Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva

Pavel Slavík | 14. 3. 2005

Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva
spojených s právem nájmu družstevního bytu.

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1. Jan Novák,
bytem: ......................
r. č.: .........................
jako převodce

a

2. Josef Kadlec,
bytem: ......................
r. č.: .........................
jako nabyvatel

tuto dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a právem nájmu bytu

Článek 1

  1. Převodce Jan Novák je členem bytového družstva Bytové a stavební družstvo Spartak se sídlem ...................................................., IČ ........................., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném ......................, v oddíle ....., vložce ......
  2. S členstvím převodce v bytovém družstvu uvedeném a označeném v odstavci 1. jsou spojena členská práva a povinnosti, jejichž obsah je specifikován ve stanovách družstva. S členskými právy a povinnostmi je spojeno rovněž právo nájmu družstevního bytu číslo 8 v domě čp. 51 v ulici ............. ve městě ......... Tento byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží uvedeného domu a je o velikosti 1+3 o celkové ploše bytu .... m2.

Článek 2

  1. Převodce Jan Novák převádí nabyvateli Josefu Kadlecovi celý svůj v článku 1. odst. 2 této dohody uvedený členský podíl v uvedeném bytovém družstvu Bytové a stavební družstvo Spartak, spolu se všemi členskými právy a povinnostmi spojenými s tímto členstvím včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody.
  2. Převodce převádí nabyvateli výše uvedený členský podíl za cenu 500.000,- Kč, slovy: Pětsettisící korun, a nabyvatel za tuto cenu tento členský podíl se všemi s ním spojenými členskými právy a povinnostmi včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody přijímá.

Článek 3

Převodce zároveň svým podpisem na této dohodě potvrzuje, že částka 500.000,- Kč jakožto dohodnutá cena za převod členského podílu v bytovém družstvu, byla nabyvatelem zaplacena v hotovosti k rukám převodce při podpisu této dohody.

Článek 4

  1. Převodce prohlašuje, že jím převáděný členský podíl není zatížen žádnými právy třetích osob a že převodce nemá vůči bytovému družstvu žádné nevypořádané závazky z titulu členství v bytovém družstvu nebo dluhy spojené s dosavadním užíváním a nájmem bytu.
  2. Nabyvatel prohlašuje , že byl seznámen s majetkovým stavem bytového družstva i jeho ekonomickými výsledky za období uplynulého čtvrtletí.

Článek 5

  1. Nabyvatel se ke dni podpisu této dohody stává členem bytového družstva Bytové a stavební družstvo Spartak v rozsahu členských práv a povinností převodce jako původního člena. Nabyvatel zároveň přistupuje ke stanovám bytové družstva.
  2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Ve vztahu k bytovému družstvu Bytové a stavební družstvo Spartak přecházejí členská práva a povinnosti na nabyvatele okamžikem doručení této dohody uvedenému bytovému družstvu.

Článek 6

Smluvní strany potvrzují svými podpisy, že dohodu na této listině uzavírají z pravé a svobodné vůle a že její písemné vyhotovení jejich smluvní vůli plně vyhovuje.

V ................ dne .........................

Převodce ...................................                                      Nabyvatel .................................

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?

14. 3. 2005 | Lucie Aschenbrennerová | 20 komentářů

Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?

Chcete svůj podíl v družstvu prodat a nevíte, jak se vypořádat s daňovými povinnostmi? Musíte zaplatit daň z příjmu, nebo existuje cesta, jak se tomu vyhnout? Družstevní forma bydlení... celý článek

Partners Financial Services