nákladů spojených s poskytnutím zdravotní péče českému občanu v zahraničí by se dala rozdělit na část, která se uhradí z prostředků všeobecného zdravotního pojištění a část, kterou uhradí komerční pojišťovny jako pojistné plnění z titulu cestovního pojištění," říká Rudolf Voborský, tajemník sekce pojištění osob České pojišťovny. V takovém případě by komerční pojišťovna hradila to, co veřejné zdravotní pojištění nehradí. "Takto pojatou dělbu pojištění vnímá i Česká asociace pojišťoven, ale ani přes její úsilí není tak chápána zdravotními pojišťovnami," vysvětluje současnou situaci Voborský.
"Vzájemný vztah mezi plněním ze smluvního pojištění a poskytnutím věcné dávky zdravotního pojištění neexistuje. Z veřejného zdravotního pojištění je totiž nárok pouze na věcnou dávku zdravotní péče, kterou příslušná zdravotní pojišťovna poskytne svému pojištěnci prostřednictvím určeného poskytovatele zdravotnických služeb," vysvětluje Marek Zeman tiskový mluvčí Ministerstva financí a zdůrazňuje, že vztah mezi veřejným systémem a komerčním pojištěním v žádném případě nelze charakterizovat jako "dvojí pojištění".
Současná praxe je taková, že pokud je ošetření českého občana v zahraničí hrazeno v rámci likvidace pojistné události z komerčního cestovního pojištění, je hrazen celý závazek. Pojišťovna podle Voborského nemá možnost vymáhat na příslušné zdravotní pojišťovně tzv. regres, tj. úhradu té části vyplacené částky, která by odpovídala nároku pojištěnce zdravotní pojišťovny na úhradu poskytnuté péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění (jde o částku, kterou by vyplatila zdravotní pojišťovna, kdyby neměl občan sjednáno komerční cestovní pojištění a vykazoval by se v zahraničí pouze Evropským zdravotním pasem). "Vzhledem k tomu, že nefunguje výše uvedený způsob dělby plnění z jedné pojistné události, která by ve svém důsledku byla ku prospěchu občanů (snížení pojistného za cestovní pojištění), hradí komerční pojišťovny v současné době stále plně léčebné výlohy v zahraničí. S ohledem na tuto skutečnost tak kalkulují i své pojistné," říká Voborský.
Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP, k tomu uvádí, že komerční pojišťovny hradí léčebné výlohy v zahraničí právě proto, že jsou komerční. Kdyby se jim toto podnikání nevyplácelo, zanikly by. Nelze však podle něj konstatovat, že výlohy hradí plně. "Nesmíme zapomínat na tzv. výluky z plnění a na skutečnost, že smlouvy jsou uzavírány nikoli neomezeně, ale s limitem plnění. Není tedy pravdou, že komerční pojišťovny hradí plně léčebné výlohy v zahraničí," upozorňuje Suttner a dodává, že se již vyskytly i případy, kdy limit komerčního pojištění nestačil na krytí pojistné události a zdravotnické zařízení část péče vyúčtovalo předepsaným způsobem české zdravotní pojišťovně.

Marek Zeman na adresu komerčních pojišťoven uvádí, že je možné, aby komerční pojišťovna nabídla produkt, sloužící skutečně jen ke krytí výdajů pojištěného na úhradu přímých plateb spojených s poskytnutím věcné dávky zdravotní péče v rámci EU a EHP," upozorňuje. Dlužno dodat, že žádný takový produkt na našem pojistném trhu není. (Přehled současných dostupných komerčních cestovních pojistek vám představíme v příštích dnech.) 

Považovat komerční cestovní pojištění za zbytečné se ale nemusí vyplatit ani při cestách po EU. Jelikož máte nárok na péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci, znamená to také, že budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast. A jak si můžete prohlédnout v tabulce na konci článku, nejde v některých zemích o částky zanedbatelné. Rozhodně nemůžete předpokládat, že zdravotní pojištění v zahraničí funguje obdobně jako u nás, tedy s minimální spoluúčastí pacienta na krytí nákladů na jeho léčbu. I když jste tedy zvyklí podílet se maximálně na ceně vám předepsaného léku, v zahraničí si s největší pravděpodobností zaplatíte i část nákladů na ošetření či hospitalizaci. Stomatologickou péči budete navíc v převážné většině států hradit ze 100 %.
Chcete-li se spoléhat pouze na Evropský průkaz, musíte navíc ve většině zemí k ošetření využít veřejných zdravotnických zařízení. V těch soukromých byste byli s největší pravděpodobností nuceni zaplatit celou péči sami, protože ta často nemají smluvní vztah s místní zdravotní pojišťovnou, na refundaci zdravotních nákladů tak nemáte nárok. Zejména v turisticky atraktivních destinacích je přitom většina zdravotnických zařízení soukromých. (Úhrada léčebných výloh z komerční cestovní pojistky se vždy vztahuje na veřejnou i soukromou zdravotní péči.)

Zdravotní pojištění oproti cestovnímu navíc nezahrnuje žádnou asistenční službu a náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí.
"S ohledem na stávající stav v systému poskytování, čerpání a úhrad zdravotní péče v zemích EU i mimo ně stále doporučujeme uzavírat cestovní pojištění jako garanci úhrady léčebných výloh, spoluúčastí a repatriací," uvádí Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP

Bez cestovní pojistky?

Jednoznačné doporučení vycestovat bez cestovního pojištění z výše uvedených důvodů dát nelze. A to ani v případě zemí jako je Kypr, Polsko či Řecko, ve kterých vás ošetření ani hospitalizace s Evropským průkazem ve veřejných zdravotnických střediscích nic stát nebude a finančně se budete podílet jen na úhradě léků. Proč? Jestliže se vám totiž dostane ošetření na soukromém pracovišti, může se stát, že na svůj úraz budete vzpomínat ještě několik let při pravidelných splátkách právě tomuto středisku.
V Belgii, Francii, Norsku, Švédsku a v dalších zemích ovšem zaplatíte nezanedbatelné částky i za "pouhou spoluúčast" na léčení ve veřejných střediscích, o soukromých tedy ani nemluvě (viz tabulku na konci článku).
Pro představu: náklady na léčbu zlomeniny stehenní kosti se v Evropě vyšplhají na 65 000 až 130 000 Kč, zlomeniny bérce na 40 000 až 120 000 Kč a operace slepého střeva průměrně na 60 000 Kč. Pro úhradu spoluúčasti na těchto částkách musíte do české peněženky sáhnout poměrně hluboko.

Vyjíždíte s Evropským průkazem?

Pokud se ale rozhodnete se cestovně nepojistit, máme pro vás "průvodce". Před odjezdem do zahraničí požádejte svoji zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud vaše pojišťovna ještě není technicky připravena na jeho vydání (všechny země používají stejný vzhled této plastové karty založený na evropských symbolech), nechte si vystavit papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. Přechodné období končí 31. 12. 2005, do té doby musí zdravotní pojišťovny v zemi stihnout vydat Evropské průkazy.

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí tento doklad předložte lékaři. Místní systém zdravotního pojištění za vás ve většině případů zaplatí ošetření do výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Spoluúčast, která je v různé výši vyžadována téměř ve všech případech, přitom zaplatíte na místě.

V některých státech, například Francii, Belgii či Lucembursku, ovšem musíte při ambulantním ošetření uhradit celý účet a s ním poté zajít na tamní zdravotní pojišťovnu. Ve Francii navštivte pobočku Caisse Primaire d’Assurance Maladie, úhradu ovšem neobdržíte na místě, udejte proto spolu se žádostí číslo svého bankovního účtu, případně adresu, na niž má být úhrada zaslána. V Lucembursku vám náhradu refunduje pobočka zaměstnanecké pokladny – Caisse de Maladie des Ouvriers. "Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila zahraniční pojišťovna. Na tuto refundaci ale budete muset počkat zhruba šest i více měsíců. Pokud účet nepřesahuje 1 000 euro, můžete svoji zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době," radí Centrum mezistátních úhrad, kde také získáte podrobné informace o využívání Evropského zdravotního průkazu v jednotlivých evropských zemích.

V některých státech budete také předem hradit léky, i když vám budou předepsané, pro jejich proplacení pak navštivte místní instituci. Ve Finsku se například s předpisem po zaplacení léku obraťte na nejbližší pobočku finské správy sociálního zabezpečení, tzv. KELA, se žádostí o refundaci nákladů. Ze své kapsy ale i tak zaplatíte významnou část - 50 % ceny léku po odečtení povinné spoluúčasti 10 euro nebo 75 až 100 % nákladů u některých léků po odečtení spoluúčasti ve výši 5 euro. Pokud jste nemohli pobočku KELA navštívit, uschovejte si účty a obraťte se po návratu na svoji českou zdravotní pojišťovnu.
Stejný postup platí i pro Francii (náklady vám budou refundovány prostřednictvím Caisse Primaire d’Assurance Maladie) a Lucembursko.

Centrum mezistátních úhrad doporučuje před vycestováním např. do Maďarska či Nizozemí Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo "Potvrzení" několikrát okopírovat. Lékaři je totiž někdy vyžadují a pacientům odebírají.

Spoluúčast pacienta na ošetření, léky a hospitalizaci ve vybraných evropských zemích
Země Ošetření Léky na předpis Hospitalizace
Belgie 25 - 40 % 1 – 2 EUR denní spoluúčast (vícelůžkový pokoj) 12,07 EUR, jednorázový paušální poplatek 27,27 EUR, paušální spoluúčast na léky 0,62 EUR/den
Dánsko - 100 %, 50 %, 25 %, 15 % podle výše celkových nákladu -
Estonsko až 50 EEK(1) 20 EKK až 50 EEK + 50 % z rozdílu ceny a 50 EEK, maximálně do výše 200 EEK za recept až 25 EEK za den a lůžko max. po dobu 10 dnu trvání nemoci
Finsko 11 – 22 EUR(2), příp. extra poplatek až do výše 15 EUR za péči v době mimo ordinační hodiny, 22 EUR za vyšetření na poliklinice, 72 EUR za ambulantní chirurgický zákrok" - 50 % ceny léku po odečtení povinné spoluúčasti 10 EUR nebo 75 až 100 % nákladů u některých léků po odečtení spoluúčasti ve výši 5 EUR. 26 EUR/den u základní péče (osoby mladší 18 let platí tuto částku max. 7 dnů)"
Francie 30 % nákladů, laboratorní testy 40 % nákladů 35 - 65 % 20 % nákladů, nebo 10,67 EUR/den
Island 500 – 1 400 ISK(3) za návštěvu, odborné vyšetření 2 100 ISK + 40 % zbývajících nákladů (max. 18 000 ISK)" záleží na věku: 0–100 % -
Itálie až 36,15 EUR 100% -
Kypr návštěva 1 CYP(4) - -
Lichtenštejnsko - - 67 CHF po dobu 30 dnů (33,50 CHF osoby 16 – 20 let + důchodci)
Litva - 0 %, 10 %, 20 %, 50 % (100 % pro léky, které nejsou uvedeny v ceníku léků) -
Lotyšsko 0,5 LVL(5) 100 %, 75 % nebo 50 % Vstupní poplatek 5 LVL, dospělí 1,5 LVL/den (děti 0,45 LVL/den), max. úhrada: dospělí 15 LVL (děti 5 LVL)
Lucembursko 5 %, max. 2,25 EUR za ošetření důležité léky 0 %, normální ošetření 20 %, odborné léčení 60 % 9,08 EUR/den po dobu prvních 30 dnů
Maďarsko - 0 % až 100 % – podle konkrétního typu léku -
Německo 10 EUR 10 % ceny, min. 5 EUR, max. 10 EUR 10 EUR za den po dobu max. 28 dnů
Nizozemí - individuální pro různé typy léku příplatky za nadstandard
Norsko 114 NOK(6) – přes den, 168 NOK – večer, v noci, přes víkend, ošetření specialistou 201 NOK Modrý recept 36 % (max. 400 NOK/předpis), jinak barevně provedený recept 100 % -
Polsko - 100 %, 50 %, 30 % nebo paušální úhrada 3,20 zloté -
Portugalsko 2 – 6,90 EUR 30 %, 60 %, 80 %, některé zdarma -
Rakousko - 4,35 EUR za položku na receptu 8 – 9 EUR/den pro pojištěnce, 10 – 15 EUR/den pro rodinné příslušníky
Řecko - 25% -
Slovensko 20 Sk(7) za návštěvu 20 Sk za recept, plus různá výška spoluúčasti podle léku 50 Sk denně za služby související s poskytováním ústavní zdravotní péče, nejdéle za 21 dní stejné ústavní zdravotní péče
Slovinsko 5 % – 20 % až 25 % až 15 %
Španělsko - 40 % (vyjma důchodců) -
Švédsko 100–250 SEK(8) cena léku do 900 SEK: 100 %, cena od 900 – 4 300 SEK: 10 % – 50 % 80 SEK/den
Velká Británie - Ł(9) 5,90 za lék -
Zdroj dat: Centrum mezistátních úhrad
Vysvětlivky: kurz uvedené měny ke koruně  (ČNB 24. 11. 2004):
(1) - 1,983
(2) - 31,020
(3) - 35,631 za 100 ISK
(4) - 53,618
(5) - 45,544
(6) - 3,804
(7) - 79,022 za 100 SK
(8) - 3,467
(9) - 44,345

Přehled současných dostupných komerčních cestovních pojistek vám představíme v příštích dnech.

Spoléháte při svých zahraničních cestách na Evropský zdravotní průkaz? Sjednáváte si i přes mezistátní dohody o poskytování zdravotních služeb cestovní pojištění?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Roční cestovní pojistka: papírová nebo plastová?

14. 7. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Roční cestovní pojistka: papírová nebo plastová?

Pokud cestujete často do zahraničí, vyplatí se vám uzavřít si celoroční cestovní pojistku. Tu nabízejí nejen pojišťovny jako samostatný produkt, ale i banky jako doplněk či součást... celý článek

Když je cestovní pojištění jen cárem papíru

2. 7. 2004 | Simona Ely Plischke | 25 komentářů

Když je cestovní pojištění jen cárem papíru

I když máte kvalitní cestovní pojistku, raději na ni zcela nespoléhejte. Proč? Klientka Axa Assistance utratila v zahraničí ze svého zhruba 130 000 Kč za léčbu a zhruba 90 000 Kč za... celý článek

Jistota bez hranic

29. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

Jistota bez hranic

Přestože na mnohé zahraniční cesty již není potřeba pas, uzavřené kvalitní cestovní pojištění by s vámi hranici rozhodně překročit mělo. Podle čeho a u koho si produkt vybrat? Na co... celý článek

S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

23. 6. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

Po vstupu do EU jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci v členských (nejen) zemích. Co takové pojištění kryje? Je dostačující? Proč po... celý článek

Partners Financial Services