Začínáme podnikat: Živnostenské oprávnění

Michal Chleboun | rubrika: Jak na to | 19. 12. 2011
Jedním z několika prvních kroků po založení společnosti s ručením omezeným, které jsme si podrobně popsali v předchozí kapitole, je získání živnostenského oprávnění. Pro ty, co se rozhodnou podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné, je cesta na živnostenský úřad ta úplně nejzásadnější a nejstěžejnější. Vždyť tady začíná jejich podnikatelská kariéra!
Začínáme podnikat: Živnostenské oprávnění

Aktualizováno pro rok 2013

Tak jako ke každému rybáři patří výbava minimálně v podobě prutu a odolného pršipláště, je charakteristikou každého podnikatele živnostenský list. Potřebujete ho vždy, když nevykonáváte některou z činností patřících do okruhu tzv. svobodných povolání, tedy nevyužíváte výsledků své perné duševní práce třeba jako spisovatelé nebo vynálezci, nebo nejste například lékař, právník, tlumočník, architekt či zemědělec. Jinak, vykonáváte-li činnost soustavně (tedy nejde o jednorázový výdělek) a podnikáte na základě živnostenského zákona, se na vás povinnost vlastnit živnostenský list, resp. být zapsán v živnostenském rejstříku, vztahuje. Úřady vám z něho následně vydají výpis (nejen živnostenské, ale například jakýkoli Czech POINT) a ten před lety nahradil živnostenský list.

Na živnostenském úřadě je třeba ohlásit živnost nebo požádat o koncesi. Volba, zda učinit jedno, či druhé, nezáleží na vaší libovůli, jde totiž o to, v jakém oboru hodláte podnikat.

Koncese

Možná vám slovo koncese připomene poplatek, který je ze zákona povinen platit každý, kdo se kdy ocitl v blízkosti elektrické zásuvky, za možnost pouštět si skvělé programy ve veřejnoprávní televizi. S televizní anebo rozhlasovou koncesí má povolení podnikat skutečně leccos společného. Původ slova odkazuje na doby, kdy vlastnictví přijímače bylo opravdovou výsadou, což my, vlastníci televizorů v obýváku, ložnici, ba i v kuchyni, nemůžeme pochopit. Za první republiky se majitelům rozhlasových přijímačů udělovaly koncese, opravňující poslouchat veřejnoprávní vysílání a ukládající povinnost platit poplatky, které byly hlavním zdrojem příjmů rozhlasových stanic. Každý z koncesionářů dostával tištěný list vystavovaný na konkrétní dobu, po kterou mohl poslouchat své oblíbené vysílání. A podobně se to má i s koncesí podnikatelskou – i zde jde o určitou výsadu, a to v oborech, které státní byrokracie považuje za svým způsobem unikátní, náročné nebo zodpovědné.

Dnes už ale podnikatelští koncesionáři papírový dokument onoho honosného titulu na žádném z 227 živnostenských úřadů neobdrží. Jak živnostenské listy, tak koncese nahradily výpisy z živnostenského rejstříku, které mají stejnou funkci: dokládají, že osoba, která je v rejstříku zapsaná, může v příslušných oborech podnikat.

O koncesi musí žádat například provozovatelé taxislužeb, výrobci zbraní nebo lihovin, soukromí detektivové, provozovatelé střelnic, majitelé pohřebních služeb nebo směnárníci. Přesné vymezení jednotlivých oborů, které podléhají složitějšímu procesu schvalování podnikatelského oprávnění v podobě koncese, definuje živnostenský zákon v příloze číslo 3. Pro každý obor, který podléhá řízení o koncesi, stanoví zákon také kritéria odbornosti, kterých je třeba dosáhnout, a pro některé obory ještě zvláštní podmínky, aby mohla být koncese udělena.

Nevýhodou koncesovaných živností je, že se zahájením podnikání je třeba vyčkat, až rozhodnutí o udělení koncese nabyde právní moci.

Obchodní rejstřík pro iPhone, i Pad i Android
I Symbian

Všechny firmy strčíte do kapsy. Aplikace Obchodní rejstřík, kterou připravily Peníze.cz společně s firmou Onmeco, umožňuje rychlé a intuitivní vyhledávání mezi firmami i osobami: stačí zadat IČO, název firmy nebo jméno „hledané osoby“. O vše ostatní se již postará náš Obchodní rejstřík. Výpis, který aplikace poskytuje, obsahuje tytéž údaje, jež najdete na portálu Justice.cz.

Aplikaci, vyvinutou pro Peníze.cz společností Onmeco, si můžete stáhnout zde:

Aplikace Obchodní rejstřík

Živnosti ohlašovací

Velkou skupinu živností tvoří ty, kvůli kterým se nemusí žádat o koncesi, ale živnostenskému úřadu se takzvaně ohlašují. Proto se jmenují ohlašovací. V praxi vydání živnostenského oprávnění probíhá tak, že osoba toužící po podnikatelské činnosti oznámí živnostenskému úřadu záměr podnikat. Pokud splňuje stanovené podmínky, úřad ji zapíše do živnostenského rejstříku a vydá jí výpis.

Ohlašovací živnosti se dělí na tři podskupiny – řemeslné, vázané a volné. Pro první dvě platí přísnější kritéria, podobně jako pro živnosti koncesované. U živností vázaných, mezi něž patří například výroba strojů a přístrojů, jejich odborná montáž, chemická výroba, výroba paliv apod. (a jejich kompletní seznam najdete v příloze 2 živnostenského zákona), je třeba prokázat odbornou způsobilost. Podobné nároky kladou živnostenské úřady také na živnosti řemeslné, kam patří klasické obory působnosti zlatých českých ručiček, které mají zlaté dno. Jde například o hodinářství, malířství, truhlářství a tesařství. Zákon u nich vyžaduje nejen prokázání odborné způsobilosti, ale v některých případech také praxi v oboru. Praktické zkušenosti mohou nahradit výuční listy nebo školní vysvědčení, v takovém případě musí být ovšem doba práce v oboru delší, než když se příslušnému řemeslu vyučíte. Kompletní přehled řemeslných živností uvádí příloha číslo 1 živnostenského zákona.

Drtivá většina živnostenských oprávnění, aktuálně přibližně 60 procent, je podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu vystavována na živnosti volné. Abychom byli přesnější, volná živnost je jen jedna a byly pod ni zahrnuty všechny obory, které nepatří do ostatních skupin živností. V rámci ohlášení pak podnikatel oznamuje obory činnosti, ve kterých hodlá podnikat. Může jich být libovolné množství.

Popularita volné živnosti spočívá v tom, že se do této oblasti vejde celá řada oborů podnikání, u kterých není ani nutné prokazovat odbornou způsobilost, ani se chlubit diplomem, vysvědčením nebo výučním listem. Výpis z živnostenského rejstříku, který opravňuje k podnikání, obdržíte pouze na základě ohlášení.

Počet vydaných živnostenských oprávnění v ČR

K 31. 3. 2013 bylo v České republice vydáno celkem 3 243 053 živnostenských oprávnění. Z toho bylo 119 634 živností koncesovaných (3,7 %), 301 271 živností vázaných (9,3 %), 904 452 živností řemeslných (27,9 %) a 1 917 696 živností volných (59,1 %). Z celkového počtu bylo 2 625 585 živnostenských oprávnění vydáno fyzickým osobám, 617 468 právnickým osobám a 103 003 cizincům.

Co je vlastně živnost?

Aby nikoho nenechali na pochybách, definovali zákonodárci několik základních parametrů, které živnost charakterizují. Musí se jednat o činnost soustavnou (což ovšem neznamená, že by někdo hlídal, jestli vystavujete faktury pravidelně), kterou fyzická či právnická osoba vykonává samostatně pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Cílem této činnosti je dosažení zisku – ale ani v tomto případě naštěstí nemusíte mít strach, že budete-li ve ztrátě, budou vás úřady popotahovat. Důležitý je z tohoto pohledu úmysl zisku dosáhnout. Ne příliš staří pamětníci si nicméně možná vzpomenou na experiment, s nímž přišla před několika lety vláda sociální demokracie: od roku 2004 do roku 2007 musely osoby samostatně výdělečně činné platit minimální daň, jejíž základ se každoročně zvyšoval, bez ohledu na výsledek podnikání.

Obecné podmínky

Zatímco zákon pro některé vázané a řemeslné živnosti a také pro živnosti koncesované vyžaduje dosažení určité, jasně definované úrovně odbornosti, způsobilost není potřeba prokazovat v případě, že si jako svou podnikatelskou doménu zvolíte živnost volnou. Pro její provozování je potřeba splnit jen všeobecné podmínky, které platí pro všechny živnosti:

  • věk 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost (ta se prokazuje výpisem z trestního rejstříku).

Kromě toho živnostenský úřad před vydáním živnostenského oprávnění zjišťuje, zda neexistují překážky provozování živnosti. Pokud byl na váš majetek prohlášen konkurz, byl vám uložen trest nebo sankce spočívající v zákazu výkonu činnosti týkající se provozování živnosti v daném oboru, bylo vám zrušeno předchozí živnostenské oprávnění kvůli porušování podmínek živnosti nebo při neprovozování živnosti po dobu delší než čtyři roky nebo soud zamítl insolvenční návrh na vaši osobu kvůli nedostatečné výši majetku, živnostenské oprávnění nevydá.

Anketa

Jaké jsou vaše zkušenosti s úřady, nejen podnikatelské?

Odpovědný zástupce

Pokud zákon stanovuje zvláštní podmínky provozování živnosti, například dosažení minimální kvalifikace nebo praxe v oboru, a vy nejste schopni je splnit, můžete si určit odpovědného zástupce, který zvláštní podmínky splňuje a zároveň splňuje i podmínky všeobecné. S ním musíte mít podepsanou smlouvu. Funkci odpovědného zástupce nesmí daná osoba vykonávat pro více než čtyři podnikatele.

Hurá do toho, skoro vše je hotovo

Na libovolném živnostenském úřadu (nezáleží na místě podnikání) můžete dnes vyřídit kromě samotného živnostenského podnikání také další oznamovací či registrační povinnosti, protože úřady fungují jako centrální registrační místa. Lze tady proto podat příslušnému finančnímu úřadu přihlášku k daňové registraci (pro všechny daně, které se vás týkají), oznámit začátek podnikání konkrétní okresní správě sociálního zabezpečení a podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění a oznámit zahájení činnosti také zdravotní pojišťovně či zdravotním pojišťovnám (obojí se týká osob samostatně výdělečně činných). Můžete s tím ale počkat, protože povinnost oznámit zahájení podnikání sociálce a zdravotní pojišťovně máte až poté, co začnete reálně pracovat (po podpisu první smlouvy či přijetí objednávky, po vystavení faktury apod.).

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, zkušenosti podnikatelů s fungováním centrálních registračních míst se ale liší. Proto doporučujeme ověřit, jestli příslušné úřady skutečně oznámení dostaly.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

začínáme podnikat

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Zakládáme společnost s ručením omezeným

12. 12. 2011 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Zakládáme společnost s ručením omezeným

Kdo se nechce spolehnout na služby specialisty a nekoupí již existující firmu nebo si ji nenechá založit na míru, může ji založit sám. Ukážeme vám, že to není nic složitého. Stačí jen... celý článek

Začínáme podnikat: Koupě hotové společnosti

5. 12. 2011 | Michal Chleboun | 9 komentářů

Začínáme podnikat: Koupě hotové společnosti

Když už jste se rozhodli podnikat, musíte se jednou provždy smířit s tím, že ne vždy budete mít na růžích ustláno. Některé kroky si ale můžete usnadnit. Nemusíte třeba podstupovat úřední... celý článek

Začínáme podnikat: Právní formy podnikání

28. 11. 2011 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Právní formy podnikání

Při každém studiu by mělo vedle teorie dojít také na praxi, my ale volíme opačný postup a poté, co jsme prošli docela praktickým startem, odbudeme si dnes teoretickou odbočku, abychom... celý článek

Začínáme podnikat: Fyzická, nebo právnická osoba?

21. 11. 2011 | Michal Chleboun | 2 komentáře

Začínáme podnikat: Fyzická, nebo právnická osoba?

V dnešním díle dojde na lámání chleba. Podnikání je totiž třeba dát nějakou fazonu, takže přijde na řadu rozhodování, zda podnikat jako fyzická osoba, nebo se schovat pod křídla právnické... celý článek

Začínáme podnikat: Podnikatelský záměr

14. 11. 2011 | Michal Chleboun | 10 komentářů

Začínáme podnikat: Podnikatelský záměr

V první kapitole jsme se snažili vysvětlit vám mnohé záludnosti a osobnostní předpoklady pro podnikání a nabídnout vám několik otázek k zamyšlení, jež by vám měly být vodítkem při... celý článek

Partners Financial Services