Vyšlápla polská regulace cestu české deregulaci?

Vyšlápla polská regulace cestu české deregulaci?
Polská regulace nájemného se zdála Evropskému soudu pro lidská práva tak rigidní, že pronajímatelům neumožňovala pokrýt ani "náklady na údržbu". Pokud čeští majitelé domů doloží, že regulované nájemné je pro ně obdobně ztrátové, vítězství ve sporu s ČR by je nemělo minout.

Po nedávno zveřejněném nález Ústavního soudu ČR, který podstatně zmírnil požadavky na "adekvátnost" bytové náhrady při vyklizení nájemníků z bytů s regulovaným nájemným a který snad konečně přiměje i naši vládu jednat tak, aby byly vytvořeny podmínku pro vznik funkčního trhu nájemního bydlení, přišla další dobrá zpráva v podobě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve věci Hutten - Czapska versus Polsko. Soud jednomyslně prohlásil dlouholetou polskou regulaci nájemného za porušení práva stěžovatelky na majetek. Rozhodnutí se opírá čl. 1 Dodatkového protokolu (č. 1) k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), který zní doslova takto:
Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.
Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.

V polských šlépějích?

Vzhledem k tomu, že se podle všeho čeští pronajímatelé chystají následovat příkladu svých polských kolegů a hodlají se domáhat svých majetkových práv prostřednictvím stížnosti k ESLP, bude vhodné stručně rozebrat, na základě jakých konkrétních argumentů shledal ESLP polskou regulaci nájemného v rozporu s právem stěžovatelky na majetek, a posoudit, nakolik jsou tyto "nosné důvody" aplikovatelné na český případ regulace nájemného.

Jak vyplývá z výše citovaného článku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, rozhodně se nedá říci, že by vlastnické právo bylo v očích této Úmluvy nedotknutelné anebo "posvátné". Úmluva naopak ponechává signatářským státům velmi široký prostor pro zásahy do soukromého vlastnictví, pokud sledují tzv. "obecný zájem". Potvrzuje to i ustálená judikatura ESLP (viz kupř. rozhodnutí ESLP ve věci "James a ostatní versus Velká Británie" (1986) či ve věci "Mellacher a ostatní versus Rakousko" (1989) - tento případ se týkal rakouské regulace nájemného, která dramaticky snížila nájemné oproti výši, která byla předtím dohodnuta mezi pronajímateli a nájemci (tj. šlo o zásah do existujících, rádně uzavřených nájemních smluv. ESLP v tomto případě neshledal porušení žádného práva garantovaného Úmluvou).
ESLP podrobuje státní zásahy do soukromého vlastnictví následujícímu testu:

  1. Zda byl státní zásah učiněn na základě zákona.
  2. Zda byl státní zásah veden "legitimním cílem", tj. "obecným zájmem společnosti".
  3. Zda existoval "rozumný vztah proporcionality" mezi sledovaným cílem a použitými prostředky, tj. zda byla dodržena "spravedlivá/přiměřená rovnováha" ("fair balance") mezi požadavky vyplývajícími z "obecného zájmu společnosti" a ochranou základních práv jednotlivce.

Není třeba asi příliš zdůrazňovat, že prvé kritérium zpravidla státní zásah bez potíží splňuje. Co se týče soudního přezkumu "legitimního cíle" státního zásahu, tak ten je také po výtce veskrze formální. Rozhodující váhu tak má naposledy uvedené kritérium, tj. "rozumný vztah proporcionality" mezi vládou deklarovaným "obecným zájmem" a použitými prostředky k jeho naplnění. Zde se ESLP zabývá především otázkou, zda inkriminovaný státní zásah, byť motivovaný údajným "obecným zájmem", neuvaluje na stěžovatele "disproporční" a "excesivní" břemeno.

V našem případě tak vlastní "nosné důvody", proč ESLP dospěl v tomto případě k závěru, že polská regulace nájemného porušuje vlastnická práva stěžovatelky, nalezneme v bodech 171 až 188 citovaného rozhodnutí. Lapidárně řečeno, v očích Soudu byla rozhodující skutečnost, že polská regulace nájemného byla natolik rigidní, že neumožňovala dotčeným pronajímatelům pokrýt ani "náklady na údržbu" (resp. peněžité výdaje na údržbu) pronajatých bytových jednotek a domu. Tyto výdaje byli navíc pronajímatelé podle polských zákonů nuceni vynaložit (regulované nájemné údajně dosahovalo v průměru jen 60 % těchto "výdajů na údržbu"). Polsko tím dle Soudu uvalilo na tyto pronajímatele disproporční a excesivní břímě, které se prakticky rovnalo povinnosti silně dotovat své nájemníky z vlastní kapsy. Podle soudu takovýto po mnoho let pokračující státní zásah nemůže být ospravedlněn žádným legitimním zájmem "společnosti".

Analogií se situací v České republice je celá řada

  1. V Polsku, stejně jako v ČR, parlament po převratu transformoval existující časově neohraničené a "dědičné" "nájmy" vzniklé administrativním rozhodnutím na nájmy na dobu neurčitou, na které se pohlíželo, jako kdyby vznikly na základě smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem. Tím samým došlo k recepci rigidní regulace nájemného, přičemž vláda pochopitelně nedostála svým slibům, že jde jen o "dočasné" opatření, které má zamezit "prudkým sociálním rozbrojům" (na mysl se v této souvislosti nezadržitelně dere proslulý bonmot Miltona Friedmana "nic netrvá tak dlouho, jako 'dočasný' vládní program").
  2. Polský Ústavní soud opakovaně zrušil část zákona týkající se regulace nájemného coby protiústavní. Stejně tak učinil český Ústavní soud (konkrétně šlo o tato rozhodnutí: nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. června 2000 (č. 231/2000 Sb.) - jako protiústavní byla zrušena vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu; dále nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. listopadu 2002 (č. 528/2002 Sb.) - coby protiústavní byl zrušen výměr Ministerstva financí č. 06/2002; a konečně nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 (č. 84/2003 Sb.) - zrušeno jako protiústavní bylo nařízení vlády č. 567/2002 Sb., které stanovilo cenové moratorium nájemného z bytů.
  3. Přes tato rozhodnutí Ústavního soudu polský zákonodárce nápravu neučinil. Naopak, jak vyšlo najevo, v následných regulacích postavení pronajímatelů, kterých se regulace nájemného týkala, ještě dále zhoršil. V případě českého zákonodárce je "díky" jeho nečinnosti výše regulovaného nájemného již téměř dva roky "zmražena".
  4. Jeden z mála rozdílů spočívá v tom, že zatímco v rámci řízení před polským Ústavním soudem bylo (aspoň podle názoru ESLP) jasně zjištěno, že regulované nájemné po mnoho let pokrývá v průměru jen 60 % "výdajů na údržbu", český Ústavní soud zřejmě tentýž fakt považoval za notorietu, kterou není třeba dokazovat. Pokud čeští pronajímatelé v řízení před ESLP přesvědčivě doloží, že regulované nájemné je pro ně takto ztrátové, vítězství ve sporu s českým státem je nemůže minout.


Napsáno pro stránky Liberálního institutu.

Bude mít "polské rozhodnutí" vliv na spor českých pronajímatelů s ČR? Kdy se u nás uvolní nájemné? Co se teď stane s nájmy v Polsku?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+122
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 3. 2005 9:02, Antikřeček

V našem rodinném domku bydlí paní, která není regulovanou nájemnicí a nikdy nebyla a přesto, že neplatí ani nájemné regulované, tak ji naše soudy nedokázali z domu za tři roky vykázat. Ona nás naopak pomlouvá po celé čtvrti a obrana žádná. Takže se určitě k žalobě majitelů domů do Štrasburku připojíme.
Pan Křeček nahrává jen a jen majitelům neregulovaných bytů a domů, aby se jim neregulované nájemné nesnížilo o jednu třetinu. To byla pro takové pohroma!
80% domácností platí neregulované nájemné nebo si muselo byt či domek koupit! Koho bude volit 80% obyvatelstva - socialisty jen podle jména, nebo ty, kteří chtějí základní sociální spravedlnost pro všechny a dají si deregulaci nájmů do volebního programu?

+69
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 3. 2005 14:14, jezevec

Osobně míním - že stanovovat "přiměřenost" zisku někoho jiného je apriori nemorální, neslučitelné se základními lidskými právy, a doufám že to bude shledáno i protiústavním. Zejména v případě, že se majitel nemůže svobodně rozhodnout nemovitost (byty) za těchto podmínek nepronajímat (a třeba tam bydlet sám), a MUSÍ svůj vlastní byt pronajmoutza podmínek které mu nevyhovují.

Nejsem proti regulovanému nájmu - zejména byl-li by dostupný skutečně pro všechny potřebné, a byl-li by zcela zásadně nedostupný pro lidi se standardními nebo dokonce nadstandardními příjmy. Pokud však stát chce jistou náhodně vygenerovanou výšeč obyvatelstva zvýhodnit, bez ohledu na to, jestli je to chudá babička nebo nenažraný křeček - nechť si to dělá za státní peníze, a ne za peníze soukromých majitelů.

To je, míním jádro sporu. Stát dělá líbivou sociální politiku nikoli za státní peníze, ale za peníze konkrétních majitelů nemovitostí.
To je jako by stát rozhodl, že vaše auto v noci zahálí, tak ho musíte pučit komukoliv koho vám stát přidělí, třeba tlupě cikánů, nebo vašemu sousedovi který má třikrát větší plat než vy a k tomu vlastní mercedes. Za státem stanovenou cenu za korunu za kilometr. Údržbu a opravy si ovšem budete platit sám, a ještě vám nějaký socialistický dement bude určovat, jaký zisk je přiměřený, a dokonce snad i jak to auto máte udržovat a kterou kliku máte pozlatit.

Mimochodem - domy s byty nespadly z nebe. Nájem musí vybrat nejen na opravy a zlaté kliky, ale hlavně na REPRODUKCI nemovitosti. U nových nemovitostí samozřejmě i na bankovní úvěr, pojištění rizik, zisk investora, . . . . .

Zobrazit celé vlákno

-38
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Že by deregulace nájmu nebyla potřeba?

27. 1. 2005 | Jiří Šedivý

Že by deregulace nájmu nebyla potřeba?

To, že je současná podoba regulace nájmů brzdou normálního fungování hospodářství a společnosti v naší zemi, už dnes přiznává kdekdo, dokonce i Sdružení nájemníků. Situace v ČR ovšem... celý článek

Než koupíte byt nebo dům

29. 12. 2004 | Jiří Šedivý

Než koupíte byt nebo dům

Cena nemovitosti může být v případě nákupu od investora nepříjemným překvapením, chcete-li jakoukoliv službu, která není v základní ceně. Seznamte se se základními triky, které na vás... celý článek

Místně obvyklé nájemné? Věštění z křišťálové koule.

9. 12. 2004 | Jiří Šedivý

Místně obvyklé nájemné? Věštění z křišťálové koule.

Je jedním ze základních stavebních kamenů dnes už téměř každého navrhovaného konceptu české bytové politiky. Jde o konkrétní formu stanovení ceny nájemního bydlení, tedy o věc nadmíru... celý článek

Deregulace nájemného brýlemi (některých) družstev

22. 11. 2004 | Jiří Šedivý

Deregulace nájemného brýlemi (některých) družstev

Diskuze kolem ceny bydlení, regulace a deregulace nájemného a podhodnocení příspěvků do fondu oprav? Podívejte se, kolik investovali v jednom bytovém družstvu do svých domů za posledních... celý článek

Deregulaci nájmů se nevyhneme, říká Martin Lux III.

25. 6. 2004 | Martin Zika

Deregulaci nájmů se nevyhneme, říká Martin Lux III.

Závěrečná část trilogie otázek a odpovědí o bydlení je tu. Zajímá vás, jak obtížné je získat důvěryhodné údaje, jak vypadá bytová politika v Evropě, nebo jste zatím nenašli odpověď... celý článek

Partners Financial Services