Jak zajistit prosperující firmu

Jak zajistit prosperující firmu
K zajištění dobře fungujícího byznysu nestačí "jen" dostatek peněz. Podnikatelé by neměli zapomínat ani na pojištění, protože rizik, která mohou způsobit až konec jejich firem, je celá řada. Jaká nebezpečí jim hrozí a co všechno se dá pojistit?

Čeští podnikatelé jsou ve srovnání se svými kolegy z vyspělejších ekonomik pojištěni málo. Lze ovšem předpokládat, že propojištěnost tuzemských firem poroste. Nejen pro pocit větší zodpovědnosti za svoji firmu-živitelku, ale také kvůli vzrůstajícímu tlaku některých obchodních partnerů.
Například odběratel, který výrobky podnikatele využívá pro svůj finální produkt, po něm pravděpodobně bude přímo požadovat potvrzení dosvědčující, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho výrobkem. Také chce mít jistotu, že platí pojištění přerušení provozu. Co by totiž byl tomuto konečnému výrobci platný dodavatel, který není schopen dostát svým závazkům a dodat součástku včas? Doklad o kvalitním majetkovém pojištění zase vyžadovala leasingová společnost, úvěrová banka, u které ručí nemovitostí firmy, a hypoteční banky, s pomocí jejíž prostředků podnik fyzicky vystavil.
Tento postup není nijak neobvyklý. Zástavní věřitelé se navíc o pojištění svých klientů začínají zajímat čím dál tím víc. "V poslední době nás některé banky žádají i o upozornění na případy, kdy by jejich klient pojistku vypověděl, přestal ji řádně platit nebo by vznikla jiná skutečnost, jež by mohla vést k omezení případného plnění," říká Michael Neuwirth, ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti občanů a podnikatelů pojišťovny Allianz. Pojistek kryjících různá podnikatelská rizika je spousta, jak se v nich ale vyznat?

Pojistěte si náklady na inzerci
Pro případ, kdy je nutné stáhnout výrobek, mají některé pojišťovny v portfoliích i pojistku rizika stahování výrobku z trhu. Ta pak kryje náklady například na inzerci upozorňující na vady výrobku a informující o možnostech jak jej vrátit, výdaje na přepravu vadného zboží zpět, jeho zničení či opravu a případné navrácení spotřebitelům. Některé pojišťovny o tato rizika rozšiřují pojistku odpovědnosti za škodu. Další příklady finančních škod uvádí sloupek Finanční škody nabírají na síle.
"Vždy záleží na druhu pojištění, předmětu pojistné smlouvy, jeho hodnotě, od které se odvíjí pojistná částka, a samozřejmě i na rizicích, proti kterým se pojistka sjednává," vyjmenovává faktory ovlivňující cenu "podnikatelských" pojistek Michael Neuwirth. Víceméně platí, že by si podnik měl nakoupit pojistnou ochranu v částce zhruba jednoho až tří procent svého obratu, zobecnit to ale nelze, vždy je nutné přihlédnou ke konkrétnímu oboru podnikání a s tím souvisejícími riziky.
Poručíme větru, dešti? Asi ne…

Kvalitní pojistná ochrana podniku se neobejde bez pojištění majetkového. Předmětem pojistky mohou být budovy, ale i věci movité jako jsou výrobní a provozní zařízení, od strojů se složitou elektronikou, přes dekorativní předměty kanceláří, zásoby, až po věci převzaté do úschovy za účelem opravy. Majetková pojistka kryje "standardní rizika" jako je požár, povodeň či záplava, zemětřesení, krádež či loupež a spoustu dalších. Elektroniku včetně podnikového software či strojní zařízení lze ovšem připojistit i na škody způsobené lidským faktorem, pojištěná rizika se v takovém případě rozšiřují i na chybu obsluhy, nešikovnost, neodborné zacházení nebo nezkušenost. Připojistit lze i náklady na obnovu dat, data samotná resp. jejich hodnotu ale nikoli.

Pokud ale již k pojistné události, například povodni, dojde, pouhé plnění z těchto majetkových pojistek kontinuální fungování firmy nezajistí. Odběratel by jen těžko čekal několik měsíců na další dodávku aniž by si našel nového partnera. "Je proto možné pojistit i náklady vyvolané pojistnou událostí. Jde například o výdaje nutné k zajištění provozu jinde, tedy přesunutí výrobních linek do jiných prostor nebo nájem náhradních budov," říká Michael Neuwirth. "Podobně lze pojištění uzavřít i pro případ přerušení provozu vyvolaného pojistnou událostí, z této pojistky se pak hradí ušlý zisk a fixní náklady, které je nutné platit i přesto, že provoz nefunguje, jde například o měsíční zálohy na odběr energií, mzdové náklady či splátky leasingu," dodává. Z pojistky se plní až do doby, než podnik dosáhne svého původního postavení na trhu.

Podnikatel by si měl být vědom toho, že na škody na nákladu, které nastanou při dopravní nehodě, se většinou nevztahuje havarijní pojištění vozidla. Užitečným "podnikatelským produktem" je proto také pojištění přepravy. To se buď vztahuje na konkrétní převezení, kdy jde o tzv. pojištění zásilek, nebo přímo na konkrétní automobil, pak jde o pojištění nákladu. Kryta jsou i rizika živelných pohrom či krádeže a loupeže. Pojištění se sjednává na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování v průběhu pojištěné cesty.

Zodpovědné podnikání s pojistkou odpovědnosti

Jedno z nejdůležitějších pojištění, které by v podnikatelově šuplíku s uzavřenými pojistkami nemělo chybět, je pojištění odpovědnosti za škodu. To se uzavírá pro případ, kdy podnikatel, v souvislosti se svou podnikatelskou činností, způsobí třetí osobě škodu a je povinen tuto škodu nahradit. "Vzhledem k absenci žalob je u nás tato pojistka velice levná," míní Ivan Špirakus, výkonný ředitel makléřské společnosti Portfolio Alfa a místopředseda představenstva Komory pojišťovacích makléřů.
Pojistka se vztahuje i na škody způsobené vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. "Katastrofických scénářů", na které by se vztahovalo plnění z této pojistky, je téměř bezpočet: od poškození automobilu v hotelové garáži (v případě hoteliéra), přes odcizení kabátu z věšáku v čekárně (soukromá lékařská praxe), škody na zdraví v důsledku zkaženého jídla (restauratér), či spálení vlasů v salónu "krásy" až po alergické reakce na použitý kosmetický prostředek (výrobce krémů).
Pojištěním je kryta také škoda vzniklá v souvislosti s vlastnictvím a provozem budov. Spadne-li kolemjdoucímu na hlavu střešní taška z podnikatelovy provozovny nebo si jeho zákazník zlomí nohu na namrzlém chodníku před firmou, půjde plnění z této pojistky. Ivan Špirakus ovšem upozorňuje, že pojistka skrývá háček: "Pojištění odpovědnosti za škodu kryje škody na zdraví, na majetku a následné škody finanční vyplývající z těchto škod, například v podobě ušlého zisku, ale ve většině případů již nekryje škody finanční, které vzniknou partnerovi-odběrateli tím, že například vyrobí produkt za využití vadné součástky od dodavatele," vysvětluje. Právě tento odběratel pak nese náklady za stažení výrobků z trhu, jejich likvidaci apod. "Kladivo" ovšem nakonec dopadne na dodavatele, odběratel po něm tyto náklady bude chtít zpětně uhradit, z pojistky se ovšem plnit nebude.

Neuhrazené pohledávky mohou být bolestivou zkušeností

Citelnou ránu nemusí podniku uštědřit jen přírodní živel, stejně tak to může být i jeho hlavní odběratel, který nezaplatí svůj závazek. "Firmy se ovšem mohou proti platební neschopnosti či platební nevůli svých odběratelů pojistit," říká Markéta Stržínková, ředitelka úvěrové pojišťovny Atradius a dodává, že za zhruba 70 % takových pojistných událostí stojí "pouhá" neochota za zboží zaplatit. Aby pojišťovna minimalizovala ztráty, pojišťuje celé portfolio pohledávek klienta, nikoli konkrétní obchod, přičemž u každého odběratele důkladně ohodnotí jeho bonitu. Podle té a podle výše dodávky pak udělí tzv. úvěrový limit, horní hranici rizika, které pojišťovna podstupuje vůči konkrétnímu odběrateli klienta. Jeho hodnota by měla odpovídat nejvyšší možné částce, kterou může odběratel pojištěnému dlužit v libovolném okamžiku.
Ohodnocení bonity odběratele je i službou pro klienta. Případ, kdy pojišťovna nechce závazek konkrétního odběratele pojistit, je totiž signálem, že případné obchodování s ním nemusí dopadnout šťastně. "Prověřováním jednotlivých odběratelů pomáháme klientům s výběrem a rozvojem zákaznického portfolia, umožníme mu již dopředu odhadnout riziko nezaplacení," uzavírá Stržínková.

Finanční škody nabírají na síle

Oblast finančních škod je kategorie pojištění, která zaznamenává v posledních letech velký rozmach. Spadají sem pojistky proti rizikům, která přímo nesouvisí se vznikem hmotné škody na majetku firmy. "Pojistné produkty jsou často velmi propracované a poměrně rychle reagují na současný technologický rozvoj. Obecně je tato oblast pojištění zaměřena na vyspělé podniky, které věnují odpovídající pozornost řízení rizik," říká Ivan Špirakus. Pro konkrétní situace je většinou připraven specializovaný produkt, jde například o již v hlavním textu zmiňované pojištění pohledávek či stahování výrobků z trhu, další produkty jsou neméně zajímavé:

  • pojištění komerční kriminality - podvodné jednání a zpronevěra, včetně zneužití počítačových programů,
  • pojištění kontaminovaných výrobků - ztráty a náklady při stahování závadných potravin či léků,
  • pojištění software - náklady na obnovu a obchodní ztráty při virech nebo úmyslném napadení,
  • pojištění zrušení akce - marně vynaložené náklady na koncert, výstavu, kongres či jinou akci,
  • pojištění počasí - ztráty vyplývající z nepříznivých povětrnostních podmínek,
  • pojištění únosu a vydírání - náklady na odborné poradce a úhradu výkupného

"Předmětem náhrady jsou v zásadě přímé ztráty, které podnik utrpí, nebo nutně vynaložené náklady, které by jinak než v případě pojistné události vůbec nenastaly," vysvětluje Špirakus. Cena těchto produktů je stanovována individuálně, na základě posouzení všech okolností a míry rizika. Pojistitelé získávají informace podle strukturovaných dotazníků, jejichž úkolem je co nejlépe identifikovat riziko a poskytnout podklady k jeho ocenění.

Jak je vidět, rizik existuje celá řada. Je ale taky zřejmé, že řešit se dá prakticky cokoli, i když v řadě případů by to nejspíš napadlo jen málokoho, a důležitou roli hraje i cena pojištění. Je proto nezbytné tuto problematiku nepodcenit a zjistit si maximum informací o všech možnostech.

A co vy, jaké jsou vaše zkušenosti? Vyplatí se pojistit škody způsobené vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací? Myslíte si také, že kvalitní pojistka pro podnik se neobejde bez majetkového pojištění?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 6. 2004 10:04, Josef

Vážený pane makléři, otázky jak z reklamního žurnálu KPM nebo AČPM byste mohli klást trochu inteligentněji, ať to není tak okaté.... :-)

Zobrazit celé vlákno

+57
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 6. 2004 10:43, Honzajs

Nejde o odmítače. Problém je v tom, že z jejich strany by zájem byl, ale nevyhovují požadavkům firmy (jazyky, komunikace...).

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak financovat prosperující firmu

2. 6. 2004 | Jiří Hrstka

Jak financovat prosperující firmu

Leasing jako zdroj financování se v ČR prosazuje stále víc. Podnikatelé totiž zjišťují, že si s jeho pomocí mohou pořídit v podstatě cokoli. Jaké má leasing přednosti proti bankovnímu... celý článek

Korunovace pojišťoven se blíží

1. 6. 2004 | Kristýna Havligerová

Korunovace pojišťoven se blíží

Chystá se čtvrtý ročník soutěže Pojišťovna roku, jakési české obdoby prestižního The British Insurance Awards. Její výsledky by mohly napovědět potenciálním klientům, kteří nevědí,... celý článek

Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?

1. 6. 2004 | Jiří Šedivý

Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?

Od začátku roku slýcháme a čítáme, kolik živnostníků bylo nuceno ukončit svou činnost kvůli likvidační politice vlády. Ale jací podnikatelé pověsili živnost na hřebík? A když jsou od... celý článek

Jak pojišťovny (ne)dodržují informační povinnost

27. 5. 2004 | Vendula Hilkovičová

Jak pojišťovny (ne)dodržují informační povinnost

Rozhodli jsme se zjistit, jak pojišťovny dodržují nový zákon o pojistné smlouvě, konkrétně zda poskytují klientům všechny povinné informace. Sedm pojišťoven proto bylo podrobeno našemu... celý článek

ČR má nejvyšší sociální pojištění z nových členů EU

27. 5. 2004 | redakce Peníze.CZ

ČR má nejvyšší sociální pojištění z nových členů EU

Nejvyšší sociální pojištění jako součást nákladů na pracovní sílu v EU má Francie. Ovšem z nových členů je na nepříliš lichotivém prvním místě Česká republika spolu se Slovenskem, jak... celý článek

Partners Financial Services