Příspěvek na péči 2019. Od dubna vyšší

Příspěvek na péči stoupne v průběhu letošního roku o čtyři a šest tisíc korun. Zvýšení se ale netýká všech. Kdo přesně na dávku dosáhne a jak na žádost o příspěvek na péči? Peníze.cz přinášejí přehled pravidel platných pro rok 2019.
Příspěvek na péči 2019. Od dubna vyšší

Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli nemoci, vážnému úrazu nebo vysokému věku nezvládají pro zdravého běžné činnosti. Platí, že nárok na dávku má výhradně osoba, která péči druhých potřebuje. Z příspěvku si pak může hradit služby asistentů sociální péče, pomoc rodiny a blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo třeba lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Úřad práce přitom může kontrolovat, jak člověk s dávkou nakládá.

Kolik přesně úřady na dávce vyplatí, závisí na takzvaném stupni závislosti. Ty jsou celkem čtyři, osoby ve třetím a čtvrtém stupni přitom letos čeká zvýšení dávky. Kolik přesně stát přidá a jaké podmínky se musí pro přiklepnutí příspěvku na péči splnit, shrneme na následujících řádcích.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Zvládnutí deseti základních životních potřeb

Příspěvek na péči úřady přiznají, pokud nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení. Samotný proces přiklepnutí dávky vypadá následovně: na základě vaší žádosti provede úřad práce sociální šetření, během kterého posoudí, kolik z deseti základních životních potřeb zvládnete bez asistence druhých. Sociální šetření se provádí buď v místě bydliště, nebo ve zdravotnickém zařízení (u lidí hospitalizovaných déle jak šedesát dní).

Pod každou z životních potřeb spadá několik úkonů. Když nezvládnete třeba jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Co by měl člověk sám zvládnout

Životní potřeba


Mobilita

Vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

Orientace

Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikaci

Vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

Stravování

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

Oblékání a obouvání

Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena

Použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby

Včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví

Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

Osobní aktivity

Navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péči o domácnost

Nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tahle životní potřeba se neposuzuje u osob mladších 18 let, namísto toho se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je potřeba věnovat zdravému dítěti a dítěti, které vyžaduje péči.)

Šetřením ohledně zvládnutí životních potřeb ovšem práce úřadů nekončí. Výsledky sociálního šetření se předají posudkovému lékaři České správy sociálního zabezpečení, který s přihlédnutím k vaší zdravotní dokumentaci rozhodne o stupni závislosti. Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického. Hodí se proto ohlídat, zda má váš doktor k dispozici všechny nálezy a zprávy odborných lékařů.

Od posudkového lékaře putují všechny dokumenty zpátky na úřad práce, který také vydá konečné rozhodnutí o přiznání dávky.

Zvýšení příspěvku ve dvou vlnách

Když úředníci rozhodnou kladně, začne vám příspěvek na péči chodit každý měsíc – na účet v bance nebo složenkou. O konkrétní výši příspěvku rozhodne stupeň závislosti (ty jsou celkem čtyři) a také váš věk.

Stupeň závislosti

Osoby mladší 18 let

Osoby starší 18 let

Nezvládnuté životní potřeby

Měsíční výše příspěvku

Nezvládnuté životní potřeby

Měsíční výše příspěvku

I. (lehká závislost)

3

3300 Kč

3 nebo 4

880 Kč

II. (středně těžká závislost)

4 nebo 5

6600 Kč

5 nebo 6

4400 Kč

III. (těžká závislost)

6 nebo 7

9900 Kč

7 nebo 8

8800 Kč

IV. (úplná závislost)

8 nebo 9

13 200 Kč

9 nebo 10

13 200 Kč

Částky uvedené v tabulce jsou ovšem platné jen do posledního března. Senátoři před časem schválili novelu zákona o sociálních službách, která zvedá příspěvek na péči pro osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V praxi si tedy přilepší nemocní a nemohoucí, o které se starají blízcí a rodina nebo za nimi domů dochází asistent péče či pracovník terénní služby.

Zvýšení proběhne ve dvou vlnách. Dávku navýší úřady práce automaticky, není potřeba podávat žádost.

Od 1. dubna 2019 stoupne příspěvek na péči pro čtvrtý stupeň závislosti na 19 200 korun.

Od 1. července 2019 stoupne příspěvek na péči pro třetí stupeň závislosti na:

  • 13 900 korun pro osoby mladší 18 let
  • 12 800 korun pro osoby starší 18 let

S uvedenou změnou odpadá možnost požádat o dvě tisícovky navíc pro nezaopatřené dítě ve věku čtyř až sedmi let ve III. a IV. stupni závislosti. Na další dva tisíce korun tak dosáhnou pouze rodiče dětí mladších osmnácti let, pokud je jejich příjem (a příjem společně posuzovaných osob) nižší než dvojnásobek životního minima. Životní minimum své domácnosti si snadno spočítáte na naší kalkulačce životního minima:

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Jak na žádost a odvolání?

Žádost o dávku se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce. Podání se neobejde bez Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci – prostřednictvím formuláře oznámíte, zda vám bude péči zajišťovat osoba blízká, poskytovatel sociálních služeb nebo třeba asistent sociální péče. Platí, že pečovatele smíte v průběhu čerpání příspěvku měnit. Úřadu práce o tom ale musí vědět do osmi dní od změny. Všechny potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů.

Poté co žádost podáte, proběhne sociální šetření, určení stupně závislosti posudkovým lékařem ČSSZ a vydání rozhodnutí, které je opět na úřadu práce. Celý proces přiklepnutí dávky tak může trvat několik měsíců. Pokud ale úředníci vaši žádost schválí, vyplatí příspěvek zpětně za dobu, kdy jste o něj zažádali.

Jestliže se časem zdravotní stav zhorší, můžete požádat o zvýšení příspěvku. K tomu slouží tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči, který opět najdete v galerii formulářů. Následovat bude další šetření úřadu práce a vypracování nového posudku.

Když vám úředníci příspěvek na péči nepřiznají nebo rozhodnou o nižším stupni závislosti, můžete se odvolat. Lhůta dělá patnáct dní, a ačkoli samotné odvolání řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí, podává se prostřednictvím úřadu práce. V odvolání uveďte, s čím konkrétně nesouhlasíte. Vyžádat si můžete i osobní setkání u jednání odvolací posudkové komise. Kdo nebude souhlasit ani s verdiktem ministerstva práce, může do dvou měsíců podat žalobu ke krajskému soudu. Řízení je osvobozené od správních poplatků. Další možností je znovu podat žádost o přiznání příspěvku na úřadu práce.

Příspěvek na péči: Kolik lidí ho bere?

Nejčastěji čerpají příspěvek senioři ve věku 80 až 89 let – průměrný měsíční počet vyplacených dávek dělá v jejich případě necelých 110 tisíc (poslední dostupné údaje za rok 2017).

Příspěvek na péči (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

356 900

354 900

337 800

335 900

323 100

311 400

308 300

Výdaje

2138,1 milionu Kč

2091,4 milionu Kč

1796,3 milionu Kč

1740,7 milionu Kč

1582,6 milionu Kč

1586,2 milionu Kč

1446,9 milionu Kč

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+270
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 81 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 8. 2019 14:47, Růžena

Již 10 let se starám o svou nemocnou sestru. I o bratra jsem se starala on byl upoután na lůžku on již zemřel. Nikdo neví pokud nevyzkouší starosti o své blízké. Dělám to z lásky k mým sourozencům.
Oni si nemoc nevybrali. Oba byli těžce nemocní. Lidi co zde píší , že vidíme jenom prachy ….ať si to vyzkouší alespoň měsíc. Každý nemá takovou náturu ...nebo se raději opravím .Ty pisálci na tohle nemají ,nevydrželi by ani měsíc natož 10 let .Ty co pečují si zaslouží daleko víc …. tahle práce není žádná procházka růžovou zahradou. Komu se zdá ,že je zato dost peněz tak si laskavě sundejte z očí ty růžové brýle a vyzkoušejte si jeden den s nemocnými.

+283
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 6. 2019 22:02, Radim

No tak to buďte rádi že nejsem ministrem financí já!!!! Já moc dobře vím kolik kdo bere kolik má k tomu duchod. Takže nevim a nechápu proč si stále stěžuje. Každý chce prachy, prachy a prachy

-152
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (81 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Příspěvek na péči stoupne. Jurečka představil podrobnosti

9. 2. 2024 | Gabriel Pleska

Příspěvek na péči stoupne. Jurečka představil podrobnosti

Příspěvek na péči se letos zvýší, oznámilo dnes ministerstvo práce a sociálních věcí. Po dvou měsících jednání se vládní koalice shodla na jeho podobě, která je však méně velkorysá... celý článek

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

5. 2. 2024 | Petr Kučera | 3 komentáře

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

Místo čtyř opakujících se sociálních dávek, u nichž záleží na výši příjmu domácnosti, má vzniknout jediná. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek... celý článek

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

25. 1. 2024 | Gabriel Pleska

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

Jsou žádosti o sociální dávky komplikované? Podnikavci vsadili na to, že ano. Za to, že o příspěvek zažádají místo vás, si chtěli brát velkou provizi. Každý měsíc. Na žádost ministerstva... celý článek

Pohřebné 2024. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

24. 1. 2024 | Petra Dlouhá, Gabriel Pleska

Pohřebné 2024. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

Pohřebné je sociální dávka, která některým rodinám pomáhá s uhrazením nákladů na pohřeb. Nedostane ho ale každý. Přinášíme aktuální podmínky, které je potřeba pro nárok na pohřebné... celý článek

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

18. 1. 2024 | redakce Peníze.CZ

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

Úřad práce varuje před další vlnou podvodných telefonátů a SMS. Jedná se o automaticky generované hovory, které potenciální oběti lákají na údajné schválení příspěvku na bydlení ve... celý článek

Partners Financial Services