Pojišťovací poradce, nebo pošťák?

Pojišťovací poradce, nebo pošťák?
Zákon o "pojistných zprostředkovatelích" skrývá mnoho nejasných formulací. Zcela odlišně lze vyložit i některé zásadní definice. V současné době se například vede diskuse o tom, jaké má pravomoci podřízený pojišťovací zprostředkovatel, jeden z výkladů by totiž mohl vážně ohrozit existenci MLM poradenských sítí.

Harmonizace českých právních předpisů s právem EU byla hlavním důvodem přijatého Zákona o zprostředkovatelích pojištění a nezávislých likvidátorech pojistných událostí (č. 38/2004), který nabude účinnosti 1. 1. 2005. Základní principy této úpravy, která bude v nejbližších letech ovlivňovat život všech zprostředkovatelů pojištění u nás, byly popsány v článcích Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy a Zprostředkovatelé pojištění pozor, přichází Zákon!

V současné době Ministerstvo financí pracuje na prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu (podrobněji se k ní vrátíme v některém z budoucích článků, až bude známo její konkrétní znění - Ministerstvo požádalo Českou asociaci pojišťoven a Asociaci českých pojišťovacích makléřů o předběžný návrh, který tyto dvě asociace připravily k 6. 5.) Tato vyhláška nastaví "laťku" pro začínající lidi v oboru, neboť určí rozsah znalostí ověřovaných v rámci základního kvalifikačního stupně – tedy u tzv. podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.

Znění zákona vázající se právě k této skupině zprostředkovatelů ovšem nehledě na budoucí znění vyhlášky umožňuje různý výklad pravomocí těchto zákonem definovaných podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. Podívejme se na tento problém, který by v případě první verze "výkladu" mohl zničit finančně poradenské společnosti fungující na systému MLM.

Asistenti bez možnosti uzavřít pojistnou smlouvu?

Lidé, kteří v současné době podepisují pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťovny, jsou podle současné právní úpravy agenty pojišťovny (nebo i několika pojišťoven v případě, že nabízejí produkty několika pojišťovacích ústavů) bez ohledu na to, pro jakou společnost pracují (například na základě mandátní smlouvy s finančně poradenským multilevelem). "Pojišťovna totiž různě dlouhým řetězem přenesla právo uzavřít pojistnou smlouvu na tuto konkrétní osobu," vysvětluje Ivan Špirakus, místopředseda představenstva Komory pojišťovacích makléřů. Současný stav ovšem znamená, že teoreticky za takovou smlouvu nese odpovědnost pojišťovna, ta ale prakticky ani neví, že tento "distributor" jejích pojistek existuje. O změnu se pokusila nová právní úprava, příliš světla ale nevnesla.
Nejvýraznější rozpor je v chápání samotné definice podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele se základním kvalifikačním stupněm. Podle některých, například Ivana Špirakuse či Vladimíra Přikryla z Ministerstva financí, nesmí takový zprostředkovatel podepisovat pojistné smlouvy. "Nemá na to ze zákona ani pravomoce, ani vzdělání," říká Špirakus. Tento zprostředkovatel podle takového výkladu nebude smět samostatně jednat s klientem, ale bude podle Přikrylova vyjádření pouze "nosičem pošty" mezi agentem či makléřem a klientem. V takovém případě by MLM systémy měly velké problémy, protože jejich současní poradci by se ocitli v pozici těchto "pošťáků".

Pro pojistku raději nechoďte do pojišťovny...
Ať již dialog těchto dvou stran skončí jakkoli, jeden fakt zůstane nedotčen. Pozici zaměstnanců pojišťoven zákon neřeší, žádné nároky na jejich kvalifikaci, odbornou způsobilost či registraci stanoveny nebyly, nejsou totiž považováni za zprostředkovatele. Přesto ale s klientem, který přijde do kamenné pobočky, mohou podle Šafránka smlouvu uzavřít. Tato situace je trochu paradoxní, protože takovou "neúpravou" se dostáváme do situace, kdy se klientům dostane nejméně odborné péče právě přímo u přepážky pojišťovny.

S tím ale nesouhlasí například finanční poradce Petr Šafránek či Tomáš Síkora, prezident Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů. "Zákon zcela jasně předpokládá mezi agentem či makléřem a jemu podřízeným zprostředkovatelem klasickou mandátní smlouvu upravenou § 566 a násl. obchodního zákoníku. Mandatář (tedy podřízený zprostředkovatel) zde jedná jménem a na účet mandanta samostatně a není v žádném případě pouhým ‘nosičem pošty‘ pro mandanta," oponuje například Šafránek a porovnává tento vztah s dalším zákonem definovaným stupněm zprostředkování – vázaným zprostředkovatelem se záklaním stupněm kvalifikace. "Ten na zcela obdobném principu pracuje pro jednu pojišťovnu (popřípadě pro více, ovšem s vzájemně nekonkurenčními produkty). Pokud si tedy někdo myslí, že prosadí výklad, že podřízený zprostředkovatel je pouhým nosičem pošty, pak se zcela zákonitě tento výklad musí vztahovat i na všechny vázané zprostředkovatele. Mají zcela totožné postavení i kvalifikaci, pouze typově jiného mandanta," vysvětluje Šafránek. "Takový postup by ovšem znamenal kompletní likvidaci všech přímých obchodních sítí pojišťoven," dodává.

Z pojišťoven školky?

Multilevelům zákon nenahrává ani v požadavcích na zákonem definovanou dvouletou praxi v oboru. Tou se rozumí činnost v pojišťovně nebo zajišťovně související s uzavíráním pojistných smluv nebo v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, laicky řečeno, praxi v "podepisování" pojistných smluv. Tento požadavek přinese podle Špirakuse stav, kdy se finančně poradenské firmy budou přetahovat o zprostředkovatele, kteří si tyto dva roky již "odsloužili". "Jediným zdrojem takto kvalifikovaných lidí bude pojišťovna, protože ta jako jediná může využívat vázaných pojistných zprostředkovatelů, tedy těch, kteří mohou jménem pojišťovny podepisovat pojistné smlouvy a nabýt tak této odborné praxe," říká Špirakus. Podle některých stála za tímto zněním, kdy pojišťovny jako jediné nemusejí po svých zprostředkovatelích požadovat praxi, lobby České asociace pojišťoven. Za takové zprostředkovatele plně odpovídá pojišťovna.
Na druhou stranu lze za takové situace předpokládat, že se z pojišťoven stanou jakési "školky" vychovávající zprostředkovatele s dvouletou (či pětiletou v případě makléřů) praxí, kteří jim poté utečou do jiných pojištění zprostředkovávajících firem.

Zákon č. 38/2004 má spoustu dalších nevyřešených problematických oblastí, k nim se vrátíme v okamžiku, kdy bude známo finální znění vyhlášky k této úpravě. Vypracována by měla být v nejbližší době.

Kdo je kdo podle zákona č. 38/2004?

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

 • Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenční.
 • Je ve své činnosti vázán písemnou smlouvou s pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná, a jejími pokyny. Pojišťovna, jejíž pojistný produkt vázaný pojišťovací zprostředkovatel nabízí, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.
 • Za vázaného pojišťovacího zprostředkovatele se považuje i osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví za podmínek podle odstavce 1, pokud je v rámci této činnosti nabízeno pojištění, které je doplňkovou službou pojišťovacím zprostředkovatelem dodávaného zboží nebo poskytované služby.
 • Vázaný pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

 • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě písemné smlouvy, neinkasuje pojistné a nezprostředkovává plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. Ve své činnosti je vázán pokyny pojišťovacího zprostředkovatele, jehož jménem a na jehož účet jedná. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel je odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná.
 • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.
 • Pojišťovací zprostředkovatel, jehož jménem a na jehož účet jedná podřízený pojišťovací zprostředkovatel, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Pojišťovací agent

 • Pojišťovací agent vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy, jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven mohou být tyto produkty vzájemně konkurenční.
 • Pojišťovací agent je ve své činnosti vázán vnitřními předpisy pojišťovny, jejímž jménem a na jejíž účet jedná, bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Pojišťovací agent je odměňován pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná.
 • Pojišťovací agent, který vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny, je oprávněn na základě smlouvy s pojišťovnou přijímat pojistné. Pro převody pojistného používá zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření oddělený bankovní účet; úprava týkající se vázaného pojišťovacího zprostředkovatele stanovená v tomto zákoně a ve zvláštních právních předpisech platí pro činnost tohoto pojišťovacího agenta obdobně.
 • Pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.
 • Pojišťovací agent musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území Evropského hospodářského prostoru, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 500 000 eur, pokud se pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet pojišťovací agent jedná, písemně nezavázala převzít odpovědnost za škody způsobené touto jeho činností.
 • Byl-li pojišťovací agent zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění, je povinen udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 eur, nebo používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně zvlášť k tomu zřízené a od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty.

Pojišťovací makléř

 • Pojišťovací makléř je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění nebo zajištění (dále jen "klient").
 • V závislosti na obsahu smlouvy s klientem pojišťovací makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí.
 • Pojišťovací makléř musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.
 • Pojišťovací makléř je odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebylo-li s příslušnou pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto jinak.
 • Pojišťovací makléř musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území Evropského hospodářského prostoru, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 500 000 eur.
 • Byl-li pojišťovací makléř zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění, je povinen udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 eur, nebo používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně zvlášť k tomu zřízené a od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty.

Jak podle vás nová regulace ovlivní pojišťovnictví? Jak se dotkne MLM systémů a dalších finančních zprostředkovatelů?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 7. 2004 9:41, Petr Šafránek

A ještě jeden argument si nemohu odpustit. Když zákonodárce chtěl omezit pravomoce vázaných a podřízených zprotředkovatelů ohledně manipulace s penězi klientů, tak to do zákona jasně a srozumitelně napsal (nesmí přijímat pojistné ani předávat pojistné plnění). Kdyby zákonodárce měl v úmyslu tyto dvě kategorie zprostředkovatelů ještě nějak dále omezovat, tak by to tam jistě dokázal stejně srozumitelně napsat - stačila jasná věta "Nesmí samostatně jednat s klientem a uzavírat s ním pojistnou smlouvu" Nic takového v zákoně není. To, že to tam nyní někteří tak úporně a kostrbatě hledají (ale pouze pro podřízení zprotředkovatele, nikoliv už pro vázané!!!) ukazuje podle mého názoru jednoznačně na lobby pojišťoven s cílem posílit přímé obchodní sítě (vázaní) oproti externím distribučním kanálům (agenti s podřízenými). Jinak si to opravdu vysvětlit nedovedu, neboť vázaní i podřízení mají stejnou kvalifikaci, podřízení jsou navíc narozdíl od vázaných kryti povinnou pojistkou pro případ způsobené škody. Z hlediska ochrany spotřebitele tudíž není rozdílu mezi vázaným a podřízeným, naopak po podřízeném lze účinně vymáhat škodu, po vázaném již hůře...

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 7. 2004 18:04, Martin Gardavský

Člověče, ta spokojenost.... to byla ironie! Pokud jste na tom semináři byl tak jste přece slyšel co jsem tam v diskusi říkal! A možná jste i zaspal některé důležité události z života profesních organizací.

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jiný pohled na regulaci pojišťovnictví

30. 6. 2004 | Petr Šafránek

Jiný pohled na regulaci pojišťovnictví

"Pokud se vstup dalších lidí do oblasti finančního poradenství výrazně ztíží, postihne to nejen ty, kteří dnes úplné začátečníky přijímají (vesměs MLM systémy), ale i ty finančně poradenské... celý článek

Zprostředkovatelé pojištění pozor, přichází Zákon!

10. 2. 2004 | Ivan Špirakus

Zprostředkovatelé pojištění pozor, přichází Zákon!

Jsem rád, že se konečně zvýší bariéry vstupu do odvětví zprostředkování pojištění. Dvakrát týdně po práci se to kvalitně opravdu dělat nedá, myslí si místopředseda představenstva Komory... celý článek

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

17. 4. 2003 | Simona Ely Plischke

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

Podvedl vás někdy pojišťovací agent? Pak pro vás máme dobrou zprávu, v parlamentu se totiž v nejbližších dnech chystá projednávání zákona, který by měl zprostředkovatelům přistřihnout... celý článek

Partners Financial Services