Vezmi to za mě! Zastupování podle nového občanského zákoníku

AK Sofie Pondikasová | rubrika: Seriál | 10. 9. 2013 | 2 komentáře
Nemůžete nebo nechcete. Nikomu po tom nic není. Můžete někoho druhého oprávnit, aby vás zastupoval a konal za vás. Tím ale zároveň přijímáte závazek: pokud váš zmocněnec jedná vaším jménem, vám, jakožto zmocniteli, to může přinést jak určitá práva, tak povinnosti. Co se v pravidlech pro zastupování od prvního ledna změní s novým občanským zákoníkem?
Vezmi to za mě! Zastupování podle nového občanského zákoníku

Celkové pojetí zastoupení, jak ho dosud známe, tedy jako oprávnění jednoho subjektu právně jednat za druhý s tím, že zastoupenému tak přímo vznikají práva a povinnosti, se v novém občanském zákoníku nemění. Nový občanský zákoník ale v souvislosti s institutem zastoupení přichází s formulačním upřesněním a stanovuje také obecná pravidla, která byla zatím pouze dovozována z dosavadních rozhodnutí soudů.

Článek se soustředí – vzhledem k rozsahu tématu – pouze na nejdůležitější změny.

Obecná pravidla pro zastoupení

Jedno z nových obecných pravidel pro zastoupení se týká především překročení tohoto oprávnění. Nejedná se přímo o faktickou změnu, ale o zakotvení toho, co zatím jen ve své praxi dovozovaly soudy.

Další změnou jsou pravidla pro situace, kdy je zmocněno více zástupců. Podle dosavadního zákoníku musí všichni – pokud není stanoveno jinak – jednat společně, v budoucnu se bude užívat formulace „má se za to, že každý z nich může jednat samostatně“. Formulace „má se za to“ vyjadřuje vyvratitelnou právní domněnku, je možné se tedy dohodnout, že platit nebude. Došlo také k rozšíření možností zastoupeného, pokud jde o volbu dalšího zástupce. Doposud mohl k „zástupu za zástupce“ oprávnit jinou osobu jen tehdy, pokud taková možnost byla ujednána, nový občanský zákoník mu dává možnost ustanovit dalšího zástupce také v případě nutné potřeby.

Další významnou změnou v té části občanského zákoníku, která se týká smluvního zastoupení obecně, je ochrana třetích osob, a to v situaci, kdy jedna ze stran vyvolá u takové třetí osoby domněnku, že zmocnila k jednání někoho jiného. Ten, kdo takový dojem vyvolá, se pak nemůže dovolávat toho, že nikoho k jednání za sebe nezmocnila v případě, že třetí osoba byla v dobré víře a ze situace se dalo rozumně předpokládat, že osoba domněle pověřená zastoupením měla skutečně oprávnění jednat.

Občanský zákoník 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Sledujte náš speciál!

Občanský zákoník 2014

Prokura

Zastoupení je v novém občanském zákoníku nejprve definováno obecně, pak se kodex věnuje jeho „poddruhům“: smluvnímu zastoupení (v stávajícím zákoníku: zastoupení na základě plné moci) a pak ještě prokuře, což má vyjádřit její zvláštní povahu vůči smluvnímu zastoupení. Novinky týkající se tohoto prokury (dosud se jí věnoval obchodní zákoník) jsou především možnost udělení prokury pro některou pobočku závodu nebo pro některý z několika obchodních závodů, tato možnost v obchodním zákoníku nyní není. Dále tu pak jsou drobné změny jako třeba ustanovení, kterým je prokurista výslovně zavázán jednat s péčí řádného hospodáře. Výslovně je také upravena nepřenositelnost prokury, což znamená, že prokurista nemůže své oprávnění přenést na další osobu, nepřihlíží se ani k případným ujednáním mezi stranami, která tuto možnost připouštějí.

Pro platnost prokury není důležitá její písemnost a stává se účinnou již udělením. To je proti stávajícímu zákoníku velká změna, zatím platí, že prokura vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. K zápisu do obchodního rejstříku ale stejně musí dojít, stále platí zásada publicity, zápisu ale může být proveden až zpětně.

Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Velkou změnou, týkající se zákonného zastoupení, je bezesporu nové pojetí jednání statutárního orgánu, který jedná v současnosti přímo za obchodní korporaci. V novém pojetí se však bude jednat o zákonné zastoupení, tudíž se dá předpokládat, že se budou užívat i obecná pravidla pro zastupování, nikoliv pouze speciální, jako dosud.

  • Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti. Opatrovnická rada

Co se týče opatrovnictví, nově bude možno ustanovit člověku opatrovníka bez nutnosti omezovat zároveň jeho svéprávnost. Důvodová zprávy k novému občanskému zákoníku říká, že důvodem je nabídnout řešení situací, kdy by potenciálně opatrovanému mohlo uškodit nikoli jeho jednání, nýbrž nejednání – typicky se tím myslí třeba nepodání žádosti o sociální dávku a podobně.

Jak vyplývá přímo ze znění nového kodexu, zákonodárce měl velký zájem na tom, aby byly ctěny potřeby, zájmy a osobnost opatrovance. Tato myšlenka je vyjádřena také vytvořením nového institutu opatrovnické rady, jejímiž členy můžou být jenom zákonem vymezené a opatrovanci blízké osoby, které znají jeho potřeby a názory. Důvodová zpráva uvádí, že smyslem tohoto institutu je především následovat názor opatrovaného a případně ulehčit situaci soudům, to ale platí pouze v souladu s předpokladem, že dojde ke shodě zúčastněných a soud i opatrovník budou jednat v souladu s takto vzniklým rozhodnutím.

Na nové sérii článků věnovaných novému občanskému zákoníku a souvisejícím změnám zákonů spolupracuje Advokátní kancelář Mgr. Sofie Pondikasové. Advokátní kancelář se vedle dalších oblastí specializuje na právní vztahy tákající se nemovitostí. Dlouhodobě spolupracuje s řadou realitních kanceláří, kterým zajišťuje komplexní servis – od kupních smluv, přes advokátní úschovu, ověřování podpisů až po jednání s katastrálními úřady. Po úspěšném převodu bytu či nebytového prostoru připraví také nájemní smlouvy či poradí v otázkách správy domu. 

Zastupování v rodině

  • Zastoupení členem domácnosti

Tento institut je možný použít v případě duševní poruchy osoby, která je zletilá, ale není schopna sama jednat. Zastupovat ji podle nového občanského zákoníku můžou potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. Zástupce může být zvolen pouze rozhodnutím soudu, a to jedině tehdy, pokud s tím potenciální zastoupený po vyrozumění neprojeví nesouhlas, ať už jakýmkoliv možným a dohodnutým způsobem.

  • Vzájemné zastupování manželů

Jeden z manželů je oprávněný jednat za druhého v běžných záležitostech, avšak pouze tehdy, pokud s tím onen druhý neprojeví nesouhlas nebo pokud nebude jeho zástupčí právo zrušeno soudem.

  • Zastoupení dítěte

Dítě samozřejmě není pro řadu situací právně způsobilé – institut zastoupení dítěte je tedy dobře známý. Připomínáme jenom, že rodiče za dítě rozhodují společně a v případě, kdy dochází ke střetu jejich zájmů, přichází na řadu soud, který rozhodne o jmenování opatrovníka.

Nově bude možné, pokud se nebude jednat o osobní stav dítěte, aby zákonní zástupci uzavřeli smlouvu o zastoupení s osobou s odbornými znalostmi, popřípadě i jinou vhodnou osobou. Pokud takovou smlouvu uzavře dítě, pak se k ní nepřihlíží. Dále pokud vznikne rozpor mezi případným rozhodnutím zákonných zástupců a zástupci zvoleným odborníkem (smluvním zástupcem), rozhodne soud v souladu se zájmy dítěte. 

Text zpracovala Sára Štětková

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Nový občanský zákoník: spotřebitelské smlouvy a závazky

2. 9. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: spotřebitelské smlouvy a závazky

V dalším pokračování seriálu o novinkách, které by měl od prvního ledna přinést nový občanský zákoník, se věnujeme spotřebitelským smlouvám, závazkům a jejich plnění.

Nový občanský zákoník: znovuzrození dědické smlouvy

28. 8. 2013 | AK Sofie Pondikasová

Nový občanský zákoník: znovuzrození dědické smlouvy

Nový občanský zákoník, který by měl být účinný od začátku příštího roku, přináší jednu zásadní novinku v oblasti dědictví. Dává člověku nebývalou svobodu rozhodovat lépe o tom, co se... celý článek

Velký přehled: Co všechno skončí kvůli rozpuštění Sněmovny u ledu

26. 8. 2013 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Velký přehled: Co všechno skončí kvůli rozpuštění Sněmovny u ledu

Sněmovna je prakticky rozpuštěná, Česko směřuje k předčasným volbám. Sněmovna v novém složení na práci předchůdců nenaváže, začínat se bude od nuly. Pod stůl tak spadne řada zákonů.... celý článek

Nový katastrální zákon: Zatne tipec podvodníkům?

12. 8. 2013 | AK Sofie Pondikasová | 7 komentářů

Nový katastrální zákon: Zatne tipec podvodníkům?

Revoluce v soukromém právu, která nás čeká od prvního ledna, to není jen nový občanský zákoník, ale také změny (či rovnou výměny) dalších zákonů. Mezi ně patří i zákon o katastru nemovitostí.... celý článek

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větším rizikem

18. 6. 2013 | Richard Gürlich

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větším rizikem

Nový občanský zákoník, účinný od prvního ledna příštího roku, přináší tolik změn, že se v našem novém seriálu můžeme zaměřit jen na ty nejdůležitější. Zejména pak budeme pozornost věnovat... celý článek

Partners Financial Services